HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric(actualizată la data de 29 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, precum şi activităţile care funcţionează pe lângă această instituţie sunt prevăzute în anexa nr. 2.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul Inspecţiei Sociale este preluat sau, după caz, transferat în interesul serviciului, în condiţiile legii, la Inspecţia Muncii. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat potrivit legii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (3) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Inspecţia Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă şi activitatea «Revista Obiectiv», care funcţionează pe lângă Inspecţia Muncii, pot deţine un număr de maximum 322 de autoturisme pentru realizarea acţiunilor de control şi a celorlalte activităţi, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 175 litri, 3 şalupe cu un consum mediu lunar de carburant de 750 litri, precum şi două ambarcaţiuni cu motor, pentru intervenţii urgente la accidente de muncă şi pentru acţiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcaţiune de 175 litri. (2) Din numărul de autoturisme prevăzut la alin. (1), inspectorul general de stat poate utiliza un autoturism, în calitate de conducător al Inspecţiei Muncii.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 5 (1) Inspecţia Muncii preia, în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-primire, clădirile, terenurile şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniul Inspecţiei Sociale. (2) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Muncii, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii.  +  Articolul 6 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Inspecţia Socială se înlocuieşte cu denumirea Inspecţia Muncii. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.350 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 7 (1) În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii, instituţii cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Finanţarea centrelor prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele provenite din tarifele percepute pentru plata serviciilor prestate de aceste centre în domeniile lor de activitate. (3) Pe lângă Inspecţia Muncii funcţionează activitatea «Revista Obiectiv», finanţată integral din venituri proprii.------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 26 septembrie 2007; b) Hotărârea Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  interimar,

  Mihai Constantin Şeitan,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.377.  +  Anexa 1REGULAMENT 18/11/2009  +  Anexa 2UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, respectivactivităţile care funcţionează pe lângă Inspecţia MunciiA. Unităţile care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii:1. inspectoratele teritoriale de muncă2. Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional - finanţat din venituri proprii3. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii - finanţat din venituri proprii.B. Activităţi care funcţionează pe lângă Inspecţia Muncii:- tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Obiectiv" - finanţată din venituri proprii.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010, conform pct. 10 al articolului unic din acelaşi act normativ.------