NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2006 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare(actualizate până la data de 2 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 4 octombrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.  +  Articolul 2Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b) cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege; c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 3 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, indiferent de modul de facturare pentru care acestea au optat. (2) În sensul prevederilor alin. (1), ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.  +  Articolul 4În situaţia persoanei singure, compensarea suplimentară prevăzută la art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se acordă după cum urmează: a) în proporţie de 100% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează până la 125 lei; b) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 125 lei şi 170 lei; c) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 170 lei şi 210 lei; d) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 210 lei şi 250 lei; e) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 250 lei şi 290 lei; f) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 290 lei şi 345 lei; g) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 345 lei şi 390 lei; h) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 390 lei şi 440 lei; i) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 440 lei şi 500 lei.  +  Articolul 5Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de compensare este cel prevăzut la art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 6În sensul prevederilor art. 5 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, valoarea efectivă a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:Ajutor efectiv = C(p) x C(id) x P(l),unde:- C(p) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4;- C(id) reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat;- P(l) reprezintă preţul local al energiei termice facturate populaţiei de către furnizor.  +  Articolul 7 (1) Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 6 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 16^2 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă. (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:Ajutor maxim lunar = C(p) x C(max.I.) x P(Ir),unde:- C(p) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4;- C(max.I.) reprezintă consumul maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă;- P(Ir) reprezintă preţul local de referinţă. (3) Ajutorul maxim calculat în condiţiile alin. (2) se stabileşte o singură dată, prin dispoziţie a primarului, la începutul sezonului rece şi este acelaşi pentru fiecare lună din sezonul rece.  +  Articolul 8 (1) Preţul local de referinţă va fi stabilit şi transmis primăriilor de autorităţile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, până la data de 1 octombrie a fiecărui an. (2) Consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, preţul local al energiei termice facturate populaţiei conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006. (3) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, în care nu se stabileşte de către autorităţile de reglementare competente preţul local de referinţă, primăriile au obligaţia să aprobe pentru furnizori preţul local al energiei termice facturate populaţiei.  +  Articolul 9Consiliile locale pot aproba din bugetele proprii ajutoare pentru încălzirea locuinţei, peste cele stabilite în condiţiile art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale art. 4, prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri.  +  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat  +  Articolul 10 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi numărul de camere aferent locuinţei. (2) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (3) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 11 (1) La stabilirea numărului de camere prevăzut în anexa nr. 1 pct. II lit. C la prezentele norme metodologice, solicitantul va ţine cont de suprafaţa locuibilă, respectiv suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit, care cuprinde dormitoarele şi camera de zi, potrivit notei de la lit. B din anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ajutorul maxim calculat în condiţiile art. 7 alin. (2) se va stabili în funcţie de consumul maxim lunar prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.  +  Articolul 12La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din anexa nr. 1.  +  Articolul 13 (1) Furnizorii de energie termică transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă depun individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 1 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 14 (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, primarii emit dispoziţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, care conţin compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi valoarea ajutorului maxim lunar. (2) Dispoziţiile primarilor prevăzute la alin. (1) se transmit titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct sau prin intermediul furnizorilor ori al asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi, în copie, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Modelul dispoziţiei pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică este prevăzut în anexa nr. 2a. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3a.  +  Articolul 15În aplicarea prevederilor art. 16^2 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea procentuală şi valoarea maximă calculată a ajutorului stabilit potrivit art. 7 alin. (2), în scris şi în format electronic, conform anexei nr. 4a.  +  Articolul 16 (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de energie termică. (2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat. (3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de reglementările legale în vigoare. (4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a. (5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/chiriaşi în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică, furnizată în sistem centralizat, pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/chiriaşi cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 17 (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (4), asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali. (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii şi exprimate cu 6 zecimale. (4) În termenul prevăzut la art. 16^4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei. (5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a.  +  Articolul 18Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 17, furnizorul calculează cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, astfel: a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 6, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2); b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 7 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.  +  Articolul 19 (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura reprezentând consumul de energie termică şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 18. (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7a. (3) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului general de energie termică şi suma totală a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la coloana 10 din anexa nr. 7a. (4) Factura prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de situaţia centralizatoare întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7a. (5) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.  +  Articolul 20 (1) Situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) reprezintă documente de plată, se întocmesc de către furnizor şi se transmit primarilor pentru certificare. (2) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit exemplarul original direcţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică.  +  Capitolul III Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 21Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece în cuantumurile şi în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 22Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece, potrivit facturilor emise de furnizori.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 23Consiliile locale pot aproba din bugetele proprii ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste nivelul celor stabilite în condiţiile art. 6 din ordonanţa de urgenţă, prin majorări cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri.  +  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale  +  Articolul 24 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. (2) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de gaze naturale, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (3) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 25La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din anexa nr. 1.  +  Articolul 26 (1) Furnizorii de gaze naturale transmit formularele titularilor de contract, consumatori individuali şi asociaţii de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 septembrie a fiecărui an. (2) Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16^1 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 27 (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, primarii emit dispoziţii privind acordarea ajutorului, care prevăd cuantumul acestuia calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. (2) Dispoziţiile primarilor prevăzute la alin. (1) se transmit direct titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi, în copie, direcţiilor teritoriale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Modelul dispoziţiei pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale este prevăzut în anexa nr. 2b. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b.  +  Articolul 28 (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 16^3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, precum şi furnizorilor de gaze naturale, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi agenţiilor teritoriale potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 29În aplicarea prevederilor art. 16^2 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale stabilit în condiţiile art. 6 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform anexei nr. 4b.  +  Articolul 30 (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale. (2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat. (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5b.  +  Articolul 31 (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 30 alin. (3), asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. (2) În termenul prevăzut la art. 16^4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. (3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b. (4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează: a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. (5) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4) însumat pe această perioadă nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru încălzirea locuinţei stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.-------------Alin. (5) al art. 31 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 32 (1) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de gaze naturale transmit lunar factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective pentru încălzirea locuinţei prevăzută la coloana 8 din anexa nr. 7b. (2) Factura prevăzută la alin. (1) este însoţită de un borderou întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7b. (3) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit direcţiilor teritoriale exemplarul original al documentului de plată prevăzut la art. 16^8 din ordonanţa de urgenţă, pe baza căruia acestea achită sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale. (4) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în tabelul cu cheltuieli de întreţinere.  +  Articolul 33 (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura reprezentând consumul de gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul efectiv calculat în condiţiile art. 31 alin. (4). (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de gaze naturale întocmesc borderoul cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7b. (3) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit direcţiilor teritoriale exemplarul original al documentului de plată prevăzut la art. 16^8 din ordonanţa de urgenţă, pe baza căruia acestea achită sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.  +  Capitolul IVAjutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri-------------Cap. IV a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Secţiunea 1 Ajutorul pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social-------------Secţiunea 1 din Cap. IV a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 34 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă beneficiarilor de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile art. 16^11-16^13 din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 35În cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Ajutorul pentru familiile şi persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social-------------Secţiunea a 2-a din Cap. IV a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 35^1Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se acordă familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.-------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 35^2 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. (2) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. (3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singură definită în condiţiile prevăzute la art. 9 din ordonanţa de urgenţă. (4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul ori, după caz, reşedinţa, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.-------------Art. 35^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 35^3 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. Modelul dispoziţiei primarului este prevăzut în anexa nr. 2c). Pentru familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, dispoziţia prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece. (2) Pentru familiile şi persoanele singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, primarii comunică solicitanţilor dispoziţia privind respingerea cererii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3c). (3) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.-------------Art. 35^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 35^4 (1) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la art. 35^3 alin. (1), serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi cuantumul aferent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4c). (2) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (1) se transmite agenţiilor teritoriale, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. (3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (1) constituie document justificativ de plată şi se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.-------------Art. 35^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 36 (1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 20, respectiv a borderourilor prevăzute la art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 35^4 alin. (3) solicită Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. (2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii ţări.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 37Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 38În baza creditelor bugetare deschise, agenţiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică sau gaze naturale; b) în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea plăţii lunare la beneficiari a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri prevăzut la art. 35^1.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 39În aplicarea prevederilor art. 16^17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la solicitarea agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 8a-8d.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 40Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 39, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, până la data de 25 a fiecărei luni.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009.  +  Articolul 41Până la data de 31 mai, potrivit prevederilor art. 16^17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, furnizorii şi primarii au obligaţia de a pune la dispoziţie direcţiilor teritoriale date şi informaţii sintetice solicitate de acestea cu privire la numărul de beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei în funcţie de venituri, numărul de persoane din familie, sistemul de încălzire utilizat, modul de facturare a energiei termice, precum şi cheltuielile cu încălzirea locuinţei şi gradul de acoperire a acestora prin acordarea ajutoarelor.  +  Articolul 42În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pot emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun.  +  Articolul 43Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1-8a/3, 8b şi 8c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la Normele metodologice                                    CERERE                                      şi                       DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE              pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei               Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/                       sectorului municipiului Bucureşti                          ___________________________  I. Subsemnatul,  Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|_|  Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|  Eliberat de sectia de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  va rog să-mi aprobati acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.  Mentionez ca utilizez pentru încălzirea locuinţei*2):  Energie termica în sistem |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  centralizat  Codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Gaze naturale |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Cod client nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Modul de facturare a energiei termice*3):  a) facturarea şi plata în transe lunare egale pe perioada unui an |_|  b) facturarea şi plata în transe lunare egale, stabilite diferentiat     în perioada sezonului rece şi în restul anului |_|  c) facturarea şi plata lunara pe baza consumului efectiv |_|  d) facturarea şi plata în sistem de facturare binom |_|--------------  *1) În cazul cetatenilor români se va specifică tipul de act de identitate:            - B.I. - buletin de identitate            - C.I. - carte de identitate            - C.I.P. - carte de identitate provizorie       Pentru cetatenii straini sau apatrizi:            - P.S.T. - permis de sedere temporara            - P.S.P. - permis de sedere permanenta            - D.I. - document de identitate.  *2) Se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare şi se va completa obligatoriu:  pentru energie termica - codul titularului de contract, iar pentru gaze  naturale - codul clientului; se va menţiona denumirea distribuitorului  de energie termica în sistem centralizat sau de gaze naturale, cu care  consumatorul individual sau, după caz, asociaţia de proprietari/chiriasi  are incheiat contract de furnizare.  *3) Se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare modulului de facturare prevăzut  în contractul de furnizare.  II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:  A. Referitor la componenta familiei, urmatorii membrii*4):┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 5. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 7. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 8. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------  *4) În cazul familiilor cu mai mult de 8 membri se va completa o anexa.  Prin membri de familie se înţeleg şi persoanele între care nu exista relatii  de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt inscrise în cartea de imobil şi  sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.  *5) În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor  specifică datele din certificatul de nastere.    B. Referitor la veniturile realizate: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐ │ 1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE IN LUNA: │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘ ┌─────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │Cod │ Categoria de venituri │ Venitul realizat*6) │ │ │ │ (lei) │ └─────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘--------    *6) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala aacestora. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │01 │pe bază de contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │02 │salariul asistentului personal al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanei cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │03 │salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │04 │salariul ingrijitorului la domiciliu al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanei varstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │05 │venitul lunar realizat ca membru asociat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau persoana autorizata sa desfasoare o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activitate independenta │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │06 │indemnizatia de şomaj şi/sau venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lunar de completare │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PENSII │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Pensii de stat │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │07 │pensia pentru limita de vârsta │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │08 │pensia anticipata │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │09 │pensia anticipata parţială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │10 │pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │11 │pensia de urmas │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │Pensii agricultori │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │12 │pensia agricultor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │Pensii militare │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │13 │pensia de serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │14 │pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │15 │pensia de urmas │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │16 │pensia I.O.V.R │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │17 │Indemnizatia pt. persoanele care şi-au pierdut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a participării la revolutie şi pt. urmasii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acestora │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │18 │Alocatia sociala pentru nevazatori │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │19 │Indemnizatia de însoţitor pentru pensionari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gr. I invaliditate/ nevazatori handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │20 │Indemnizatia pentru incapacitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │temporara de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │21 │Indemnizatia lunara pentru activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liber-profesionist a artistilor interpreţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │22 │Indemnizatia pentru maternitate │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │INDEMNIZATII ŞI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │23 │Indemnizatia pentru cresterea copilului până │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la vârsta de 2 sau 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │24 │Stimulent │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │25 │Indemnizatia lunara acordată magistratilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inlaturati din justiţie din considerente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │politice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │26 │Indemnizatia lunara acordată persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persecutate din motive politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │27 │Indemnizatia, sporul sau renta acordată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invalizilor, veteranilor şi vaduvelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │razboi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │28 │Indemnizatia lunara pentru persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │au efectuat stagiul militar în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiei Generale a Serviciului Muncii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │29 │Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de pensii, membrii ai uniunilor de creatie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │30 │Indemnizatia lunara pentru persoanele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │31 │Indemnizatia cuvenita revolutionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │32 │Indemnizatia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │33 │Renta viagera pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ALOCATII │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │34 │Alocatia de stat pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │35 │Alocatia de întreţinere pentru minorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dati în plasament familial sau incredintati, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii, unor familii sau persoane │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │BURSE │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │36 │pentru elevi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │37 │pentru studenti │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │AJUTOARE │ ├───┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │38 │ajutorul banesc lunar pentru persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care au devenit incapabile de muncă în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │perioada efectuării unei pedepse privative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de libertate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │39 │ajutorul social lunar acordat sotiile celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care satisfac serviciul militar obligatoriu │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ TOTAL 1 │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. ALTE SURSE DE VENIT │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Sursa de venit │ Venitul realizat │ │ │ (lei) │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │Bunuri mobile, imobile aducatoare de venituri nete │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │Venituri nete din dobanzi, dividende, părţi sociale │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │Activităţi nepermanente │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │ TOTAL 2 │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1 + Total 2) │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │ total/nr. membri familie) │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘  C. Referitor la numărul de camere al locuinţei *7):     Locuinta: - 1 camera |_|                 - 2 camere |_|                 - 3 camere |_|                 - 4 camere |_|                 - peste 4 camere |_|---------    *7) Se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare şi se va completa numai însituaţia în care solicitantul utilizeaza pentru încălzirea locuinţei energietermica furnizata în sistem centralizat.D. Având în vedere cele declarate consider ca ma incadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în intervalul de venituri:          ┌───────────────────────────────┐          │ Limite de venituri (lei) │          ├───────────────────────────────┼────┐          │ până la 125 │ │          ├───────────────┬───────────────┼────┤          │ 125 │ 170 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 170 │ 210 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 210 │ 250 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 250 │ 290 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 290 │ 345 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 345 │ 390 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 390 │ 440 │ │          ├───────────────┼───────────────┼────┤          │ 440 │ 500 │ │          └───────────────┴───────────────┴────┘        (se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare)E. Am luat la cunoştinţa ca ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în condiţiile ordonantei de urgenta, astfel: a) nu mai mult decat valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului în cazul utilizarii pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizata în sistem centralizat; b) nu mai mult decat valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita.Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termica furnizata în sistem centralizat sau, după caz, cu gaze naturale, se achită de către directiile teritoriale direct furnizorului.F. Ma oblig sa aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenita în componenta familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificarii.G. Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa ca cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.Data Semnatura solicitantului............. ........................  +  Anexa 2a    ANEXA 2a    la normele metodologice    ROMÂNIA    Judeţ/Mun. Bucureşti_________________                         (cod, denumire)    Primarul localităţii/sector _______________                                (cod, denumire)                                   DISPOZIŢIE                             Nr._______/___________   pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică    Primarul unităţii administrativ-teritoriale _______________________________având în vedere:    - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentrumodificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţiacordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologicede aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prinHotărârea Guvernului nr. .../2006    - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinţei cu energie termică înregistrată la nr.__________                                    DISPUNE    1. Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termicădoamnei/domnului _____________________ cu domiciliul în_______________________,CNP_________________________, în calitate de__________________ titular alajutorului, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii de energietermică, în funcţie de venitul net/ membru de familie în proportie de ____ %.    2. Valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinţei cu energietermică, funcţie de consumul stabilit pe tip de apartament, zonă de temperaturăşi Preţul Local de Referinţă al gigacaloriei, este de _________ lei pentruperioada _____________________    3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de lacomunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.    4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederileLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004.                                    PRIMAR,                               ................  +  Anexa 2bla Normele metodologice    ROMÂNIA    Judeţ/Mun. Bucureşti_________________                         (cod, denumire)    Primarul localităţii/sector _______________                                (cod, denumire)                                   DISPOZIŢIE                             Nr._______/___________    pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale    Primarul unităţii administrativ-teritoriale ______________________________având în vedere:    - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentrumodificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţiacordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologicede aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prinHotărârea Guvernului nr. .../2006    - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale înregistrată la nr.__________                                    DISPUNE    1. Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturaledoamnei/domnului _____________________ cu domiciliul în_______________________,CNP_________________________, în calitate de__________________ titular alajutorului.    2. Cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gazenaturale, este de _________ lei pentru perioada _____________________.    3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de lacomunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.    4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederileLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004.                                    PRIMAR,                               ................  +  Anexa 2cla Normele metodologiceROMÂNIAJUDEŢUL*1)..................................PRIMARUL*2)...............................DISPOZIŢIAnr. ..... din ................privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţeicu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelorsingure care au depus cerereîn luna .......... anul ..........În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) şi ale art. 120^7 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare,analizând fiecare cerere însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, depusă de titularul familiei sau de persoana singură, înregistrată în Registrul special de la nr. ...... la nr. .....,analizând dispoziţiile art. 68 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) şi c), coroborate cu cele ale art. 38 alin. (6) lit. a) pct. 2 şi 14, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Primarul emite următoarea dispoziţie:Art. 1. - Se constată că în Registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru acordarea ajutorului privind încălzirea locuinţei au fost înscrise în luna .................., anul ..........., un număr de ......... cereri.Art. 2. - Se stabileşte, începând cu data de ......................, pentru perioada ......................., dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei unui număr de ......... familii sau persoane singure, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut în anexa care face parte din prezenta dispoziţie.Art. 3. - Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei prin grija serviciului public de asistenţă socială*3) din aparatul de specialitate al primarului.Art. 4. - Titularii prevăzuţi în anexa la prezenta dispoziţie au obligaţia de a aduce la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.Art. 5. - Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc după cum urmează:.....................................................................*4)Art. 6. - (1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la primarul. ...........*2). (2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată primarului ..............*2) poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalul ...........*1) , în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul ........................,*2)L.S. ...........................................................(prenumele şi numele)Avizează, pentru legalitateSecretarul ...................,*2)..................................(prenumele şi numele)_________________*1) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul sectoarelor, se înscrie: MUNICIPIUL BUCUREŞTI.*2) Se înscrie: COMUNEI ...... /ORAŞULUI ...... /MUNICIPIULUI .....; în zona punctată se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale. În cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, se înscrie: SECTORULUI ......*3) Se înscrie denumirea compartimentului funcţional, potrivit structurii funcţionale a administraţiei publice locale respective; a se vedea în acest sens prevederile art. 33 şi 35 din Legea nr. 47/2006privind sistemul naţional de asistenţă socială, coroborate cu cele ale art. 45, art. 66 alin. (4), art. 91 şi art. 156^2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*4) Se înscriu data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia, potrivit situaţiei specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale sau fiecărui sector al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Anexă─────la Dispoziţia primarului nr. ..... din ..... anul .......────────────────────────────────────────────────────────────Fila nr. ....┌────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────┐│Nr. │ Numele şi │ Adresa │ Numărul │ Numărul │Venitul │Cuantumul │ ││crt.│ prenumele │domiciliului│ │membrilor│net mediu│lunar al │ ││ │ titularului │ │ │ de │lunar pe │ajutorului│Obs.│├────┼─────────────┼────────┬───┼──────────┤familie │membru de│pentru în-│ ││ │Codul numeric│ Strada │Nr.│Data înre-│ │familie │călzirea │ ││ │ personal │ │ │gistrării │ │- lei - │locuinţei │ ││ │ │ │ │cererii │ │ │ - lei - │ │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────┤│ │.............│ │ │..........│ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────┴───┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────┘-------------Anexa 2c la Normele metodologice a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.  +  Anexa 3ala Normele metodologice    ROMÂNIA    Judeţ/Mun. Bucureşti_________________                         (cod, denumire)    Primarul localităţii/sector _______________                                (cod, denumire)                                   DISPOZIŢIE                             Nr._______/___________    privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică    Primarul unităţii administrativ-teritoriale ______________________________având în vedere:    - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentrumodificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţiacordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologicede aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prinHotărârea Guvernului nr. .../2006    - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinţei cu energie termică înregistrată la nr.__________                                    DISPUNE    1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energietermică doamnei/domnului _________________ cu domiciliul în__________________,CNP_________________________.    2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilorprevăzute de art. 5 alin. (2) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 57/2006.    3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de lacomunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.    4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederileLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004.                                    PRIMAR,                               ................  +  Anexa 3bla Normele metodologice    ROMÂNIA    Judeţ/Mun. Bucureşti_________________                         (cod, denumire)    Primarul localităţii/sector _______________                                (cod, denumire)                                   DISPOZIŢIE                             Nr._______/___________    privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale    Primarul unităţii administrativ-teritoriale ______________________________având în vedere:    - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentrumodificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţiacordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologicede aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prinHotărârea Guvernului nr. .../2006    - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale înregistrată la nr.__________                                    DISPUNE    1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gazenaturale doamnei/domnului______________ cu domiciliul în_________________,CNP_________________.    2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilorprevăzute de art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006.    3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de lacomunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.    4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederileLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004.                                    PRIMAR,                               ................  +  Anexa 3cla Normele metodologiceJudeţul/Municipiul Bucureşti .........................(cod, denumire)Primarul localităţii/sectorului ......................(cod, denumire)DISPOZIŢIEnr. ......./......privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni, combustibili petrolieriPrimarul unităţii administrativ-teritoriale ............., având în vedere:- prevederile art. 71 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la nr. ................ ,dispune:1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei/ domnului ..............., cu domiciliul/reşedinţa în .................., CNP ....................... .2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unităţii administrativteritoriale.4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul ........., potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Primar,................-------------Anexa 3c la Normele metodologice a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.  +  Anexa 4a--------la Normele metodologice-----------------------    ROMÂNIA    Judet/Mun. Bucureşti ..................                          (cod, denumire)    Primar comuna/oras/municipiu/sector mun. Bucureşti ...............                                                       (cod, denumire)                        SITUAŢIA CENTRALIZATOARE               privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea                procentuala şi valoarea maxima calculată    Cod titular de contract .... (denumire şi adresa complete .....)*) ┌─────┬──────┬─────┬────┬──────┬───────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┐ │Nr. │Nr.**)│Nr. │Nr. │Nr. │Titular│ CNP │numar │compensare │Valoare │ │crt. │bloc │scara│apt.│camere│ajutor │ │dispoziţie│procentuala│maxima a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ajutoru-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar │ ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤ ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤ ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤ └─────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┘ .....................................................................    Cod titular de contract .... (denumire şi adresa complete .....) ┌─────┬──────┬─────┬────┬──────┬───────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┐ │Nr. │Nr.**)│Nr. │Nr. │Nr. │Titular│ CNP │numar │compensare │Valoare │ │crt. │bloc │scara│apt.│camere│ajutor │ │dispoziţie│procentuala│maxima a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ajutoru-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar │ ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤ ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤ ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤ └─────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┘                                    PRIMAR,                                    ........--------------    *) Se completează pentru fiecare titular de contract în parte, respectivasociaţie de proprietari/chiriasi din localitatea respectiva.    **) Se completează în situaţia în care titularul de contract (asociaţiade proprietari/chiriasi) are în componenta mai multe imobile detip "condominiu".NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic, într-un limbaj de programare agreat de furnizor. Modalităţile de transmitere pe cale informatică se stabilesc de comun acord între primari şi furnizori.  +  Anexa 4b--------la Normele metodologice-----------------------    ROMÂNIA    Judet/Mun. Bucureşti ..................                          (cod, denumire)    Primar comuna/oras/municipiu/sector mun. Bucureşti ...............                                                       (cod, denumire)                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE                 privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor                  pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale    A. Pentru consumatorii individuali: ┌────┬───────────┬──────────┬──────────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐ │Nr. │Cod titular│Titular de│Beneficiar│CNP│numar │adresa │cuantum │ │crt.│de contract│contract │ajutor │ │dispoziţie│beneficiar│ajutor sta-│ │ │(client) │(client) │incalzire │ │ a │ajutor │bilit de │ │ │ │ │ │ │primarului│ │primar pen-│ │ │ │ │ │ │ │ │tru benefi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ciar │ ├────┼───────────┼──────────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴──────────┴──────────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘    B. Pentru consumatorii colectivi (asociaţii proprietari/chiriasi):  Cod titular de contract (client) ..... (denumire şi adresa complete .....)*) ┌────┬──────────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐ │Nr. │Beneficiar│CNP│numar │adresa │cuantum │ │crt.│ajutor │ │dispoziţie│beneficiar│ajutor sta-│ │ │incalzire │ │ a │ajutor │bilit de │ │ │ │ │primarului│ │primar pen-│ │ │ │ │ │ │tru benefi-│ │ │ │ │ │ │ciar │ ├────┼──────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ └────┴──────────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘    ..................................................                                    PRIMAR,                                    ........------------    *) Se completează pentru fiecare titular de contract în parte, respectivasociaţie de proprietari/chiriasi din localitatea respectiva.NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic într-un limbaj de programare agreat de furnizor. Modalităţile de transmitere pe cale informatică se stabilesc de comun acord între primari şi furnizori.  +  Anexa 4c--------la Normele metodologice-----------------------ROMÂNIAJudeţul/Municipiul Bucureşti ................................(cod, denumire)Primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti ...............................(cod, denumire)SITUAŢIA CENTRALIZATOAREprivind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţeicu lemne, cărbuni, combustibili petrolieriluna ..../an ....┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────┐│Nr. │ Titularul │ │ Numar │ Adresă │ Cuantumul lunar al ││crt.│ ajutorului │ CNP │dispoziţie│ titular │ ajutorului stabilit prin ││ │ │ │ primar │ │ dispoziţie a primarului ││ │ │ │ │ │ - lei - │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤│ 1. │ .... │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤│ 2. │ .... │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤│ 3. │ .... │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤│ 4. │ .... │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤│... │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────────┘Primar,...........NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.-------------Anexa 4c la Normele metodologice a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.  +  Anexa 5a--------la Normele metodologice-----------------------                                 PROCES-VERBAL                        incheiat azi, data ............                                     între    1. FURNIZORUL DE ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT       ....................................... reprezentat(ă) prin       d-na/d-ul .................................................       ........... în calitate de ................................       şi    2. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CHIRIASI ................. reprezentată       prin d-na/d-ul ................., în calitate de ...............       am procedat la determinarea consumului general de energie termică       aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură       instalat la nivelul bransamentului imobilului din localitatea       ............................ strada ........... nr. ..........,       în cantitate de ............................ .         REPREZENTAT FURNIZOR, REPREZENTANT                                     ASOCIAŢIE PROPRIETARI/CHIRIASI           ( L.S. ) ( L.S. )  +  Anexa 5b--------la Normele metodologice-----------------------                                 PROCES-VERBAL                        incheiat azi, data ............                                     între    1. FURNIZORUL DE GAZE NATURALE ....................................       reprezentat(ă) prin d-na/d-ul ..................................,       şi    2. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CHIRIASI ................. reprezentată       prin d-na/d-ul ..................,       am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale       aferent lunii ................., pe baza contorului.           INDEX citit:           DATA citirii:         REPREZENTAT FURNIZOR, REPREZENTANT                                     ASOCIAŢIE PROPRIETARI/CHIRIASI           ( L.S. ) ( L.S. )  +  Anexa 6a--------la Normele metodologice-----------------------                                    SITUAŢIA                cuprinzand consumurile defalcate de asociaţia de                proprietari/chiriasi pe beneficiarii ajutorului                 pentru incălzirea locuinţei cu energie termică                       Perioada de consum ..............    Denumire titular de contract ............    Adresă titular de contract ..............    Cod titular de contract ................. ┌─────┬────┬──────┬──────────┬─────┬──────────┬────────────┬────────┐ │Nr. │Nr. │Nr. │Beneficiar│ CNP │numar │Valoare │Consum │ │crt. │apt.│camere│ajutor │ │dispoziţie│ajutor maxim│defalcat│ │ │ │ │ │ │primar │stabilit │pe apar-│ │ │ │ │ │ │ │prin dispo- │tamente │ │ │ │ │ │ │ │zitie a │(Gcal) │ │ │ │ │ │ │ │primarului │ │ ├─────┼────┼──────┼──────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├─────┼────┼──────┼──────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴────┴──────┴──────────┴─────┴──────────┴────────────┼────────┤ │ TOTAL: │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘    Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termicăpentru incălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilitîn baza procesului verbal pe beneficiarii ajutorului pentruincălzirea locuinţei.    Reprezentant titular de contract, Preluat de furnizor,    Nume şi prenume .............. Nume şi prenume ..............    Data şi semnătura ............ Funcţia ......................    Stampila (după caz) Data şi semnătura ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.  +  Anexa 6b--------la Normele metodologice-----------------------                         SITUAŢIA CENTRALIZATOARE                cuprinzand consumurile defalcate de asociaţia de                proprietari/chiriasi pe beneficiarii ajutorului                 pentru incălzirea locuinţei cu gaze naturale                       Perioada de consum ..............    Denumire titular de contract (client) ............    Adresă titular de contract (client) ..............    Cod titular de contract (client) ................. ┌─────┬──────────┬─────┬──────────┬────────────┬────────┐ │Nr. │Beneficiar│ CNP │numar │Cuantum aju-│Consum │ │crt. │ajutor de │ │dispoziţie│tor stabilit│defalcat│ │ │incalzire │ │primar │prin │pe apar-│ │ │ │ │ │dispoziţie a│tamente │ │ │ │ │ │primarului │(NMC) │ ├─────┼──────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────┼──────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ ├─────┴──────────┴─────┴──────────┼────────────┼────────┤ │ TOTAL: │ │ │ └─────────────────────────────────┴────────────┴────────┘    Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentruincălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia deproprietari/chiriasi pe beneficiarii ajutorului pentru incălzirea locuinţei.    Reprezentant titular de contract Preluat de furnizor,    (client),    Nume şi prenume .............. Nume şi prenume ..............    Data şi semnătura ............ Funcţia ......................    Stampila (după caz) Data şi semnătura ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.  +  Anexa 7a--------la Normele metodologice-----------------------                                   SITUAŢIA*)                   cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru                   incălzirea locuinţei cu energie termică şi                 cuantumul acestuia pentru perioada ...........                                                (certificare)                                                ( primar )    Denumire furnizor .........    Adresa furnizor ...........                                    Anexa la factura nr. ...../......    Denumire titular de contract ......... Adresa titular de contract ......    Cod titular de contract .........┌───┬───┬───────┬──────┬───┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┐│Nr.│Nr.│Nr. dis│Bene- │CNP│Propor-│Consum│Preţul│Valoare│Valoare│Cuantum│Suma ││crt│apt│pozitie│ficiar│ │tie com│repar-│local │ajutor │ajutor │ajutor │de ││ │ │primar │ajutor│ │pensare│tizat │al │efectiv│maxim │incal- │plata││ │ │ │ │ │ (%) │de aso│ener- │ │stabi- │zire │pen- ││ │ │ │ │ │ │ciatia│giei │ │lit │ │tru ││ │ │ │ │ │ │de pro│termi-│ │prin │ │benef││ │ │ │ │ │ │prie- │ce fac│ │dispozi│ │aj. ││ │ │ │ │ │ │tari/ │turata│ │tia │ │incal││ │ │ │ │ │ │chiri-│popu- │ │primaru│ │zire ││ │ │ │ │ │ │asi │latiei│ │lui │ │ │├───┼───┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=5x6x7│ 9 │10=min │11= ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (8,9)│(6x7)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ -10 │├───┼───┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───┴───────┴──────┴───┴───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤│ TOTAL: │ │ - │ │ │ │ │└──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┘    NOTĂ:    Valoarea efectivă a ajutorului pentru incălzirea locuinţei nu poate depăsivaloarea maximă stabilita prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanteide Urgenta a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.                        SEMNATURA ŞI STAMPILA FURNIZOR,                        ............................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Situaţia se întocmeşte atât pentru consumatorii individuali, catşi pentru consumatorii colectivi (asociaţiile de proprietari/chiriasi),titulari de contracte de furnizare a energiei termice.    În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriasi, această situaţie setransmite ca anexă la factură.  +  Anexa 7b--------la Normele metodologice-----------------------                                   BORDEROU*)                   cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru                    incălzirea locuinţei cu gaze naturale şi                         cuantumul efectiv al acestuia                          Perioada de consum .........                                                (certificare)                                                ( primar )    Denumire furnizor .........    Adresa furnizor ...........                                    Anexa la factura nr. ...../......   Denumire titular de contract (client) ......... Adresa titular de   contract (client) ...... Cod titular de contract (client) .........┌───┬──────┬───┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┐│Nr.│Bene- │CNP│Nr. dis│Consum│Preţul│Valoare│Cuantum│Cuantum│Suma ││crt│ficiar│ │pozitie│repar-│gaze- │consum │ajutor │efectiv│de ││ │ajutor│ │primar │tizat │lor │ │stabi- │al aju-│plata││ │ │ │ │de aso│natu- │ │lit │torului│pen- ││ │ │ │ │ciatia│rale │ │prin │pentru │tru ││ │ │ │ │de pro│(lei/ │ │dispo- │incal- │benef││ │ │ │ │prie- │NMC) │ │zitie a│zire │aj. ││ │ │ │ │tari/ │ │ │prima- │ │incal││ │ │ │ │chiri-│ │ │rului │ │zire ││ │ │ │ │asi │ │ │ │ │ │├───┼──────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=4x5 │ 7 │ 8=min │9=6-8││ │ │ │ │ │ │ │ │ (6,7)│ │├───┼──────┼───┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──────┴───┴───────┴──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤│ TOTAL: │ - │ │ │ │ │└─────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┘    NOTĂ:    Valoarea efectivă a ajutorului pentru incălzirea locuinţei nu poate depăsicuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiileOrdonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările şi completărileulterioare.                        SEMNATURA ŞI STAMPILA FURNIZOR,                        ............................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Borderoul se întocmeşte atât pentru consumatorii individuali, catşi pentru consumatorii colectivi (asociaţiile de proprietari/chiriasi),titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale.    În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriasi, această situaţie setransmite ca anexă la factură.  +  Anexa 8a/1-----------la Normele metodologice-----------------------AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ - FAMILII┌─────────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Venit net│Procent│ Numar │ Număr familii beneficiare ││mediu lu-│compen-│ luni ├────────┬─────────────────────────────────────────┤│nar pe │sare │ │ Total │ Familii cu ││membru │ │ │din care├───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│de fami- │ │ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 ││lie (lei)│ │ │ │ membri│ membri │ membri│ membri │ membri│├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ 100% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ până la │ │1 luna │ │ │ │ │ │ ││ 155 ├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ 90% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││155,1-210│ 80% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││210,1-260│ 70% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││260,1-310│ 60% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││310,1-355│ 50% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││355,1-425│ 40% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││425,1-480│ 30% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││480,1-540│ 20% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││540,1-615│ 10% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │5 luni │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │4 luni │ │ │ │ │ │ ││ TOTAL ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │3 luni │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │2 luni │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │1 luna │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│ │31 oct. │30 nov.│31 dec. │31 ian.│28(29) │31 mar.││ │ │ │ │ │febr. │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total de │ │ │ │ │ │ ││cereri │ │ │ │ │ │ ││depuse │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ ││ajutoare │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘-------------Anexa 8a/1 la Normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, conform pct. 13 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8a/2-----------la Normele metodologice-----------------------AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIETERMICĂ - PERSOANE SINGURE┌─────────┬───────┬───────┬────────┐│Venit net│Procent│ Numar │Persoană││mediu lu-│compen-│ luni │singură ││nar pe │sare │ │ ││membru de│ │ │ ││familie │ │ │ ││ (lei) │ │ │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│până la │ │4 luni │ ││ 155 │ 100% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ ││ ├───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││ │ 90% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││155,1-210│ 80% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││210,1-260│ 70% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││260,1-310│ 60% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││310,1-355│ 50% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││355,1-425│ 40% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││425,1-480│ 30% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││480,1-540│ 20% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │5 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │4 luni │ ││540,1-615│ 10% ├───────┼────────┤│ │ │3 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │2 luni │ ││ │ ├───────┼────────┤│ │ │1 luna │ │├─────────┴───────┼───────┼────────┤│ │5 luni │ 0 ││ ├───────┼────────┤│ │4 luni │ 0 ││ TOTAL ├───────┼────────┤│ │3 luni │ 0 ││ ├───────┼────────┤│ │2 luni │ 0 ││ ├───────┼────────┤│ │1 luna │ 0 │├─────────────────┼───────┼────────┤│ TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │└─────────────────┴───────┴────────┘┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│ │31 oct. │30 nov.│31 dec. │31 ian.│28(29) │31 mar.││ │ │ │ │ │febr. │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total de │ │ │ │ │ │ ││cereri │ │ │ │ │ │ ││depuse │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ ││ajutoare │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘-------------Anexa 8a/2 la Normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, conform pct. 13 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8a/3-----------la Normele metodologice-----------------------PLĂŢI ENERGIE TERMICĂ┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│Aferente lunii │ Plăţi în cursul lunii ││ ├──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬────┬───────┤│ │Decembrie │Ianuarie │Februarie │Martie │Aprilie │Mai │Iunie │├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤│Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤│Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤│Februarie │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤│Martie │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────┼───────┤│TOTAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴────┴───────┘-------------Anexa 8a/3 la Normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, conform pct. 13 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8b--------la Normele metodologice-----------------------AJUTOAREpentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale┌───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┐│Venit │Cuantum│ Numar │ │ Număr beneficiari ││net │ajutor │ luni │ ├───────┬────────────────────────────────────┤│mediu │ │ │Total │Persoa-│ Familii cu ││lunar │ │ │ │nă ├──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤│pe mem-│ │ │ │singură│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 ││bru de │ │ │ │ │membri│membri │membri│ membri│membri││familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│până la│ 262 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 155 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│155,1- │ 162 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 210 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│210,1- │ 137 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 260 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│260,1- │ 112 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 310 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│310,10-│ 87 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││355 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│355,1- │ 62 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 425 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│425,1- │ 44 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 480 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│480,1- │ 31 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 540 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│540,1- │ 19 │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ 615 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────┴───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ TOTAL │5 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │4 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │3 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │2 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │1 luna │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└───────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│ │31 oct. │30 nov.│31 dec. │31 ian.│28(29) │31 mar.││ │ │ │ │ │febr. │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total de │ │ │ │ │ │ ││cereri │ │ │ │ │ │ ││depuse │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ ││ajutoare │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Aferente│ Plăţi în cursul lunii │ │ lunii ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┤ │ │Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │Aprilie │Mai │Iunie │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ │Noiembrie│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ │Decembrie│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ │Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ │Februarie│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ │Martie │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ │ TOTAL │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘-------------Anexa 8b la Normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, conform pct. 13 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8c--------la Normele metodologice-----------------------AJUTOAREpentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieripentru beneficiarii de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001┌───────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │Nr. a│ noiembrie │ decembrie │ ianuarie │ februarie │ martie ││ │jutoa├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤│ │re a-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Tip │proba│Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. ││familie│te la│ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- ││ │înce-│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare││ │putul│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-││ │sezo-│bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate ││ │nului│în │în │în │în │în │în │în │în │în │în ││ │rece │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna ││ │ │curen-│curen│curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- ││ │ │tă │tă │tă │rentă│tă │rentă│tă │rentă│tă │rentă│├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│persoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nă sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │La începu-│În luna │În luna │În luna │În luna │În luna │ │ PLĂŢI │tul sezo- │noiembrie │decembrie │ianuarie │februarie │martie │ │ │nului rece│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘-------------Anexa 8c la Normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, conform pct. 13 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8d--------la Normele metodologice-----------------------AJUTOAREpentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pentru familii şi persoane singure,altele decât beneficiarii de ajutor social┌───────┬───────┬───────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐│Venit │Cuantum│ Numar │ │ Număr beneficiari ││net │ajutor │ luni │ ├───────┬───────────────────────────────────────┤│mediu │încăl- │ │Total,│Persoa-│ Familii cu ││lunar │zire │ │ din │nă ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│pe mem-│ │ │ care │singură│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 ││bru de │ │ │ │ │membri │membri │membri │membri │membri ││familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│până la│ 54 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 155 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│155,1- │ 48 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 210 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│210,1- │ 44 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 260 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│260,1- │ 39 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 310 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│310,1- │ 34 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││355 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│355,1- │ 30 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 425 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│425,1- │ 26 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 480 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│480,1- │ 20 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 540 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│540,1- │ 16 │5 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ 615 │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │4 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │3 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │2 luni │ 0 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │1 luna │ 0 │ │ │ │ │ │ │├───────┴───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ TOTAL │5 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │4 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │3 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │2 luni │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │1 luna │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├───────────────┴───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│TOTAL GENERAL │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ La data de ││ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤│ │31 oct. │30 nov.│31 dec. │31 ian.│28 feb. │31 mar.│├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total de │ │ │ │ │ │ ││cereri │ │ │ │ │ │ ││depuse │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│Număr │ │ │ │ │ │ ││total │ │ │ │ │ │ ││ajutoare │ │ │ │ │ │ ││aprobate │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │La începu-│În luna │În luna │În luna │În luna │În luna │ │ PLĂŢI │tul sezo- │noiembrie │decembrie │ianuarie │februarie │martie │ │ │nului rece│ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘-------------Anexa 8d la Normele metodologice a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.405 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009, având conţinutul anexei 9 la acest act normativ.-------