HOTĂRÂRE nr. 1.415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 3 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și al art. 56 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. (la 28-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (2) Sediul Autorității este în municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1. (la 05-12-2011, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 5 decembrie 2011. ) (3) Autoritatea este reprezentată la nivel județean de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar la nivel local, de circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale. (la 28-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (4) Domeniul de activitate al Autorității constă în totalitatea acțiunilor și activităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor inițiate, desfășurate și finalizate, în vederea asigurării și garantării sănătății animalelor, sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea exercită următoarele funcții:a) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, cu respectarea legislației naționale și europene;b) de control, prin care se dispune și se asigură supravegherea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;c) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului și cu tendințele pe plan internațional, strategia în domeniul său de activitate, evaluarea, analiza, managementul și comunicarea riscului în domeniul său de activitate, precum și proiecte de cercetare la nivel național și european cu referire la domeniul său de activitate;d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor;e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate.  +  Articolul 3(1) În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele atribuții principale:A. În domeniul sanitar-veterinar:1. organizează activitățile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară în domeniul său de activitate;2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat și stabilește necesitățile de finanțare a acestora;3. elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al președintelui Autorității, pentru domeniul său de activitate, unice și obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice;4. stabilește responsabilitățile medicilor veterinari pentru domeniul său de activitate;5. stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari oficiali;6. stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare publice;7. semnează documente tehnice bilaterale și tratate internaționale în domeniul sanitar-veterinar, elaborează și negociază tratate internaționale sau alte documente care cad sub incidența Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în condițiile art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare; (la 28-03-2018, Punctul 7. din Litera A. , Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) 8. cooperează și răspunde împreună cu autoritățile administrației publice centrale de organizarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor animalelor și a celor comune omului și animalelor, precum și pentru siguranța alimentelor;9. organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea privind identificarea și înregistrarea animalelor și a exploatațiilor, precum și radierea acestora din evidențele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru efectuarea acestei activități;10. organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea de comerț, import, export, tranzit și inspecție la frontieră, precum și comerțul intracomunitar;11. organizează și asigură funcționarea sistemului informatic sanitar-veterinar național și conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;12. elaborează regulamentul de organizare și funcționare și stabilește atribuțiile și responsabilitățile unităților din subordine;13. organizează, conform legii, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, activitățile sanitar-veterinare publice de interes național, care controlează și răspund de efectuarea acestora de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;14. organizează activitățile sanitar-veterinare publice de interes la nivel național, prin încheierea de acorduri-cadru, conform legislației privind achizițiile publice, sau prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, după caz, stabilite prin ordin al președintelui Autorității;15. stabilește cerințele sanitar-veterinare pentru: anunțarea, declararea, notificarea internă și internațională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, deținerea și utilizarea substanțelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substanțe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea și monitorizarea unor substanțe și a reziduurilor la animale vii, produse și subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea și controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerțul intracomunitar, tranzitul și exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri și de hrană concentrată pentru animale de companie; inspecții și controale sanitar-veterinare; organizarea și funcționarea posturilor de inspecție la frontieră din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și procedurile de efectuare a acestor inspecții și controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii și produse utilizate în furajarea și nutriția animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum și pentru alte activități specifice domeniului sanitar-veterinar; (la 28-03-2018, Punctul 15. din Litera A. , Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) 16. stabilește politicile în domeniul bunăstării animalelor, la fermă, în timpul transportului și la sacrificare sau ucidere;17. face analize de risc epidemiologic și geoepidemiologic;18. face studii de epidemiologie generală și epidemiologie descriptivă și biostatistică;19. face studii de epidemiosupraveghere și supraveghere transfrontalieră;20. face analize economico-veterinare prin evaluări micro- și macroeconomice;21. participă la crearea și funcționarea sistemului de notificare și înregistrare a bolilor la animale;22. creează și asigură funcționarea sistemului de clasificare și certificare a statusului de sănătate a animalelor;23. elaborează politicile de luptă în cazul apariției de boli majore la animale;24. elaborează concepte cu care să poată lucra în caz de necesitate;25. elaborează și reactualizează planurile de contingență în domeniul sanitar-veterinar;26. elaborează manualele operaționale de aplicare a planurilor de contingență în domeniul sanitar-veterinar;27. stabilește o rețea de contact pentru facilitarea alertei în teritoriu în caz de criză;28. solicită, atunci când este cazul, activarea Centrului Național de Combatere a Bolilor, pentru organizarea acțiunilor de intervenție pentru combaterea epidemiilor în rândul animalelor, și coordonează activitatea grupurilor de lucru;29. notifică organismelor internaționale cu responsabilități în domeniu, respectiv Direcția Generală Sănătate și Protecția Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumită în continuare DG SANCO, și Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală, suspiciunile și confirmările cazurilor de boli infecțioase cu mare difuzibilitate la animale;30. activează centrele de criză create la nivel local, conform prevederilor legale;31. controlează funcționalitatea centrelor de criză în cazul epidemiilor în rândul animalelor, prin includerea de personal suplimentar în caz de necesitate;32. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor în rândul animalelor, conform normelor Uniunii Europene și conform măsurilor stipulate în manualul operațional;33. colaborează cu structurile subordonate în ceea ce privește planificarea măsurilor de combatere a epidemiilor în rândul animalelor;34. stabilește mijloacele necesare combaterii epidemiei și actualizează planurile organizaționale și programele de desfășurare a activităților pentru centrele de criză;35. stabilește condițiile sanitare veterinare de comerț intracomunitar, import, export și tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, spermă, hrană pentru animale;36. stabilește politicile în domeniul bolilor care pot afecta animalele vii;37. cooperează pe plan internațional cu toate organizațiile implicate în domeniul sănătății animalelor și în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene și internaționale specifice;38. elaborează programele naționale în domeniul sanitar-veterinar;39. controlează aplicarea normelor sanitare veterinare;40. coordonează și organizează în numele Autorității activitatea de formare, instruire și perfecționare a personalului implicat în domeniul sanitar-veterinar;41. promovează și coordonează activitatea de instruire și perfecționare a personalului în domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de activitate, în cadrul universităților acreditate în acest sens de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituțiile de învățământ superior acreditate în domeniul sanitar-veterinar;42. organizează activități specifice de audit în scopul realizării prevederilor regulamentelor europene;43. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.B. În domeniul siguranței alimentelor:1. elaborează și implementează strategia și legislația privind siguranța alimentelor;2. elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordin al președintelui Autorității, iar dacă este cazul, împreună cu autoritățile competente, aprobate prin ordine comune;3. promovează și coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul siguranței alimentelor;4. realizează evaluarea riscului și stabilește măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;5. coordonează activitățile de elaborare a codurilor de bună practică și alte asemenea activități;6. coordonează metodologic activitatea de supraveghere și control privind siguranța alimentelor, de la producerea materiilor prime până la consumatorul final;7. asigură coordonarea elaborării și implementării politicilor guvernamentale în domeniul siguranței alimentelor și al biotehnologiei;8. coordonează identificarea specialiștilor în vederea participării la activitățile Codex Alimentarius, precum și la activitățile organismelor și organizațiilor naționale și internaționale în domeniul specific de activitate;9. coordonează identificarea specialiștilor în vederea participării la acțiunile organismelor și organizațiilor naționale și internaționale în domeniul standardizării, siguranței și calității alimentelor;10. coordonează activitatea de control în domeniul siguranței și calității alimentelor, după modelul existent în țările din Uniunea Europeană;11. coordonează metodologic activitatea de control, testare și expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;12. realizează și valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea și diseminarea informațiilor privind monitorizarea înregistrărilor, avizărilor și a autorizărilor privind siguranța alimentelor, acordate de autoritățile publice cu atribuții în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor acțiunilor de supraveghere și control privind siguranța alimentelor, precum și a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice și datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;13. coordonează activitatea de formare, instruire și perfecționare a personalului implicat în domeniul siguranței alimentelor;14. acordă avize științifice și asistență tehnică în domeniul specific de activitate;15. reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivel național al Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje - SRAAF;16. organizează un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon de urgență de la care orice persoană fizică sau juridică poate obține informații obiective și la care aceasta poate prezenta contestații în domeniul siguranței alimentelor;17. asigură supravegherea și controlul privind respectarea condițiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidenței și la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;18. supraveghează și monitorizează, din punctul de vedere al siguranței alimentelor, operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul industriei agroalimentare;19. participă la activitatea de standardizare, gradare și clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte instituții abilitate;20. reprezintă punctul de contact și ține permanent legătura cu autoritățile pentru siguranța alimentelor, constituite la nivel național și internațional;21. elaborează și promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor și participă la promovarea reglementărilor în domeniul calității alimentelor;22. elaborează programe naționale în domeniul siguranței alimentelor, împreună cu celelalte instituții abilitate;23. promovează și coordonează activitatea de instruire și perfecționare a personalului în domeniul siguranței alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de activitate, în cadrul universităților acreditate în acest sens de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituțiile de învățământ superior acreditate în domeniul siguranței alimentelor;24. semnează documente tehnice bilaterale și tratate internaționale în domeniul siguranței alimentelor, elaborează și negociază tratate internaționale sau alte documente care cad sub incidența Legii nr. 590/2003, în condițiile art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare; (la 28-03-2018, Punctul 24. din Litera B. , Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) 25. organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea de comerț intracomunitar, import, export, tranzit și inspecție la frontieră în domeniul siguranței alimentelor;26. elaborează regulamentul de organizare și funcționare și stabilește atribuțiile și responsabilitățile unităților din subordine în domeniul siguranței alimentelor;27. participă la elaborarea strategiilor naționale și internaționale în domeniul terorismului și bioterorismului alimentar;28. cooperează și răspunde împreună cu autoritățile administrației publice centrale de organizarea și aplicarea măsurilor necesare pentru siguranța alimentelor;29. elaborează și reactualizează planurile de contingență în domeniul siguranței alimentelor;30. notifică organismele internaționale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilități în domeniul siguranței alimentelor;31. cooperează pe plan internațional cu toate organizațiile implicate în domeniul siguranței alimentelor și în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene și internaționale specifice;32. verifică aplicarea la nivel național și teritorial a normelor privind siguranța alimentelor;33. asigură controlul oficial la operatorii care produc, procesează, transportă și comercializează alimente;34. organizează activități specifice de audit în scopul realizării și implementării prevederilor regulamentelor europene;35. coordonează elaborarea Planului național unic de control integrat pentru România - PNUCI și Raportul anual referitor la PNUCI;36. îndeplinește orice alte atribuții în domeniul siguranței alimentelor, precum și în domeniul reglementării alimentației și biotehnologiei stabilite prin legislația în vigoare națională și europeană.(1^1) Autoritatea și unitățile din subordine realizează controlul respectării legislației aplicabile în domeniile de activitate, prin personalul care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control, respectiv prin personalul care, în mod direct sau indirect, potrivit atribuțiilor specifice stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare ale acestora, aprobate prin ordin al președintelui Autorității, contribuie în actul oficial de control. (la 28-03-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor.(3) Autoritatea elaborează și promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor.(4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii unor contribuții financiare comunitare pentru unele activități în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislației comunitare.(5) Autoritatea poate contracta servicii de consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicării, relațiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare și informare referitoare la activitatea specifică, precum și în domeniul specific de activitate.(6) Autoritatea editează buletine informative și alte publicații de specialitate, în limita alocațiilor bugetare, precum și din diverse finanțări.(7) Autoritatea, prin specialiștii din structura sa, stabiliți prin ordin al președintelui Autorității, coordonează măsurile care se impun în situațiile de urgență din domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, iar atunci când este cazul, se consultă cu celelalte instituții abilitate.(8) În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum și cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții publice, precum și cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, numit prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, și de 3 vicepreședinți, din care minimum 2 medici veterinari, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, în condițiile legii. (la 28-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (2) Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Autorității. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni. Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Președintele Autorității este ordonator principal de credite.(5) Autoritatea are un secretar general, înalt funcționar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în condițiile legii.(6) Secretarul general exercită atribuțiile prevăzute de legislația specifică în vigoare, precum și alte atribuții stabilite prin ordin al președintelui Autorității.(7) Președintele conduce Autoritatea și unitățile subordonate, numește și eliberează din funcție personalul Autorității și conducerea unităților subordonate, în condițiile legii.(8) Președintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și instituții publice, cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție. Președintele participă ca invitat la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor.(9) Autoritatea poate iniția proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al președintelui Autorității, în cadrul acesteia se pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri, compartimente și colective temporare, stabilindu-se funcțiile de conducere potrivit legii. Numirea pe funcțiile publice de director general, director general adjunct, director, director adjunct, șef serviciu și șef birou se face prin ordin al președintelui Autorității, în condițiile legii. (la 30-03-2011, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011. ) (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorității este de 303, inclusiv demnitarii și cabinetul președintelui. (la 28-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (3) Preluarea activității și a personalului care desfășoară activități sanitar-veterinare în cadrul Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se realizează în condițiile art. 6 alin. (1) și (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.(4) Personalul preluat este încadrat în limita posturilor aprobate prin prezenta hotărâre.(5) Personalul din cadrul Autorității, institutelor de referință și al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București este format din funcționari publici și din personal contractual.(6) Salarizarea personalului din structura Autorității se face potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul administrației publice centrale.(7) Atribuțiile și responsabilitățile direcțiilor generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Autorității, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(8) Abrogat. (la 28-03-2018, Alineatul (8) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 )  +  Articolul 6(1) Unitățile care funcționează în subordinea Autorității, precum și numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București sunt conduse de câte un director executiv, medic veterinar, ajutat de un director executiv adjunct, medic veterinar. (la 28-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (3) Institutele naționale veterinare de referință din subordinea Autorității sunt conduse de câte un director medic veterinar, ajutat de un director adjunct tehnic medic veterinar. (la 30-03-2011, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011. ) (4) Numărul circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, precum și redimensionarea acestora se stabilesc, în funcție de complexitatea activității, de numărul de unități, precum și de numărul de animale, prin ordin al președintelui Autorității. (la 28-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (5) Structura organizatorică, numărul de posturi, statele de funcții, precum și regulamentul de organizare și funcționare pentru institutele naționale veterinare de referință și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se aprobă prin ordin al președintelui Autorității. (la 30-03-2011, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 283 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011. ) (6) Salarizarea personalului din direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, precum și a institutelor naționale veterinare de referință se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7În cadrul Autorității funcționează Consiliul științific și Consiliul consultativ.  +  Articolul 8(1) Consiliul științific este format din cel puțin 7 personalități recunoscute în domeniile de competență ale Autorității.(2) Consiliul științific este format din cel mult 15 personalități recunoscute în domeniile de competență ale Autorității.(3) Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului științific se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității.(4) Consiliul științific se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea și dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor și prezintă avizele științifice la solicitarea Autorității.(5) Consiliul științific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate.(6) Membrii Consiliului științific beneficiază de o indemnizație de participare de maximum 20% din indemnizația brută a președintelui Autorității.  +  Articolul 9(1) Consiliul consultativ este format din reprezentanți ai ministerelor, ai altor autorități ale administrației publice competente în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și din reprezentanți ai societății civile.(2) Consiliul consultativ este prezidat de președintele Autorității.(3) Consiliul consultativ se întrunește periodic, la solicitarea președintelui Autorității.(4) Consiliul consultativ are atribuții în stabilirea priorităților în ceea ce privește cererile de consultări științifice privind identificarea, evaluarea și managementul riscului, precum și al situațiilor de criză.(5) Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității, la propunerea ministerelor și a reprezentanților societății civile.(6) Consiliul consultativ se întrunește pentru examinarea și dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor și prezintă avizele consultative la solicitarea Autorității.  +  Articolul 10În cadrul Autorității, la Direcția generală siguranța alimentelor, funcționează Secretariatul operațional pentru Codex Alimentarius, ale cărui componență și atribuții se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității.  +  Articolul 11Autoritatea duce la îndeplinire atribuțiile în mod transparent și face publice avizele științifice, rapoartele de activitate și alte documente de interes public, în condițiile legii.  +  Articolul 12Autoritatea asigură, în condițiile legii, accesul la documentele proprii și ia măsuri ca părțile interesate să primească informații obiective și accesibile în domeniul său de activitate.  +  Articolul 13Autoritatea reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivel național al Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje - SRAAF și punctul național de contact și coordonatorul la nivel național al Codex Alimentarius.  +  Articolul 14.(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat. (la 28-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 14. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (1^1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților din subordinea Autorității, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. (la 08-09-2015, Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 721 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015. ) (2) În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanță și asistență tehnică de specialitate din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.  +  Articolul 15(1) Pentru activitățile specifice, numărul de autovehicule este cel prevăzut în anexa nr. 3; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare poate fi stabilit prin ordin al președintelui Autorității, autolaboratoarele având consum nenormat. (la 28-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (2) Unitățile care funcționează în subordinea Autorității, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activități specifice un număr de autovehicule, conform anexei nr. 3; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare poate fi stabilit prin ordin al președintelui Autorității, autoagregatele pentru dezinfecție și autolaboratoarele având consum nenormat. (la 28-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (3) Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat; Direcțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani, Caraș-Severin, Galați, Maramureș, Mehedinți, Iași, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Timiș și Tulcea dispun, suplimentar, de câte 1 autoagregat pentru dezinfecție. (la 19-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 754 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (3^1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene în a căror structură sunt organizate și funcționează posturile de inspecție la frontieră dispun, suplimentar, de câte un autolaborator pentru posturile de inspecție la frontieră. (la 28-03-2018, Articolul 15 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) (4) Cheltuielile aferente dotării și utilizării mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.(5) Redistribuirea, în cadrul unităților prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum și între acestea, a numărului de autovehicule se poate face prin ordin al președintelui Autorității. (la 19-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 754 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 )  +  Articolul 16În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorității aplică sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare și dispune reținerea oficială și/sau punerea sub sechestru sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor a alimentelor necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea alimentelor improprii consumului și tăierea sau uciderea animalelor, în condițiile legii, conform cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.  +  Articolul 17Contractele-tip pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare publice, încheiate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.  +  Articolul 18Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea mărcilor auriculare, precum și pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se încheie potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achizițiile publice.  +  Articolul 19(1) Ca urmare a reorganizării Autorității, personalul acesteia este numit, în condițiile legii, în noua structură organizatorică, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 5 alin. (2).(2) Numirea personalului potrivit alin. (1) se face în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Zlotea
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației, cercetării și inovării,
  interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.415.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  (la 28-03-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat:1. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală;2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar;3. Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară;4. direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unitățile subordonate este de 5.342, din care 1.361 de posturi în vederea efectuării activităților prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-06-2022, Nota din Anexa nr. 2 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 749 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 3
  NORMATIV
  de autovehicule pentru activități specifice desfășurate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de unitățile din subordine
  Nr. crt.Denumirea unitățiiNumărul maxim de autovehicule pentru activități specifice
  Totaldin care:
  1.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor2013 autoturisme, aferente activităților specifice de control, supraveghere și monitorizare 7 autolaboratoare
  2.Direcțiile sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor7/unitate3 autoturisme, din care: - pentru transport de persoane - conducerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; - parc comun; - pentru activitățile specifice de control, supraveghere și monitorizare 3 autolaboratoare pentru: - recoltare de probe pentru siguranța alimentelor; - recoltare de probe pentru sănătatea animală; - controlul laptelui și al produselor lactate 1 autoagregat pentru dezinfecție
  3.Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală93 autoturisme pentru: - transport de persoane pentru intervenții rapide privind suspiciunea unor boli; - transport pentru evaluare veterinară 6 autolaboratoare pentru: - transport de cadavre; - transport de probe-test; - transport de probe de laborator; - decontaminare; - situații speciale; - autoutilitară pentru transport de biobază
  4.Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară53 autoturisme pentru: - deplasare pentru control în teritoriu; - transport de mărfuri 2 autolaboratoare pentru: - recoltare de prob; - examene rapide de laborator în teritoriu
  5.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar53 autoturisme pentru: - deplasare pentru controlul în teritoriu și administrație; - testare clinică în teritoriu 2 autolaboratoare pentru: - circulația produselor medicinale în teritoriu; - recoltare de probe
  (la 28-03-2018, Punctul 1 din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 136 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 )