HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping(actualizată până la data de 4 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 86.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 1.522.  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICA                        a Agentiei Naţionale Anti-Doping                                           Numărul maxim de posturi = 86         ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐         │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE│         │ DIRECTOR ├────────┤ PREŞEDINŢE ├──────┤ŞI COMBATERE A TRAFI- │         │ │ │ │ │ CULUI ILICIT DE SUB- │         └─────────────┘ └──────┬───────┘ │ STANŢE CUPRINSE ÎN │                                       │ │ LISTA INTERZISĂ │                                       │ └──────────────────────┘                                       │ ┌─────────────┐                                       ├──┤ CABINET │                                       │ │ PREŞEDINTE │                                       │ └─────────────┘                                       │          COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMITETUL PENTRU                                       │ STABILIREA SANCŢIUNILOR                                       │                                       │COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ COMISIA DE ACORDARE A ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -------┼---------- SCUTIRILOR PENTRU SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ UZ TERAPEUTIC REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │                                       │ ┌──────────────────┐                                       │ │ COMPARTIMENTUL │                                       ├───────────┤ AUDIT INTERN*) │                                       │ └──────────────────┘                                       │                   ┌───────────────────┴──────────────────┐                   ▼ ▼        ┌──────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └─────────┬─────────┘ └────────┬────────┘                  │ │       ┌──────────┼───────┬─────┐ ┌──────────┼─────────────┐       ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────┴─┐┌───────┴──────┐│┌────┴──────┐ ┌─────┴────┐┌────┴───────┐┌────┴────┐│DIRECŢIA││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE ││ DIRECŢIA││JURIDICĂ││ RELAŢII │││ ECONOMICĂ │ │TESTARE ŞI││COMBATERE A ││CERCETARE││ ŞI ││INTERNAŢIONALE│││ŞI ADMINIS-│ │ PROGRAME ││ TRAFICULUI ││ ŞI ││RESURSE ││ ŞI RELAŢII │││ TRATIV │ │ SOCIAL- ││ ILICIT DE ││LABORATOR││ UMANE ││ PUBLICE │││ │ │EDUCATIVE ││ SUBSTANŢE ││ CONTROL ││ ││ │││ │ │ ││ INTERZISE ││ DOPING │└────────┘└──────────────┘│└───────────┘ └──────────┘└─────┬──────┘└─────────┘                          ▼ ▼                    ┌─────┴─────┐ ┌──────────┴───────────┐                    │ SERVICIUL │ │OFICII ZONALE PENTRU │                    │ IT │ │PREVENIREA ŞI COMBATE-│                    └───────────┘ │REA TRAFICULUI ILICIT │                                                │DE SUBSTANŢE CUPRINSE │                                                │ ÎN LISTA INTERZISĂ │                                                └──────────────────────┘--------*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008, conform pct. 2 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 25/10/2006