ACORD DE COPRODUCŢIE din 18 mai 2009în domeniul cinematografiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 23 decembrie 2009    Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare părţi,având în vedere adoptarea de către UNESCO a Convenţiei asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale,luând în considerare voinţa comună de reînnoire şi întărire a relaţiilor cinematografice dintre România şi Franţa, dorinţa de valorificare a patrimoniului cinematografic comun, necesitatea de a actualiza relaţiile de cooperare în domeniul cinematografiei,ţinând cont de propriile reglementări în materie şi de realitatea pieţelor,au convenit asupra următoarelor dispoziţii:  +  Capitolul I Coproducţia  +  Articolul 1În cadrul prezentului acord: a) termenul operă cinematografică desemnează operele cinematografice de orice durată şi pe orice suport, indiferent de gen (ficţiune, animaţie, documentar), conforme cu dispoziţiile legislative şi de reglementare ale fiecărei părţi şi a căror primă difuzare se realizează în sălile de cinema; b) termenul autoritate competentă desemnează:- pentru partea română: Centrul Naţional al Cinematografiei din România;- pentru partea franceză: Centrul Naţional al Cinematografiei din Republica Franceză.  +  Articolul 21. Operele cinematografice realizate în coproducţie şi care beneficiază de prezentul acord sunt considerate opere cinematografice naţionale conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi.2. Operele cinematografice realizate în coproducţie în conformitate cu prezentul acord beneficiază pe teritoriul statului fiecărei părţi, în mod legitim, de avantajele ce rezultă din dispoziţiile în vigoare referitoare la industria cinematografică.Autoritatea competentă a fiecărei părţi comunică autorităţii competente a celeilalte părţi lista actelor normative şi a altor prevederi legale referitoare la aceste avantaje.În măsura în care textele referitoare la aceste avantaje sunt modificate în vreun fel de una dintre părţi, autoritatea competentă a părţii implicate se angajează să comunice conţinutul acestor modificări autorităţii competente a celeilalte părţi.3. Drepturile sunt dobândite numai de producătorul părţii care acordă aceste avantaje.4. Pentru a beneficia de prezentul acord, operele cinematografice realizate în coproducţie trebuie să fi primit aprobarea autorităţilor competente ale celor două părţi, cel mai târziu la 4 luni după prezentarea în cinematografele din România sau din Franţa.Cererile de admitere trebuie să respecte procedurile prevăzute în acest scop de fiecare parte şi să se conformeze condiţiilor minime fixate în anexa la prezentul acord.Autorităţile competente ale celor două părţi îşi vor comunică toate informaţiile referitoare la acordarea, respingerea, modificarea sau retragerea cererilor de admitere în baza prezentului acord.Înainte de a respinge o cerere, autorităţile competente ale celor două părţi trebuie să se consulte.Dacă autorităţile competente ale celor două părţi au admis opera cinematografică pentru coproducţie, admiterea nu poate fi ulterior anulată fără acordul dintre aceleaşi autorităţi.Aprobarea unui proiect de coproducţie de către autorităţile competente ale celor două părţi nu obligă niciuna dintre ele în privinţa acordării vizei de exploatare.  +  Articolul 31. Pentru a beneficia de prezentul acord, operele cinematografice trebuie realizate de producători cu o bună organizare tehnică şi financiară şi cu o experienţă profesională recunoscută de autoritatea competentă a părţii de care aparţin.2. Pentru a fi eligibili în baza prezentului acord, producătorii trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de reglementările din România sau Franţa, după cum aparţin unei părţi sau alteia.3. Personalul artistic şi tehnic trebuie să aibă fie cetăţenie română, fie cetăţenie franceză sau să aibă cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat parte a Acordului Spaţiului Economic European.Pentru a beneficia de dispoziţiile alineatului precedent, străinii, alţii decât cetăţenii statelor sus-menţionate, care fac dovada calităţii de rezident de mai mult de 5 ani în România sau Franţa, pentru aplicarea prezentului paragraf, sunt asimilaţi cetăţenilor români sau francezi.Autorităţile competente ale celor două părţi pot admite, cu titlu excepţional şi pe baza unui acord, participarea în calitate de personal artistic şi tehnic şi a unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile de cetăţenie sau de rezidenţă menţionate în alineatele precedente.4. Filmările trebuie efectuate în studiouri stabilite pe teritoriul uneia sau alteia dintre cele două Părţi.Filmările realizate în decor natural pe un teritoriu care nu este nici al Franţei, nici al României pot fi autorizate în urma unui acord între autorităţile competente ale celor două părţi, dacă scenariul sau acţiunea operei cinematografice o cere.  +  Articolul 4Într-o operă cinematografică de coproducţie, proporţia aporturilor financiare ale coproducătorului sau coproducătorilor fiecărei părţi poate varia de la 20% (douăzeci la sută) la 80% (optzeci la sută) din costul definitiv al operei cinematografice.Prin derogare şi cu acordul autorităţilor celor două părţi, pragul de 20% poate fi diminuat la 10%, ţinându-se cont de personalul artistic şi tehnic al coproducătorului sau al coproducătorilor fiecărei părţi.Participarea tehnică şi artistică a coproducătorului sau a coproducătorilor fiecărei părţi trebuie să fie în aceeaşi proporţie cu respectivele lor aporturi financiare, în afara cazului unei derogări excepţionale admise de autorităţile competente ale celor două părţi.  +  Articolul 5Fiecare coproducător este codeţinător al elementelor corporale şi incorporale ale operei cinematografice.Materialul este depus într-un laborator ales de comun acord, pe numele asociate ale coproducătorilor.  +  Articolul 6Vor fi acordate toate facilităţile pentru mobilitatea şi sejurul personalului artistic sau tehnic ce colaborează la aceste filme, precum şi pentru importul sau exportul în fiecare stat a materialului necesar realizării şi exploatării filmelor de coproducţie (peliculă, material tehnic, costume, elemente de decor, materiale de publicitate).  +  Articolul 7Autorităţile competente ale celor două părţi vor examina la fiecare 2 ani dacă se asigură echilibrul contribuţiilor respective şi, în caz contrar, vor lua măsurile necesare.Trebuie realizat un echilibru general atât în ceea ce priveşte contribuţiile artistice şi tehnice, cât şi în ceea ce priveşte contribuţiile financiare; echilibrul este apreciat de comisia mixtă prevăzută la art. 15.Pentru realizarea acestui bilanţ, fiecare autoritate - în cadrul procedurii de admitere a unei opere cinematografice în baza prezentului acord - stabileşte o evidenţă a tuturor ajutoarelor şi finanţărilor.Analiza echilibrului general se face în special prin:- decontul sprijinului financiar pentru producţie şi distribuţie confirmate pe coproducţiile anului de referinţă, fiind convenit că aprecierea acestui decont se realizează în raport cu suma globală a bugetelor numitelor coproducţii;- luarea în considerare, pe lângă numărul de filme coproduse de cele două părţi, şi a filmelor preachiziţionate de distribuitorii şi difuzorii celor două părţi în beneficiul producătorilor acestor filme în cursul anului de referinţă şi a sumei acestor preachiziţionări;- decontul investiţiilor franceze, pe de o parte, şi al investiţiilor româneşti, pe de altă parte, în filmele de coproducţie franco-română.În ipoteza apariţiei vreunui dezechilibru, comisia mixtă examinează mijloacele de restabilire a echilibrului şi ia toate măsurile pe care le consideră necesare în acest scop.  +  Articolul 8Genericele, benzile de anunţuri şi materialul publicitar trebuie să menţioneze coproducţia între România şi Franţa.Coproducţia trebuie de asemenea menţionată în cazul prezentării la festivaluri.  +  Articolul 9Repartizarea încasărilor este stabilită liber de către coproducători proporţional cu aporturile financiare respective.  +  Articolul 10Autorităţile competente ale celor două părţi acceptă ca operele cinematografice care beneficiază de prezentul acord să poată fi coproduse cu unul sau mai mulţi coproducători aparţinând statelor cu care una sau alta dintre părţi are acorduri de coproducţie cinematografică.Condiţiile de admitere ale unor asemenea opere cinematografice trebuie să facă obiectul unei examinări de la caz la caz şi să respecte echilibrele fixate la art. 3 şi 4.  +  Capitolul II Formarea profesională şi cooperarea cinematografică  +  Articolul 11Autorităţile competente ale celor două state acordă o atenţie deosebită formării profesionale în meseriile legate de cinematografie. Ele cooperează şi se consultă pentru a studia împreună măsurile necesare facilitării formării profesionale iniţiale şi continue a profesioniştilor. Autorităţile încurajează încheierea de acorduri sau convenţii între şcolile sau organismele de formare profesională iniţială şi continuă permiţând, în special, mobilitatea studenţilor.  +  Articolul 12Autorităţile competente ale celor două părţi examinează mijloacele în măsură să favorizeze distribuţia şi promovarea reciprocă a cinematografiei fiecărei părţi.Autorităţile competente recunosc necesitatea de a promova diversitatea culturală prin facilitarea recunoaşterii reciproce a cinematografiilor lor, în special prin intermediul programelor de educare prin imagine sau de participare la festivaluri de film.Prezentarea la festivaluri a operelor cinematografice coproduse trebuie asigurată de partea căreia îi aparţine producătorul majoritar, în cazul în care nu există dispoziţii diferite luate de cele două autorităţi competente.  +  Articolul 13Autorităţile competente ale celor două părţi examinează modalităţile de încurajare a schimburilor de experienţă dintre profesionişti (artişti, tehnicieni).  +  Articolul 14Autorităţile competente ale celor două părţi se străduiesc să dezvolte cooperarea dintre cinematecile şi organismele de conservare a arhivelor cinematografice ale celor două părţi.  +  Capitolul III Comisia mixtă  +  Articolul 151. Pentru a urmări şi a facilita aplicarea prezentului acord şi, la nevoie, pentru a propune modificări, se instituie o comisie mixtă compusă din reprezentanţi ai autorităţilor competente şi din profesionişti aparţinând celor două părţi.2. Pe durata prezentului acord, comisia mixtă se reuneşte o dată la 2 ani, alternativ, în România şi Franţa.Comisia mixtă poate fi de asemenea convocată la cererea uneia dintre autorităţile competente, în special în caz de modificare fie a legislaţiei, fie a reglementărilor aplicabile industriei cinematografice sau în cazul în care funcţionarea acordului întâmpină dificultăţi grave, mai ales în caz de dezechilibru al schimburilor.În această ultimă ipoteză, în cazul în care Comisia mixtă nu se reuneşte în cel mai scurt timp pentru a examina mijloacele de restabilire a echilibrului, autorităţile competente nu vor admite în vederea coproducţiei filmele ce îndeplinesc condiţiile prezentului acord decât în condiţii stricte de reciprocitate, respectiv film pentru film.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea Acordul de coproducţie şi de schimburi cinematografice între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris la 22 aprilie 1966.  +  Articolul 17Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări pe căi diplomatice prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.Prezentul acord va fi aplicat provizoriu la data semnării lui.Acordul este încheiat pentru o perioadă de un an şi poate fi prelungit prin tacită reconducţiune pentru noi perioade de câte un an.Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord, în orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă pe cale diplomatică. În acest caz, încetarea valabilităţii prezentului acord va avea loc la 3 luni după data primirii notificării. Denunţarea acordului nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în proiectele angajate conform prezentului acord, cu excepţia cazului în care există o decizie contrară a părţilor.Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi în acest scop, am semnat prezentul acord.Semnat la Cannes la 18 mai 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,domnul Theodor Paleologu,ministrul culturii,cultelor şi patrimoniului naţionalPentru Guvernul Republicii Franceze,doamna Christine Albanel,ministrul culturii şi comunicaţiei  +  Anexa Proceduri de aplicarePentru a beneficia de acest acord, înaintea începerii filmărilor, producătorii fiecărei părţi trebuie să depună la autoritatea competentă, odată cu cererea de admitere, un dosar cuprinzând următoarele:- un document referitor la cumpărarea drepturilor de autor pentru exploatarea operei cinematografice;- un sinopsis cuprinzând informaţii precise despre subiectul operei cinematografice;- lista elementelor tehnice şi artistice;- planul de lucru completat cu numărul de săptămâni de filmări (studiouri şi exterioare) şi cu locurile de filmare;- un deviz şi un plan detaliat de finanţare;- contractul de coproducţie.Autoritatea competentă a părţii cu participare minoritară nu îşi dă aprobarea decât după ce a primit avizul autorităţii competente a părţii cu participare majoritară.-------------