LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 (*actualizată*)privind amenajarea teritoriului şi urbanismul(actualizată până la data de 4 iunie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 69 din 13 august 2004; LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006; ORDONANŢA nr. 18 din 31 ianuarie 2007; LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2007; ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009; LEGEA nr. 183 din 26 mai 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, în tot cuprinsul actului normativ, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este parte a avutiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii tarii.  +  Articolul 2 (1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua şi de perspectiva, desfăşurata în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanta cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. (2) Gestionarea spatiala a teritoriului asigura indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabila şi responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului. (3) Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa în localităţile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.--------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 3Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind sa ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultura şi interese comune; prospectiva, trebuind sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi interventiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi sa ţină seama de acestea în aplicare; democratica, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.  +  Articolul 4Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: a) operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor; c) normativa, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii.  +  Articolul 5Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generatiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare proprie.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale răspund, potrivit prezentei legi, de activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Capitolul II Domeniul de activitate  +  Secţiunea 1 Amenajarea teritoriului  +  Articolul 7Scopul de baza al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.  +  Articolul 8Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii şi integrării spatiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.  +  Articolul 9Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele: a) dezvoltarea economică şi socială echilibrata a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale, cu protecţia mediului şi a peisajului cultural;--------------Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. d) utilizarea raţională a teritoriului. e) conservarea şi dezvoltarea diversitatii culturale.-------------Lit. e) a art. 9 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Urbanismul  +  Articolul 10Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.  +  Articolul 11Activitatea de urbanism cuprinde toate localităţile tarii, organizate în reţea, pe baza ierarhizarii şi distribuţiei echilibrate a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere întregul teritoriu administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.  +  Articolul 12Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spatiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.  +  Articolul 13Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; b) crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap; c) utilizarea eficienta a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite; d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; e) asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale; f) protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale.  +  Secţiunea a 3-a Activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanismStrategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism---------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. II a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 14 (1) Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. (2) Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României*). (3) Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. (4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe: a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi cu evoluţiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene; b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investiţiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritorială a României să fie considerate investiţii publice de interes naţional; c) sistemul naţional de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritorială, evaluare a impactului teritorial al politicilor şi pe sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor în dezvoltarea teritorială; d) crearea de parteneriate interinstituţionale, intersectoriale şi teritoriale pentru promovarea şi implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritorială. (5) Metodologia prevăzută la alin. (4) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, strategia de dezvoltare teritorială a României prevăzută la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se elaborează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sub coordonarea primului-ministru, se avizează de către Consiliul de planificare strategică prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente şi se aprobă prin lege.  +  Articolul 14^1În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, trebuie urmărite principiile strategice privind: a) racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor de dezvoltare şi a coridoarelor de transport; b) dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane; c) promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii; d) consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale; e) protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.---------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 15Activităţile conexe de amenajare a teritoriului şi de urbanism au ca obiect: a) cercetarea în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) constituirea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date şi documente; c) elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniu; d) avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu; f) monitorizarea şi controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor şi operaţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 16În vederea asigurării personalului de specialitate necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cooperează cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu organizaţiile profesionale în domeniu, pentru organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională, specializare şi perfecţionare continua.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Capitolul III Atribuţii ale administraţiei publice  +  Secţiunea 1 Atribuţiile administraţiei publice centrale  +  Articolul 17Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonata de Guvern, care stabileşte, în raport cu conţinutul Programului de guvernare, programe prioritare, linii directoare şi politici sectoriale.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autoritatea administraţiei publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, având în această calitate următoarele atribuţii:----------Partea dispozitivă a art. 18 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu obiectivele acesteia;---------Lit. a) art. 18 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamentează planurile de dezvoltare regionala; d) elaborarea Regulamentului general de urbanism; e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism; f) colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului şi al urbanismului, a programelor strategice sectoriale; g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială şi liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism, la nivel regional, judeţean şi local.---------Lit. g) art. 18 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. h) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege. (2) În vederea asigurării coerentei măsurilor de dezvoltare regionala în ansamblul dezvoltării teritoriului naţional, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor:---------Denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor", potrivit pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. a) va desemna un reprezentant în Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala; b) va desemna câte un reprezentant fără drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regionala; c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agenţiile de dezvoltare regionala, cel puţin un specialist în amenajarea teritoriului şi urbanism.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 19 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor utilizează informaţii de sinteza la nivel naţional din toate domeniile de activitate economică şi socială. (2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la cerere, informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Articolul 20Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale sa elaboreze sau sa modifice o documentaţie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundarii, detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum şi pentru respectarea intereselor generale ale statului.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile administraţiei publice judeţene  +  Articolul 21Consiliul judeţean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii.  +  Articolul 22 (1) Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistica a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest scop coordonează activitatea consiliilor locale şi le acorda asistenţa tehnica de specialitate. (2) Consiliul judeţean asigura preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ, asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi le aproba conform prevederilor legii. (3) În activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile judeţene sunt sprijinite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale.------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Articolul 23Consiliul judeţean poate solicita consiliilor locale sa elaboreze sau sa actualizeze o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei.  +  Articolul 24 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul judeţean utilizează informaţii de sinteza la nivelul judeţului din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor publice judeţene şi locale informaţii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate sa furnizeze informaţii referitoare la dezvoltarea economico-socială şi urbanistica a localităţilor.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile administraţiei publice locale  +  Articolul 25 (1) Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurata pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigura respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. (2) Consiliul local cooperează cu consiliul judeţean şi este sprijinit de acesta în activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 26Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes naţional, judeţean sau local.  +  Articolul 27 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul local utilizează informaţii din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, agenţii economici, organismele şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea la nivel local au obligaţia sa furnizeze cu titlu gratuit informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local.  +  Secţiunea a 4-a Certificatul de urbanism  +  Articolul 28Aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism.  +  Articolul 29 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. (2) Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin 3 parcele. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (3) Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoana fizica sau juridică, care poate fi interesat în cunoaşterea datelor şi a reglementărilor cărora îi este supus respectivul bun imobil. (4) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare. (5) În certificatul de urbanism se va menţiona în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia. (6) Certificatul de urbanism pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate şi aprobate de Ministerul Apărării**), Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*), Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza, după caz, pe baza avizului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.------------Alin. (6) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".*) Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.**) Prin LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării.  +  Articolul 30Pentru aceeaşi parcela se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conţinutul acestora, bazat pe documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, şi celelalte reglementări în domeniu trebuie să fie aceleaşi pentru toţi solicitanţii. În acest scop nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, în vederea emiterii certificatului de urbanism.  +  Articolul 31Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren şi/sau construcţiile aferente - în intravilan sau în extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România şi asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempţiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevăzute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare.-------Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. b) regimul economic al imobilului - folosinţa actuala, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zona, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei; c) regimul tehnic al imobilului - procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcela, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minima şi maxima admisă.  +  Articolul 31^1 (1) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi. (2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a zonei. (3) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi parametrii zonei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenţelor de carte funciară. (4) La emiterea autorizaţiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte: a) existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă; b) prezenţa unor vestigii arheologice. Autorităţile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricţii prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea de către beneficiar/finanţator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor; c) existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţie a mediului; d) existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute şi protejate potrivit legii; e) existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren; f) evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.---------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 31^2În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizaţiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, cuprinse în Regulamentul local de urbanism - R.L.U., aferent acestuia.---------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 31^3Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenţia/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.--------Art. 31^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: a) să respingă cererea în mod justificat; b) să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat de către consiliul local, prin care se stabilesc:1. teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;2. categoria/categoriile funcţională/funcţionale a/ale dezvoltării şi eventualele servituţi;3. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare; c) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu. (2) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. (3) Noua documentaţie de urbanism, cuprinzând intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel puţin 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c), se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei; b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. (5) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban atât ale zonei de studiu, cât şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată. (6) În cazul în care, din raţiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăşirea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut la alin. (5), numai din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente se va proceda la finanţarea şi elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru întreaga unitate teritorială de referinţă în care este inclusă zona. În vederea elaborării şi finanţării noii documentaţii, autoritatea publică poate asocia persoane fizice şi/sau juridice interesate.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 33 (1) Certificatul de urbanism se emite de aceleaşi autorităţi ale administraţiei publice locale care, potrivit competentelor stabilite de legislaţia în vigoare, emit autorizaţiile de construire. (2) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. (3) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent conform legii, în raport cu importanţa zonei şi a investiţiei.  +  Articolul 34Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Secţiunea a 5-a Structura instituţională  +  Articolul 35Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonata de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care exercită şi controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Articolul 35^1 (1) În vederea fundamentării deciziilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor privind activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism şi arhitectură, se constituie Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială, organism ştiinţific, consultativ şi de avizare, fără personalitate juridică, formată din funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu. (2) Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează din punct de vedere ştiinţific şi propune Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor politica de dezvoltare teritorială, urbană şi arhitecturală; b) avizează metodologiile, normele, normativele şi reglementările tehnico-ştiinţifice din domeniu, care se aprobă prin ordin al ministrului; c) analizează şi avizează documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism potrivit legii; d) susţine elaborarea de programe de pregătire a specialiştilor, precum şi de planuri de învăţământ şi specializare în domeniile conexe; e) analizează şi avizează planurile integrate de dezvoltare urbană şi a polilor de creştere. (3) Membrii Comisiei sunt numiţi pe baza nominalizărilor transmise de către următoarele instituţii/organizaţii: a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; b) Ministerul Transporturilor; c) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile; d) Ministerul Culturii şi Cultelor; e) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; f) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; g) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; h) Registrul Urbaniştilor din România; i) Ordinul Arhitecţilor din România; j) Asociaţia arhitecţilor-şefi de municipii; k) Asociaţia arhitecţilor-şefi de judeţe; l) universităţi şi institute de cercetare cu profil de planificare urbană şi teritorială, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, dezvoltare, protecţia mediului şi alte profiluri conexe domeniului. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi componenţa Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.---------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 36 (1) În cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, municipal sau orasenesc şi în cel al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, conduse de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului sau al oraşului, respectiv de arhitectul-şef al municipiului Bucureşti. (2) Funcţia de arhitect-şef va fi ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public având de regula formatia de arhitect sau urbanist licenţiat al învăţământului superior de lungă durata. (3) În comune atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul propriu al consiliului local respectiv, cu atribuţii în domeniu şi pregătit în acest sens.  +  Articolul 37 (1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnica şi consultanţa.--------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi urbanism este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.--------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (3) Componenta nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aproba de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.--------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi de urbanism avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile. (5) Avizele date de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi de urbanism se supun deliberării şi aprobării consiliului judeţean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (6) La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.  +  Articolul 38 (1) Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se semnează de profesionisti calificaţi în domeniu prin licenţa sau studii postuniversitare de specialitate acreditate conform legii, precum şi de alţi profesionisti cu drept de semnătura. (2) Dreptul de semnătura pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte pe bază de regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în colaborare cu Asociaţia Profesională a Urbanistilor din România, precum şi cu alte organizaţii profesionale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".(2^1) Registrul Urbanistilor din România se înfiinţează ca instituţie publică, autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătura, de înscriere în Registrul urbanistilor şi de exercitare a dreptului de semnătura, precum şi din alte surse legale.-------------Alin. (2^1) al art. 38 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (3) Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătura, precum şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbanistilor din România se aproba prin hotărâre a organului de conducere al Registrului Urbanistilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (4) Specialiştii calificaţi în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care dobândesc dreptul de semnătura, se înscriu în Registrul urbanistilor.  +  Capitolul IV Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Secţiunea 1 Definiţii şi scop  +  Articolul 39 (1) În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale. (3) Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi comunelor. (4) Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice şi juridice.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţii de amenajare a teritoriului  +  Articolul 40Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele: a) Planul de amenajare a teritoriului naţional; b) Planul de amenajare a teritoriului zonal; c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean.  +  Articolul 41 (1) Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al tarii. (2) Planul de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni specializate. (3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional şi ale secţiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază. (4) Secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt: Cai de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală. Prin lege se pot aproba şi alte secţiuni.  +  Articolul 42 (1) Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi reprezintă expresia spatiala a programului de dezvoltare socioeconomica a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare. (2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază. (3) Fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi sa îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului.  +  Articolul 43Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi: a) intercomunale sau interorasenesti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de baza, comune şi oraşe; b) interjudetene, ingloband părţi din judeţe sau judeţe întregi; c) regionale, compuse din mai multe judeţe. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, localităţile cu statut de municipiu sau de oraş au obligaţia să deţină Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban ca documentaţie de fundamentare a întocmirii Planului urbanistic general. Prevederile Planului de amenajare a teritoriului zonal se introduc în Planul de amenajare a teritoriului judeţean.--------Alin. (2) al art. 43 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţii de urbanism  +  Articolul 44 (1) Documentaţiile de urbanism se referă la localităţile urbane şi rurale şi reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii. (2) Documentaţiile de urbanism transpun la nivelul localităţilor urbane şi rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. (3) Documentaţiile de urbanism au caracter de reglementare specifică şi stabilesc reguli ce se aplică direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.  +  Articolul 45Documentaţiile de urbanism sunt următoarele: a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia; b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; c) Planul urbanistic de detaliu.  +  Articolul 46 (1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.---------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;----------------Lit. f) a alin. (2) al art. 46 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;----------Lit. f^1) a alin. (2) al art. 46 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.----------------Lit. i) a alin. (2) al art. 46 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.---------Lit. j) a alin. (2) al art. 46 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: a) evoluţia în perspectiva a localităţii; b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;---------Lit. e) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;---------Lit. f) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.--------Lit. g) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (4) Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.--------Alin. (4) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (5) Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.--------Alin. (5) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare.---------Alin. (6) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (7) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele sau parcelele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent.----------Alin. (7) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se întocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 - 1/5.000, după caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativteritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.---------Alin. (8) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 47 (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.--------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: a) organizarea reţelei stradale; b) organizarea arhitectural-urbanistica în funcţie de caracteristicile structurii urbane; c) modul de utilizare a terenurilor; d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor; f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora. (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: a) zonelor centrale ale localităţilor; b) zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor; c) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii. (4) Stabilirea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face de regula în Planul urbanistic general. (5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale care tratează părţi din acestea. Sunt admise numai modificări care pot fi stabilite prin Planul urbanistic de detaliu şi care nu modifică caracterul general al zonei.---------Alin. (5) al art. 47 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiţii. Planurile urbanistice zonale reglementează condiţiile de amplasare a investiţiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar.--------Alin. (6) al art. 47 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 48 (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu vecinătăţile imediate.----------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu privire la: a) asigurarea accesibilitatii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivitati şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile functionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea condiţiilor de construire.  +  Articolul 49 (1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care sta la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. (2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde şi detaliază prevederile Planului urbanistic general şi ale Planului urbanistic zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor. (3) După aprobare Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal şi Planul urbanistic de detaliu împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiţie. (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferenţiază în funcţie de încadrarea în unităţi teritoriale de referinţă, zone şi subzone şi pot fi aplicate numai în condiţiile cumulative referitoare la situarea, dimensiunile şi geometria parcelelor.----------Alin. (4) al art. 49 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Secţiunea a 4-a Iniţierea şi finanţarea activităţilor  +  Articolul 50Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine colectivităţilor locale, prin autorităţile deliberative şi executive, Guvernului, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate în amenajarea teritoriului şi în dezvoltarea localităţilor.  +  Articolul 51 (1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat şi din venituri proprii constituite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi, după caz, de persoane juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia.------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".(1^1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi regional, care se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sunt: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României; b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional; d) elaborarea Regulamentului general de urbanism; e) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; f) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, hărţi de hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale; g) programe de susţinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de documentaţii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar şi al proiectelor de dezvoltare urbană integrată.---------Alin. (1^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.(1^2) Activităţile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), precum şi metodologiile de finanţare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (1^2) al art. 51 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hartilor de risc natural, precum şi a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora. (3) Metodologia finanţării de la bugetul de stat a hartilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren se elaborează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.----------------Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007.----------------Art. 51 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 52Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare.  +  Articolul 53Autorităţile administraţiei publice locale participa la finanţarea planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale care intră în competentele de aprobare, precum şi la urmărirea realizării acestora, potrivit legii.  +  Articolul 54 (1) Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public, precum şi pentru zone protejate se finanţează din bugetul de stat ori din bugetele locale. (2) Alte planuri urbanistice zonale sau de detaliu, în afară de cele precizate la alin. (1), se finanţează de persoanele juridice sau fizice interesate, cu sprijinul, după caz, al autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 55 (1) Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone şi localităţi care necesita cercetări şi studii complexe, se face şi din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de ministere şi de alţi factori implicaţi. (2) În cazul documentaţiilor de urbanism aprobate, entitatea achizitoare poate organiza, în condiţiile legii, concurs de soluţii pentru ilustrare urbanistica, deschis specialiştilor din domeniul arhitecturii şi urbanismului, finanţat din aceleaşi fonduri prevăzute la alin. (1). (3) Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, autoritatea administraţiei publice locale în competenţa căreia se află aprobarea documentaţiei de amenajarea teritoriului şi urbanism este responsabilă pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel.--------Alin. (3) al art. 55 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.----------------Art. 55 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Secţiunea a 5-a*) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. IV din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, aprobarea documentaţiilor de urbanism a căror solicitare de aprobare s-a făcut anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se va face în condiţiile prevederilor legale aplicabile la data solicitării aprobării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 26 februarie 2009, termenul prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se prorogă până la data de 30 aprilie 2009.Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 26 februarie 2009, astfel cum a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 183 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 1 iunie 2009, termenul prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se prorogă până la data de 30 iunie 2009.  +  Articolul 56 (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege. (2) Precizarea conţinutului documentaţiilor care se supun avizării, precum şi a emitenţilor de avize pentru fiecare categorie de documentaţii se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.------------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (3) Avizarea documentaţiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, precum şi din domeniul urbanismului (cu excepţia Planului urbanistic de detaliu) - se face fără perceperea unor taxe. (4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia.---------Alin. (4) al art. 56 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora.--------Alin. (5) al art. 56 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Secţiunea a 6-a Participarea populaţiei la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanismParticiparea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism---------Secţiunea a 6-a din Cap. IV a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 57 (1) Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism. (2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi în corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislaţia de mediu*).---------Art. 57 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, metodologia de participare a publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzută la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, în termen de 90 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 58Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au responsabilitatea organizării, desfăşurării şi finanţării procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.---------Art. 58 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 59Informarea publicului este activitatea prin care autorităţile administraţiei publice fac publice: a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor; b) conţinutul strategiilor de dezvoltare teritorială şi a documentaţiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum şi al documentaţiilor aprobate, potrivit legii; c) rezultatele consultării publicului; d) deciziile adoptate; e) modul de implementare a deciziilor.---------Art. 59 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 60Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colectează şi iau în considerare opţiunile şi opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor.---------Art. 60 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 61Informarea şi consultarea publicului se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.--------Art. 61 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.--------NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, dispoziţiile art. I. pct. 24 sunt aplicabile la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a 7-a Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate  +  Articolul 62 (1) Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii.(1^1) În situaţia neactualizarii documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspenda eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform legii.----------------Alin. (1^1) al art. 62 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (2) Compartimentele de specialitate vor urmări corelarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentaţiilor aprobate.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 63 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională, disciplinară, administrativă sau penală, după caz, potrivit legii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) refuzul instituţiilor publice de a furniza informaţii care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaţii de urbanism incomplete ori care conţine date eronate; c) avizarea şi aprobarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege; d) neîndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) neluarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. f) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la Planul urbanistic general neprevăzute la art. 32 alin. (4).--------Lit. f) a alin. (2) al art. 63 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.--------Art. 63 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 63^1Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a) şi b); b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c); c) de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. d) şi e); d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f).---------Art. 63^1 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 63^2Contravenţiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 63^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 64 (1) Faptele de încălcare a prezentei legi se constata de organele de control al activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale consiliilor judeţene şi locale, de reprezentanţi ai instituţiilor publice de specialitate ale autorităţilor centrale implicate în avizare, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate fără avizele prevăzute de reglementările în vigoare sunt nule.----------------Art. 64 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 65 (1) În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism.---------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule.  +  Articolul 66Unităţile administrativ-teritoriale de baza, care la data intrării în vigoare a prezentei legi dispun de planuri urbanistice generale preliminare, au obligaţia ca în termen de 12 luni să le finalizeze şi să le aprobe ca documentaţii de urbanism definitive.  +  Articolul 67Dispoziţiile referitoare la categoriile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, competentele de avizare şi de aprobare a acestora, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei legi se abroga.  +  Articolul 68Anexa nr. 1 cuprinzând categoriile de documentaţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, competentele de avizare şi de aprobare a acestora, precum şi anexa nr. 2 cuprinzând termenii de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  Anexa 1       CATEGORII DE DOCUMENTAŢII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM.                COMPETENTE DE AVIZARE ŞI DE APROBARE A ACESTORA ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categorii de Avizează Aproba crt. documentaţii ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 1 2 3 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           A. Amenajarea teritoriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       - Plan de amenajare a teritoriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Naţional Guvernul Parlamentul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Zonal - Ministerul - Consiliile judeţene      - Regional sau Dezvoltării, - Consiliile locale      interjudetean Lucrărilor Publice - Consiliul General      - Interorasenesc şi Locuinţelor al Municipiului      sau intercomunal - Organisme centrale şi Bucureşti      - Frontalier teritoriale interesate      - Metropolitan,      periurban al      principalelor municipii      şi oraşe ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2^1 Zonal pentru localităţi care - Ministerul Dezvoltării, Guvernul     cuprind monumente istorice Lucrărilor Publice şi     înscrise în Lista patrimoniului Locuinţelor     mondial - Ministerul Culturii şi                                      Cultelor                                      - organisme centrale şi                                      teritoriale interesate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Judeţean - Ministerul - Consiliul judeţean                                     Dezvoltării, - Consiliul General                                     Lucrărilor Publice al Municipiului                                     şi Locuinţelor Bucureşti                                     - Organisme centrale şi                                     teritoriale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     B. Urbanism ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         - Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Municipiul - Ministerul - Consiliul General      Bucureşti Dezvoltării, al Municipiului                                    Lucrărilor Publice şi Bucureşti                                    Locuinţelor                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Municipiu - Ministerul - Consiliul local al                                    Dezvoltării, municipiului                                    Lucrărilor Publice şi                                    Locuinţelor                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Oraş - Consiliul judeţean - Consiliul local al                                    - Organisme centrale şi oraşului                                    locale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Comuna - Consiliul judeţean - Consiliul local al                                    - Organisme centrale şi comunei                                    locale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Municipii, oraşe şi - Ministerul - Consiliul local al      comune ce includ Dezvoltării, municipiului/      staţiuni balneare/ Lucrărilor Publice şi oraşului/comunei,      turistice declarate Locuinţelor după caz                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8^1 Localităţi care cuprind - Ministerul Dezvoltării, Guvernul     monumente istorice înscrise în Lucrărilor Publice şi     Lista patrimoniului mondial Locuinţelor                                    - Ministerul Culturii şi                                    Cultelor                                    - organisme centrale şi                                    teritoriale interesate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          - Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Zona centrala a - Ministerul - Consiliul General      municipiului Bucureşti, Dezvoltării, al Municipiului      precum şi alte zone Lucrărilor Publice şi Bucureşti      functionale de interes Locuinţelor                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Zona centrala a - Ministerul - Consiliile locale      municipiului şi alte Dezvoltării, municipale      zone functionale de Lucrărilor Publice şi      interes Locuinţelor                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Zona centrala a - Consiliul judeţean - Consiliile locale      oraşului, satului, - Organisme centrale şi orăşeneşti sau      precum şi alte zone teritoriale interesate comunale      functionale de interes ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. - Zone protejate ori - Ministerul - Consiliile locale      asupra cărora s-a Dezvoltării, - Consiliul Genera]      instituit un tip de Lucrărilor Publice şi al Municipiului      restricţie, precum şi Locuinţelor Bucureşti      cele care depăşesc - Consiliul judeţean      limita unei unităţi - Organisme centrale şi      administrativ- teritoriale interesate      teritoriale      - Zone protejate ori      asupra cărora s-a      instituit un tip de      restricţie, precum şi      cele care depăşesc      limita unei unităţi      administrativ-      teritoriale, pentru      municipiul Bucureşti ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12^1 Zone protejate care cuprind - Ministerul Dezvoltării, Guvernul      monumente istorice înscrise în Lucrărilor Publice şi      Lista patrimoniului mondial şi Locuinţelor      zonele lor de protecţie - Ministerul Culturii şi                                      Cultelor                                      - organisme centrale şi                                      teritoriale interesate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          - Plan urbanistic de detaliu ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. - Imobile clasate în - Consiliul judeţean - Consiliile locale      lista monumentelor - Ministerul Culturii şi - Consiliul General      istorice şi cele care se Cultelor al Municipiului      amplasează în zone - Organisme centrale şi Bucureşti      protejate teritoriale interesate      - Imobile clasate în      lista monumentelor      istorice şi cele care se      amplasează în zone      protejate, pentru      municipiul Bucureşti ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Alte imobile - Organisme teritoriale - Consiliile locale                                      interesate ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   C. Regulament de urbanism ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Regulament general de - Ministerul - Guvernul      urbanism Dezvoltării,                                      Lucrărilor Publice şi                                      Locuinţelor                                      - Organisme centrale şi                                      teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------Pct. 2^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.Pct. 8^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.Pct. 12^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.Anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Anexa 2 DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI IN LEGE(în ordine alfabetică)● Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistica, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.● Avizare - procedura de analiza şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.● Caracter director - însuşirea unei documentaţii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului.● Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.● Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.● Competenţa de avizare/aprobare - abilitarea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnica de a emite avize/aprobări.● Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare.● Dezvoltare regionala - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.● Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor pe o perioadă determinata.● Parcelare - acţiunea urbana prin care o suprafaţa de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mica înălţime.● Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei strategii.● Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare. ● Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localităţi şi în teritoriul înconjurător.● Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor.● Regiune frontaliera - regiune care include arii situate la frontiera, delimitata în scopul aplicării unei strategii comune de dezvoltare de o parte şi de alta a frontierelor şi al realizării unor programe, proiecte şi acţiuni de cooperare.● Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zona funcţională) ale căror existenta şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din localităţi urbane şi rurale.● Sistem urban - sistem de localităţi învecinate între care se stabilesc relaţii de cooperare economică, socială şi culturală, de amenajare a teritoriului şi protecţie a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare pastrandu-şi autonomia administrativă.● Structura urbana - totalitatea relaţiilor în plan funcţional şi fizic, pe baza cărora se constituie organizarea unei localităţi sau a unei zone din aceasta şi din care rezultă configuraţia lor spatiala.● Servitute de utilitate publică - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decât dacă este continua în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţa o limitare administrativă a dreptului de proprietate).● Strategie de dezvoltare - directionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung, a acţiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana.● Structura urbana - modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din aceasta, constituită istoric, funcţional şi fizic.● Teritoriu administrativ - suprafaţa delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comuna).● Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).● Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna) şi limita teritoriului intravilan.● Teritoriu metropolitan - suprafaţa situata în jurul marilor aglomerări urbane, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenţa în domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. De regula limita teritoriului metropolitan depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din care face parte.● Teritoriu periurban - suprafaţa din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii de independenta în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru munca, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc.● Zona defavorizată - arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populaţia salariata; b) sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicării programelor de restructurare; c) în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaţilor care au domiciliul stabil în zona respectiva; d) rata somajului depăşeşte cu 25% rata somajului la nivel naţional; e) sunt lipsite de mijloace de comunicaţie şi infrastructura este slab dezvoltată.● Zona funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determina funcţiunea dominantă existenta şi viitoare. Zona funcţională poate rezultă din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone functionale.● Zona de protecţie - suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecţia zonelor învecinate (staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaţie intensa etc.).● Zona de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.--------------Definiţia "Zona de risc natural" a fost introdusă de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.● Zona protejata - suprafaţa delimitata în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apa etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanta, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie.● Indici urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.- Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:● dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;● dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.---------Expresia <> a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.● Interdicţie de construire (non aedificandi) - regulă urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.--------Expresia <> a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.● Planificarea teritorială (spaţială) - activitatea de armonizare a structurilor teritoriale prin managementul dezvoltării teritoriale şi coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale.---------Expresia <> a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.● Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:- relief şi peisaj cu caracteristici similare;- evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă;- populaţie cu structură omogenă;- sistem parcelar şi mod de construire omogene;- folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor;- regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici.În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafeţe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă (MUTR).---------Expresia <> a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.● Zonă funcţională de interes - zonă funcţională cu rol important din punct de vedere urbanistic în evoluţia localităţii. Zona funcţională de interes se stabileşte de către structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef şi se aprobă de către consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.---------Expresia <> a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.● Zonă protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, a mediului şi patrimoniului natural şi construit.--------Expresia <> a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.─────────────────────