HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 25 noiembrie 2009privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pentru Arhiepiscopia Craiovei. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat în scopul organizării de tabere şcolare, cu respectarea standardelor de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice. (3) În cazul în care nu se respectă obligaţiile de la alin. (2), imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Sorina Luminiţa PlăcintăMinistrul culturii,cultelor şi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.489.  +  Anexa
                               DATELE DE IDENTIFICARE
         a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi
                   din administrarea Ministerului Tineretului şi
                         Sportului, prin Direcţia Judeţeană
             pentru Tineret Gorj, în domeniul public al statului şi în
      administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
  Nr. M.F. Codul de cla- sifi- care Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  39374 8.29.06 România, judeţul Gorj, oraşul Tismana Statul român, Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj Statul român, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pentru Arhiepiscopia Craiovei Tabăra Tismana Clădire - vilă cu etaj Valoare de inventar: 300,940 lei
  -------