HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 29 decembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2009 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă. (3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2010."2. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2010, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale; d) raport medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expuşi la noxele fizico-chimice şi agenţi biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii şi data de 31 decembrie 2009; e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2009."3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2009 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 29 decembrie 2009.Nr. 1.627.------------