LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată**)privind cazierul judiciar**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 noiembrie 2009  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 172/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009.Legea nr. 290/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2005 și a mai fost modificată prin:- Legea nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 iulie 2005;- Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept.  +  Articolul 2În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.  +  Articolul 3Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ. (la 25-12-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) Notă
  Articolul 16 din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1244 din 22 decembrie 2022, prevede:
  Articolul 16
  În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prevederilor art. 14, referirile la Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI se consideră a fi făcute la Directiva (UE) 2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului și la Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 3^1(1) Termenii și expresiile conținute de prezenta lege au sensul și înțelesul stabilite în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726, denumit în continuare Regulamentul ECRIS-TCN.(2) În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) certificatul de cazier judiciar - documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora;b) extrasul din cazierul judiciar - documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre și statele terțe;c) extrasul de pe cazierul judiciar - documentul eliberat instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;d) copia de pe cazierul judiciar - documentul eliberat autorităților române competente;e) Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - sistemul informatic descentralizat pentru schimbul de informații privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, stabilit în scopul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare și alcătuit din:(i) aplicația de referință a ECRIS; și(ii) o infrastructură comună de comunicații între autoritățile centrale, care asigură o rețea criptată;f) sistemul centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN) - sistemul informatic instituit prin Regulamentul ECRIS-TCN;g) aplicația de referință a ECRIS - programul informatic dezvoltat de către Comisia Europeană pus la dispoziția statelor membre pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS);h) date dactiloscopice - datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale fiecărui deget al unei persoane;i) imagine facială - o imagine digitală a feței unei persoane;j) stat membru - statul membru al Uniunii Europene;k) stat membru de condamnare - statul membru în care se pronunță o condamnare;l) stat terț - statul care nu este membru al Uniunii Europene;m) resortisant al unei țări terțe - o persoană care nu este cetățean al Uniunii Europene în sensul art. 20 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau care este apatrid ori o persoană a cărei cetățenie este necunoscută. (la 25-12-2022, Articolul 3^1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 )
   +  Capitolul II Organizarea cazierului judiciar  +  Articolul 4Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administrației și Internelor și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu.  +  Articolul 5(1) Evidența informatizată a cazierului judiciar și evidența informatizată dactiloscopică se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură și coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.(2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(3) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările și schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009. (la 10-12-2016, sintagma: statele membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (4) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative notifică, printr-o declarație depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informații.(5) Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea structurii competente din cadrul Ministerului Justiției, actualizează permanent informațiile prevăzute în actele de punere în aplicare a Directivei (UE) 2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului. (la 25-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (6) Abrogat. (la 25-12-2022, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (7) Transmiterea și obținerea hotărârilor judecătorești de condamnare, precum și a informațiilor cu privire la măsurile luate ulterior se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-12-2016, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 6(1) La Inspectoratul General al Poliției Române se organizează și funcționează cazierul judiciar central în care se ține evidența persoanelor fizice născute în afara României și a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenței operative și al evidențelor speciale ale poliției, care au comis infracțiuni pe teritoriul României și au fost condamnate sau față de care a fost pronunțată renunțarea ori amânarea aplicării pedepsei sau față de care au fost dispuse măsuri preventive, precum și a celor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2). (la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (2) În cazierul judiciar central se ține, de asemenea, și evidența persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre și ale autorităților competente din statele terțe. (la 10-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (la 10-12-2016, sintagma: state membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (3) Orice modificare sau ștergere a informațiilor transmise în conformitate cu prevederile alin. (2) atrage modificări sau ștergeri identice în evidență, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente. (la 10-12-2016, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 7(1) La inspectoratele de poliție județene și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București este organizat și funcționează cazierul judiciar local, în care se țin evidența persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București, precum și evidența persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București.(2) În structura inspectoratelor de poliție județene și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București vor funcționa servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităților teritorial-administrative activitățile pe linie de cazier judiciar, evidență operativă și evidențe speciale ale Poliției Române.  +  Articolul 8(1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum și a datelor judiciare prevăzute la alin. (1^1)-(1^3). (la 10-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (1^1) Pentru înscrierea în evidențele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, sexul, cetățenia sau cetățeniile dacă acestea au mai multe. În cazul în care cetățenia persoanei fizice este necunoscută sau aceasta este apatrid, în evidențele cazierului judiciar este menționat acest fapt. (la 25-12-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (1^2) În cazul persoanelor juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerțului - în cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare -, sediul, precum și datele cu caracter personal ale reprezentantului legal. (la 10-12-2016, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (1^3) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancțiunii aplicate, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracțiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, data săvârșirii faptei, încadrarea juridică, numărul și data ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, numărul ordonanței de clasare sau renunțare la urmărirea penală, numărul sentinței penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data pronunțării și data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat, hotărâri ulterioare care modifică executarea pedepsei. (la 25-12-2022, Alineatul (1^3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face și dactiloscopic, în situațiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale și palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate și cunoașterea exactă a situației lor juridice.(3) În scopul înregistrării și identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.  +  Capitolul III Înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura de scoatere din evidență  +  Articolul 9În ceea ce privește persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:a) pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;b) renunțarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor și a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eșalonarea și achitarea amenzii penale; (la 01-02-2014, Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;f) extrădarea.  +  Articolul 10În ceea ce privește persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:a) pedepsele și măsurile de siguranță pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor, eșalonarea și achitarea amenzii penale; (la 01-02-2014, Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea;d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.  +  Articolul 11În evidența cazierului judiciar organizată la unitățile de poliție prevăzute la art. 6 și 7 se notează în mod provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență date privind persoanele fizice sau persoanele juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală. (la 10-12-2016, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 12Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menționate la art. 11 se fac în baza:a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanța judecătorească;b) comunicărilor de renunțare sau amânare a aplicării pedepsei, începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranță și a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliție, în cazurile prevăzute la art. 14 alin. (3); (la 01-02-2014, Lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 4 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;d) comunicărilor de punere în mișcare a acțiunii penale, a extraselor de pe ordonanțele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;e) comunicării privind înlocuirea, eșalonarea sau achitarea amenzii penale. (la 01-02-2014, Lit. e) a art. 12 a fost modificată de pct. 4 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 13Înscrierea datelor prevăzute la art. 10 se face în baza:a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanța judecătorească;b) comunicărilor de renunțare sau amânare a aplicării, începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale și complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanța judecătorească; (la 01-02-2014, Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 5 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) c) comunicărilor privind eșalonarea și achitarea amenzii penale. (la 01-02-2014, Lit. c) a art. 13 a fost modificată de pct. 5 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 14(1) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 12 și 13 se trimit unităților de poliție competente potrivit art. 6 și 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunțării soluției sau săvârșirii faptului juridic ce trebuie luat în evidență.(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenție ori în cazul reținerii, arestului la domiciliu, arestării preventive sau internării medicale, precum și la începerea executării măsurilor educative privative de libertate, comunicările vor fi însoțite de fișa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naștere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar fișa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. (la 01-02-2014, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (3) Pentru persoanele aflate în executarea unor măsuri educative privative de libertate, fișa dactiloscopică se întocmește de unitatea locală de poliție, care trimite și comunicarea. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (4) Pentru resortisanții statelor membre, alții decât cei români, actele prevăzute la art. 12 și 13 vor fi trimise Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective și le va comunica autorităților centrale ale statelor membre ai căror resortisanți sunt persoanele în cauză. (la 10-12-2016, sintagma: statelor membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (4^1) Pentru resortisanții unei țări terțe, actele prevăzute la art. 12 și 13 sunt trimise Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care, în calitate de autoritate centrală, înscrie în cazierul judiciar datele respective și le transmite automat către sistemul central ECRIS-TCN potrivit legii. (la 25-12-2022, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (5) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 12 și 13 se înscriu în evidențele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării. (la 10-12-2016, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (6) Comunicările de luare în evidență transmise conform art. 6 alin. (2) de către autoritățile centrale din celelalte state membre ori de organele competente ale statelor terțe se înscriu în evidențele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării. (la 10-12-2016, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (la 10-12-2016, sintagma: state membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 15(1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;c) a intervenit amnistia;d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;e) au decedat;f) s-a dispus renunțarea la urmărire penală sau clasarea față de ele ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal; (la 01-02-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) g) a trecut un an de la data executării măsurii educative; (la 01-02-2014, Lit. g) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) h) au trecut 2 ani de la data când s-a pronunțat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei și nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal; (la 01-02-2014, Lit. h) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) i) au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-02-2014, Lit. i) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 8 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) și f) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.(3) Scoaterea din evidență a mențiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente. (la 10-12-2016, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 16(1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;b) a intervenit reabilitarea;c) a intervenit amnistia;d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;e) au fost dizolvate și radiate și au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepția celei prevăzute la lit. e).(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.  +  Capitolul IV Conținutul certificatului de cazier judiciar  +  Articolul 17(1) În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive care produc efecte juridice.(2) La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetățeni ai unui stat membru, altul decât România, se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetățenie, obținut în condițiile art. 30. La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanților unei țări terțe se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care dețin informații cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obținut în condițiile art. 30. (la 25-12-2022, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (la 10-12-2016, Articolul 17 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 18(1) În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:a) sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității;b) măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepția internării medicale și a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; (la 01-02-2014, Lit. b) a art. 18 a fost modificată de pct. 9 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) c) datele referitoare la persoanele față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală; (la 10-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), în situația în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozițiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. (la 10-12-2016, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 19(1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticității actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată și la solicitarea autorităților competente din celelalte state membre. (la 10-12-2016, sintagma: state membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (3) Identificarea dactiloscopică se face de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau al unităților teritoriale de poliție.(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Capitolul V Comunicarea datelor din cazierul judiciar  +  Secţiunea 1Modul și condițiile cerute pentru obținerea copiei și a extrasului de pe cazierul judiciar (la 10-12-2016, Titlul Sectiunii 1 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 20(1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.(2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.(3) În cazul în care autoritățile române competente solicită informații din cazierul judiciar național al unui stat membru, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorității centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta.(3^1) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (3) vizează un resortisant al unei țări terțe, determinarea statului sau a statelor membre care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al persoanei care face obiectul solicitării se realizează prin utilizarea în condițiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), urmând ca cererea de informații extrase din cazierul judiciar să fie transmisă în condițiile alin. (3) către statul membru/statele membre indicat/indicate. (la 25-12-2022, Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (4) În cazul în care autoritățile centrale ale statelor membre solicită informații suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea autorităților române competente prevăzută la alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, solicită de îndată aceste informații autorităților române care au formulat cererea inițială. (la 10-12-2016, sintagma: statelor membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (5) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române transmite răspunsul la cererile prevăzute la alin. (3) și (4), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.(6) Autoritățile române competente transmit răspunsul la cererile privind informațiile suplimentare prevăzute la alin. (4) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.(7) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar sau extras din cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. (la 25-12-2022, Alineatul (7) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (la 10-12-2016, Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 21(1) În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier și notările provizorii care nu au fost șterse.(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se atașează informațiile referitoare la sancțiunile cu caracter administrativ aplicate potrivit art. 91 din Legea nr. 15/1968privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele privind măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2). (la 01-02-2014, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (2^1) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar. (la 10-12-2016, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție se atașează și istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2016, Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de subpct. 2 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) (4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice se înscriu date conform prevederilor art. 17 și 18. (la 23-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 iulie 2017 )  +  Articolul 22(1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar și a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă:a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1^1);b) pentru persoana juridică: datele de identificare prevăzute la art. 8 alin. (1^2).(2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliției Române.(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.(4) Cererea-tip pentru obținerea copiilor și extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă și electronic în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) și este scutită de taxe. (la 10-12-2016, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 23(1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritățile competente din celelalte state membre ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritățile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate. (la 10-12-2016, sintagma: state membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2) Datele cu caracter personal transmise de autoritățile competente din celelalte state membre ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autoritățile române numai în scopul pentru care au fost solicitate și în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat. (la 10-12-2016, sintagma: state membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și (2), datele cu caracter personal furnizate de autoritățile competente din celelalte state membre pot fi utilizate de autoritățile române în scopul prevenirii unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice. (la 10-12-2016, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru pot fi retransmise unui stat terț în scopul unui proces penal, numai dacă statul terț furnizează suficiente garanții referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate și în limitele precizate de către statul membru care a furnizat respectivele date. (la 10-12-2016, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (la 10-12-2016, sintagma: stat membru al Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 24(1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înțelegerilor internaționale la care România este parte.(2) În statele față de care România nu are angajamente rezultate din înțelegerile internaționale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică ori prin intermediul altor instituții abilitate. (la 10-12-2016, Articolul 24 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 25(1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale și alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autoritățile centrale ale statelor membre. (la 10-12-2016, sintagma: statelor membre ale Uniunii Europene a fost înlocuită de Articolul II LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2) Autoritatea centrală națională primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale formulate de către state terțe.(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii formulate în scopul unei proceduri penale și în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii formulate în alte scopuri. (la 25-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (4) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, solicită de îndată aceste informații de la autoritatea care a transmis cererea.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informațiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.(6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autoritățile centrale ale celorlalte state membre se atașează și informațiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidență transmise de autoritățile centrale din celelalte state membre și autoritățile competente din statele terțe.(7) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de statele membre în alt scop decât cel al procesului penal, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative nu atașează comunicările cu privire la care statul de condamnare a informat că nu pot fi retransmise în niciun alt scop decât cel al procesului penal. În acest caz, în ceea ce privește astfel de condamnări, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative informează statul membru solicitant în legătură cu statul membru care a transmis astfel de informații, pentru a permite statului membru solicitant să adreseze cererea direct statului membru de condamnare. (la 25-12-2022, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (la 10-12-2016, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 26(1) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite cât mai curând posibil autorităților centrale din celelalte state membre informații privind condamnările pronunțate și, fără întârziere, orice modificări împotriva cetățenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar.(2) În cazul în care persoana condamnată deține cetățenia mai multor state membre, informațiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar și atunci când persoana condamnată este și cetățean român.(3) La cererea autorităților centrale din celelalte state membre, în cazuri individuale, Ministerul Justiției transmite copii de pe hotărârile judecătorești de condamnare și măsurile luate ulterior, precum și orice alte informații relevante în cauză.(4) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1) se va face respectând următoarele cerințe:a) informații care se transmit obligatoriu, cu excepția situației în care, în cazuri individuale, autoritatea centrală nu deține respectivele informații:(i) informații despre persoana condamnată, respectiv numele complet, data nașterii, locul nașterii (orașul și țara), sexul, cetățenia și, dacă este cazul, numele anterior/numele anterioare;(ii) informații privind natura condamnării, respectiv data condamnării, denumirea instanței, data la care hotărârea a devenit definitivă;(iii) informații privind infracțiunile care au determinat condamnarea, respectiv data săvârșirii infracțiunii care a atras condamnarea și denumirea sau încadrarea juridică a infracțiunii, precum și o trimitere la dispozițiile legale aplicabile; și(iv) informații privind conținutul condamnării, și anume hotărârea, precum și orice sancțiuni suplimentare, măsuri de siguranță și hotărâri ulterioare care modifică executarea hotărârii;b) informații care se pot transmite în cazul în care au fost introduse în cazierul judiciar:(i) numele părinților persoanei condamnate;(ii) numărul de referință al condamnării;(iii) locul infracțiunii; și(iv) interdicțiile rezultate din condamnare;c) informații care se transmit autorității centrale dacă sunt disponibile (informații suplimentare):(i) numărul actului de identitate al persoanei condamnate sau numărul și tipul documentului de identificare al persoanei condamnate;(ii) amprentele care au fost luate persoanei respective;(iii) dacă este cazul, pseudonimul și/sau numele de împrumut; și(iv) imaginea facială; (la 25-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (5) La cererea autorităților competente din statele terțe se pot atașa și condamnările transmise de un alt stat membru și de statele terțe. (la 25-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (6) Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte informații relevante se transmit autorităților centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalitățile de organizare și de facilitare a schimbului de informații prevăzute de Decizia-cadru 2009/315/JAI, de Directiva (UE) 2019/884 și de actele de punere în aplicare. (la 25-12-2022, Alineatul (6) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în cazul în care din motive tehnice nu este posibilă transmiterea prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite toate informațiile prevăzute la alin. (6) prin intermediul poștei electronice, la adresele de contact furnizate de către autoritățile centrale din celelalte state membre. În cazul în care imposibilitatea de transmitere a informațiilor prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) vizează o perioadă mai mare de 24 de ore, Inspectoratul General al Poliției Române informează celelalte state membre și Comisia Europeană cu privire la această imposibilitate. (la 25-12-2022, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (8) Inspectoratul General al Poliției Române efectuează modificările tehnice necesare pentru a putea utiliza formatul standardizat și informează Comisia Europeană cu privire la data de la care vor putea fi transmise altor state membre, pe cale electronică, prin intermediul ECRIS, toate informațiile menționate la art. 26. (la 25-12-2022, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (la 10-12-2016, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Secţiunea a 2-aCondițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului de cazier judiciar și a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridice (la 10-12-2016, Titlul Sectiunii a 2-a din Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 27(1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condițiile stabilite la art. 28-31.(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile prevăzute la art. 6 și 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.(3) În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autoritățile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în fața autorităților române. (la 10-12-2016, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 )  +  Articolul 28(1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. (la 10-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. (la 30-06-2016, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de subpct. 5 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) (3) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.(3^1) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opțiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noțiunea de semnătură electronică calificată are înțelesul dat de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. (la 06-01-2023, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2023, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.
  (4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obținere a certificatului de cazier judiciar, precum și procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 30-06-2016, Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de subpct. 5 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )
   +  Articolul 29(1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.(2) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.(3) La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date prevăzute la art. 34 alin. (1), adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor, potrivit art. 17 și 18. (la 23-01-2016, Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA nr. 1 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016. ) (4) Adeverințele prevăzute la alin. (3) au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării și sunt valabile 6 luni de la data eliberării. (la 23-01-2016, Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA nr. 1 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 30(1) Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului.(3) Când cetățeanul unui stat membru adresează o cerere pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(4) Când un resortisant al unei țări terțe adresează o cerere pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Determinarea statului membru sau a statelor membre care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al persoanei solicitante se realizează prin utilizarea în condițiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și apatrizilor (ECRIS-TCN).(5) În vederea obținerii datelor necesare, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române adresează, în condițiile art. 26 alin. (6), autorității centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului în condițiile alin. (1)/de cetățenie în condițiile alin. (3)/indicat de sistemul ECRIS-TCN în condițiile alin. (4) o cerere de informații și date conexe extrase din cazierul judiciar.(6) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru solicitat se eliberează solicitantului prin intermediul unității de poliție la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.(7) În cazul cererilor depuse în condițiile alin. (3), precum și în cazul obținerii unui rezultat pozitiv la interogarea sistemului ECRIS-TCN efectuată în condițiile alin. (4), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se atașează la certificatul de cazier judiciar emis de autoritățile române și se eliberează solicitantului de către unitatea de poliție la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.(8) În cazul obținerii unui rezultat negativ la interogarea sistemului ECRIS-TCN efectuată în condițiile alin. (4), certificatul de cazier judiciar se eliberează solicitantului în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, fără a conține alte documente atașate. (la 25-12-2022, Articolul 30 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 )  +  Articolul 31(1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:a) în țară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public; (la 26-09-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Secțiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Articolul III din LEGEA nr. 208 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020 ) b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.(2) Conținutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul și durata mandatului. (la 26-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 31 , Secțiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Articolul III din LEGEA nr. 208 din 23 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020 ) (3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soțul persoanei condamnate, copiii, ascendenții, frații ori surorile persoanei condamnate sau ai soțului acesteia.(4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepția persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original și depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calității.
   +  Capitolul VI Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar  +  Articolul 32(1) Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.(2) Cererea de rectificare trebuie motivată și însoțită de actele doveditoare și se adresează unității de poliție care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o mențiune greșită, procedează la rectificarea datelor și comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condițiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru și de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.(4) Unitatea de poliție va comunica petiționarului modul de soluționare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.  +  Articolul 33(1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestație, inclusiv pentru situația în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unității de poliție, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competență domiciliază.(2) Contestația este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunțată este definitivă și irevocabilă.(3) În caz de admitere a contestației, instanța va trimite copie de pe hotărâre unității de poliție care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât și central.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34(1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidența cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se realizează Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar.(2) În vederea utilizării evidențelor cazierului judiciar, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, celelalte structuri și instituții din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, precum și structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe. (la 10-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2^1) Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între state membre. (la 10-12-2016, Articolul 34 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2^2) Autoritățile centrale ale statelor membre nu au acces direct la Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar. (la 25-12-2022, Articolul 34 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 15, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (2^3) Aplicația de referință a ECRIS și Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar funcționează sub responsabilitatea Inspectoratului General al Poliției Române. (la 25-12-2022, Articolul 34 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 15, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 ) (3) Organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar se stabilește prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2.101/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.220 din 20 decembrie 2004.
   +  Articolul 34^1Prevederile prezentei legi, care reglementează schimbul de informații extrase din cazierul judiciar cu statele membre, se aplică și în cazul schimbului de informații extrase din cazierul judiciar efectuat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, stat terț conectat la Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), conform Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte. (la 25-12-2022, Capitolul VII a fost completat de Punctul 16, Articolul 14, Capitolul IV din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022 )  +  Articolul 35Până la realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliție își desfășoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.  +  Articolul 36(1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidențele cazierului judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, cererile pentru obținerea documentelor prevăzute de prezenta lege, precum și răspunsurile la acestea se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3). (la 10-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 07 decembrie 2016 ) (2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 37Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 290/2004 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:
  "Art. II. - Prezenta lege transpune Decizia 2005/876/JAI a Consiliului din 21 noiembrie 2005 privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005."
  Notă
  Articolul 16 din LEGEA nr. 363 din 19 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1244 din 22 decembrie 2022, prevede:
  Articolul 16
  În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prevederilor art. 14, referirile la Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI se consideră a fi făcute la Directiva (UE) 2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului și la Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.