HOTĂRÂRE nr. 1.367 din 18 noiembrie 2009privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 25 noiembrie 2009  Notă
  Potrivit lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, se înlocuiește în mod corespunzător denumirea Ministerul Administrației și Internelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cazul prevederilor care reglementează domeniul administrație publică și cu Ministerul Afacerilor Interne în cazul prevederilor care reglementează domeniul interne. Înlocuirea denumirilor s-a realizat direct în textul prezentei forme consolidate.
  (la 03-11-2022, Titlul actului a fost modificat de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. (la 03-11-2022, sintagma: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (2) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare Direcția, se înființează prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, care se desființează. (la 03-11-2022, sintagma: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a fost înlocuită de Alineatul (3), Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (3) Direcția face parte din structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și este parte componentă a Departamentului de ordine și siguranță publică.(4) Direcția exercită atribuțiile care îi sunt date în competență prin lege, cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență a persoanelor, precum și la gestionarea și administrarea la nivel național a bazelor de date privind evidența persoanelor, cărților de identitate, pașapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a altor documente necesare persoanelor în relațiile cu statul.(5) Direcția asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul stării civile, al evidenței persoanelor și al programelor de reformă privind modernizarea relațiilor dintre administrația publică centrală și locală și cetățean.(6) Direcția are sediul în municipiul București.  +  Articolul 2(1) Direcția are următoarele atribuții principale:a) organizează, coordonează și urmărește modul de aplicare, în mod unitar, de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a reglementărilor legale în domeniul evidenței persoanelor, al stării civile și al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;c) actualizează, utilizează și valorifică datele din Registrul național de evidență a persoanelor, potrivit legii;d) furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general, reglementate prin acte normative;e) soluționează cererile depuse de cetățenii români care și-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanții lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceștia figurează înscriși în evidențe;f) stabilește caracteristicile și elementele de securizare ale cărților de identitate și ale cărților de alegător;g) gestionează și administrează Sistemul național informatic de evidență a populației;h) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană, prelucrate la nivelul Direcției;i) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu registre și certificate de stare civilă, precum și cu materialele necesare producerii cărților de identitate și a cărților de alegător;j) participă la activitățile de inițiere, formare și perfecționare profesională a personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;k) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.(2) Direcția îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor ce îi revin, Direcția colaborează cu ministerele și cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4În subordinea Direcției funcționează structurile județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5(1) Organigrama, statul de organizare, numărul de posturi, precum și regulamentul de organizare și funcționare a Direcției se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Direcției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Direcția este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de 2 directori adjuncți, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 6Direcția preia patrimoniul instituțiilor publice care se desființează, prevăzute la art. 1 alin. (2), pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde mențiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.  +  Articolul 7(1) Personalul Direcției se constituie din polițiști și personal contractual.(2) Personalul instituțiilor publice care se desființează, prevăzute la art. 1 alin. (2), se preia de către Direcție și se încadrează în limita posturilor aprobate pentru această instituție, în condițiile legii.(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului prin emiterea de ordine și/sau decizii se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul
  administrației și internelor,
  interimar,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul muncii,
  familiei și protecției
  sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.367.--------------