LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 (**republicată**)(*actualizată*)privind rezervele de stat(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 12 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 248 din 29 aprilie 2002; LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.-------------**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997 şi aprobată şi modificată prin Legea nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006, în cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire şi trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale care afectează un interes public major, determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale şi/sau nucleare, fenomene sociale, disfuncţionalităţi ale economiei, conjuncturi externe şi în caz de război.Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.-----------Alin. 2 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.-----------Alin. 3 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat are în subordine unităţi teritoriale, cu personalitate juridică, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 1^1În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) nomenclatorul produselor - lista cuprinzând materiile prime, materialele şi produsele, denumite în continuare produse, care pot fi constituite ca stocuri rezerve de stat, nivelul maxim de constituire şi termenul orientativ de păstrare îndelungată; b) nivel maxim - cantitatea maximă de produs ce poate fi achiziţionată ca stoc rezervă de stat; c) termen orientativ de păstrare îndelungată - perioada de timp stabilită experimental sau statistic, la finele căreia un produs poate fi înlocuit cu un produs similar proaspăt; d) activitate finanţată din venituri proprii - activitatea de intervenţii operative şi reîntregire a stocurilor diminuate, desfăşurată de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în conformitate cu prevederile legale, derulată şi existentă distinct de celelalte activităţi finanţate din bugetul de stat; e) stoc rezervă de stat - cantitatea constituită la un produs din nomenclator, în limita nivelului maxim aprobat; f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;-----------Litera f) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 2 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. g) stoc de urgenţă - cantitatea de produs deficitară sau inexistentă în stocul rezervă de stat la un moment dat, a cărei necesitate imediată pentru intervenţie implică proceduri de achiziţie în regim de urgenţă; h) stoc de conjunctură - cantitatea de produs din producţia internă sau din import, aflată în domeniul privat al statului, achiziţionată în scopul valorificării ulterioare în condiţii avantajoase; i) stoc disponibil - cantitatea de produs existentă în surplus faţă de nivelul maxim aprobat sau care nu se mai găseşte în nomenclator, având regim de mărfuri şi care face obiectul activităţii finanţate integral din venituri proprii; j) constituirea stocurilor - achiziţie de produse cu finanţare exclusivă din bugetul de stat, realizată în limita nivelului maxim aprobat prin nomenclator; k) reîntregirea stocurilor - achiziţie de produse pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a nerestituirii împrumuturilor aprobate, scoase la împrospătare prin contracte de schimb şi nerestituite, consumate fără aprobare legală ori din alte cauze, realizată în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, precum şi ca urmare a acordării unor ajutoare umanitare; l) împrospătarea stocurilor - activitate de înlocuire a unor cantităţi de produse ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operaţiuni comerciale de vânzare-cumpărare sau prin schimb de produse; m) preschimbare sortimentală - activitatea de schimbare sortimentală a unor cantităţi de produs din stoc cu ocazia împrospătării; n) împrumut pe termen scurt - împrumut de consumaţie, de produse fungibile şi consumptibile, pe o perioadă care nu poate depăşi 12 luni; o) restituire de produs - operaţiunea comercială de livrare a produselor la rezervele de stat în cadrul activităţilor de împrumut ori de împrospătare prin schimb de produse; p) intervenţii operative - acţiunile desfăşurate în timp oportun, în situaţiile excepţionale prevăzute de lege, pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora; r) scoatere cu caracter definitiv - operaţiunea de scoatere a unei cantităţi de produs din stocul rezervă de stat, cu reducerea corespunzătoare a nivelului prevăzut în nomenclator; s) valorificarea produselor - operaţiunea de comercializare a unor cantităţi de produs din stocurile disponibile.-----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 1^2Personalul din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat este constituit din funcţionari publici şi personal contractual*).Personalul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat are obligaţia de a asigura protecţia informaţiilor clasificate, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă, fiind interzisă folosirea ori dezvăluirea de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în timpul activităţii şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia.Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, personalul din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat beneficiază de un spor lunar de până la 15% din salariul de bază.Categoriile de personal, cuantumul sporului de confidenţialitate, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorul principal de credite.-----------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei d) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă: d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 3Nomenclatorul produselor rezervă de stat are caracter strict secret şi se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestora se stabilesc de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.-----------Alin. 2 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Capitolul IIAdministrarea stocurilor rezervă de stat-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 4Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează, de regulă, atât în unităţile teritoriale subordonate, cât şi la operatorii economici specializaţi.Operatorii economici care au spre păstrare produse rezervă de stat sunt obligaţi ca, în cadrul activităţii lor, să asigure împrospătarea, integritatea cantitativă şi nivelul calitativ al acestora, contra cost sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 4^1Achiziţia produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezervă de stat se realizează potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice.Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat poate achiziţiona, în condiţiile legii, din producţia internă sau din import, stocuri de urgenţă ori stocuri de conjunctură, după caz, cu aprobarea Guvernului.Produsele ajunse la limita termenului orientativ de păstrare îndelungată sau cele care prezintă pericol de depreciere calitativă ori uzură morală se împrospătează sau se preschimbă sortimental, pe baza unui program anual stabilit de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.Programul anual pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezervă de stat, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, implică protecţia unor interese majore ale statului, are caracter secret şi se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu caracter militar.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 5Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situaţii: a) în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. 1, ca ajutoare umanitare interne sau externe, cu titlu gratuit, cu aprobarea Guvernului;-----------Litera a) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. b) în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt, cu aprobarea primului-ministru, sau cu caracter definitiv, prin hotărâre a Guvernului;-----------Litera b) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. c) în vederea împrospătării şi/sau preschimbării sortimentale, precum şi pentru valorificarea stocurilor disponibile, conform programului anual stabilit de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.-----------Litera c) a alin. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006. d) pentru situaţii economice excepţionale, la propunerea instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului.-----------Litera d) a alin. 1 al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 27 mai 2009.În condiţiile alin. 1 lit. a), b) şi d), produsele din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat se scot cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale*).-----------Alin. 2 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 27 mai 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei d) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă: d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situaţia în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situaţii restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.------------Alin. 2^1 al art. 5 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006, în cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire şi trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.În condiţiile alin. 1 lit. a), pentru situaţii de maximă urgenţă, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a ajutoarelor umanitare, urmând ca acestea să fie aprobate ulterior, prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. 3 al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.  +  Articolul 5^1Garanţiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1995privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1995*), de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinţei emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/1995*), cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul lichidării voluntare.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006, în cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire şi trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  +  Articolul 5^2La cererea expresă a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unităţilor teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanţele acesteia, precum şi ale unităţilor teritoriale subordonate, faţă de agenţii economici care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995*), cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006, în cuprinsul Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire şi trimitere la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor considera ca referire/trimitere la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  +  Articolul 5^3Creanţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi cele ale unităţilor teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situaţiei în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente indestularii, se inchid prin contul de finanţare.------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.  +  Articolul 5^4Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garanţii reale mobiliare sau imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.În cazul în care executarea garanţiei pentru stingerea datoriilor depăşeşte 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadenţă, operatorii economici vor suporta pentru obligaţiile restante şi majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creanţele bugetare, calculate de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a acestora.Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat constituie lunar un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin reţinerea unei cote de 15% din sumele încasate care reprezintă majorări de întârziere. Utilizarea fondului se stabileşte prin norme aprobate de Guvern.Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.-----------Art. 5^4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 6Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.-----------Alin. 2 al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Capitolul III Finanţarea rezervelor de stat  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat.Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumulării unor stocuri de urgenta se poate face şi din credite externe angajate de Guvern.  +  Articolul 8Operaţiunile comerciale aferente programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezerve de stat şi de valorificare a cantităţilor de produse disponibile, precum şi reîntregirea acestora se realizează în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, aprobată de Guvern, cu încadrarea în veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.Influenţele valorice dintre preţurile încasate la ieşirea şi plătite la intrarea cantităţilor de produse împrospătate, prevăzute în programul anual, se suportă din veniturile proprii realizate în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, iar finanţarea diferenţelor de preţ realizate la preschimbarea sortimentală a produselor împrospătate se suportă din bugetul de stat.În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 9Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţilor de produse rezerva de stat încredinţate spre păstrare agenţilor economici constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani, în măsura în care nu constituie o infracţiune mai grava.------------Art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 248 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 10Agenţii economici prevăzuţi la art. 9 sunt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantităţile de produse rezerva de stat.Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.Sancţiunea se aplică persoanelor juridice.Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.Contravenţiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 şi 29, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.------------Alin. 5 al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Capitolul VAlte dispoziţii------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 445 din 30 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 11Numărul unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, înfiinţarea, desfiinţarea, reorganizarea, precum şi amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 12Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. 59, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------------