HOTĂRÂRE nr. 624 din 16 august 1995 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO(actualizată până la data de 3 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 august 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 624 din 16 august 1995; HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Comisia Naţionala a României pentru UNESCO, denumita în continuare Comisie, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării*) şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994, având relaţii de colaborare în principal cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional*), Ministerul Cercetării şi Tehnologiei*) şi cu Comitetul Naţional Roman pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale.-------------Art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 624 din 16 august 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1996.*) A se vedea Nota C.T.C.E. de la finalul actului.  +  Articolul 2Comisia este compusă din 70 de membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, din rindul personalitatilor marcante ale învăţământului, vieţii cultural-artistice şi ştiinţifice, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului*), Academiei Române şi a altor instituţii şi organisme centrale.--------------*) A se vedea Nota C.T.C.E. de la finalul actului.  +  Articolul 3 (1) Activitatea Comisiei se desfăşoară pe baza statutului propriu, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Preşedintele şi secretarul general al Comisiei sunt numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 11.--------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de art. V din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 4Pentru desfăşurarea activităţii curente, Comisia are un secretariat, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, cu încadrarea în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994*).--------------*) HOTĂRÂREA nr. 458 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 15 iulie 1996 şi abrogată de art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 noiembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997.HOTĂRÂREA nr. 690/1997 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001. HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de art. 25 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004. HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005. HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009.  +  Articolul 5 (1) Comisia este instituţia prin care se realizează relaţiile cu UNESCO - Paris şi cu alte instituţii UNESCO din străinătate, sub directa coordonare a Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Comisia conlucreaza cu Delegaţia permanenta a României la UNESCO, care este organismul Ministerului Afacerilor Externe, care tine legătura şi rezolva direct problemele României la UNESCO - Paris.  +  Articolul 6 (1) Ministerele cu atribuţii pe linie UNESCO pot înfiinţa, în condiţiile legii, centre UNESCO de profil pentru desfăşurarea unor programe naţionale, prin ordin al ministrului, cu aprobarea preşedintelui Comisiei. (2) Toate activităţile centrelor UNESCO prevăzute la alin. (1) se aproba de Comisie, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abroga.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamţConform alin. (2) al art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor"; b) "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale"; c) "Ministerul Apărării" cu "Ministerul Apărării Naţionale"; d) "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale"; e) "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional"; f) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei"; g) "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, şi cu "Ministerul Finanţelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanţe; h) "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării"; i) "Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de întreprinderile mici şi mijlocii, comerţ şi mediul de afaceri, şi cu "Ministerul Turismului", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism; j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii"; k) "Ministerul Justiţiei" cu "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti"; l) "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" cu "Ministerul Mediului"; m) "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale"; n) "Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii"; o) "Autoritatea Naţională pentru Tineret" şi "Agenţia Naţională pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului şi Sportului".PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionalea României pentru UNESCO,Liviu Maior,ministrul învăţământuluip. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de stat--------------------