HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping(actualizată până la data de 19 mai 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 mai 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 55, exclusiv demnitarul.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 1.522.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale Anti-DopingNumărul maxim de posturi pentruaparatul propriu = 55, exclusiv demnitarul**)           ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────┐           │ CONSILIUL │ │ │ │ CABINETUL │           │ DIRECTOR ├────────┤ PREŞEDINŢE ├──────┤ PREŞEDINTELUI │           │ │ │ │ │ │           └─────────────┘ └──────┬───────┘ └───────────────┘                                         │            COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMITETUL PENTRU                                         │ STABILIREA SANCŢIUNILOR                                         │                                         │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ COMISIA DE ACORDARE A ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL ---------┼---------- SCUTIRILOR PENTRU SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ UZ TERAPEUTIC REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │                                         │                                         │    ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐    │ Secretariat, relaţii cu │ │ │ Compartimentul │    │ cu publicul ├──────────┼───────────┤ audit intern*) │    └─────────────────────────┘ │ └──────────────────┘                                         │                                         │ ┌─────────────────────┐                                         │ │ Direcţia economică, │                                         ├───────────┤ resurse umane şi │                                         │ │ administrativ │                                         │ └─────────────────────┘                               ┌─────────┴────────┐                               │ │                               │ VICEPREŞEDINTE │                               │ │                               └─────────┬────────┘        ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────┐        │ Serviciul juridic ├────────────┼─────────────┤ Serviciul IT │        └───────────────────┘ │ └──────────────┘                                         │            ┌────────────────────────────┼────────────────────────┐            │ │ │   ┌────────┴───────────┐ ┌───────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐   │ Direcţia relaţii │ │ Direcţia testare şi │ │ Direcţia cercetare │   │ internaţionale, │ │ programe social- │ │ şi laborator │   │integrare europeană │ │ -educative │ │ control doping │   │ şi comunicare │ │ │ │ │   └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘--------*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 26 din LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 10 şi 11, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi şi se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere şi religie, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru Agenţia Naţională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Anexa 2REGULAMENT 25/10/2006