ORDIN nr. 632 din 15 decembrie 2009privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 17 decembrie 2009  Având în vedere:- Referatul nr. 1/1.328 din 21 septembrie 2009, întocmit de Direcţia supraveghere servicii şi produse,- art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar au obligaţia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, prin afişare la loc vizibil, atât în interiorul, cât şi în exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 2În exteriorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare, vor fi înscrise pe un suport sau panou unic, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Afişarea altor informaţii pe suportul sau panoul unic ori afişarea altor panouri ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisă.  +  Articolul 3 (1) În interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare, vor fi înscrise pe un suport unic, pagină format A4, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Afişarea oricăror altor informaţii pe suportul unic sau afişarea altor suporturi ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisă. (3) Panoul şi suportul pe care se face afişarea trebuie să fie monocolore, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil, într-o formă neechivocă, uşor de citit şi vor fi prezentate într-o formă care să nu inducă în eroare consumatorii. (5) Informaţiile afişate în interior trebuie să fie identice ca valoare şi exprimare cu cele afişate în exterior.  +  Articolul 4Cursurile de schimb valutar afişate conform art. 2 vor include comisioanele practicate de operatorul economic care desfăşoară activităţi de schimb valutar, în cazul în care acestea există.  +  Articolul 5 (1) Înălţimea admisă a literelor şi a cifrelor sau a simbolurilor grafice convenţionale ale valutelor pentru afişarea în exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea de 10 mm, distanţa dintre litere, cifre şi semne de punctuaţie sau a simbolurilor grafice ale valutelor, de 10 mm, iar distanţa dintre cuvinte, de 20 mm. (2) Mărimea fontului utilizat pe suportul unic, la afişarea în interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, prevăzut la art. 3, este Times New Roman 20 Bold. (3) Afişarea se face în câmpul vizual al consumatorului care efectuează tranzacţia.  +  Articolul 6 (1) Consumatorii trebuie să fie informaţi în mod corect, complet şi precis asupra cursurilor de schimb valutar. (2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar sunt obligaţi să informeze consumatorul în scris, înainte de operaţiunea efectivă de schimb valutar, asupra cursului practicat şi asupra sumei ce urmează a fi înmânată consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzacţiei, ce va fi semnat de ambele părţi, astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională. Operatorul economic trebuie să facă dovada că a informat în scris consumatorul înainte de efectuarea tranzacţiei. (3) Formularul de acceptare a tranzacţiei va fi întocmit atât în limba română, cât şi în limba engleză, în două exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celălalt pentru operatorul economic. (4) Formularul de acceptare a tranzacţiei este pus la dispoziţia consumatorului de către operatorul economic, înainte de efectuarea tranzacţiei. (5) Formularul trebuie să fie scris pe o pagină format A4, vizibil şi lizibil, iar literele şi cifrele să aibă mărimea Times New Roman 12, negru pe fond alb, şi va cuprinde obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. (6) Consumatorul, după ce verifică dacă formularul este completat în mod corect, îl semnează, păstrând totodată un exemplar al acestuia.  +  Articolul 7Consumatorul, în cazul în care constantă neconcordanţe între cursul valutar afişat şi cel menţionat în formularul de acceptare a tranzacţiei sau pe bonul fiscal, are dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 24 de ore, anularea tranzacţiei.  +  Articolul 8Operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar trebuie să dovedească corectitudinea tranzacţiilor, prezentând organelor de control listele cursurilor de schimb de vânzare/cumpărare pentru valutele tranzacţionate, care să cuprindă semnătura persoanelor împuternicite, precum şi perioada pentru care au fost valabile, respectiv ziua şi ora.  +  Articolul 9 (1) Informarea consumatorilor de către instituţiile financiar-bancare cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzacţionate la ghişeu se face prin amplasarea în interiorul punctelor de lucru, lângă ghişeul de schimb valutar, a unor sisteme electronice care pot permite un afişaj vizibil, lizibil şi uşor accesibil consumatorilor. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) punctele de lucru ale instituţiilor financiar-bancare din mediul rural, unde afişarea se face cu respectarea art. 3 alin. (1)-(4) şi art. 5 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 10Operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar au obligaţia să afişeze orice alte informaţii, sub formă de listing, conform prevederilor normelor Băncii Naţionale a României, numai în interior.  +  Articolul 11 (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 448/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuBucureşti, 15 decembrie 2009.Nr. 632.  +  Anexa 1
                                   PANOU EXTERIOR
                                     - model -
                              S.C. ...................
     
  VALUTA* CUMPĂRĂM (WE BUY) VINDEM (WE SELL)
  EURO sau EUR sau (*)
  DOLAR AMERICAN sau USD sau $
  LIRĂ STERLINĂ sau GBP sau (**)
  FRANC ELVEŢIAN sau CHF
  etc.
  * Pe panou se vor trece numai valutele tranzacţionate.(*) Semnul EURO se găseşte în tabel la pagina 10.(**) Semnul LIRĂ STERLINĂ se găseşte în tabel la pagina 10.
   +  Anexa 2
                                   SUPORT INTERIOR
                                     - model -
                              S.C. ...................
     
  VALUTA* CUMPĂRĂM (WE BUY) VINDEM (WE SELL)
  EURO sau EUR sau (*)
  DOLAR AMERICAN sau USD sau $
  LIRĂ STERLINĂ sau GBP sau (**)
  FRANC ELVEŢIAN sau CHF
  etc.
  * Pe suport se vor trece numai valutele tranzacţionate.(*) Semnul EURO se găseşte în tabel la pagina 10.(**) Semnul LIRĂ STERLINĂ se găseşte în tabel la pagina 10.
   +  Anexa 3 FORMULAR DE ACCEPTARE A TRANZACŢIEI- model -
  FORMULAR DE ACCEPTARE A TRANZACŢIEI (ACCEPTANCE FORM OF TRANSACTION) Date de identificare ale operatorului economic: (Identification details of the economic operator) 1. Numele operatorului economic: ........................................ (Name of the economic operator) 2. Adresa operatorului economic: ........................................ (Legal address of the economic operator) 3. Numărul formularului de acceptare a tranzacţiei: ..................... (Number of the acceptance form of transaction) 4. Data şi ora emiterii: ................................................ (Date and time of issue) 5. Nume şi prenume solicitant/consumator: ............................... (Applicant's/consumer's full name) 6. Seria şi numărul de buletin/carte de identitate/paşaport: ............ (Series and number of ID card/identity card/passport) 7. Suma tranzacţionată: ................................................. (Amount traded) 8. Curs valutar: ........................................................ (Currency) 9. Suma ce urmează a fi încasată: ....................................... (Amount to be received) 10. Semnătura, ştampila lucrătorului de la ghişeu şi ştampila operatorului economic ................................... (Signature, stamp of the worker at the counter and stamp of the economic operator) ÎNAINTE DE A SEMNA, VERIFICAŢI CURSUL VALUTAR MENŢIONAT LA PUNCTUL 8. ACESTA TREBUIE SA FIE IDENTIC CU CEL DE PE PANOU/SUPORT!!! BEFORE YOU SIGN, PLEASE VERIFY THE CURRENCY MENTIONED AT POINT 8. THIS MUST BE THE SAME WITH THE CURRENCY ON THE PANEL/SUPPORT!!! 11. Semnătura solicitantului/consumatorului .................. (Signature of the applicant/consumer)
  ------------