HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.(2) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește față de aceasta atribuțiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.(3) Sediul regiei este în municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.(2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, și bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:a) administrarea, conservarea, protecția și întreținerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, precum și a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;b) administrarea imobilelor cu destinația de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol;c) administrarea și închirierea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, precum și prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum și pentru alte persoane juridice și fizice străine care își desfășoară activitatea în România;d) atribuirea spațiilor pentru sediile autorităților și instituțiilor publice de interes național;e) producerea, în condițiile legii, a pașapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a altor documente și tipărituri cu caracter special;f) alte activități stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 și în alte acte normative.  +  Articolul 6(1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, fără plata chiriei și cu suportarea cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Atribuirea, în condițiile legii, către partide politice, fundații, asociații, cabinete de avocatură, birouri notariale, unități aparținând cultelor religioase, unități din domeniul presei sau edituri a spațiilor pentru birouri și pentru alte destinații din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(3) Atribuirea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, aparținând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.(4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcții și terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(5) Atribuirea spațiilor din imobilele aparținând domeniului privat al statului, cu destinația de locuințe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinației, cât și în ceea ce privește prețul de închiriere.  +  Articolul 7(1) Regia își acoperă cheltuielile din veniturile proprii obținute din valorificarea producției și a prestațiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile aplicării de prețuri și tarife legal stabilite.(2) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se acoperă anual, în cote părți stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinație, de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.(3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituții beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri și cheltuieli proprii ale exercițiului financiar următor.(4) La începutul exercițiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituții beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor și modalitățile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora.(5) În situația în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părțile au obligația de a reglementa prin acte adiționale diferențele de sume rezultate și care fac obiectul decontărilor reciproce.(6) Sumele neacoperite de cele 5 instituții beneficiare, rezultate ca diferență între cheltuielile efective pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale de reprezentare și protocol, înregistrate de regie, și sumele prevăzute cu această destinație în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituții beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii.(7) La prezentarea spre aprobare, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activității de reprezentare și protocol.(8) Costurile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pentru care consiliul de administrație al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea prețului, la propunerea Autorității pentru Străini din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.  +  Articolul 8Regia asigură administrarea, conservarea, protecția și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităților prestate, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuțiile instituției publice implicate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului.  +  Articolul 10(1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, iar una directorul general adjunct, care sunt numiți și sunt revocați prin ordin al ministrului de resort. (la 23-02-2005, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 60 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 23 februarie 2005. ) (2) Directorul general are și calitatea de președinte al consiliului de administrație al regiei.(3) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1), și al sucursalelor sale este numit de consiliul de administrație pe criteriul competenței profesionale.  +  Articolul 11În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăți aflate în domeniul privat al statului și în administrarea sa - construcții și/sau terenuri -, prin negociere directă și cu avizul Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii.  +  Articolul 12Regia are conturi în lei și în valută și întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, conform legii.  +  Articolul 13Structura organizatorică și funcțională a sucursalelor regiei și modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administrație al regiei.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor-Marian Frâncu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 21 ianuarie 2005.Nr. 60.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocoluluide Stat"  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzand sucursalele din structura Regiei Autonome
  "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  NR.CRTDENUMIREA SUCURSALEI SEDIUL OBIECTUL DE ACTIVITATE
  LOCALITATEA JUDETUL
  0. 1 2 3 4
  1. SUCURSALA AGRISILVICA ȘI DE AGREMENT SCROVISTEA Comuna CIOLPANI Sos. București Ploiesti km. 32ILFOV ● administrarea. conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public destinat asigurarii serviciilor de reprezentare și protocol pentru Președinție în principal, precum și pentru alte institutii de interes național; ● protejarea și valorificarea fondului silvic și agricol ce constituie rezervatie naturală;● reprezentare și protocol în principal pentru Președinție, precum și pentru alti beneficiari; ● exploatare forestieră; ● conservarea, dezvoltarea și valorificarea fondului forestier, agricol și cinegetic ce constituie rezervație naturală; ● creșterea păsărilor; ● piscicultura; ● apicultura; ● prestări servicii specifice în domeniul hotelier și alimentatiei publice, activitate comerciala cu amanuntul și cu ridicata, alte servicii; ● operațiuni de export-import; ● servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii.
  2. SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "SINAIA" SINAIA Str. Pelesului nr. 2 PRAHOVA ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celuipropriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern și Curtea Constituțională; ● cultura florilor și plantelor ornamentale; ● fabricarea produselor de panificatie și patiserie; ● jocuri de noroc și servicii de agrement, în condițiile legii; ● închirieri mijloace de transport; ● organizarea și efectuarea de propaganda publicitară pentru activitatea turistică și comercială. ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii și protocol pentru ministere și alti beneficiari; ● productie agricolă și valorificarea acesteia; ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, activități comerciale cu amănuntul și ridicata; ● fabricarea produselor de panificatie și patiserie; ● activități ale agentiilor de turism; ● activități de tratament și asistența sanatorială; ● jocuri de noroc și servicii de agrement, în condițiile legii; ● transporturi de persoane.
  3.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "OLĂNEȘTI" BĂILE OLĂNEȘTI Aleea Salcamilor nr.2VÂLCEA ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și celui propriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie Guvern și Curtea Constituțională; ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii și protocol pentru ministere și alti beneficiari; ● productie agricola vegetala și animaliera și valorificarea acesteia; ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, comert cu amanuntul și cu ridicata, productie pomicola, floricola, legumicola; ● transport naval de persoane; ● activități de asistența sanatoriala; ● servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii:
  4.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "NEPTUN" NEPTUN MANGALIAClub-Bazin CONSTANȚA● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern și Curtea Constituțională; ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii de protocol pentru ministere și alti beneficiari; ● prestatii hoteliere și de agrement, alimentatie publică, comert cu amanuntul și cu ridicata; ● productie agricola și valorificarea acesteia; ● cultura florilor și plantelor ornamentale; ● activități specifice agentiilor de turism; ● activități privind operațiuni de import-export; ● prestări servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii; ● activități de tratament și asistența sanatoriala.
  5. SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA Str. Napoca nr. 16 CLUJ ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru diversi beneficiari; ● administrarea imobilelor de protocol și inchirierea acestora în condițiile legii; ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, comert cu ridicata și cu amanuntul, de agrement și jocuri de noroc; ● productie agricola vegetala și animaliera și valorificarea acesteia; ● piscicultura; ● prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; ● fabricarea bauturilor alcoolice distilate; ● industrializarea și valorificarea productiei auxiliare activităților de bazaale acesteia; ● extractia și prepararea turbei; ● administrarea parcului auto propriu și prestarea de service de transport intern; ● întreținerea și repararea autovehiculelor (service auto); ● servicii de editura și școala de soferi amatori; ● lucrari de constructii; ● activități privind operațiuni de import-export
  6.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA SUCEAVA Str. Vasile Bumbac nr. 4-8 SUCEAVA ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celuipropriu; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru diversi beneficiari; ● administrarea imobilelor de protocol și inchirierea acestora în condițiile legii; ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, comert cu amanuntul și cu ridicata; ● fabricarea produselor de panificatie și patiserie; ● producția agricola vegetala și animaliera și valorificarea acesteia; ● activități privind operațiuni pentru import - export; ● tranzactii imobiliare; ● servicii de agrement și de refacere fizica și jocuri de noroc, în condițiile legii; ● activități ale agentiilor de turism; ● alte prestări de servicii.
  7.SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR BUCUREȘTI Str. J.L. Calderon nr. 48 SECTORUL 2 ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu; ● inchirierea, administrarea, conservarea, întreținerea spatiilor de locuit și cu alta destinatie decat cea de locuit, precum și prestarea de servicii în legătură cu acestea pentru beneficiarii straini; ● administrarea imobilelor de protocol și a celor destinate sediilor unor ministere și ale altor autorități publice; ● administrarea locuintelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitarii functiei și, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit legii; ● administrarea locuintelor, altele decat cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziționate din fondurile proprii, inscrise în patrimoniul sau, cu drept de dispoziție asupra acestora, în condițiile legii; ● dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi și extinderea celor existente; ● executarea lucrărilor de conservare, întreținere, constructii și reparatii la imobile și instalații; ● inchirierea spatiilor de locuit, precum și a celor cu alta destinatie decat cea de locuit; ● prestări servicii specifice pentru întreținerea sediilor administrative ale institutiilor și societatilor comerciale; ● operațiuni imobiliare; executarea lucrărilor de constructii, instalații, izolatii vopsitorii, zugraveli, tamplarie, etc.; ● activități de întreținerea și repararea cladirilor și construcțiilor speciale; ● confectii metalice și din lemn; ● valorificarea productiei auxiliare activităților de baza; ● transport de materiale.
  8.SUCURSALA DE TRANSPORT "Bucureștii Noi" BUCUREȘTI B-dul Bucureștii Noi nr. 40 SECTORUL 1 ● administrarea parcului auto propriu și asigurarea prestatiilor de transport pentru activitățile de reprezentare și protocol; ● servicii de transport international și intern - de persoane și de marfuri; ● service auto; ● școala de soferi; ● productie de piese de schimb și subansambluri; ● activități comerciale în domeniul sau, operațiuni de import-export; ● comisionar în vama. ● prestări servicii: ● asigura transportul demnitarilor și aparatului de lucru la departamentelor Guvernului; ● executa lucrari de întreținere și reparatie: întreținere și reparatii la autovehiculele din parc; ● executa servicii de închirieri: autoturisme cu soferi, cladiri, personal de specialitate; ● achizitii de bunuri și materiale: ● achizitii de piese de schimb, carburanti, lubrifianti, aditivi și cosmetice pentru autoturismele din parc; ● achizitii de materiale pentru protectia muncii și P.S.I.; ● achizitii de materiale de întreținerea curateniei în cladirile aflate în administrare;
  9 SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA BUCUREȘTI Sos. București-Ploiesti nr. 107 SECTOR 1 ● productie agricola vegetala și animaliera pentru unitatile de reprezentare și protocol, precum și pentru terti; ● prelucrarea și conservarea carnii; ● fabricarea produselor lactate și a branzeturilor; ● activități comerciale cu amanuntul, de alimentatie și cu ridicata, operațiuni de import-export; ● fabricarea bauturilor alcoolice; ● industrializarea produselor din obiectul sau de activitate.● prestare de servicii de protocol pentru ministere și alti beneficiari; ● prestatii hoteliere și de alimentatie publică, activitate comerciala cu amanuntul și ridicata.
  10SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE Comuna MĂGURELE str. Atomistilor nr. l ILFOV ● productie agricola vegetala și animaliera pentru unitatile de reprezentare și protocol, precum și pentru terti; ● prelucrarea și conservarea carnii; ● cresterea animalelor pentru blana; ● fabricarea produselor pentru hrana animalelor; ● industrializarea și valorificarea productiei auxiliare activităților de baza ale acesteia; ● argasirea și finisarea blanurilor; ● confectionarea articolelor din blana; ● activități comerciale cu amanuntul, de alimentatie și cu ridicata, operațiuni de import-export.
  11SUCURSALA AGROINDUSTRALA PIPERA BUCURESTI Sos. Campu- Pipera nr. 1A SECTOR 1 ● productie agricola vegetala și animaliera pentru unitatile de reprezentare și protocol, precum și pentru terti; ● cultura florilor și plantelor ornamentale; ● piscicultura; ● prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; ● activități comerciale cu amanuntul, de alimentatie și cu ridicata; ● operațiuni de import-export; ● mica industrie.
  12SUCURSALA "SALA PALATULUI"BUCURESTI Str. Ion Campineanu nr. 28, sectorul l SECTOR 1 ● administrarea, conservarea, protejarea și întreținerea patrimoniului public de interes național aflat în administrarea sa; ● activități legate de gestionarea salilor de spectacole; ● organizarea de expozitii; ● proiectia de filme; ● activități comerciale, cu amanuntul și de alimentatie. operațiuni de import-export; ● jocuri distractive și de noroc; ● organizarea și desfășurarea de servicii pentru conferinte, congrese interne și internationale, manifestari stiintifice și social-culturale cu caracter național și international; ● organizarea de servicii turistice, microproductie; ● organizarea și efectuarea de propaganda publicitara corespunzătoare obiectului de activitate.
  13S.R.P. "TRIUMF" BUCURESTI Al Alexandru nr. 45 SECTOR 1 ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea bunurilor din patrimoniul public și privat al statului; ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern și Curtea Constituțională și alti beneficiari; ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii de protocol pentru ministere și alti beneficiari; ● producția agricola vegetala și valorificarea acesteia; ● prestatii hoteliere și activități comerciale cu amanuntul, de alimentatie publică și cu ridicata; ● operațiuni de import-export. ● administrarea imobilelor de protocol și inchirierea acestora în condițiile legii; ● servicii de agrement și jocuri de noroc în condițiile legii; ● servicii de transport naval
  14ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEIBUCURESTI Str. Moliere nr. 2-4 SECTOR 1 ● conform art. 4 din Regulamentul de organizare și functionare (Anexa nr. 1)
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  bunurile imobile din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa Teren - mp -
  1 2 3
  SUCURSALA AGROSILVICA ȘI DE AGREMENT SCROVISTEA
  1.Complex SCROVISTEA compus din: 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, popicarie, crama, ferme și sectii de productie, crescatorie fazani, piscicultura, pădure și terenul aferent din Scroviștea, Sos. București-Ploiești Km. 32, jud. Ilfov 25.618.000,00
  2.Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure comuna Snagov, jud. Ilfov 123.860,00
  3.COMPLEX PALAT SNAGOV compus din palat, centru de conferinte, hotel, anexe poarta și terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov 253.580,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  4.Vila "POSTAVARUL" cu constructii speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.38, jud. Brașov 13.111,00
  5.Vila "IZVORUL" și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.36, jud. Brașov 11.809,00
  6.Vila "CARPATI" cu garaj, constructii speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.21, jud. Brașov 14.152,50
  7.Popicarie, bar, fosta Vila "PAJURA" cu terenul aferent din Poiana Brașov, jud. Brașov 1.329,00
  8.Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zanelor nr.10 Jud. Covasna 17.107,21
  9.Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpusii, sere, casa heliport, anexe și constructii speciale, parc și pădure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 164,653,00
  10.Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, terasa, grup gospodaresc (centrala termica, spalatorie, ateliere corp E, constructii speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova 10.859,51
  11.Hotel Economat, Vila 2 și 3, depozit alimentar, clădire brutărie și terenul aferent, din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 26.870,64
  12.Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependințe, constructii speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 32.592,29
  13.Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 2.085,39
  14.Uzina electrica cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 4.240,04
  15.Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 13.038,67
  16.Anexele Casei de oaspeti Foisor nr. 37 și terenul aferent din Tusnad, jud. Harghita 2.914,00
  17.Teren și cale transport hotel "TANTI" din Sinaia str. O. Goga nr. 37 jud. Prahova 643,12
  18.Complex hotelier MARA cu teren aferent din str. Toporasilor nr. 1A, Sinaia jud. Prahova 22.289,50
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  19.Complex PALAT OLĂNEȘTI compus din corp vechi și nou, heliport, parc și terenul aferent din Olanesti, Aleea Salcamilor nr.2, jud. Valcea 107.687,21
  20.Teren castel Savarsin din județul Arad 62.435,00
  21.Vila Bujoreni cu terenul aferent din Ramnicu Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 267 jud. Valcea 26.455,43
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  22.Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscina, baile reci, lac. debarcader, plaja și terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 134.883,69
  23.Imobil Centrul de conferinte Club Bazin cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 16.627,45
  24.Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanța 12.073,66
  25.Complex Doina-hotel, restaurant și teren aferent din Neptun jud. Constanța 13.232,08
  26.Policlinica Doina cu teren aferent din NEPTUN jud. Constanța 6.017,18
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  27.Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr.2, cu constructii anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr.1, jud. Suceava 175.440,00
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  28.Imobil cu terenul aferent din București, str. Eugen Lovinescu (fosta Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1, garaj, sector 1 541,14
  29.Imobil cu terenul aferent din București, str. Negustori nr. 1B sector 2 1.049,00
  30.Imobil și garaj cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1 8.806,95
  31.Monumentul Eroilor din Parcul Carol, București, sector 4 -
  32.Imobil cu terenul aferent din București, str. Academiei nr. 32-34, sector 1 7.730,00
  33.Imobil cu terenul aferent din București, str. Gogol nr. 2, sector 1 1.752,51
  34.Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sector 1 805,65
  35.Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. dr. Eugen Iosif nr. 20, sector 5 400,21
  36.Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Puskin nr.5, p, ap. 1, sector 1 291,78
  37.Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap.1 și ap.2, sector 1 1.354,01
  38.Imobil cu terenul aferent, situat în București, P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 7.776,00
  39.Imobil cu terenul aferent, situat în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 5.525,16
  40.Imobil, situat în București, str. G.Clemanceau nr. 7, sector 1 294,00
  41.Imobil, P+1, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1, București 1.402,00
  42.Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, sect. 3, București 489,35
  43.Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 35 sect. 3, București 270,29
  44.Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, București 2.070,00
  45.Imobil cu teren aferent situat în str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1, București 7.027,83
  46.Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruinței nr. 84, comuna Pantelimon, județul Ilfov 21.982,90
  47.Imobil parțial et.3 și garaj 2 locuri situat în str. Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, București, -
  48.Pădure în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", șos. București-Ploiești, jud.Ilfov. ↓279.502,63
  49.Imobil + teren (fără pădure) aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", șos. București-Ploiești, jud.Ilfov.
  50.Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Mânăstirea Căldărușani, nr.9, sector 1, București 20.698,00
  51.Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Spătarului, nr.15, sector 2, București 786,00
  52.Imobil cu teren aferent str. Londra, nr. 39, corp A,B sector 1 București 852,60
  53.Imobil ap. 1 parter și garaj situat în str. Maria Rosetti, nr. 29, sect. 2, București. S locativă = 257,97mp. -
  54.Imobil situat în Calea Victoriei nr.22-24, sector 3, București 897,93
  55.Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), sector 3, București -
  56.Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, București -
  57.Muzeul Costumelor Populare din România situat în imobilul Palatul Parlamentului, corp A3 și F, cota 15,30m, București. S desfășurată = 1.718,00mp -
  58.Imobil cu terenul aferent din București, str. G-ral Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4 2.688,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCURESTI
  59.Palat Primăverii nr. 50 cu cladiri anexe (Club și spălătorie, cabine poarta și garaj, depozit) și terenul aferent din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1 17.257,60
  60.Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe și terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1 35.563,92
  61.Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 și LAC 3 cu garaje, magazie patinoar, teren tenis și vestiar, cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 24, sector 1 66.261,36
  62.Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din str. Florilor, nr. 151 din comuna Snagov jud. Ilfov Sat Snagov 25.364,20
  63.Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov str. Florilor nr. 15F sat Snagov 12.271,90
  64.Imobil Vila nr. 9 cu terenul aferent str. Nufarului nr. 15F din comuna Snagov jud. Ilfov sat Snagov 14.625,70
  65.Imobil Vila nr. 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent str. Nufarului nr. 15G din comuna Snagov jud. Ilfov sat Snagov 37.958,10
  66.Imobil Vila nr. 11 cu 4 constructii anexe, garaje și terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 27.412,60
  67.Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafața construita 1.387,70 mp., sector 1 , București 5.128,06
  68.Vila Pangrati, situata în str. Ermil Pangrati nr. 20, sector 1 București 1.180,13
  69.Vila Pictor Mirea situata în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 sector 1 București 426,20
  70.Imobil,garaj cu teren aferent situat în București, str. Pictor Margareta Sterian nr. 7, sector 2 375,08
  71.Imobil Palat Elisabeta -cladire și constructii speciale cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1 București 12.977,00
   +  Anexa nr. 4
  LISTA
  bunurilor imobile din domeniul privat al statului,
  aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt.DENUMIREA IMOBILULUI ȘI ADRESATEREN-mp-TEMEI LEGAL
  1.2.3.4.
  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA
  1.Complex Pacea și terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexă poartă, căsuțe lemn, spălătorie, depozit produse agricole158.030H.G. nr. 445/95
  2.Vila POD - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov12.904,00-''-
  3.Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov5.510,00-''-
  4.Legătura rutieră între palat și Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov--''-
  5.Vila nr. 88 și teren aferent, com. Ciolpani, jud. Ilfov9.106,00-''-
  6.Cheu andocare (investiție în conservare) și teren aferent din sat. Siliștea Snagovului, com. Gruiu, jud. Ilfov10.145,00-''-
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  7.Vilele "Timiș 8" și "Timiș 14" cu anexele, cantonul Dâmbul Morii și terenul aferent, inclusiv livadă, din Timișul de Jos nr. 26, jud. Brașov141.352,20H.G. nr. 567/93
  8.Teren Vila "Boicescu" din Predeal, str. B.P. Hașdeu nr. 21, jud. Brașov42,00-''-
  9.Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloșca nr. 8, jud. Brașov704,00-''-
  10.Teren Vila "Ghiocelul" din Predeal, str. V. Alecsandri, nr. 38, jud. Brașov15,45-''-
  11.Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloșca nr. 9, jud. Brașov635,00H.G. nr. 639/95
  12.Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Hașdeu nr. 19, jud. Brașov462,00-''-
  13.Teren Vila "Crivățul" din Predeal, str. Libertății, nr. 69, jud. Brașov75,96-''-
  14.Hotelul și restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Brașov6.922,00-''-
  15.Grup gospodăresc "Pietrosul", str. Postăvarului nr. 10, Predeal, jud. Brașov2.792,06-''-
  16.Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament cu terenul și anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna22.798,00-''-
  17.Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Săulescu nr. 71, jud. Brașov240,00H.G. nr. 1.224/01
  18.Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, jud. Covasna200,00-''-
  19.Imobil (Sediu Banca Agricolă) din Covasna cu terenul aferent concesionat și cu centrala termică din Covasna, str. Gh. Doja nr. 2A, jud. Covasna282,67H.G. nr. 1.224/01
  20.Teren, situat în Poiana Brașov, jud. Brașov42.973,64O.G. nr. 61/00
  21.Teren fostă Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Brașov1.296,60
  22.Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, jud. Prahova194,27H.G. nr. 639/95
  23.Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, jud. Prahova1.390,10-''-
  24.Vila nr. 19 "Aluniș" cu terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș nr. 7, jud. Prahova1.121,92-''-
  25.Vila "Victoria" + împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova1.407,14-''-
  26.Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica, nr. 50, jud. Prahova1.149,88-''-
  27.Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova1.602,15-''-
  28.Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, jud. Prahova319,38-''-
  29.Teren Vila "Crăița" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, jud. Prahova772,49-''-
  30.Teren Vila "Lămâița" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, jud. Prahova39,33-''-
  31.Teren de la Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia491,13-''-
  32.Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpărie, jud. Prahova7.246,59H.G. nr. 1.398/03
  33.Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova666,00H.G. nr. 1.031/04
  34.Imobil și teren aferent din str. Kosuth nr. 10, Sf. Gheorghe, jud. Covasna384,00-''-
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  35.Complex motel "Banatul" - Corpurile A și B și restaurant - cu terenul aferent din Timișoara, str. Dorobanților nr. 94, jud. Timiș49.588,00H.G. nr. 639/95 republicat
  36.Vila "Belvedere" - Corpurile A și B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, jud. Caraș-Severin3.273,20-''-
  37.Complexul "Rojiștea" cu anexele (canton silvic și casă incubație) și terenul aferent din Bratovoiești, jud. Dolj144.589,52-''-
  38.Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, jud. Sibiu1.211,00-''-
  39.Spațiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuințe, str. Iulius Cezar, nr. 3, p+1, Drobeta Tr. Severin-H.G. nr. 1.224/01
  40.Apartament parter preluat din clădire S+p+1, str. N. Bălcescu nr. 4, Orăștie, jud. Hunedoara34,20-''-
  41.Complex "Parc" din Tg. Mureș, str. Primăriei nr. 2, jud. Mureș, compus din: hotel, restaurant și terenul aferent2.841,21H.G. nr. 64/96
  42.Imobil Cabana Rânca, stațiunea Rânca, oraș Novaci, jud. Gorj1.067,23H.G. 1.398/2003
  43.Imobil Vila Lidia și teren aferent din Băile Herculane, str. Zăvoiului nr. 38, jud. Caraș-Severin7.651,00H.G. nr. 109/04
  44.Din Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea: - clădire centrala termică 1 Mai - clădire centrala termică seră veche - echipamente centrală termică casa veche - corp gardă vechi-H.G. 811/1992
  45.Complex Micești compus din casă de oaspeți, castel de vânătoare, popicărie, casă țărănească, bazin de înot și terenul aferent - 131.099,00 mp din Micești, comuna Mărăcineni, jud. Argeș. Clădiri P+1E, structură zidărie portantă. Suprafață construită = 1.974,90 mp.131.099,00H.G. nr. 2.375/2004
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  46.Pepiniera din Eforie Nord, jud. Constanța8.710,04H.G. nr. 639/95 republicat
  47.Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor, inclusiv teren tenis de câmp din Neptun-Olimp, jud. Constanța14.850,20H.G. nr. 567/93, republicată
  48.Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.163,40-''-
  49.Vila nr. 1 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța1.469,54-''-
  50.Vila nr. 4 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța2.177,02H.G. nr. 596/96
  51.Vila nr. 5 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța2.729,40-''-
  52.Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.384,69H.G. nr. 567/93
  53.Grup gospodăresc din zona II cu spălătorie și braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanța6.957,70-''-
  54.Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța609,76-''-
  55.Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.815,09-''-
  56.Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța5.413,74-''-
  57.Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța3.946,65-''-
  58.Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța7.313,04-''-
  59.Vilele "Crinul" și "Salcia" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța3.562,32-''-
  60.Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța4.981,39-''-
  61.Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanța14.414,35-''-
  62.Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanța-O.G. nr. 61/00
  63.Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanța-O.G. nr. 61/00
  64.Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța8.299,64H.G. nr. 639/96
  65.Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Părul4.911,00H.G. 868/16.08.02
  66.Teren limitrof Vila "Alunul"1.614,72-''-
  67.Teren limitrof Vila "Stejarul"1.128,50-''-
  68.Hotel și restaurant "Maramureș" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța8.670,00H.G. nr. 457/04
  69.Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanța6.972,18H.G. nr. 1.031/04
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
  70.Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj1.098,00H.G. nr. 445/95
  71.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj1.350,00-''-
  72.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 23, jud. Cluj597,60-''-
  73.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj1.422,00-''-
  74.Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj1.965,30-''-
  75.Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj2.470,00-''-
  76.Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: - clădire garaj (parțial) - clădire birouri (parțial) str. Dorobanților nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj283,00
  77.Teren agricol - tarlaua Ploton, com. Apahida, jud. Cluj210.000,00-''-
  78.Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertății nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: - grup social- atelier preparate carne - atelier pentru lactate - bloc cu 12 apartamente - grajd taurine nr. 3 - grajd taurine nr. 4 - hală creștere pui - grajd comun - grajd pentru porcine la îngrășat - grajd maternitate scroafe + tineret - tabără vară pentru porcine - magazie cereale - bucătărie furaje - filtru sanitar - magazie cereale 1.000 t - centrală termică - fânar - pătule pentru porumb - pătule pentru porumb circulare - remize mașini + tractoare - atelier mecanic41.967,80H.G. nr. 445/95
  79.Teren agricol în tarlaua Buduștău, com. Apahida jud. Cluj200.000,00-''-
  80.Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din: a) incintă: saivan de oi, grajd animale, distileri, fânar; b) casă oaspeți; c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj17.945,92 245,98 252.208,10-''-
  81.Sector piscicol Câmpenești compus din: a) incintă; b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpenești, jud. Cluj2.390,00 1.257.611,00-''-
  82.Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata, nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj, jud. Cluj32,38H.G. nr. 1.224/01
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  83.Hotelul și restaurantul "Gloria" cu construcțiile anexe și terenul aferent din Municipiul Suceava, din str. Vasile Bumbac nr. 4-8, jud. Suceava5.021,00H.G. nr. 445/95
  84.Ferma "Brădet" nr. 1 formată din clădire birouri și magazii, hală de preparare, beci fructe și legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava97.992,00-''-
  85.Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic-Moldova, str. Vasile Alexandri nr. 6, jud. Bacău1.130,00H.G. nr. 109/04
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  86.Imobil bd. N. Bălcescu, nr. 21, sector 1, București1.195,00H.G. nr. 567/1993
  87.Imobil str. Mendeleev, nr. 36-38, corp vechi, sector 1, București558,15-''-
  88.Imobil bd. Elisabeta, nr. 7-9 (fost Republicii nr. 10-12), sector 3, București, parțial1.349,00-''-
  89.Imobil str. Matei Millo, nr. 7, sector 1, București517,12-''-
  90.Imobil și garaj bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 28-30, sector 1, București1.747,51-''-
  91.Imobil Piața Amzei, nr. 6, sector 1, București454,00-''-
  92.Imobil bd. Dacia, nr. 59, sector 1, București, (fost nr. 13)414,00-''-
  93.Imobil Calea Victoriei, nr. 216, sector 1, București790,77-''-
  94.Spațiu de producție în suprafață totală construită de 375,66 mp, din Calea Victoriei nr. 216, sector 1, București-OT/03.03.00 281/10.07.00 469/06.09.02
  95.Imobil str. Constantin Mille, nr. 17, sector 1, București738,00H.G. nr. 567/1993
  96.Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 19, sector 1, București738,00-''-
  97.Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 16, corp A+B, sector 1, București944,00-''-
  98.Imobil str. Transilvaniei, nr. 2, sector 1, București582,00-''-
  99.Imobil Calea Dorobanților, nr. 129, sector 1, București149,82-''-
  100.Imobil Splaiul Independenței, nr. 202 A, sector 6, București9.608,79-''-
  101.Imobil str. Brezoianu Ion, nr. 35, sector 1, București150,00-''-
  102.Imobil str. Atena, nr. 11, sector 1, București820,00-''-
  103.Imobil str. G. Clemanceau, nr. 5, sector 1, București532,00-''-
  104.Imobil str. G. Clemanceau, nr. 9B, sector 1, București86,00-''-
  105.Imobil str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București1.361,00-''-
  106.Imobil Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București4.130,98-''-
  107.Imobil bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 7, sector 1, București, parțial2.190,00-''-
  108.Imobil bd. Regina Elisabeta, nr. 3 (fost Republicii, nr. 16), sector 3, București1.031,00-''-
  109.Imobil bd. Carol I, nr. 12 (fost Republicii, nr. 32), sector 3, București1.734,48-''-
  110.Imobil str. Lipscani, nr. 19, sector 3, București1.804,00-''-
  111.Imobil Piața Rosetti, nr. 4, sector 2, București603,00-''-
  112.Imobil str. Câmpineanu, nr. 3-5, sector 1, București1.750,00-''-
  113.Imobil str. Constantin Miile, nr. 12, sector 1, București590,67-''-
  114.Imobil bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, București1.414,00-''-
  115.Apartament nr. 2 din str. C. Sandu Aldea nr. 14A, et. 1, sector 1, București65,00H.G. nr. 39/1996
  116.Apartament nr. 10 din str. Arcului, nr. 14, et. 2, sector 2, București31,38-''-
  117.Apartament nr. 14 din str. Tudor Arghezi, nr. 32, et. 2, sector 2, București13,85-''-
  118.Apartament nr. 5 din str. Atena, nr. 7, et. 2, sector 1, București48,30-''-
  119.Apartament nr. 3 din bd. Aviatorilor, nr. 35, et. 1, sector 1, București84,25-''-
  120.Apartament nr. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 98, et. 1, sector 1, București351,01-''-
  121.Apartament nr. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 100, parter, sector 1, București971,78-''-
  122.Apartament nr. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 100, et. 1, sector 1, București-''-
  123.Apartament nr. 1 și garaj din str. Amiral C. Bălescu, nr. 19, parter, sector 1, București.1.199,13-''-
  124.Apartament nr. 20 din str. Braziliei, nr. 1-3, sc. B, et. 2, sector 1, București7,28H.G. nr. 39/1996
  125.Apartament nr. 1 și garaj din str. Bruxelles, nr. 3, Corp A, parter, sector 1, București69,46-''-
  126.Apartament nr. 2 din str. Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1, București95,88-''-
  127.Apartament nr. 3 din str. Bitolia, nr. 19, et. 2, sector 1, București38,25-''-
  128.Apartament nr. 1 din str. Bitolia, nr. 51, parter, sector 1, București65,28-''-
  129.Cameră de serviciu nr. 55 din str. Ion Brezoianu; nr. 29B, et. 5, sector 1, București--''-
  130.Apartament nr. 8 din str. Brezoianu, nr. 10, et. 4, sector 5, București12,30-''-
  131.Apartament nr. 20 din str. Poenaru Bordea, nr. 6, sector 4, București5,41-''-
  132.Apartament nr. 1 și garaj din str. Radu Boiangiu, nr. 15-17, parter, sector 1, București9,67-''-
  133.Apartament nr. 2 din str. Victor Babeș, nr. 3, et. 1, sector 5, București, cotă indiviză 58%129,09-''-
  134.Apartament nr. 9 din str. Căderea Bastiliei, nr. 7, et. 2, sector 1, București15,83-''-
  135.Apartament nr. 50 din bd. N. Bălcescu, nr. 5, sc. B, et. 7, sector 1, București8,40-''-
  136.Apartament nr. 16 din bd. N. Bălcescu, nr. 9, sc. B, et. 2, sector 1, București9,30-''-
  137.Apartament nr. 2 și garaj din str. Crângului, nr. 1, etaj 1, teren aferent 124,66 mp, sector 1, București Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp226,66-''-
  138.Imobil și garaj, str. Crângului, nr. 6, sector 1, București232,00-''-
  139.Apartament nr. 1 și garaj din str. Crângului, nr. 11A, parter, sector 1, București530,76-''-
  140.Apartament nr. 2 din str. Crângului, nr. 11A, et. 1, sector 1, București
  141.Teren str. Crângului, nr. 17, sector 1, București2,35-''-
  142.Apartament nr. 14 din str. Clucerului, nr. 62-66, sc. C, parter, sector 1, București7,28-''-
  143.Imobil și garaj, str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino, nr. 4, sector 1, București554,80-''-
  144.Apartament nr. 10 din str. J.L. Calderon, nr. 59, et. 2, sector 2, București24,08-''-
  145.Apartament nr. 3 din str. Drobeta, nr. 19A, et. 1, sector 2, București3,28-''-
  146.Apartament nr. 13 din str. George Enescu, nr. 7, et. 2, sector 1, București6,32-''-
  147.Apartament nr. 20 din str. George Enescu, nr. 9, et. 2, sector 1, București8,37-''-
  148.Apartament nr. 1 din str. Frumoasă, nr. 36, parter, sector 1, București236,00-''-
  149.Apartament nr. 1 și garaj din str. Finlanda, nr. 6, parter, sector 1, București127,00-''-
  150.Apartament nr. 2 din str. Heleșteului, nr. 5, et. 1, sector 1, București58,08-''-
  151.Imobil și garaj, str. Heleșteului, nr. 26, sector 1, București338,08-''-
  152.Apartament nr. 1 și 1/2 garaj, str. Herăstrău, nr. 37, sector 1, București291,00-''-
  153.Apartament nr. 2 și 1/2 garaj, str. Herăstrău, nr. 37, sector 1, BucureștiH.G. nr. 39/1996
  154.Imobil str. Herăstrău, nr. 40, sector 1, București244,58-''-
  155.Imobil intr. Eliza Zamfirescu Leonida, (fost Nic. Ionescu), nr. 11, sector 1, București318,39-''-
  156.Imobil și garaj, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 25, sector 1, București596,27-''-
  157.Imobil și garaj, str. av. Teodor Iliescu, nr. 44, sector 1, București189,10-''-
  158.Apartament nr. 1 din str. av. Teodor Iliescu, nr. 72, parter, sector 1, București113,73-''-
  159.Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 1, sector 1, București4.086,91-''-
  160.Apartament nr. 5 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 2, sector 1, București-''-
  161.Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București6.672,23-''-
  162.Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București314,54-''-
  163.Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București-''-
  164.Apartament nr. 3 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București-''-
  165.Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București-''-
  166.Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp A, sector 1, București-''-
  167.Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp B, sector 1, București-''-
  168.Apartament nr. 92 din str. C-tin Rădulescu Motru, nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, sector 4, București10,75-''-
  169.Apartament nr. 30 din bd. Regina Elisabeta, nr. 25, et. 6, sector 5, București92,60-''-
  170.Apartament nr. 42 din str. Luterană, nr. 5, sc. D, et. 2, sector 1, București4,15-''-
  171.Apartament nr. 4 din str. lt. Gh. Manu, nr. 12, et. 1, sector 1, București8,20-''-
  172.Apartament nr. 8 din str. Londra, nr. 4, et. 2, sector 1, București31,01-''-
  173.Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Lister, nr. 63, parter, sector 5, București434,84-''-
  174.Apartament nr. 2 din str. Dr. Lister, nr. 63, et. 1, sector 5, București-''-
  175.Apartament nr. 18 și garaj din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 3, sector 1, București8,42
  176.Apartament nr. 28 din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 5, sector 1, București-''-
  177.Apartament nr. 1 din str. Maxim Gorki, nr. 24, parter, sector 1, București129,90-''-
  178.Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Gr. Mora, nr. 13, parter, sector 1, București238,58-''-
  179.Imobil și garaj, str. Spătaru N. Milescu, nr. 65, sector 2, București193,28-''-
  180.Apartament nr. 1 și garaj din bd. Mărăști, nr. 49, parter, sector 1, București152,00-''-
  181.Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr. 64, bl. 41, et. 2, sector 1, București55,68-''-
  182.Imobil str. lt. Victor Manu, 73 bis, sector 2, București369,39
  183.Apartament nr. 8 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 12-14, et. 4, sector 1, București16,20-''-
  184.Apartament nr. 10 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 24, et. 6, sector 1, București12,28H.G. nr. 39/1996
  185.Apartament nr. 18 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 32-36, sc. C, et. 4, sector 1, București1,02-''-
  186.Apartament nr. 2 și garaj din str. Oslo, nr. 8, et. 1, sector 1, București21,23-''-
  187.Apartament și garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 11, parter, ap. 2, sector 1, București1,15-''-
  188.Imobil și garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 20, sector 1, București341,45-''-
  189.Apartament nr. 2 din str. Pictor I. Negulici, nr. 32, et. 1, sector 1, București290,95-''-
  190.Apartament nr. 3 din str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, sector 1, București53,56-''-
  191.Apartament nr. 1 din str. lt. av. Șerban Petrescu, nr. 9, parter, sector 1, București102,23-''-
  192.Teren aferent ap. 16 din str. Pivnicierului, nr. 4-6, et. 3, sector 1, București29,16-''-
  193.Apartament nr. 2 din str. Plantelor, nr. 16, et. 1, sector 2, București51,67-''-
  194.Apartament nr. 1 din str. Plantelor, nr. 44, parter, sector 2, București140,38-''-
  195.Apartament nr. 2 și garaj din str. cpt. Gr. Preoțescu, nr. 29, parter, sector 4, București40,70-''-
  196.Apartament nr. 2 din str. Dimitrie Paciurea, nr. 6, parter, sector 2, București68,15-''-
  197.Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 14, et. 1, sector 1, București70,71-''-
  198.Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 25, et. 1, sector 1, București142,18-''-
  199.Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide, nr. 12, sector 2, București18,92-''-
  200.Garaj, str. Sf. Spiridon, nr. 4, sector 2, București22,12-''-
  201.Apartament nr. 8 din bd. Carol I, nr. 54 B (fost Pache Protopopescu, nr. 64 B), et. 5, sector 2, București1,76-''-
  202.Apartament nr. 1 din Piața Amzei, nr. 15, et. 1, sector 1, București3,63-''-
  203.Apartament nr. 6 din str. Washington (fostă Rozelor), nr. 13, et. 2, sector 1, București30,81-''-
  204.Apartament nr. 2 din str. Popa Soare, nr. 14, parter, sector 2, București22,70-''-
  205.Apartament nr. 1 din str. av. Șt. Sănătescu, nr. 8, parter, sector 1, București164,76-''-
  206.Apartament nr. 12 și garaj din str. av. Gh. Stâlpeanu, nr. 11, bl. 8, et. 2, sector 1, București18,20-''-
  207.Apartament nr. 1 și garaj din str. lt. av. Iuliu Tetrat, nr. 26, parter, sector 1, București290,00-''-
  208.Apartament nr. 1 din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, parter, sector 1, București778,28-''-
  209.Apartament nr. 2 și garaj din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, et. 1, sector 1, București-''-
  210.Teren aferent ap. 1 din str. Ivan Turgheniev, nr. 6, parter, ap. 1, sector 1, București165,30-''-
  211.Apartament nr. 1 din str. Muzeul Zambaccian, nr. 27, parter, sector 1, București185,81-''-
  212.Apartament nr. 1 din str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 45, parter, sector 1, București255,72H.G. nr. 39/1996
  213.Imobil și garaj, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 51, sector 1, București482,00-''-
  214.Teren aferent ap. 63 din str. Șipotul Fântânilor, nr. 2, et. 5, sector 1, București8,00-''-
  215.Apartament nr. 3 și garaj din str. Emanuel Porumbaru, nr. 7, et. 3, sector 1, București20,70-''-
  216.Apartament nr. 1 din str. Emanuel Porumbaru, nr. 41 A, parter, sector 1, București90,22-''-
  217.Apartament nr. 2 din str. C-tin Prezan, nr. 4, et. 1, sector 1, București1.677,59-''-
  218.Apartament nr. 5 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 1, sector 2, București11,50H.G. nr. 214/01
  219.Apartament nr. 24 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 5, sector 2, București11,50-''-
  220.Apartament nr. 1A din str. Valeriu Braniște, nr. 56, bl. 5, sc. B, sector 3, București36,56H.G. nr. 11/95
  221.Teren str. Băiculești, nr. 1, sector 1, București1.451,00H.G. nr. 567/93
  222.Teren str. Smârdan, nr. 5, sector 3, București1.138,52-''-
  223.Teren Calea Victoriei, nr. 109, sector 1, București1.076,00-''-
  224.Teren bd. Dacia, nr. 30, sector 1, București1.017,00-''-
  225.Teren str. Ministerului, nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sector 1, București562,04-''-
  226.Teren str. Doamnei, nr. 17-19, sector 3, București940,49-''-
  227.Teren Calea Moșilor, nr. 128, sector 2, București1.986,00-''-
  228.Apartament nr. 19 din str. Trestiana, nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, sector 5, București-D.C. nr. 957/95
  229.Depozite și ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, București2.580,50H.G. nr. 567/93
  230.Teren aferent ap. 1 din str. Sofia, nr. 18, parter, sector 1, București24,00H.G. nr. 39/96
  231.Teren aferent ap. 1 din str. dr. Drăghiescu, nr. 4, parter, sector 5, București100,00-''-
  232.Teren aferent ap. 7 din str. Progresului, nr. 13, etaj 3, sector 1, București14,50-''-
  233.Teren aferent ap. 6 din bd. Pache Protopopescu, nr. 1, etaj 2, sector 2, București20,25
  234.Teren aferent ap. 1 din str. dr. Lister, nr. 58, parter, sector 5, București12,00-''-
  235.Teren aferent ap. 1 din str. Iulius Tetrat, nr. 31, parter, sector 1, București46,60-''-
  236.Teren aferent ap. 3 din str. Obedenaru, nr. 19, etaj 1, sector 2, București100,00-''-
  237.Teren aferent ap. 2 din str. Braziliei, nr. 7, etaj 1, sector 1, București50,00-''-
  238.Teren aferent ap. 3 din str. Spiru Haret, nr. 13, parter, sector 1, București13,00-''-
  239.Teren aferent ap. 1 din str. Fluierului, nr. 17D, parter, sector 2, București57,00-''-
  240.Teren aferent ap. 2 din str. dr. N. Manolescu, nr. 5-7, parter, sector 5, București130,00-''-
  241.Teren aferent ap. 2 din str. Amiral Bălescu, nr. 29, et. 1, sector 1, București20,00H.G. nr. 39/96
  242.Teren aferent ap. 2 din str. Costache Negri, nr. 10 bis, parter, sector 5, București30,00-''-
  243.Teren aferent ap. 3 din str. Sandu Aldea, nr. 19, et. 1, sector 1, București120,00-''-
  244.Teren aferent ap. 2 din str. Andrei Mureșan, nr. 29, et. 1. sector 1, București38,00-''-
  245.Teren curte aferent ap. 1 din str. Moliere, nr. 3-5, parter, sector 1, București448,31-''-
  246.Teren curte aferent ap. 2 din str. Moliere, nr. 3-5, ap. 2, et. 1, sector 1, București224,15-''-
  247.Teren curte aferent ap. 3 din str. Moliere, nr. 3-5, et. 2, sector 1, București394,84-''-
  248.Apartament nr. 54 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, sector 1, București10,86H.G. nr. 214/01
  249.Apartament nr. 56 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, sector 1, București13,78-''-
  250.Apartament nr. 57 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București10,86-''-
  251.Apartament nr. 59 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București13,78-''-
  252.Apartament nr. 62 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 9, sector 1, București13,78-''-
  253.Imobil (fără ap. 54, 56, 57, 59, 62) Bd. I. de Hunedoara, nr. 66, sector 1, București267,94O.U.G. nr. 32/02
  254.Apartament nr. 17 din str. Icoanei, nr. 110, et. 5, sector 2, București17,88H.G. nr. 214/01
  255.Apartament nr. 21 din str. Icoanei, nr. 110, et. 6, sector 2, București25,61-''-
  256.Apartament nr. 22 din str. Icoanei, nr. 110, et. 7, sector 2, București20,12-''-
  257.Apartament nr. 25 din str. Icoanei, nr. 110, et. 8, sector 2, București20,12-''-
  258.Apartament nr. 32 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București18,12-''-
  259.Apartament nr. 33 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București25,22-''-
  260.Apartament nr. 1 din str. Turda, nr. 120, parter, sector 1, București9,00-''-
  261.Apartament nr. 5 din str. Turda, nr. 120, et. 1, sector 1, București8,97-''-
  262.Apartament nr. 14 din str. Turda, nr. 120, et. 3, sector 1, București10,85-''-
  263.Apartament nr. 18 din str. Turda, nr. 120, et. 4, sector 1, București10,85-''-
  264.Apartament nr. 6 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, et. 1, sector 2, București6,48-''-
  265.Apartament nr. 49 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București8,23-''-
  266.Apartament nr. 52 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București6,28-''-
  267.Apartament nr. 57 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 3, sector 2, București8,23-''-
  268.Apartament nr. 61 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București8,23-''-
  269.Apartament nr. 62 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București6,63-''-
  270.Apartament nr. 64 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București6,28-''-
  271.Apartament nr. 67 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 5, sector 2, București6,69H.G. nr. 214/01
  272.Apartament nr. 70 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București6,63-''-
  273.Apartament nr. 71 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București6,65-''-
  274.Apartament nr. 72 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București6,28-''-
  275.Imobil și garaj str. Avram Iancu, nr. 8, sector 2, București657,00-''-
  276.Imobil str. G-ral Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București228,90-''-
  277.Mansardă imobil str. Alexandru Philippide, nr. 15, sector 2, București--''-
  278.Imobil str. Romulus, nr. 4, sector 2, București591,30-''-
  279.Imobil str. Romulus, nr. 6, sector 2, București689,00-''-
  280.Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, București493,24-''-
  281.Teren aferent ap. 1 din str. Praga, nr. 2, parter, sector 1, București144,76H.G. nr. 39/96
  282.Apartament nr. 2 și garaj din str. Aleea Alexandru, nr. 44, et. 1, sector 1, București287,07-''-
  283.Apartament nr. 1 din str. Haga, nr. 3, parter, cu terenul aferent, sector 1, București103,97-''-
  284.Apartament nr. 5 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 1, sector 2, București11,00O.G. 61/00
  285.Apartament nr. 7 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 2, sector 2, București10,00-''-
  286.Apartament nr. 10 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 4, sector 2, București10,00-''-
  287.Apartament nr. 12 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 5, sector 2, București10,00-''-
  288.Apartament nr. 3 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, parter, sector 2, București7,00-''-
  289.Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spații frigorifice și teren aferent din str. Măguricea, nr. 4, sector 1, București3.309,10D.T. 104/01 O.T. 46/03
  290.Imobil str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București880,00Lege nr. 122/01
  291.Imobil str. Traian, nr. 98, bl. L112B, parter, (cotă indiviză), sector 3, București55,13-''-
  292.Imobil str. M. Basarab, nr. 71, bl. L111A, parter, (cotă indiviză), sector 3, București32,89-''-
  293.Imobil str. M. Basarab, nr. 73, bl. L113A, parter, (cotă indiviză), sector 3, București99,69-''-
  294.Apartament nr. 10 din str. N. Racotă, nr. 16-18, et. 4, sector 1, București21,75H.G. nr. 1.173/01
  295.Apartament nr. 9 din bd. Dacia, nr. 55, et. 4, sector 1, București11,75H.G. nr. 172/02
  296.Apartament nr. 12 din bd. Dacia, nr. 55, et. 6, sector 1, București15,02-''-
  297.Apartament nr. 15 din bd. Dacia, nr. 55, et. 7, sector 1, București12,12-''-
  298.Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București26,78-''-
  299.Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București37,43-''-
  300.Apartament nr. 7 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2, București34,96H.G. nr. 172/02
  301.Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București32,39-''-
  302.Apartament nr. 10 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B1, et. 4, sector 2, București42,16-''-
  303.Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București54,40-''-
  304.Apartament nr. 14 din str. M. Eminescu, nr. 44-48, et. 6, sector 2, București73,81-''-
  305.Apartament nr. 12 din str. M. Eminescu, nr. 50-54, et. 5, sector 2, București78,75-''-
  306.Apartament nr. 13 din str. M. Eminescu, nr. 44-48, et. 6, sector 2, București88,75-''-
  307.Apartament nr. 9 din str. M. Eminescu, nr. 50-54, et. 4, sector 2, București76,98-''-
  308.Imobil și garaj Aleea Alexandru, nr. 40, sector 1, București684,33O.U.G. nr. 32/02
  309.Teren, str. Armindenului, nr. 8-10, sector 1 București550,00-''-
  310.Imobil, str. Aviatorilor, nr. 50A, sector 1 București1.043,99-''-
  311.Teren, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, București3.995,00-''-
  312.Imobil, Calea Victoriei, nr. 39 (fostă str. Câmpineanu, nr. 20), sector 1 București871,00H.G. nr. 567/93
  313.Imobil, str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, București245,85OUG nr. 32/02
  314.Imobil, str. B. Delavrancea, nr. 12, sector 1, București602,52-''-
  315.Teren, str. B. Delavrancea, nr. 12A, sector 1, București629,40-''-
  316.Imobil, Calea Dorobanților, nr. 87, sector 1, București--''-
  317.Imobil Str. M. Eminescu, nr. 102-104, sector 2, București945,98-''-
  318.Teren, D.P. Kiseleff, nr. 17-17B, sector 1, București4.255,66-''-
  319.Imobil, str. P.D. Kiseleff, nr. 55, vila 9, parter, ap. 2, sector 1, București934,00H.G. nr. 214/01
  320.Apartament nr. 1 din str. Mărăști, nr. 4, parter, ap. 1, sector 1, București111,98-''-
  321.Apartament nr. 3 din str. Mărăști, nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1, București108,14-''-
  322.Apartament nr. 14 din Calea Victoriei, nr. 91-93, sc. B, et. 4, sector 1, București610,07-''-
  323.Apartament nr. 1 din str. Argentina, nr. 33, parter, sector 1, București108,60H.G. nr. 462/01
  324.Teren, M. Gorki, nr. 36, sector 1, București370,00O.U.G. nr. 32/02
  325.Imobil, str. Mircea Vodă, nr. 47, sector 3, București480,00-''-
  326.Teren, Bd. Primăverii, nr. 30, sector 1, București781,60-''-
  327.Imobil, Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, București764,71-''-
  328.Imobil, Bd. Primăverii, nr. 48A, sector 1, București1.428,56
  329.Imobil și garaj, Bd. Primăverii, nr. 11, sector 1, București243,49H.G. nr. 39/96
  330.Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Pictor D. Rosenthal, nr. 13, sector 1212,36-''-
  331.Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi, nr. 25, ap. 1 și 2, sector 1421,69-''-
  332.Apartament nr. 10 din str. N. Bălcescu, nr. 35, sc. A, et. 5, sector 1, București9,01H.G. nr. 214/01
  333.Apartament nr. 15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 7, sector 2, București45,99-''-
  334.Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2, București35,55-''-
  335.Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2, București39,89H.G. nr. 172/02
  336.Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, D, corpurile de legătură D1-B2 și D1-C3, garaj, depozit și terasă - P-ța Presei Libere nr. 1, sector 1, București, cu teren aferent65.800,00H.G. nr. 866/04
  337.Teren, situat în București, str. Țărmului, nr. 19 (fost nr. 1), sector 1, București6.988,50H.G. nr. 64/96
  338.Imobil și garaj, str. M. Gorki, nr. 26, sector 1, București1.300,34H.G. nr. 567/93
  339.Imobil și garaj, str. Școala Floreasca, nr. 9-11, sector 1, București1.517,38O.U.G. nr. 32/02
  340.Imobil, str. Cuza Vodă, nr. 90, sector 4, București452,56H.G. nr. 1.123/01
  341.Teren str. Sandu Aldea, nr. 56 sector 1 București480,00O.U.G. nr. 32/02
  342.Imobil str. Alecsandri, nr. 5 sector 1 București186,00-''-
  343.Imobil str. Alex. Petofi, nr. 47 sector 1 București208,30-''-
  344.Imobil str. Alexandrescu, nr. 86 sector 1 București1.592,00-''-
  345.Teren str. Aleea Alexandru, nr. 1 sector 1 București170,00-''-
  346.Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 37 sector 1 București1.350,00-''-
  347.Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 41 sector 1 București554,00-''-
  348.Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl. 39, sector 2 București11,51-''-
  349.Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 7 sector 2 București1.019,09-''-
  350.Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 9 sector 2 București2.074,75-''-
  351.Teren str. Armașului, nr. 14 sector 1 București802,00-''-
  352.Imobil și garaj str. Armenească, nr. 35 sector 2 București765,90
  353.Imobil str. Armindenului, nr. 12 sector 1 București980,00-''-
  354.Imobil și garaj str. Atena, nr. 2bis sector 1 București373,82-''-
  355.Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 50 sector 1 București558,65-''-
  356.Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 72 sector 1 București540,00-''-
  357.Imobil str. Aviatorilor, nr. 88 sector 1 București432,22-''-
  358.Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 9 sector 1 București432,00-''-
  359.Apartament nr. 5 str. Bălcescu, nr. 16, sector 1 București20,35-''-
  360.Spațiu comercial str. Bălcescu, nr. 22 sector 1 București102,40
  361.Imobil str. Bălcescu, nr. 26 sector 1 București591,40
  362.Imobil str. Batiștei, nr. 13 sector 2 București1.710,00
  363.Imobil și garaj str. Batiștei, nr. 39 sector 2 București1.264,40-''-
  364.Imobil și garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 București371,20-''-
  365.Teren str. Bitolia, nr. 5 sector 1 București81,00-''-
  366.Teren str. Bitolia, nr. 7-9 sector 1 București119,46-''-
  367.Imobil str. Ghe. Brătianu, nr. 7 sector 1 București413,00-''-
  368.Imobil Șos. București-Ploiești, nr. 5 sector 1 București10.450,00O.U.G. nr. 32/02
  369.Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 București753,00-''-
  370.Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 3 sector 2 București1.019,00-''-
  371.Imobil și garaj str. Călărașilor, nr. 79, bl. 3 sector 3 București609,95-''-
  372.Imobil str. J.L. Calderon, nr. 46 sector 2 București970,45-''-
  373.Imobil str. J.L. Calderon, nr. 48 sector 2 București543,00
  374.Imobil și garaj str. J.L. Calderon, nr. 63 sector 2 București923,00-''-
  375.Teren str. Calotești, nr. 1, bl. 6 sector 3 București235,60-''-
  376.Apartament nr. 18 str. Lascăr Catargiu, nr. 11A, sector 1 București și garaj87,71-''-
  377.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 15 sector 1 București1.107,55-''-
  378.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 29 sector 1 București504,30-''-
  379.Teren str. Lascăr Catargiu, nr. 39 sector 1 București1.775,20-''-
  380.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 50 sector 1 București789,50-''-
  381.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 8 sector 1 București A, B, C, D717,00-''-
  382.Imobil și garaj str. H. Coandă, nr. 9 sector 1 București920,00-''-
  383.Apartament nr. 1 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București134,40-''-
  384.Apartament nr. 2 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București230,85-''-
  385.Apartament nr. 3 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București114,92-''-
  386.Apartament nr. 4 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București141,75-''-
  387.Apartament nr. 5 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București112,43
  388.Apartament nr. 8 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București137,61
  389.Apartament nr. 9 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București113,73
  390.Apartament nr. 11 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București57,14-''-
  391.Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 59 sector 1 București corp A+B+C725,05-''-
  392.Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 61 sector 1 București719,00-''-
  393.Imobil și garaj str. N. Costinescu, nr. 2 sector 1 București1.987,00-''-
  394.Apartament nr. 5 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,86-''-
  395.Apartament nr. 1 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București12,89-''-
  396.Apartament nr. 2 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București8,46-''-
  397.Apartament nr. 3 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,91-''-
  398.Apartament nr. 4 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,16-''-
  399.Apartament nr. 6 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,04-''-
  400.Apartament nr. 7 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,75-''-
  401.Apartament nr. 8 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,07-''-
  402.Apartament nr. 10 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,02-''-
  403.Apartament nr. 11 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,96-''-
  404.Apartament nr. 13 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București11,88-''-
  405.Apartament nr. 14 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,15-''-
  406.Apartament nr. 16 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București14,44O.U.G. nr. 32/02
  407.Apartament nr. 17 str. Dacia, nr. 55, ap. 17 sector 1 București15,82-''-
  408.Teren str Dacia, nr. 69 sector 1 București7,18-''-
  409.Imobil str. Dacia, nr. 75 sector 1 București492,00-''-
  410.Imobil și garaj str. Dacia, nr. 79 sector 1 București882,00-''-
  411.Imobil și garaj str. Dacia, nr. 89 sector 1 București233,00
  412.Imobil str. Delavrancea, nr. 6 A sector 1 București8.298,00-''-
  413.Imobil str. Demetriad, nr. 14 sector 1 București605,00-''-
  414.Imobil str. Docenților, nr. 10 sector 1 București440,45-''-
  415.Imobil str. Docenților, nr. 20 sector 1 București512,00-''-
  416.Imobil str. Dorobanților, nr. 39, corp sector 1 București A, B, C3.196,00-''-
  417.Imobil str. Drobeta, nr. 13 sector 2 București368,20-''-
  418.Imobil str. Drobeta, nr. 4-10 sector 2 București1.377,90-''-
  419.Imobil și garaj str. Drossu N., nr. 4 B sector 1 București706,68-''-
  420.Teren str. Dumbrava Roșie, nr. 10 sector 2 București95,00-''-
  421.Imobil și garaj str. Dumbrava Roșie, nr. 4 sector 2 București899,00-''-
  422.Imobil și garaj str. Elisabeta, nr. 7 oraș jud. Constanța Constanța531,38-''-
  423.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București15,03-''-
  424.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București47,66
  425.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București53,61-''-
  426.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București53,61-''-
  427.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București56,02-''-
  428.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București53,61-''-
  429.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București55,90-''-
  430.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București55,74-''-
  431.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București56,00-''-
  432.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București56,60-''-
  433.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București34,00-''-
  434.Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București35,32-''-
  435.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București28,65-''-
  436.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București34,60-''-
  437.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București38,46-''-
  438.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București35,45-''-
  439.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București41,98-''-
  440.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București31,07-''-
  441.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București32,92-''-
  442.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București41,73-''-
  443.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București34,26-''-
  444.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București41,73-''-
  445.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București35,01-''-
  446.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București34,91-''-
  447.Terasă și cameră str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București serviciu10,11-''- -''-
  448.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București29,84-''-
  449.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București34,96-''-
  450.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București35,76-''-
  451.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București31,41-''-
  452.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București39,97O.U.G. nr. 32/02
  453.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București32,70-''-
  454.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București29,49-''-
  455.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,87-''-
  456.Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,24-''-
  457.Apartament nr. 18 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București30,09-''-
  458.Apartament nr. 19 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București40,44-''-
  459.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București25,82-''-
  460.Apartament nr. 21 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București32,78-''-
  461.Apartament nr. 22 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București38,76-''-
  462.Apartament nr. 23 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,33-''-
  463.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București36,19-''-
  464.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București26,19-''-
  465.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București26,19-''-
  466.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București23,10-''-
  467.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București41,53-''-
  468.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București32,39-''-
  469.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București54,59-''-
  470.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București36,63-''-
  471.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București54,63-''-
  472.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București38,56-''-
  473.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București55,35-''-
  474.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București33,98-''-
  475.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București51,56-''-
  476.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București32,39-''-
  477.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București53,34-''-
  478.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București39,83-''-
  479.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București72,70-''-
  480.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București76,36-''-
  481.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București83,36-''-
  482.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București74,36-''-
  483.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București82,79-''-
  484.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București76,10-''-
  485.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București82,74-''-
  486.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București74,05-''-
  487.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București84,15-''-
  488.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București69,26-''-
  489.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București82,16-''-
  490.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București74,72-''-
  491.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București82,30-''-
  492.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București75,35-''-
  493.Cameră serviciu str. Eminescu, nr. 44-48 sector 1 București6,34-''-
  494.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București67,17-''-
  495.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București72,43-''-
  496.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București77,17-''-
  497.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București74,73-''-
  498.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București76,67-''-
  499.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București76,48-''-
  500.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București76,88-''-
  501.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București69,44O.U.G. nr. 32/02
  502.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București74,42-''-
  503.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București79,94-''-
  504.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București76,05-''-
  505.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București75,08-''-
  506.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București75,79-''-
  507.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București76,32-''-
  508.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 56, sector 1 București434,28-''-
  509.Imobil str. Eminescu, nr. 82-88 sector 1 București1.160,82-''-
  510.Imobil str. Eroilor, nr. 8 sector 5 București251,80-''-
  511.Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr. 42 sector 2 București1.218,50-''-
  512.Teren aferent str. Gh. Manu, nr. 3, sector 1 București ap. 1-13440,60-''-
  513.Teren str. Gogol, 4, sector 1 București8,12-''-
  514.Imobil str. Grigorescu E., nr. 14 sector 1 București224,80-''-
  515.Apartament nr. 1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București20,13-''-
  516.Apartament nr. 2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,89-''-
  517.Apartament nr. 3 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61-''-
  518.Apartament nr. 5 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,89-''-
  519.Apartament nr. 6 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61-''-
  520.Apartament nr. 7 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București20,13-''-
  521.Apartament nr. 11 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,89-''-
  522.Apartament nr. 12 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61-''-
  523.Apartament nr. 14 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București17,88-''-
  524.Apartament nr. 15 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București25,61-''-
  525.Apartament nr. 16 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București20,13-''-
  526.Imobil str. Iorga Nicolae, nr. 11 sector 1 București1.730,00-''-
  527.Imobil și garaj str. Iorga Nicolae, nr. 36 sector 1 București2.090,00-''-
  528.Imobil și garaj str. Kirițescu, nr. 6, bl. 3 sector 2 București678,00-''-
  529.Apartament nr. 4 str. Kiseleff, nr. 14, sector 1 București132,87
  530.Imobil str. Kiseleff, nr. 16 sector 1 București2.695,00
  531.Imobil str. Kiseleff, nr. 18 sector 1 București2.317,00
  532.Apartament nr. 2 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București73,95
  533.Apartament nr. 3 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București172,76-''-
  534.Apartament nr. 6 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București172,76-''-
  535.Teren str. Kiseleff, nr. 21, sector 1 București3.372,78-''-
  536.Apartament nr. 7 str. Kiseleff, nr. 24, sector 1 București58,98-''-
  537.Construcție Corp str. Kiseleff, nr. 45A sector 1 București anexă P+E+garaj cu teren aferent6.631,25-''-
  538.Teren str. Kiseleff, nr. 55, vila 6 sector 1 București9,00-''-
  539.Imobil (fără ap. str. Kiseleff, nr. 55, vila 9 sector 1 București 2)186,93-''-
  540.Imobil și garaj str. Kiseleff, nr. 57 sector 1 București2.845,85-''-
  541.Apartament nr. 5 str. Alex Lahovari, Nr. 5 A, sector 1 București10,93-''-
  542.Imobil str. Lascăr V., nr. 52 sector 2 București1.353,00-''-
  543.Imobil str. Eugen Lovinescu, nr. 2 sector 1 București1.033,90-''-
  544.Apartament nr. 51 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București12,32-''-
  545.Apartament nr. 15 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București23,79-''-
  546.Apartament nr. 16 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București18,88-''-
  547.Apartament nr. 18 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București17,88O.U.G. nr. 32/02
  548.Apartament nr. 19 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București21,27-''-
  549.Apartament nr. 20 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București19,15-''-
  550.Apartament nr. 21 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București18,70-''-
  551.Apartament nr. 22 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București17,88-''-
  552.Apartament nr. 24 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București19,15-''-
  553.Apartament nr. 25 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București18,70-''-
  554.Apartament nr. 27 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București21,27-''-
  555.Apartament nr. 28 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București19,15-''-
  556.Apartament nr. 31 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București21,27-''-
  557.Apartament nr. 33 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București18,70-''-
  558.Apartament nr. 34 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București17,88-''-
  559.Apartament nr. 35 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București21,27-''-
  560.Apartament nr. 36 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București19,15-''-
  561.Apartament nr. 37 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București18,70-''-
  562.Apartament nr. 38 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București17,88-''-
  563.Apartament nr. 41 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București18,70-''-
  564.Apartament nr. 44 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București19,15-''-
  565.Apartament nr. 46 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București12,51-''-
  566.Apartament nr. 48 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București19,15-''-
  567.Apartament nr. 50 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București18,07-''-
  568.Spațiu comercial str. Magheru Gh., nr. 41 sector 1 București32,97-''-
  569.Imobil (fără ap. str. Mărăști, nr. 4 sector 1 București 1, 3)326,88-''-
  570.Teren str. Masarik Thomas, nr. 29 sector 2 București380,00-''-
  571.Apartament nr. 1 str. Matei Voievod, nr. 18, sector 3 București și garaj366,84-''- -''-
  572.Apartament nr. 8 str. Mendeleev, nr. 37, et. 3 sector 1 București70,03-''-
  573.Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București (subsol + p + mezanin)271,40-''-
  574.Apartament nr. 4 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București27,36-''-
  575.Apartament nr. 5 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,19-''-
  576.Apartament nr. 8 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,41-''-
  577.Apartament nr. 9 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București27,13-''-
  578.Apartament nr. 10 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,41-''-
  579.Apartament nr. 11 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București29,30-''-
  580.Apartament nr. 13 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,60-''-
  581.Apartament nr. 14 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București27,12-''-
  582.Apartament nr. 15 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,33-''-
  583.Apartament nr. 16 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București29,90-''-
  584.Apartament nr. 17 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,96-''-
  585.Apartament nr. 18 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,49-''-
  586.Apartament nr. 20 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,29-''-
  587.Apartament nr. 21 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București29,74-''-
  588.Apartament nr. 22 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,14-''-
  589.Apartament nr. 23 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,49-''-
  590.Apartament nr. 24 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București24,37-''-
  591.Apartament nr. 26 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București29,83-''-
  592.Apartament nr. 27 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București25,64-''-
  593.Apartament nr. 29 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București25,23O.U.G. nr. 32/02
  594.Apartament nr. 30 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,47-''-
  595.Apartament nr. 35 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București13,56-''-
  596.Apartament nr. 36 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,70-''-
  597.Apartament nr. 37 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,22-''-
  598.Apartament nr. 38 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,60-''-
  599.Apartament nr. 39 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,77-''-
  600.Apartament nr. 40 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,22-''-
  601.Apartament nr. 41 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,74-''-
  602.Apartament nr. 42 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,42-''-
  603.Apartament nr. 43 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,27-''-
  604.Apartament nr. 44 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,88-''-
  605.Apartament nr. 45 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,41-''-
  606.Apartament nr. 46 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,22-''-
  607.Apartament nr. 47 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,74-''-
  608.Apartament nr. 48 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,21-''-
  609.Apartament nr. 49 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,30-''-
  610.Apartament nr. 50 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,76-''-
  611.Apartament nr. 51 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,43-''-
  612.Apartament nr. 52 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,25-''-
  613.Apartament nr. 53 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,64-''-
  614.Apartament nr. 54 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,48-''-
  615.Apartament nr. 55 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București23,08-''-
  616.Apartament nr. 56 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București22,83-''-
  617.Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 11 sector 1 București493,00-''-
  618.Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 18 sector 1 București285,60-''-
  619.Imobil str. Modrogan, nr. 16, corp A, sector 1 București B, C2.019,00-''-
  620.Imobil str. Grigore Mora, nr. 17, corp A, sector 1 București B, C617,94-''-
  621.Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 29 sector 1 București347,00-''-
  622.Imobil și garaj str. Negustori, nr. 16 sector 2 București1.043,85-''-
  623.Imobil și garaj str. Olari, nr. 23 sector 2 București151,70-''-
  624.Imobil str. Orlando, nr. 10 sector 1 București2.165,00-''-
  625.Imobil și garaj str. Orlando, nr. 8 sector 1 București1.872,00-''-
  626.Imobil și garaj str. Orlando, nr. 9 sector 1 București671,00-''-
  627.Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 București349,00-''-
  628.Imobil str. Pangratti, nr. 2 sector 1 București605,00-''-
  629.Teren str. Paris, nr. 19-19 bis sector 1 București10,00-''-
  630.Imobil str. Paris, nr. 35, corp A, B, C sector 1 București524,00-''-
  631.Imobil și garaj str. Paris, nr. 37 sector 1 București564,00-''-
  632.Imobil (fără str. Paris, nr. 45A sector 1 București ap. 4, 10)450,57-''-
  633.Imobil și garaj str. Paris, nr. 55 sector 1 București635,49-''-
  634.Imobil și garaj str. Paris, nr. 65 A sector 1 București1.094,00-''-
  635.Imobil str. Piața Cantacuzino, nr. 1 sector 2 București933,00-''-
  636.Imobil str. Pitar Moș, nr. 10 sector 1 București392,00-''-
  637.Imobil str. Pitar Moș, nr. 12, corp B + C sector 1 București405,05-''-
  638.Imobil str. Polonă, nr. 1-5 sector 1 București1.263,70O.U.G. nr. 32/02
  639.Imobil str. Polona, nr. 17 sector 1 București345,00-''-
  640.Imobil str. Polona, nr. 2 sector 1 București938,50-''-
  641.Imobil str. Polona, nr. 35 sector 1 București1.480,00-''-
  642.Imobil str. Polona, nr. 4 sector 1 București2.077,00-''-
  643.Imobil și garaj str. Polona, nr. 8 sector 1 București1.772,00-''-
  644.Imobil str. Polona, nr. 9 sector 1 București911,30-''-
  645.Imobil str. Praga, nr. 11 sector 1 București580,00-''-
  646.Imobil și garaj str. D. Praporgescu, nr. 33 sector 2 București445,00-''-
  647.Apartament nr. 1 str. C. Prezan, nr. 2A sector 1 București1.784,45-''-
  648.Teren str. Primăverii, nr. 28 sector 1 București370,04-''-
  649.Imobil str. Primăverii, nr. 48 sector 1 București1.043,44-''-
  650.Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 București151.000,00-''-
  651.Apartament nr. 1 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București14,21-''-
  652.Apartament nr. 2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,33-''-
  653.Apartament nr. 3 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,49-''-
  654.Apartament nr. 4 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București14,79-''-
  655.Apartament nr. 5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46-''-
  656.Apartament nr. 6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,60-''-
  657.Apartament nr. 7 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București17,92-''-
  658.Apartament nr. 8 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București14,79-''-
  659.Apartament nr. 9 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46-''-
  660.Apartament nr. 10 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,60-''-
  661.Apartament nr. 11 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București17,92-''-
  662.Apartament nr. 13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46-''-
  663.Apartament nr. 17 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46-''-
  664.Apartament nr. 18 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,60-''-
  665.Apartament nr. 21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,46-''-
  666.Apartament nr. 25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București7,61-''-
  667.Apartament nr. 32 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București6,91-''-
  668.Imobil str. Rabat, nr. 18 sector 1 București425,00-''-
  669.Teren str. Rabat, nr. 19 sector 1 București4,50-''-
  670.Imobil și garaj str. Rabat, nr. 21 sector 1 București787,00-''-
  671.Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București51,55-''-
  672.Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,95-''-
  673.Apartament nr. 4 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București53,33-''-
  674.Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București45,36-''-
  675.Apartament nr. 7 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București52,54-''-
  676.Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București44,77-''-
  677.Apartament nr. 9 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,04-''-
  678.Apartament nr. 10 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București56,31-''-
  679.Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București46,10-''-
  680.Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,30-''-
  681.Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București52,64-''-
  682.Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București49,70-''-
  683.Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,20-''-
  684.Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București52,56-''-
  685.Apartament nr. 17 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București44,61-''-
  686.Apartament nr. 18 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,22-''-
  687.Apartament nr. 19 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București53,95-''-
  688.Apartament nr. 21 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București41,20-''-
  689.Apartament nr. 22 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București51,27-''-
  690.Apartament nr. 23 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București43,48-''-
  691.Apartament nr. 24 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București51,32-''-
  692.Apartament nr. 25 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București45,35-''-
  693.Apartament nr. 1 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București26,09O.U.G. nr. 32/02
  694.Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București16,62-''-
  695.Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București25,96-''-
  696.Apartament nr. 4 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București21,31-''-
  697.Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București23,86-''-
  698.Apartament nr. 6 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București21,36-''-
  699.Apartament nr. 7 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București27,61-''-
  700.Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București21,45-''-
  701.Apartament nr. 9 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București28,10-''-
  702.Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București27,33-''-
  703.Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București20,92-''-
  704.Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București25,18-''-
  705.Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București22,21-''-
  706.Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București27,21-''-
  707.Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București22,11-''-
  708.Teren str. Romană, nr. 2 sector 1 București3,60-''-
  709.Imobil și garaj str. Alexandru Romano, nr. 19 sector 2 București573,00-''-
  710.Imobil și garaj str. C.A. Rosetti, nr. 33 sector 2 București1.785,85-''-
  711.Imobil str. C.A. Rosetti, nr. 35 sector 2 București1.967,00-''-
  712.Imobil str. M. Rosetti, nr. 8A sector 2 București234,70-''-
  713.Imobil și garaj str. Alecu Russo, nr. 13-19 sector 2 București1.680,37-''-
  714.Imobil și garaj str. Silvestru, nr. 4 sector 2 București215,00-''-
  715.Imobil și garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 București613,00-''-
  716.Imobil și garaj str. Gh. Șonțu, Nr. 11 sector 1 București2.940,00-''-
  717.Imobil și garaj str. Starostescu, nr. 3 sector 1 București550,07-''-
  718.Imobil și garaj str. Starostescu, nr. 6 sector 1 București1.343,00-''-
  719.Apartament nr. 22 str. Tineretului, nr. 15, bl. A4 sector 4 București7,39-''-
  720.Apartament nr. 23 str. Tineretului, nr. 15, bl. A4 sector 4 București7,37-''-
  721.Imobil str. Tirana, nr. 1 sector 1 București775,00-''-
  722.Imobil și garaj str. Tokio, nr. 11 sector 1 București215,00-''-
  723.Apartament nr. 59 str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B sector 4 București8,63-''-
  724.Apartament nr. 64 str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B sector 4 București8,96-''-
  725.Apartament nr. 25 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 București9,21-''-
  726.Apartament nr. 28 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 București8,92-''-
  727.Apartament nr. 3 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București10,60-''-
  728.Apartament nr. 36 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București9,10-''-
  729.Imobil și garaj str. Uruguay, nr. 14 sector 1 București917,95-''-
  730.Imobil și garaj str. Viitorului, nr. 14 sector 2 București345,74-''-
  731.Imobil și garaj str. Visarion, nr. 9 A sector 1 București104,40-''-
  732.Apartament nr. 4 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București9,16-''-
  733.Apartament nr. 9 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23O.U.G. nr. 32/02
  734.Apartament nr. 13 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23
  735.Apartament nr. 14 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,48-''-
  736.Apartament nr. 18 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,48-''-
  737.Apartament nr. 19 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București7,01-''-
  738.Apartament nr. 20 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,21-''-
  739.Apartament nr. 22 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,48-''-
  740.Apartament nr. 25 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23-''-
  741.Apartament nr. 26 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,48-''-
  742.Apartament nr. 27 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București7,01-''-
  743.Apartament nr. 31 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București7,01-''-
  744.Apartament nr. 35 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București7,01-''-
  745.Apartament nr. 47 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,23-''-
  746.Apartament nr. 53 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23-''-
  747.Apartament nr. 54 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,63-''-
  748.Apartament nr. 55 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,69-''-
  749.Apartament nr. 56 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,28-''-
  750.Apartament nr. 58 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,63-''-
  751.Apartament nr. 63 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București6,69-''-
  752.Apartament nr. 65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23-''-
  753.Apartament nr. 73 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23-''-
  754.Apartament nr. 77 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23-''-
  755.Apartament nr. 81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București8,23-''-
  756.Imobil și garaj str. Washington, nr. 14 A sector 1 București358,00-''-
  757.Imobil str. Alex. Xenopol, nr. 15 sector 1 București262,00-''-
  758.Imobil str. Zamfirescu D., nr. 7 sector 1 București356,80-''-
  759.Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 București615,00-''-
  760.Imobil din str. Cehov, nr. 8, sector 1, București2.141,00H.G. nr. 39/96
  761.Imobil din str. Dr. Lister, nr. 57, sector 5, București436,96H.G. nr. 567/93
  762.Teren aferent ap. 1 din str. Bitolia, nr. 21, corp A, parter, sector 1, București149,44H.G. nr. 39/96
  763.Teren aferent ap. 1 str. Dr. Constantin Severeanu, nr. 36, sector 5, București175,60-''-
  764.Teren aferent ap. 2 str. Muzeul Zambaccian, nr. 14, et. 1, sector 1, București34,11-''-
  765.Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent359,96H.G. nr. 1.398/03
  766.Imobil și teren aferent din Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1, București,1.995,13-''-
  767.Imobil și teren str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București2.715,70H.G. nr. 488/03
  768.Construcții și teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în str. Glodeni nr. 3, sector 2, București57.093,95H.G. nr. 1.573/03
  769.Teren din str. J.L. Calderon nr. 16, sector 2, București150,42H.G. nr. 1.031/04
  770.Imobil cu terenul aferent din str. G. Clemanceau nr. 9A, sector 1, București302,00H.G. nr. 1.031/04
  771.Imobil cu terenul aferent din Șos. Kiseleff nr. 10, sector 1, București7.056,00-''-
  772.Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1, București,929,00-''-
  773.Teren și garaj str. Porumbaru, nr. 16 (fostă Câmpia Turzii, nr. 16), aferent ap. 2, sector 1, București39,16H.G. nr. 39/96
  774.Teren aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), șos. București-Ploiești, jud. Ilfov50.090,00H.G. nr. 1803/04
  775.Construcții și construcții speciale, spații verzi și parc aferente suprafeței de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", șos. București-Ploiești, jud. Ilfov0,00-
  776.Imobil cu terenul aferent din București, Calea Victoriei, nr. 218, sector 11.947,26H.G. nr. 1.880/04
  777.Terenul din București, bd. Mărăști nr. 65-67, sector 1 (Romexpo)445.229,76H.G. nr. 1.709/04
  778.Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 113, sector 126.782,36H.G nr. 2.051/2004
  779.Etajul 5 al imobilului situat în București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză 11,11%)231,36H.G nr. 2.051/2004
  780.Cotă indiviză de 28,14% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent1.156,00H.G nr. 2051/2004
  781.Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Heleșteului nr. 22A, sector 1405,07H.G nr. 2051/2004
  782.Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 12, sector 13.668,00H.G nr. 2051/2004
  783.Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion, nr. 13, sector 3235,00H.G nr. 2051/2004
  SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREȘTII NOI"
  784.AUTOBAZA "Bucureștii Noi" din B-dul Bucureștii Noi, nr. 40, sector 1, București, compus din: - clădire principală administrație - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparații, depozite, stații PECO, rezervor incendiu, cantină, cabinet medical, laborator psihologic, spații administrative, secții de fabricație, secții de reparații, spații de parcare, căi de acces, cu terenul aferent desfășurării următoarelor activități: - autobază transport internațional de mărfuri, cu service VOLVO, camioane și service FREUHAUF, transport intern de mărfuri; - autobază transport persoane, autocare, microbuze, turisme și autoutilitare; - secția de reparații auto cu: reparații camioane, reparații turisme, dezmembrări, fabricație, confecții metalice, P.A.F.G., acoperiri galvanice.84.241,47H.G. nr. 567/93
  785.Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd. Aviatorilor, nr. 14, sector 1, București, cu teren cotă indiviză de 30,34% din totalul de 5.210,47 mp, compus din: - spații administrative - spații pentru reparat autoturisme - școală de șoferi - stație inspecții tehnice periodice, transport persoane, vânzări piese și autoturisme.1.580,86-''-
  786.Imobil garaj cu teren cotă indiviză de 61,94% din totalul de 5.210,47 mp din str. Paris nr. 11, sector 1, București3.227,36H.G. nr. 1.031/04
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA
  787.Sediu central din București, Șos. București-Ploiești, nr. 107, sector 1, spații producție, depozitare, sere, răsadnițe, cu terenul aferent152.231,74H.G. nr. 567/93
  788.- Complex agrozootehnic Vlăsia: clădiri, spații de producție - depozitare, teren arabil - Stație pompare irigații din comuna Snagov, jud. Ilfov4.598.020,00 605,04-''-
  789.Complex Buftea situat în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 36, jud. Ilfov, compus din: - Palatul Știrbei - Capela Știrbei - Vila Știrbei - Parc, lac, cu terenul aferent - Clădire administrație - Clădire poartă - Construcții speciale - Seră, ateliere, magazii anexă - Teren clădiri fosta fabrică de conserve Știrbei (Frigotehnica)288.117,00H.G. nr. 567/93 H.G. nr. 639/95
  790.Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu, nr. 26, bloc. 8, parter, sector 1, București (S utilă 115,00 mp)-H.G. nr. 567/93
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE
  791.Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: - sediul administrativ (birouri) - ferma pentru creșterea și îngrășarea porcilor - fabrica de nutrețuri combinate - depozite - stație de epurare - stație pompe - 2 blocuri de locuințe P+4 (20 apart.) din comuna Măgurele, str. Atomiștilor nr. 1, jud. Ilfov209.810,94-''-
  792.Ferma Malu Roșu pentru creșterea animalelor de blană cu terenul aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov170.314,71-''-
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERA
  793.Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, depozite, ateliere și terenul aferent din Șos. Pipera, nr. 79-81, sector 1, București463.922,62H.G. nr. 639/95
  794.Bloc locuințe 6G în zona Aviației cu terenul aferent din Str. av. Alex. Șerbănescu, nr. 4-6, sector 1, București714,80-''-
  795.Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir, nr. 1, sector 2, București8.833,10-''-
  796.Spațiu comercial - (48,82 mp + 26,60 mp = 75,42 mp) - din P-ța Rosetti, nr. 4, sector 2, București cu cotă indiviză de teren-OT nr. 383/01
  797.Ateliere cu magazii și terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 6, sector 2, București433,32H.G. nr. 639/95
  SUCURSALA "SALA PALATULUI"
  798.Sala Palatului cu teren aferent din București, str. Ion Câmpineanu, nr. 28, sector 18.955,00H.G. nr. 2.051/2004
  799.Spații comerciale: - în Calea Victoriei, nr. 68-70, sector 1, București, (Su = 180,31 mp) - depozite în blocurile 2, 4 și 5, situate la parter și subsol, în str. Valeriu Braniște, nr. 54-56, sector 3, București, (Su = 604,07 mp) - parter imobil, str. I. Câmpineanu, nr. 27, bl. 7, sector 1, București, (Su = 126,80 mp)-H.G. nr. 11/95 și nr. 639/95 republicată
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "TRIUMF"
  800.Imobil - sediu, spații de producție și depozite - cu anexe (cabină poartă, centrală frigorifică) și terenul aferent din Aleea Alexandru, nr. 45, sector 1, București1.479,20H.G. 567/93
  801.Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr. 42, sector 1, București619,00-''-
  802.Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din Șos. Kiseleff, nr. 12, sector 1, București14.987,00-''-
  803.Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade, nr. 1, sector 116.010,60-''-
  804.Imobil cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 3, sector 1, București655,00-''-
  805.Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 1 A, sector 1, București4.200,00-''-
  806.Sere cu terenul aferent din str. Țărmului, nr. 5, sector 1, București11.793,00-''-
  807.Vila nr. 3 și teren aferent din str. Narciselor, nr. 19, comuna Snagov, județul Ilfov1.537,00H.G. nr. 445/95
  808.Vila nr. 5 și teren aferent din str. Florilor, nr. 111A, com. Snagov, jud. Ilfov12.403,00-''-
  809.Anexă - puț apă și teren aferent din str. Florilor nr. 111A, sat Snagov, comuna Snagov - Vila 5193,00-''-
  810.Teren Vila 7 str. Lalelelor, nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov133,50-''-
  811.Vila nr. 12 A și teren aferent din str. Nufărului, nr. 15E, comuna Snagov, județul Ilfov5.019,00-''-
  812.Anexă - spălătorie Vila nr. 13 și teren aferent din str. Nufărului, nr. 15C bis, comuna Snagov, județul Ilfov29,96-''-
  813.Anexă și teren aferent Vila nr. 14 din str. Nufărului, nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov81,35-''-
  814.Decantor și teren aferent Vila nr. 16 str. Intrarea Socului, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov658,00-''-
  815.Teren Vila 17 str. Intrarea Socului, nr. 4A bis, comuna Snagov, județul Ilfov467,35
  816.Teren Vila 19 str. Aleea Nufărului, nr. 1 A, comuna Snagov, județul Ilfov1.964,00-''-
  817.Teren - anexă Vila 21 str. Zorelelor, nr. 16A, comuna Snagov, jud. Ilfov1.121,00-''-
  818.Vila nr. 22 cu 2 anexe și terenul aferent din str. Zorelelor, nr. 22A, comuna Snagov, județul Ilfov6.987,00-''-
  819.Complexul "Muntenia" str. Aleea Nufărului, nr. 1B, comuna Snagov, jud. Ilfov format din: - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vila nr. 16 și anexa Vila nr. 17; - Sediu administrativ al sucursalei format din Vila 15 și construcția nouă cu anexele (centrala termică, centrala telefonică, magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)26.289,00H.G. nr. 445/95
  820.Vila nr. 23 - hotel și restaurant - cu teren aferent din str. Zorelelor, nr. 44A, comuna Snagov, județul Ilfov25.153,40-''-
  821.Teren aferent Anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov3.181,50-''-
  822.Vila nr. 28 cu anexă și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, nr. 88A, comuna Snagov, județul Ilfov3.918,00-''-
  823.Vila nr. 30 și teren aferent din Intrarea Violetelor, nr. 92A, comuna Snagov, județul Ilfov6.815,00-''-
  824.Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor, nr. 92B, comuna Snagov, județul Ilfov17.249,00-''-
  825.Anexă Vila nr. 32 și teren aferent str. Zorelelor, nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov1.668,00-''-
  826.Vila nr. 35 și teren aferent din str. Mărășești, nr. 23A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov12.753.00-''-
  827.Teren aferent Vilei nr. 38 și teren aferent din str. Războieni, nr. 7A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov4.929,00-''-
  828.Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău, nr. 50A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov2.705,00-''-
  829.Anexă și teren Vila nr. 42 str. Narciselor, nr. 4B, comuna Snagov, județul Ilfov962,00-''-
  830.Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din str. Merilor, nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov206,00-''-
  831.Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din str. Narciselor, nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov3.972,00-''-
  832.Anexele nr. 49 și nr. 50 cu terenul aferent din str. Narciselor, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov475,00-''-
  833.Vila nr. 57 și teren aferent din str. Merilor, nr. 3, comuna Snagov, județul Ilfov750,00-''-
  834.Vila nr. 59 și teren aferent din str. Lalelelor, nr. 5B, comuna Snagov, județul Ilfov829,00-''-
  835.Anexă Vila nr. 63 și teren aferent din str. Intrarea Socului, nr. 10, comuna Snagov, județul Ilfov211,00-''-
  836.Vila nr. 67A cu teren aferent din str. Tuberozelor, nr. 9A, comuna Snagov, județul Ilfov2.055,00-''-
  837.Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr. 9A, 9B, comuna Snagov, județul Ilfov1.546,00-''-
  838.Teren Vila nr. 68 cu anexă și teren aferent din str. Intrarea Macului, nr. 66A, comuna Snagov, județul Ilfov198,64H.G. nr. 445/95
  839.Vila nr. 71 cu anexă și teren aferent din str. Zorelelor, nr. 132A, comuna Snagov, județul Ilfov4.602,00-''-
  840.Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni, nr. 2, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov857,00-''-
  841.Vila nr. 80 și teren aferent din str. Sarmisegetuza, nr. 52A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov4.860,00-''-
  842.Teren Vila nr. 82 din str. Sarmisegetuza, nr. 70A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov119,10-''-
  843.Teren Vila nr. 85 din str. Războieni nr. 16A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov561,00
  844.Vila nr. 86 și teren aferent din str. Războieni, nr. 16A, sat Ghermănești, comuna Snagov jud. Ilfov7.986,00-''-
  845.Vila nr. 90 cu anexă și teren aferent din sat Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov6.320,00-''-
  846.Vila nr. 91 și teren aferent din str. Narciselor, nr. 14, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov802,00-''-
  847.Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. C-tin Prezan, nr. 4, sector 1, București1.268,88Ord. SGG nr. 530/1996
  848.Teren Palat Primăverii din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 16.004,00H.G. nr. 1.398/03
  849.Construcții speciale (rețele tehnico-edilitare, plantații parc și mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile și pietonale, lac artificial, chioșcuri decorative) situate pe teren în suprafață de 6.004 mp din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1.0-
  850.Teren Palat Primăverii - LAC 1 din București, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 14.594,33-''-
  851.Teren - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 11.273,99-''-
  852.Imobile - parțial cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1: - Corp C4 (clădire poartă, platformă + scară) - suprafață construită la sol = 67 mp; - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafață construită la sol = 107 mp; - Corp C6 (clădire anexă, ziduri) - suprafață construită la sol = 72 mp; - Corp C7 (casetă gaze + sistem mecanic poartă) - suprafață construită la sol = 16 mp; - Corp C8 (ghenă) - suprafață construită la sol = 3 mp265,00H.G. nr. 2.375/2004
  853.Teren Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, sector 1, București2.328,09H.G. nr. 1398/03
  854.Club social din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov8.546,70-''-
  855.Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov623,70-''-
  856.Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov494,70-''-
  857.Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov733,80-''-
  858.Imobil - Casa de oaspeți - compus din 2 corpuri de clădire și anexă, cu terenul aferent din București, Aleea Modrogan nr. 1, sector 121.119,00H.G. nr. 1.031/04
  859.Teren aferent Imobil Casa de oaspeți din București str. Turgheniev nr. 18, sector 1773,22-''-
  ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
  860.Imobil - sediu central - cu anexe și terenul aferent din str. Moliere, nr. 6-8, sector 1, București6.166,27H.G. nr. 567/93
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  bunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt.DENUMIREA IMOBILULUI ȘI ADRESATEREN-mp-
  1.2.3.
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF
  1.Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov4.805,60
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  2.Imobil și teren Bd. Unirii, nr. 68, bl. K2, scara 2, sector 3, București248,00
  3.Apartament Str. C-tin. Prezan, nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1, București1.202,91
  4.Apartament Bd. Tineretului, nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sector 47,38
  5.Apartament Str. Turda, nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sect. 18,97
  6.Apartament Str. Paris, nr. 32, et. 1, ap. 2, sector 1, București și teren (cotă indiviză de 41,3% din suprafața totală de 655,95 mp)270,91
  7.Imobil situat în str. Mureș, nr. 4, sect. 1, București3.012,00
  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE
  8.Teren comuna Măgurele, str. Atomiștilor, nr. 1, jud. Ilfov16.895,32
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  9.Spațiu comercial în suprafață de 75 mp, str. N. Bălcescu, nr. 4, localitatea Suceava, jud. Suceava87,62
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  10.Teren Vila "POSTĂVARUL" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, jud. Brașov682,20
  11.Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, jud. Brașov699,48
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  12.Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe RAAPS" din Neptun, jud. Constanța237,66
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  13.Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, jud. Vâlcea:-
  - terasă acoperită
  14.Din Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea:-
  - clădire corp gardă nou
  - clădire centrală termică Palat Olănești
  ----------