ORDIN nr. 5.886 din 10 noiembrie 2009privind Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 13 noiembrie 2009  În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar și inspectoratele școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  cercetării și inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  București, 10 noiembrie 2009.Nr. 5.886.  +  AnexăCALENDARULmișcării personalului didactic din învățământul preuniversitarpentru anul școlar 2010-2011În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor școlare și sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului școlar general până la data de 4 ianuarie 2010, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane;b) vicepreședinte - inspector școlar cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspector școlar cu managementul instituțional/inspector școlar de specialitate;c) secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari cu managementul instituțional/inspectori școlari de specialitate/directori de liceu;d) membri - inspectori școlari de specialitate/inspectori școlari/profesori metodiști, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic și analistul programator de la inspectoratul școlar județean/al municipiului București.Comisia de mobilitate a personalului didactic își desfășoară activitatea conform prezentului calendar și este abilitată să ia decizii și în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situațiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu informarea și avizul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, cu excepția transferării pentru restrângere de activitate și a pretransferării.Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic își desfășoară activitatea pe durata unui an calendaristic.Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul județului/municipiului București participă ca observatori la toate etapele mișcării personalului didactic de predare și pregătire/instruire practică din învățământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala președintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale și semnează alături de membrii comisiei documentele finale.I. Ca urmare a restructurării rețelei școlare, a transformării unor unități de învățământ în unități de alt nivel și a schimbării denumirii unităților de învățământ, inspectoratele școlare revizuiesc deciziile de restructurare a rețelei școlare și în baza acestora și a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.Pentru cadrele didactice titulare numite pe nivel gimnazial în unități cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b^2) și la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele școlare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat(ă).Perioada 4-22 ianuarie 2010II. Ordinea desfășurării etapelor mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011 este următoarea:1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:a) pentru limită de vârstă standard;b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare;Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010c) cadrele didactice care doresc să își continue activitatea didactică în anul școlar 2010-2011 în condițiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele școlare județene/al municipiului București (care trebuie să conțină avizul consiliului profesoral al unității de învățământ);Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010d) cadrele didactice titulare care solicită continuarea activității în învățământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pot fi menținute ca titulare în funcția didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/ catedre vacante corespunzătoare pentru soluționarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă menținerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcție de: evoluția demografică, planurile de școlarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal și evoluția planurilor de învățământ;Perioada 8-9 februarie 2010e) comunicarea acordului/refuzului de menținere în activitate sau a avizului de pensionare;Termen: 12 februarie 2010f) depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar;Perioada 15-16 februarie 2010g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 17 februarie 2010h) comunicarea rezultatelor la contestații;Termen: 19 februarie 20102. Constituirea catedrelor și încadrarea personalului didactic titular în învățământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul școlar 2010-2011:a) la nivelul unităților de învățământ;b) la nivelul inspectoratului școlar.Perioada 22 februarie-12 martie 20103. Soluționarea completărilor și a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul școlar 2010-2011:a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul școlar;Perioada 15-16 martie 2010b) soluționarea, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în una, două sau mai multe unități de învățământ/specializări și a situațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;Termen: 18 martie 2010c) afișarea la inspectoratele școlare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;Termen: 22 martie 2010d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;Perioada 23-24 martie 2010e) completarea de către comisia de mobilitate județeană/a municipiului București a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unității de învățământ, la solicitarea și cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an școlar;f) completarea, în ședință publică organizată de către comisia de mobilitate județeană/a municipiului București, a normei didactice cu ore la altă/alte unitate/unități de învățământ, la solicitarea și cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an școlar;Perioada 25-26 martie 2010g) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.Termen: 29 martie 20104. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare și pretransferarea personalului didactic titular la cerere:a) afișarea la inspectoratele școlare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;Termen: 22 martie 2010b) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 30 martie 2010c) afișarea la inspectoratele școlare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;Termen: 7 aprilie 2010d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferare pentru restrângere de activitate și pretransferare la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului școlar;Perioada 8-22 aprilie 2010e) afișarea la inspectoratul școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferare pentru restrângere de activitate și pretransferare la cerere;Termen: 26 aprilie 2010f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate de către inspectoratul școlar;Perioada 26-28 aprilie 2010g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea listelor finale;Termen: 29 aprilie 2010h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;Perioada 29-30 aprilie 2010i) efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate și apoi a pretransferărilor în aceeași ședință publică;Perioada 3-5 mai 2010j) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar;Perioada 6-7 mai 2010k) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 10 mai 2010l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;Termen: 11 mai 2010m) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer.Termen: 14 mai 20105. Detașarea în interesul învățământului:a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităților de învățământ;Perioada 12-19 mai 2010b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;Perioada 20-21 mai 2010c) discutarea și soluționarea propunerilor făcute de inspectorii școlari de specialitate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 24 mai 2010d) afișarea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului la inspectoratele școlare;Termen: 26 mai 2010e) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului.Termen: 27 mai 20106. Ocuparea prin concurs, detașare la cerere și suplinire la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar:a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate județeană/a municipiului București ale personalului didactic și afișarea acesteia la inspectoratul școlar;Termen: 28 mai 2010b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 31 mai 2010c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile stabilite de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acesteia la inspectoratul școlar și la centrele/unitățile de învățământ care organizează concurs;Termen: 4 iunie 2010d) comunicarea acordului/refuzului continuității cadrelor didactice pentru detașare la cerere sau suplinire, în anul școlar 2010-2011, de către unitățile de învățământ la inspectoratul școlar;Perioada 31 mai-4 iunie 2010e) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unității de învățământ/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolvenții promoției 2010, pentru cadrele didactice care solicită detașare la cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidații care solicită continuitate pentru suplinire și pentru candidații participanți la concursul național din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din județele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea județelor-pilot care vor aplica noul sistem de finanțare și administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-iulie 2008, și/sau la concursul din data de 15 iulie 2009, care au obținut minimum nota 7 (șapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de cătretitulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desființate ca urmare a modificării planului de școlarizare/planului de învățământ/reorganizării rețelei școlare, precum și pentru candidații care solicită suplinire în baza notelor la concursul național din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din județele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008, și/sau la concursul din data de 15 iulie 2009;Perioada 14-25 iunie 2010– absolvenții promoției 2010 depun adeverința de absolvire și validează fișa de înscriere (prin semnătură).Termen: 7 iulie 2010NOTĂ:Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolvenții promoției 2010 care susțin examenul de licență/absolvire după data de 7 iulie 2010 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar numai după prezentarea adeverinței de absolvire.f) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului și de consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada 25 iunie-2 iulie 2010g) verificarea și evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;Perioada 28-29 iunie 2010h) afișarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific;Termen: 30 iunie 2010i) depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar privind punctajele acordate;Perioada 30 iunie-1 iulie 2010j) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 2 iulie 2010k) comunicarea soluțiilor la contestații;Termen: 5 iulie 2010l) validarea fișelor de înscriere de către candidați (prin semnătură), conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului;Perioada 5-7 iulie 2010m) extragerea din aplicația Ministerului Educației, Cercetării și Inovării a situației preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialități și numărul total al candidaților înscriși;Termen: 8 iulie 2010n) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;Zilele de 9 și 12 iulie 2010o) desfășurarea concursului (locul va fi anunțat public cu cel puțin 30 de zile înainte);Termen: 14 iulie 2010p) transmiterea situației statistice a derulării concursului (numărul candidaților prezenți și numărul candidaților absenți) la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;Termen: 14 iulie 2010, ora 12,00q) afișarea rezultatelor;Termen: 18 iulie 2010 (la 09-07-2010, sintagma: Termen: 16 iulie 2010 a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.434 din 8 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 09 iulie 2010 ) r) înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestațiilor.Perioada 18-19 iulie 2010 (la 09-07-2010, Litera r) de la subpunctul 6, punctul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.434 din 8 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 09 iulie 2010 ) s) rezolvarea contestațiilor;Termen: 20 iulie 2010 (la 09-07-2010, sintagma: Termen: 19 iulie 2010 a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.434 din 8 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 09 iulie 2010 ) t) afișarea rezultatelor finale.Termen: 21 iulie 2010 (la 09-07-2010, sintagma: Termen: 20 iulie 2010 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.434 din 8 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 09 iulie 2010 ) 6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:a) repartizarea în ședință publică a candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;Perioada: 22-23 iulie 2010 (la 09-07-2010, sintagma: Perioada: 21-22 iulie 2010 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.434 din 8 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 09 iulie 2010 ) b) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 2 august 20106.2. Publicarea pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile și a posturilor didactice/catedrelor rezervate, și afișarea acestora la centrele de concurs.Termen: 24 iulie 2010 (la 09-07-2010, sintagma: Termen: 23 iulie 2010 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.434 din 8 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 09 iulie 2010 ) 6.3. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detașare la cerere și a cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs/concurs specific, în ordine, astfel:a) repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detașare la cerere, conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;b) repartizarea în ședință publică a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar;c) repartizarea în ședință publică a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obținut prin aplicarea criteriilor și punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;d) reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unitățile de învățământ care organizează concurs și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării;Termen: 26 iulie 2010e) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare la cerere.Termen: 2 august 20106.4. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea prin suplinire a candidaților, în ședință publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, în ordine, astfel:a) repartizarea candidaților care beneficiază de continuitate pentru suplinire, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;b) completarea normei didactice candidaților repartizați prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete, la nivel de centru de concurs, și repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la concurs prin suplinire, în ședință publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;Perioada: 27-30 iulie 2010c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru suplinire.Termen: 2 august 20106.5. Afișarea listei candidaților repartizați, reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unitățile de învățământ care au organizat concurs și la inspectoratele școlare și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și InovăriiTermen: 2 august 20107. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel județean/al municipiului București, de către cadrele didactice titulare prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și detașare la cerere și de către cadre didactice calificate prin suplinire:a) revalidarea fișelor de înscriere de către candidați (prin semnătură) pentru candidații care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;b) depunerea și înregistrarea dosarelor pentru detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată, pentru detașare la cerere prin concurs specific și pentru suplinire de către candidații care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum și de către candidații care solicită suplinire în baza rezultatelor obținute la concursul din luna iulie 2009 și/sau din perioada iunie-iulie 2008;Perioada: 3-4 august 2010c) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidații care nu au susținut aceste probe sau care au fost respinși la aceste probe în zilele de 9 și 12 iulie 2010);Termen: 5 august 2010d) organizarea la nivel județean/al municipiului București a concursului pentru suplinire;Termen: 6 august 2010e) afișarea rezultatelor;Termen: 7 august 2010f) depunerea contestațiilor, analizarea și rezolvarea acestora;Perioada: 7-9 august 2010g) afișarea rezultatelor definitive.Termen: 10 august 20107.1. Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în ședință publică, la nivel județean/al municipiului București, a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate nesoluționată, a cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere și a suplinitorilor calificați, în ordine, astfel:a) repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;b) soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detașare la cerere, conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;c) repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea iulie 2010, respectiv în ordinea descrescătoare a punctajelor;d) reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele școlare și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării;Termen: 23 august 2010e) soluționarea cererilor de continuitate prin suplinire și repartizarea în ședință publică a suplinitorilor calificați, conform prevederilor art. 77 din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;f) repartizarea candidaților prevăzuți la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009, în regim de cumul/plata cu ora;Perioada: 24-25 august 2010g) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 august 20107.2. Afișarea listei candidaților repartizați, reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele școlare și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării și InovăriiTermen: 26 august 20108. Acordarea orelor în regim de plată cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate și pensionate:a) depunerea și înregistrarea dosarelor la inspectoratele școlare pentru cumul/plata cu ora;Perioada: 7-11 iunie 2010b) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular și cadrelor didactice asociate/pensionate.Termen: 27 august 2010c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 august 20109. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel județean/al municipiului București, cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului:a) depunerea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;Perioada: 7-11 iunie 2010b) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;Perioada: 5-6 august 2010c) afișarea rezultatelor;Termen: 7 august 2010d) depunerea contestațiilor, analizarea și rezolvarea acestora;Perioada: 7-9 august 2010e) afișarea rezultatelor definitive.Termen: 10 august 20109.1. Etapa a V-a de repartizare - ședință publică organizată la nivel județean/al municipiului București pentru:a) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.885/2009;Termen: 30 august 2010b) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 septembrie 2010III. Transmiterea la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervateTermen: 15 septembrie 2010--------------