ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA(actualizată până la data de 16 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 30 noiembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009; LEGEA nr. 342 din 11 noiembrie 2009.Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate în cadrul Programului ex-ISPA finanţat din asistenţa financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestuia, precum şi în vederea diminuării aplicării de corecţii financiare de către Comisia Europeană,având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăşesc finanţarea gratuită a CEE vor fi suportate de beneficiar, precum şi ale memorandumurilor de finanţare privind aprobarea proiectelor ex-ISPA,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare", se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor de finanţare, pentru: a) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; b) echipamentele durabile neeligibile contractate după data de 1 iulie 2006 şi alte cheltuieli aferente acestora; c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanţa de arbitraj sau instanţa de judecată;------------Litera c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 342 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009. d) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată; e) suplimentarea bugetelor contractelor de servicii aflate în derulare sau contractelor noi de servicii incluse în planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA; f) întârzieri justificate la plata facturilor; g) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA. h) sume pentru acoperirea plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt operatorii de apă-canal.------------Litera h) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 342 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009. (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, în baza justificărilor autorităţilor contractante, să repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetului Ministerului Transportului modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi să efectueze plăţi din poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare" către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 1^1Operatorii economici din sectorul de mediu care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor ex-ISPA au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile şi la termenele stabilite prin norme.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009.  +  Articolul 2În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează norme de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 135._________