HOTĂRÂRE nr. 347 din 27 martie 2003 (*actualizată*)privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase(actualizată până la data de 28 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 36 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte restricţiile la introducerea pe piata şi utilizarea substanţelor, grupelor de substanţe şi preparatelor chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 1, în scopul asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica: a) transportului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pe calea ferată, rutiera, navala şi aeriană; b) substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care se exporta în tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene; c) substanţelor şi preparatelor chimice periculoase aflate în tranzit sau care sunt supuse operaţiunilor vamale, cu condiţia ca acestea sa nu fie procesate.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) substanta - element chimic şi compusii săi în stare naturala sau obţinuţi printr-un proces de producţie, conţinând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului şi orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei şi fără a-i modifica compozitia; b) preparat - amestecuri sau soluţii compuse din doua ori mai multe substanţe.  +  Articolul 4 (1) Substantele, grupele de substanţe şi preparatele chimice periculoase prevăzute la art. 1 se pot introduce pe piata şi se pot utiliza numai cu respectarea condiţiilor specifice de restrictionare stabilite în anexa nr. 1, coloana B. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica substanţelor, grupelor de substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate pentru activităţile de cercetare, dezvoltare şi pentru efectuarea analizelor chimice în cadrul procesului de învăţământ.  +  Articolul 5Lista cuprinzând substantele, grupele de substanţe şi preparatele chimice periculoase, clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, incluse în anexa nr. 1 la poziţiile 29, 30 şi 31, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) În scopul adaptării la progresul tehnic, anexele nr. 1 şi 2 se actualizează periodic cu substantele, grupele de substanţe şi preparatele chimice periculoase restrictionate la introducerea pe piata, ca rezultat al evaluării riscului pe care acestea îl reprezintă asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. (2) Actualizarea anexelor nr. 1 şi 2 se face prin ordin comun al ministrului industriei şi resurselor, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului sănătăţii şi familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate cu numere de referinţă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, utilizate în aplicarea prezentei hotărâri, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.----------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.  +  Articolul 6^1Certificatele de omologare pentru pesticide şi pentru produsele biocide, care conţin nonilfenol etoxilat în calitate de constituent, emise înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor, dar nu mai târziu de data aderării la Uniunea Europeană.----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.  +  Articolul 7 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (2) Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase informează periodic Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei privind situaţiile constatate ca urmare a controlului efectuat, aspectele deosebite remarcate şi măsurile aplicate.  +  Articolul 8 (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexa nr. 2 se procura de la Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la 1 iulie 2005. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), termenul de intrare în vigoare este 1 ianuarie 2007 pentru poziţiile «Fibre de azbest» şi «Ciment» din anexa nr. 1.--------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului 76/769/CEE din 27 iulie 1976 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, precum şi ale amendamentelor acesteia aprobate până la data de 24 februarie 2004 inclusiv.--------Art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 347.  +  Anexa 1SUBSTANŢE, GRUPURI DE SUBSTANŢE Sl PREPARATE CHIMICEPERICULOASE restrictionate la introducerea pe piataşi utilizare, condiţii de restrictionare    Nota:    - numărul CAS corespunde clasificarii după Chemical Abstract Services iar    - numărul EINECS corespunde Inventarului European al Substanţelor      Comerciale Existente preluat prin Ordinul ministrului industriei      şi resurselor nr. 227/2002 privind inventarul european al substanţelor      existente puse pe piata - IESCE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. - Bifenili policlorurati - PCB cu excepţia mono-şi diclorbifenililor - Trifenili policlorurati - PCT - Preparate, incluzând uleiuri uzate, cu un conţinut de PCB sau PCT mai mare   de 0,005% de greutate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata şi utilizarea acestor substanţe şi preparate chimice periculoase. Se exceptează, pe baza de derogare, introducerea pe piata şi utilizarea ca produse primare şi intermediare pentru procesari ulterioare în alte produse, dacă o asemenea derogare nu are efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului. Fără a prejudicia prevederile altor reglementări legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase etichetele echipamentelor şi instalaţiile care conţin substantele şi preparatele chimice periculoase prevăzute în col. A, trebuie sa includă instrucţiuni privind întreţinerea, utilizarea şi eliminarea finala a acestora. Aceste instrucţiuni trebuie sa fie astfel pozitionate încât sa permită citirea lor pe orizontala atunci când obiectul care conţine aceste substanţe şi preparate chimice periculoase este instalat în poziţie normală. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Clor-1-etilenă (clorura de vinii monomer) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea drept agent de propulsare sub forma de aerosol, indiferent de scopul aceastei utilizări. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.Substanţe sau preparate chimice lichide considerate periculoase   conform OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea   substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări   şi completări prin Legea nr. 451/2001 şi anexei nr. l a HG 490/2002 pentru   aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind   clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor   chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.1. Este interzisă utilizarea în :   a) obiecte ornamentale, cum ar fi de exemplu lampi decorative şi scrumiere,      care produc efecte luminoase sau efecte de culoare prin intermediul      diferitelor gaze;   b) trucaje şi glume (farse);   c) jocuri pentru unul sau mai mulţi participanţi sau în realizarea oricărui      obiect destinat a se utiliza în acest scop, chiar dacă are aspect      ornamental. 3.2. Fără a prejudicia prevederile de la pct. 3.1, este interzisă includerea      agenţilor de colorare şi/sau de odorizare, în afară de cazul când acest      lucru este cerut din motive fiscale, în substantele şi preparatele      periculoase care:   a) prezintă un pericol dacă sunt inhalate şi sunt etichetate cu indicativul      de risc R 65 şi   b) se pot utiliza drept combustibil în lampile decorative, şi   c) sunt introduse pe piata în ambalaje cu capacitatea mai mica de 15 l.      Fără a prejudicia prevederile altor reglementări legale privind      clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor      chimice periculoase, atunci când substantele şi preparatele chimice      periculoase prevăzute în col. A sunt destinate sa fie utilizate în      lampi, trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu      următorul text:        "A nu se lasa la indemana copiilor lampi umplute cu acest lichid" ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Tri (2,3-dibrompropil) fosfat    Nr. CAS : 126-72-7    Nr. EINECS : 204-799-9 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Este interzisă utilizarea în articole textile, precum îmbrăcăminte,  lenjerie de corp, panzeturi, care vin în contact cu pielea. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Benzen      Nr. CAS: 71-43-2      Nr. EINECS: 200-753-7 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.1. Este interzisă utilizarea în jucarii sau părţi ale jucariilor, asa cum      sunt acestea introduse pe piata, într-o concentraţie de benzen în stare      libera, mai mare decât 5 mg/kg din greutatea jucariei sau a respectivei      părţi a jucariei. 5.2. Este interzisă utilizarea, în concentratii mai mari sau egale cu 0,1%      de masa în substanţe şi preparate chimice introduse pe piata.    Se exceptează de la prevederile pct. 5.2:    a) carburanţii pentru motoare, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii    Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a    benzinei şi motorinei;    b) substanţele şi preparatele chimice utilizate în procese industriale care nu    permit generarea emisiilor de benzen peste valorile limită prevăzute de    legislaţia în vigoare;    c) deşeurile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a    Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aproabtă cu modificări şi    completări prin Legea nr. 426/2001.---------Paragraful al doilea al coloanei B a pct. 5.2. al pct. 5 din anexa 1 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Fibre de azbest 6.1 Crocidolit (azbest albastru)     Nr. CAS: 12001-28-4       Amosit Nr. CAS: 12172-73-5       Azbest antofilit     Nr.CAS: 77536-67-5       Azbest actinolit     Nr. CAS: 77536-66-4       Azbest tremolit 6.2 Nr.CAS: 77536-68- 6.2 Crisotil     Nr.CAS: 12001-29-5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Introducerea pe piata şi utilizarea acestor forme de azbest şi a produselor care conţin aceste forme de azbest, precum şi etichetarea acestora, se face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice privind prevenirea şi controlul poluarii mediului cu azbest şi celor privind securitatea şi protecţia sănătăţii angajaţilor impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest, la locul de munca. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Substanţe care: - sunt prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, care sunt clasificate ca inflamabile sau extrem de inflamabile şi etichetate în consecinta- sau - nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor, dar care îndeplinesc criteriile privind inflamabilitatea din anexa nr. l a HG nr. 490/2002, fiind temporar clasificate şi etichetate ca inflamabile, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile şi etichetate în consecinta ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de preparate în generatori de aerosoli comercializaţi sau care sunt destinaţi comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de distracţie, cum ar fi:    - materiale strălucitoare metalizate destinate utilizării, în principal, în scopuri decorative;    - zăpadă şi chiciură artificiale;    - perniţe «pârâitoare»;    - sprayuri cu confeti;    - imitaţii de excremente;    - obiecte în formă de corn, destinate utilizării în scopuri de distracţie;    - fulgi şi spume decorative;    - pânze de păianjen artificiale;    - capsule/bombe cu miros urât.----------Primul paragraf din coloana B a pct. 7 din anexa 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. Fără încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele acestor produse trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: "Numai pentru utilizare profesională" Produsele menţionate nu pot fi introduse pe piata decât dacă acestea respecta cerinţele indicate. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Tri-(aziridinil) fosfinoxid    Nr. CAS: 5455-55-1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea în articole textile, precum îmbrăcăminte, lenjerie de corp, panzeturi, care vin în contact cu pielea ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Difenili polibromurati -(PBB)    Nr. CAS: 59536-65-1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea în articole textile, precum îmbrăcăminte, lenjerie de corp, panzeturi, care vin în contact cu pielea ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Pudra din scoarta de sapunarita (Quillaja saponaria) pentru sapun şi     derivatii săi ce conţin saponine     Pudra din radacina de spanz verde (Helleborus viridis) şi spanz negru     (Helleborus niger)     Pudra din radacina de steregoaie alba (Veratrum album) şi steregoaie     neagra (Veratrum nigrum)     Benzidina     Nr. CAS: 92-87-5     Nr. EINECS: 202-199-1 şi/sau derivatii săi o-Nitrobenzaldehida   Nr. CAS: 552-89-6   Nr. EINECS: 209-025-3   Pudra de lemn (rumegus) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) şi farselor sau în obiecte ce pot fi folosite în aceste scopuri cum ar fi de exemplu: bombe cu miros urat, constituient al pudrei de stranutat. Bombele cu miros urât, ce nu conţin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate.---------Paragraful al doilea al coloanei B a pct. 10 din anexa 1 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Sulfura de amoniu     Nr. CAS: 12135-76-1     Nr. EINECS: 235-223-4     Hidrosulfura de amoniu     Nr. CAS: 12124-99-1     Nr. EINECS: 235-184-3     Polisulfura de amoniu     (trisulfura de diamoniu)     Nr. CAS: 12259-92-6     Nr. EINECS: 235-512-5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) şi farselor sau în obiecte ce pot fi folosite în aceste scopuri cum ar fi de exemplu: bombe cu miros urat, constituient al pudrei de stranutat. Bombele cu miros urât, ce nu conţin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate.--------Paragraful al doilea al coloanei B a pct. 11 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12.   Esteri volatili ai acizilor   bromacetici:      Bromacetat de metil      Nr. CAS: 96-32-2      Nr. EINECS: 202-499-2      ──────────────────────      Bromacetat de etil      Nr. CAS: 105-36-2      Nr. EINECS : 203-290-9      Bromacetat de propil      Bromacetat de butil      Nr. CAS: 18991-98-5      Nr. EINECS: 242-729-9 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) şi farselor sau în obiecte ce pot fi folosite în aceste scopuri cum ar fi de exemplu: bombe cu miros urat, constituient al pudrei de stranutat. Bombele cu miros urât, ce nu conţin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate.---------Paragraful al doilea al coloanei B a pct. 12 din anexa 1 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13.2-Naftilamina   Nr. CAS: 91-59-8   Nr. EINECS: 202-080-4   şi sarurile sale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea în concentratii egale sau mai mari de 0,1% de greutate în substanta sau preparatul chimic introdus pe piata. Se exceptează de la aceasta prevedere deşeurile care conţin una sau mai multe din aceste substanţe şi preparate chimice periculoase. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Benzidina   Nr. CAS: 92-87-5   Nr. EINECS: 202-199-1   şi sarurile sale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase nu pot fi vândute publicului larg. Fără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. 4-Nitrodifenil   Nr. CAS: 92-93-3   Nr. EINECS: 202-204-7 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── periculoase trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:    "Numai pentru uz profesional" ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. 4-Aminodifenil   Nr. CAS: 92-67-1   Nr. EINECS: 202-177-1 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Carbonati de plumb: Carbonat neutru anhidru: PbC0(3)    Nr. CAS: 598-63-0    Nr. EINECS: 209-943-4    Triplumb-bis-(carbonat)-dihidroxid 2PbC0(3).Pb[OH](2)    Nr. CAS: 1319-46-6    Nr. EINECS: 215-290-6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu excepţia celor destinate lucrărilor de restaurare şi întreţinere a lucrărilor de artă, a construcţiilor istorice şi interioarelor acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei 13 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) privind utilizarea albului de plumb în vopsea.---------Paragraful din coloana B a pct. 17 din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18.   Sulfati de plumb: PbSO(4) (1:1)     Nr. CAS: 7446-14-2     Nr. EINECS: 231-198-9 Pb(x)S0(4)     Nr. CAS: 15739-80-7     Nr. EINECS: 239-831-0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu excepţia celor destinate lucrărilor de restaurare şi întreţinere a lucrărilor de artă, a construcţiilor istorice şi interioarelor acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei 13 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) privind utilizarea sulfaţilor de plumb în vopsea.---------Paragraful din coloana B a pct. 18 din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Compuşi ai mercurului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenti ai preparatelor chimice pentru:  (a) a) prevenirea depunerilor datorate activităţii microorganismelor,      plantelor sau animalelor, asupra:      - carenei barcilor;      - cabinelor, geamandurilor (balizelor, podurilor plutitoare), plaselor        (capcanelor) de prins peste şi a altor dispozitive sau echipamente        utilizate în crescatorii de peste sau de crustacee;     - oricărui dispozitiv sau echipament total sau parţial imersat;     b) conservarea lemnului;     c) impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare        şi a firelor textile pentru fabricarea acestora;     d) tratamentul apelor industriale indiferent de utilizarea acestora.---------Paragraful al doilea al coloanei B al pct. 19 din anexa 1 a fost abrogat pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Compuşi cu arsen ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenti ai preparatelor  chimice pentru: 20.1 prevenirea depunerilor datorate activităţii microorganismelor, plantelor sau animalelor, asupra:     a) carenei barcilor;     b) cabinelor, geamandurilor (balizelor, podurilor plutitoare), plaselor        (capcanelor) de prins peste şi a altor dispozitive sau echipamente        utilizate în crescatorii de peste sau de crustacei;     c) dispozitivelor sau echipamentelor total sau parţial imersate; (b) 20.2. conservarea lemnului; Suplimentar, este interzisă introducerea pe piata a lemnului pentru a carei conservare s-au utilizat compuşi ai arsenului ca substanţe sau constituienti ai preparatelor chimice. 20.3. ca substanţe şi constituenti ai preparatelor chimice destinate tratarii apelor industriale, indiferent de utilizarea lor. Se exceptează de la restrictia prevăzută la pct. 20.2 a) sarurile anorganice de tip CCA (Cupru-Crom-Arsen) utilizate în instalaţii industriale pentru impregnarea lemnului care funcţionează sub vid sau sub presiune. Lemnul astfel impregnat poate fi introdus pe piata numai după ce agentul de conservare este complet uscat. b) lemnul tratatat cu soluţii de tip CCA (Cupru-Crom-Arsen) în instalaţii industriale pentru impregnarea lemnului care funcţionează sub vid sau sub presiune, poate fi introdus pe piata numai pentru următoarele utilizări profesionale şi industriale, atunci când soluţiile menţionate se utilizează pentru păstrarea integrităţii structurale a lemnului şi când este improbabil ca publicul sa între în contact cutanat cu acesta, pe durata sa de utilizare, în scopul asigurării securităţii oamenilor şi animalelor: - construcţia sarpantei clădirilor cu destinaţie publica, administrativă, agricolă sau industriala; - construcţia podurilor şi a lucrărilor lor de arta; - construcţii amplasate în ape dulci şi puţin sarate, ca de exemplu podurile şi amenajările de izvoare; - construcţia ecranelor acustice; - amenajări impotriva avalanselor; - construcţia glisierelor şi barierelor rutiere de securitate; - stâlpi de sustinere a imprejmuirilor pentru animale, realizaţi din lemn rotund decojit de conifere; - lucrări pentru stabilizare a terenurilor; - stâlpi pentru susţinerea cablurilor de telecomunicaţii şi transport energie electrica; - traverse de cale ferată subterana Fără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, lemnul tratat introdus pe piata trebuie sa fie marcat individual, în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: "Numai pentru instalaţii industriale şi utilizare profesională. Conţine arsen." Suplimentar, lemnul introdus pe piaţă în lot trebuie să fie marcat în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: «Purtaţi mănuşi atunci când manipulaţi acest produs. Purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului şi ochelari de protecţie atunci când tăiaţi sau prelucraţi acest produs. Deşeurile rezultate în urma prelucrării acestui produs trebuie să fie gestionate ca deşeuri periculoase de către un operator specializat».---------Ultimul paragraf al literei b) a pct. 20.3 din coloana B de la pct. 20 din anexa 1 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. c) lemnul la care se face referire la pct. a) şi b) nu poate fi utilizat: - în construcţiile de locuinţe, indiferent de destinaţie; - în toate aplicatiile ce implica un risc de contact repetat cu pielea; - în ape marine; - în scopuri agricole, altele decât cele de stâlpi de sustinere a imprejmuirilor pentru animale şi de sarpanta a clădirilor, sau alte structuri la care se face referire la pct. b) - în toate aplicatiile în care exista riscul ca lemnul astfel tratat sa între în contact cu produse intermediare sau finite destinate consumului uman şi/sau animal. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Compuşi organo-stanici ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21.1. Este interzisă introducerea pe piata sau utilizarea ca substanţe şi constituenti ai preparatelor chimice periculoase când acestea acţionează ca biocide, în asociere libera cu vopsele. 21.2. Este interzisă introducerea pe piata sau utilizarea ca substanţe şi constituenti ai preparatelor chimice periculoase când acestea acţionează ca biocide, pentru prevenirea depunerilor, ca urmare a activităţii microorganismelor, plantelor sau animalelor, pe: a) carene ale ambarcatiunilor înalte, indiferent de lungimea acestora, utilizate pe cai de navigaţie în zone maritime, costiere, de estuar, ape interioare şi lacuri; b) cabine, geamanduri (balize, poduri plutitoare), plase (capcane) de prins peste şi alte dispozitive sau echipamente utilizate în crescatorii de peste sau crustacee; c) orice fel de dispozitiv sau echipament total sau parţial imersat. 21.3.Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenti ai preparatelor chimice destinate tratarii apelor industriale. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Di-м-oxo-di-n-butilstano-hidroxiboran (DBB)     [C(8)H(19)B0(3)Sn]     Nr. CAS: 75113-37-0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata a acestei substanţe sau a preparatelor chimice care conţin aceasta substanta, în concentratii mai mari sau egale cu 0,1% Se exceptează de la aceasta prevedere, substantele sau preparatele chimice care conţin aceasta substanta, dacă acestea se utilizează, în mod exclusiv, la obţinerea unor produse finite, în care aceasta substanta se afla într-o concentraţie mai mica sau egala cu 0,1%. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Pentaclorfenol (PCP) Nr. CAS: 87-86-5 - şi sarurile şi esterii săi. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea în concentratii egale sau mai mari de 0,1% de masa în substantele sau preparatele chimice introduse pe piata. Prin exceptare specială, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate autoriza, pe baza unei analize a fiecărei solicitări, utilizarea unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase de către profesionişti specializaţi, în scopul realizării tratamentelor de remediere «pe amplasament» pentru construcţii de interes cultural, artistic şi istoric sau în situaţii de urgenţă, pentru combaterea deteriorării materialului lemnos şi a zidăriei ca urmare a infectării cu ciuperca de putregai uscat (Serpula lacrymans) sau ciuperca cubică de putregai.--------Paragraful al doilea al coloanei B a pct. 23 din anexa 1 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. În cazul acestor excepţii trebuie respectate următoarele condiţii: a) pentaclorfenolul utilizat ca atare sau drept component în preparate chimice trebuie sa aibă un conţinut total de hexaclordibenzoparadioxina [H(6)CDD] de pana la 2 ppm; b) aceste substanţe şi preparate chimice periculoase: - nu pot fi introduse pe piata decât în ambalaje cu capacitate egala   cu sau mai mare decât 20 litri; - nu pot fi vândute publicului larg. Fără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de preparate chimice periculoase trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:    " Rezervat pentru utilizare industriala şi profesională"  Prevederile de mai sus nu se aplica deşeurilor. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Cadmiu   Nr. CAS: 7440-43-9   şi compusii săi ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24.1.1. Este interzisă utilizarea pentru colorarea produselor finite obţinute         din substantele şi preparatele chimice menţionate mai jos:         - polivinil clorura (PVC) [3904.10.00][3904.21.00][3904.22.00](1)         - poliuretani (PUR)[3909.50](1)         - polietilena de densitate joasa (LDPE), cu excepţia polietilenei           de densitate joasa utilizata pentru producerea de "masterbatch"           colorat (amestecurilor în topitura colorate) [3901.10](1)         - acetat de celuloza (CA) [3912.11.00] [3912.12.00](1)         - butirat de celuloza- acetat (CAB) [3912.11.00] [3912.12.00](1)         - rasini epoxidice [3907.30.00](1)  Indiferent de utilizarea acestora sau de scopul final urmărit, este  interzisă inroducerea pe piata a produselor finite sau componentelor  acestor produse fabricate din substantele sau preparatele chimice  menţionate mai sus, colorate cu cadmiu, în cazul în care conţinutul lor  în cadmiu (exprimat sub forma de Cadmiu metalic) depăşeşte 0,01% de masa  în materialul plastic. 24.1.2. Prevederile de la punctul 24.1.1 se aplica şi pentru:  a) produsele finite fabricate din următoarele substanţe şi preparate     chimice:     - rasini melamin-formaldehidice (MF) [3909.20.00] (1)     - rasini ureo-formaldehidice (UF) [3909.10.00](1)     - poliesteri nesaturati (UP) [3907.91](1)     - polietilen tereftalat (PET) [3907,60](1)     - polibutilen tereftalat (PBT)     - polistiren transparent/uz general       (universal) [3903.11.00] [3903.19.00](1)     - acrilonitril - metilmetacrilat (AMMA)     - polietilena reticulata (VPE)     - polistireii cu rezistenta crescută la impact     - polipropilena (PP) [3902.10.00](1)    b) vopsele [3208] [3209](1)    Dacă vopselele au un conţinut ridicat de zinc, concentratia lor reziduala    în cadmiu trebuie sa fie mai mica de 0,1% de masa. 24.1.3. Se exceptează de la prevederile punctelor 24.1.1 şi 24.1.2 produsele    care se coloreaza din motive de siguranta. 24.2.1 Este interzisă utilizarea pentru a stabiliza produsele finite,    menţionate mai jos, obţinute din polimeri sau copolimeri ai clorurii    de vinil:    - materiale de ambalare (saci, pungi, containere, sticle, capace)                                          [3923.2910] [392112.00](1)    - recipienţi (containere) de alimentare pentru instituţii şi şcoli                                          [392610.00](1)    - accesorii pentru mobila, piese pentru vagoane (autocare, caroserii)      sau similare [3926.30.00](1)    - articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru haine (inclusiv      manusi) [3926.20.00](1)    - acoperiri pentru pardoseli şi pereţi[3918.10](1)    - materiale textile impregnate, imbracate, acoperite sau stratificate                                          [590310](1)    - material plastic (imitaţie piele) [4202](1)    - discuri pentru electrofoane [8524.10.00](l)    - tuburi, ţevi şi furtunuri şi      accesoriile lor [3917.23](1)    - usi batante    - componente ale vehiculelor pentru transport rutier    - acoperirea de protecţie a tablelor de oţel utilizate în construcţii      sau industrie    - izolaţii pentru conductori electrici Indiferent de utilizarea lor sau de scopul final urmărit, este interzisă introducerea pe piata a produselor finite de mai sus sau a componentelor produselor fabricate din polimeri sau copolimeri de clorura de vinil, stabilizate cu substanţe ce conţin cadmiu, în cazul în care conţinutul lor în cadmiu (exprimat în Cadmiu metalic) depăşeşte 0,01% de masa în polimer. 24.2.2 Se exceptează de la prevederile punctului 24.21. produsele finite care utilizează stabilizatori pe baza de cadmiu, din motive de siguranta. 24.3 În înţelesul prezentei hotărâri "placare cu cadmiu" înseamnă orice depunere sau acoperire cu cadmiu metalic a unei suprafate metalice. 24.3.1, Este interzisă placarea cu cadmiu a produselor metalice sau a componentelor acestor produse care sunt utilizate în următoarele sectoare/ domenii de aplicare:   a) echipamente şi maşini pentru:   - producerea de alimente [8210.00.00](1)                                     [8417.20](1)                                     [8419.81](1)                                     [8421.11.00](1)                                     [8421.22.00](1)                                     [8422](1)                                     [8435][8437][8438](1)                                     [8476.21.00][8476.29.00](1)   - agricultura [8419.31.00](1)                                     [8424.81](l)                                     [8432][8433](1)                                     [8434][8436](1)   - răcire şi congelare [8418](1)   - tipărire şi legarea cărţilor [8440](1)                                     [8442](1)                                     [8443](1)   b) echipamente şi maşini (utilaje) pentru producerea de:   - bunuri de uz casnic [7321](1)                                     [8421.12.00](1)                                     [8450](1)                                     [8509](1)                                     [8516](1)   - mobila [8465][8466](1)                                     [9401][9402](1)                                     [9403][9404](1)   - echipamente sanitare [7324](1)   - încălzire centrala şi instalaţii de condiţionare a aerului                                     [7322](1)                                     [8403][8404](1)                                     [8515](1) Indiferent de utilizarea lor sau de scopul final urmărit, este interzisă introducerea pe piata a produselor placate cu cadmiu sau a componentelor acestor produse utilizate în sectoarele/domeniile de aplicare menţionate la punctele a) şi b) de mai sus şi a produselor fabricate în sectoarele menţionate la punctul b) de mai sus. 24.3.2. Prevederile de la punctul 24.3.1. se aplica şi produselor placate cu cadmiu şi pentru componentele acestor produse atunci când sunt utilizate în sectoarele/domeniile de aplicare menţionate la punctele a) şi b) de mai jos, precum şi produselor fabricate în sectoarele menţionate la punctul b) de mai jos:  a) echipament şi instalaţii (utilaje) pentru producerea de:  - hârtie şi carton [8419.32.00] (1)                                             [8439](1)                                             [8441](1)  - textile şi îmbrăcăminte [8444.00](1)                                             [8445][8447](1)                                             [8448][8449.00.00][8451](1)                                             [8452](1)  b) echipamente şi instalaţii (utilaje) pentru producerea de:  - echipament de manevrare industriala [8425][8426][8427](1)                                             [8428](1)                                             [8429](1)                                             [8430](1)                                             [8431](1)  - vehicule de transport rutier şi agricol [Capitolul 87](l)  - material rulant [Capitolul 86](1)  - nave [Capitolul 89](1) 24.3.3 Se exceptează de prevederile punctelor 24.3.1 şi 24.3.2 următoarele         produse:  - produsele şi componentele acestor produse utilizate în aeronautica,    domeniul aerospatial, minier, marin (în zona costiera) şi nuclear,    domenii ale căror aplicaţii necesita standarde ridicate de securitate    precum şi în dispozitive de securitate pentru vehiculele rutiere şi    agricole, material rulant şi nave;  - contactori electrici destinaţi oricărui sector de utilizare, cu luarea    în considerare a fiabilitatii cerute de aparatele pe care aceştia se    instaleaza.──────────    (1) Numerele corespund codurilor din Tariful Vamal de Import al României    aprobat prin OUG nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi    clasificarii mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum    şi a taxelor vamale de baza aferente acestora, aprobată prin Legea    nr. 142/2002. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Monometil-tetraclordifenil metan     Denumire comercială : Ugilec 141     Nr. CAS: 76253-60-6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25.1 Este interzisă introducerea pe piata şi utilizarea acestei substanţe şi a preparatelor şi produselor care conţin aceasta substanta. Se exceptează de la aceasta prevedere: a) instalaţiile şi maşinile (dispozitivele) aflate deja în funcţiune pana când acestea ies din uz. Atunci când acestea prezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei şi mediu, se interzice utilizarea unor asemenea instalaţii sau maşini (dispozitive), înainte ca acestea sa fie scoase din uz; b) întreţinerea instalaţiilor şi maşinilor care se afla deja în funcţiune. 25.2 Este interzisă introducerea pe piata la mana a doua (second hand) a acestei substanţe, a preparatelor obţinute pe baza ei şi a instalaţiilor/maşinilor (dispozitivelor) care conţin aceasta substanta ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Monometil-diclordifenil metan Denumire comercială: Ugilec 121, Ugilec 21 Nr. CAS: - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata şi utilizarea acestei substanţe şi a preparatelor care conţin aceasta substanta. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27.Monometil"dibromdifenil metan (DBBT) Nr. CAS: 99688-47-8 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata şi utilizarea acestei substanţe şi a preparatelor care conţin aceasta substanta. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28.Nichel Nr. CAS: 7440-0-20 Nr.EINECS: 231-11-14 şi compusii săi. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28.1 Este interzisă utilizarea acestei substanţe: a) în ansambluri care sunt introduse în urechi perforate sau alte părţi    perforate ale corpului uman, în timpul epitelizarii rănilor cauzate de    perforare, chiar dacă ulterior aceste montari sunt inlaturate, cu excepţia    cazului în care astfel de ansambluri sunt confectionate din materiale    omogene şi concentratia de nichel în material, exprimată ca masa de    nichel, este mai mica de 0,05 %; b) în produse care vin în contact direct şi prelungit cu pielea cum ar fi:       - cercei;       - coliere, bratari şi lanturi, lanturi de picior, inele pentru degete;       - carcase ale ceasurilor de mana, curele de ceas fixe şi elastice,       - nasturi tip nit, sireturi (snururi), nituri, fermoare, insigne         metalice, când acestea sunt utilizate în confecţii (îmbrăcăminte),         dacă rata de eliberare a nichelului din părţile acestor produse,         care vin în contact direct şi prelungit cu pielea, este mai mare decât         0,5мg/cmp/saptamana; c) în produse precum cele enumerate la punctul b), care nu sunt acoperite    cu nichel, cu excepţia cazurilor când printr-o astfel de acoperire se    garantează ca rata de eliberare a nichelului din componentele care vin    în contact direct şi prelungit cu pielea, nu depăşeşte 0,5мg/cmp/    saptamana într-o perioada de cel puţin doi ani de utilizare normală    a produsului. 28.2 Este interzisă introducerea pe piata a produselor menţionate la    punctul 27.1 dacă acestea nu sunt conforme cu cerinţele prevăzute    la acest punct. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Substanţe şi preparate chimice considerate periculoase în conformitate cu prevederile OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 451/2001, clasificate cancerigene de categoria l sau categoria a 2-a şi etichetate "Toxic T" cu fraza de risc R45: "Poate cauza cancer", sau fraza de risc R49: "Poate provoca cancer prin inhalare", conform Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG nr. 490/2002. Substantele şi preparatele chimice periculoase clasificate cancerigene de categoria l sunt prevăzute în Lista nr. 1 a anexei nr. 2 Substantele şi preparatele chimice periculoase clasificate cancerigene de categoria 2 sunt prevăzute în Lista nr. 2 a anexei nr. 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata a acestor substanţe ca substanţe individuale sau care intra în compozitia unor preparate, în scopul comercializării către publicul larg, atunci când acestea au sau sunt prezente în concentratii individuale egale sau mai mari decât valorile limita prevăzute în Anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Fără a incalca punerea în aplicare a altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: "Utilizare limitată; numai în scopuri profesionale." Se exceptează de la aceste prevederi: a) produsele de uz medical şi veterinar; b) produsele cosmetice; c) carburanţii pentru motoare:    - produsele de tip hidocarburi minerale utilizate drept carburant pentru      utilaje (echipamente) cu combustie, mobile sau fixe; combustibilii      comercializati în dispozitive închise (ex. butelii cu gaz lichefiat); d) vopselele pentru pictura ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Substanţe şi preparate chimice considerate periculoase în conformitate     cu prevederile OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi     ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobată cu     completări şi modificări prin Legea nr. 451/2001, clasificate mutagene     de categoria 1 sau mutagene de categoria a 2-a şi etichetate cu fraza     de risc R46: "Poate provoca afecţiuni genetice ereditare" conform     Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea,     etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,     aprobate prin HG nr. 490/2002.     Substantele şi preparatele chimice periculoase clasificate mutagene de     categoria 1 sunt prevăzute în Lista nr. 3 a anexei nr. 2     Substantele şi preparatele chimice periculoase clasificate mutagene de     categoria 2 sunt prevăzute în Lista nr. 4 a anexei nr.2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata a acestor substanţe ca substanţe individuale sau care intra în compozitia unor preparate, în scopul comercializării către publicul larg, atunci când acestea au sau sunt prezente în concentratii individuale egale sau mai mari decât valorile limita prevăzute în Anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Fără a incalca punerea în aplicare a altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: "Utilizare limitată; numai în scopuri profesionale." Se exceptează de la aceaste prevederi: a) produsele de uz medical şi veterinar; b) produsele cosmetice; c) carburanţii pentru motoare: - produsele de tip hidocarburi minerale utilizate drept carburant pentru   utilaje (echipamente) cu combustie, mobile sau fixe; - combustibilii comercializati în dispozitive închise (ex. butelii cu gaz   lichefiat); d) vopselele pentru pictura ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Substanţe şi preparate chimice considerate periculoase în conformitate cu   prevederile OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea   substanţelor şi preparatelor periculoase, aprobată cu completări şi   modificări prin Legea nr. 451/2001, clasificate toxice pentru reproducere-   categoria 1 sau toxice pentru reproducere-categoria a 2-a şi etichetate cu   fraza de risc R60: "Poate altera fertilitatea" şi/sau R61 "Risc în timpul   sarcinii cu efecte dăunătoare asupra fatului" conform Normelor metodologice   de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi   ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin   HG nr. 490/2002.   Substantele şi preparatele chimice periculoase clasificate toxice   pentru reproducere - categoria 1 sunt prevăzute în Lista nr. 5 a anexei   nr. 2   Substantele şi preparatele chimice periculoase clasificate toxice pentru   reproducere -categoria 2 sunt prevăzute în Lista nr. 6 a anexei nr. 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă introducerea pe piata a acestor substanţe ca substanţe individuale sau care intra în compozitia unor preparate, în scopul comercializării către publicul larg, atunci când acestea au sau sunt prezente în concentratii individuale egale sau mai mari decât valorile limita prevăzute în Anexa nr. 2 a HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Fără a incalca punerea în aplicare a altor prevederi legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie sa fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: "Utilizare limitată; numai în scopuri profesionale." Se exceptează de la aceaste prevederi: a) produsele de uz medical şi veterinar; b) produsele cosmetice; c) carburanţii pentru motoare:   - produsele de tip hidocarburi minerale utilizate drept carburant pentru     utilaje (echipamente) cu combustie, mobile sau fixe;   - combustibilii comercializati în dispozitive închise (ex. butelii cu     gaz lichefiat); d) vopselele pentru pictura ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Substanţe şi preparate care conţin una sau mai multe dintre următoarele     substanţe: a) Creozot    CAS Nr.: 8001-58-9    EINECS Nr.: 232-287-5 b) Creozot ulei    CAS Nr.: 61789-28-4    EINECS Nr.263-047-8 c) Distilate (gudron de cărbune), uleiuri naftenice    Nr. CAS: 84650-04-4    Nr. EINECS: 283-484-8 d) Creozot ulei, fractia acenaftenica    Nr. CAS: 90640-84-9    Nr. EINECS: 292-605-3 e) Distilate (gudron de cărbune) superioare    Nr. CAS: 65996-91-0    Nr. EINECS: 266-026-1 f) Ulei de antracen    Nr. CAS: 90640-80-5    Nr. EINECS: Nr.292-602-7 g) Aci zi din gudron, cărbune, brut    Nr. CAS: 65996-85-2    Nr. EINECS: 266-019-3 h) Creozot lemn    Nr. CAS 8021-39-4    Nr. EINECS: 232-419-1 i) Ulei de gudron (gudron de huila) de temperatura joasa, alcalin    Nr. CAS: 122384-78-5    Nr. EINECS: 310-191-5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32.1. Este interzisă utilizarea acestor substanţe pentru tratarea lemnului.       Mai mult decât atât, este interzisă introducerea pe piata a lemnului       tratat cu aceste substanţe. 32.2. Se exceptează de la aceste prevederi: 32.2.1 Substantele şi preparatele utilizate pentru tratamentul lemnului în        instalaţii industriale, sau cele utilizate de către specialişti pentru        tratarea "pe amplasament", cu respectarea prevederilor legislaţiei        privind protecţia muncii, dacă acestea conţin;  a) benz-a-piren în concentraţie mai mica de 0,005% de masa; şi  b) fenoli extractibili cu apa, în concentraţie mai mica de 3% de masa.  Astfel de substanţe şi preparate:   - pot fi introduse pe piata numai în ambalaje cu o capacitate egala     sau mai mare de 20 litri,   - nu pot fi comercializate publicului de larg consum.  Fără a prejudicia aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea,  ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,  ambalajul unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie  sa fie marcat în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text:    "Pentru utilizare numai în instalaţii industriale şi numai în tratamente                          profesionale" 32.2.2 Este permisă, dar numai în scopuri industriale sau profesionale cum   ar fi de exemplu: la cai ferate, în sectoarele de transmisie a energiei   electrice şi în telecomunicaţii, pentru îngrădiri (împrejmuiri), pentru   scopuri agricole (de ex. pentru parii-suport pentru copaci),   radele portuare şi deschiderile (jgheaburile) de la baraje (echipate cu   stavilare sau vane), utilizarea lemnului care a fost tratat în instalaţii   industriale sau de către specialişti, conform prevederilor de la punctul   32.2.1, şi care este introdus pe piata pentru prima data sau este retratat   "pe amplasament". 32.2.3 Este permisă comercializarea la mana doua (secon hand), în vederea   reutilizarii, a lemnului care a fost tratat în instalaţii industriale sau,   de către specialişti, "pe amplasament", înainte de data intrării în vigoare   a prezentei hotărâri. 32.3 Este interzisă utilizarea lemnului tratat în condiţiile prevăzute la   punctele 32.2.2 şi 32.2.3:    - în interiorul clădirilor, indiferent de destinaţia acestora;---------Prima liniuţă a pct. 32.3 al coloanei B a pct. 32 din anexa 1 a fost modificată de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.    - în jucarii,    - pe terenuri de joaca,    - în parcuri, grădini sau spaţii de recreere în aer liber şi amenajări      pentru petrecerea timpului liber, acolo unde exista riscul unui      contact frecvent cu pielea,    - în fabricarea mobilierului de gradina, cum sunt mesele pentru      picnic,    - pentru fabricarea, utilizarea şi pentru orice fel de tratare a:          ● containerelor (recipienţilor) utilizate pentru culturi;          ● ambalajelor care pot veni în contact cu produse primare,            intermediare sau produse finite destinate consumului uman            şi/sau animal;          ● altor materiale care pot contamina produsele menţionate mai sus. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Cloroform      Nr. CAS: 67-66-3 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Tetraclorura de carbon     Nr. CAS: 56-23-5 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35. 1,1,2 Tricloretan     Nr. CAS: 79-00-5 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. 1,1,2,2 Tetracloretan     Nr. CAS: 79-34-5 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37. 1,1,1, 2 Tetracloretan     Nr. CAS: 630-20-6 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38. Pentacloretan     Nr. CAS: 76-01-7 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39. 1,1 Dicloretilena     Nr. CAS: 75-35-4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Este interzisă utilizarea în concentratii egale sau mai mari de 0,1 % de  greutate în substanţe şi preparate introduse pe piata spre a fi  comercializate publicului larg şi/sau în aplicaţii prin pulverizare cum  ar fi curatarea suprafeţelor şi curatarea materialelor textile.  Fără a incalca aplicarea altor prevederi legale privind clasificarea,  ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,  ambalajele unor astfel de substanţe şi preparate conţinând o concentraţie  egala sau mai mare de 0,1 %, trebuie sa fie marcate clar, vizibil şi durabil  cu următorul text:     " Utilizare limitată, numai pentru instalaţii industriale".   Se exceptează de la aceasta prevedere: a) produsele de uz medical şi veterinar; b) produsele cosmetice. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40. 1,1,1 Tricloretan     Nr. CAS: 71-55-6 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41. Hexacloretan (HCE)     Nr. CAS: 67-72-1     Nr. EINECS : 200-66-64 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea la obţinerea sau procesarea metalelor neferoase. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42. Cloralcani C(10)-C(13)     (parafine clorurate cu catena scurta)(SCCP) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Este interzisă utilizarea ca atare sau drept constituenti ai altor preparate chimice, în concentratii mai mari de 1%:     ● la prelucrarea metalelor;     ● în pielarie în soluţiile de tratare a grasimilor din piele. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. Azocoloranti ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43.1. Coloranţii azoici, care pot elibera, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, una sau mai multe amine aromatice, precum cele listate în tabelul 43.4 «Lista aminelor aromatice», aflate în concentraţii detectabile prin metode de încercare prevăzute în tabelul 43.6, adică peste 30 ppm, în produse finite sau, respectiv, în părţi colorate ale acestora, nu pot fi utilizaţi în articole textile şi de pielărie care vin în contact direct şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, precum:    a) îmbrăcăminte, aşternuturi, prosoape, meşe de păr, peruci, pălării,obiecte pluşate şi alte obiecte sanitare, saci de dormit;    b) încălţăminte, mănuşi, curele de ceas, poşete, portmonee/portofele,serviete, învelitoare pentru scaune, portmonee purtate în jurul gâtului;    c) jucării din textile sau piele ori jucării care includ articole deîmbrăcăminte din textile şi piele;    d) fire şi ţesături ce se intenţionează a se utiliza de către consumatori finali.---------Pct. 43.1. al coloanei B a pct. 43 din anexa 1 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. 43.2. Suplimentar, articolele textile şi din piele, la care se referă    pct. 43.1, nu pot fi introduse pe piata dacă acestea nu respecta    cerinţele indicate la acest punct. 43.3. Colorantii azoici care figurează în tabelul 43.5, "Lista colorantilor    azoici" nu pot fi introdusi pe piata sau utilizaţi pentru vopsirea    articolelor textile şi din piele, ca substanţe sau componente ale    preparatelor chimice atunci când concentratia acestora este mai mare decât    0,1% de masa. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44. Difenileter, derivat pentabromurat     C(12)H(5)Br(5)0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44.1. Se interzice introducerea pe piata sau utilizarea substanţei ca atare    sau sub forma de constituent al substanţelor sau preparatelor atunci când    concentratia acesteia este mai mare decât 0.1% de masa. 44.2.Nu pot fi introduse pe piata articole (obiecte), sau părţi ignifuge ale    acestora, dacă conţin aceasta substanta în concentratii mai mari decât    0.1% de masa. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45. Difenileter, derivat octabromurat C(12)H(2)Br(8)O ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45.1. Se interzice introducerea pe piata sau utilizarea substanţei ca    atare sau sub forma de constituent al substanţelor sau preparatelor atunci    când concentratia acesteia este mai mare decât 0.1% de masa, 45.2. Nu pot fi introduse pe piata articole (obiecte), sau părţi    ignifuge ale acestora, dacă conţin aceasta substanta în concentratii mai    mari decât 0.1% de masa. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------Pct. 44.bis. din anexa 1 se renumerotează, devenind pct. 45, iar pct. 44.bis.1. şi 44.bis.2. devin 45.1. şi 45.2., conform modificării aduse de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46. Nonilfenol ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46.1. Nonilfenol, C(6)H(4)(OH)C(9)H(19) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46.2. Nonilfenol etoxilat, (C(2)H(4)O)(n)C(15)H(24)O ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sunt interzise introducerea pe piaţă şi utilizarea ca substanţe sau constituenţi ai preparatelor chimice în concentraţii mai mari sau egale cu 0,1% de masă, în următoarele cazuri: 1. în procese de curăţare specifice activităţii din cadrul obiectivelor industriale şi socioeconomice, exceptând: -sistemele de curăţare uscată, închise şi controlate în care lichidul de curăţare este reciclat sau incinerat -sistemele de curăţare cu tratament special, în care lichidul de curăţare estereciclat sau incinerat 2. în procese de curăţare din domeniul casnic 3. în procese de prelucrare a textilelor şi a pielii, exceptând: -procesare fără eliminări de substanţe în apele uzate -sisteme ce presupun un tratament special, în care apa folosită este pretratată pentru a se elimina în totalitate fracţia organică înaintea epurării biologice a apelor uzate (exemplu, degresarea pieilor de oaie) 4. în procesele de mulgere mecanică a animalelor, ca emulgator 5. în procese de prelucrare a metalelor, exceptând: -utilizarea în cadrul sistemelor închise şi controlate, în care lichidul de curăţare este reciclat sau incinerat 6. în procese de fabricare a celulozei şi a hârtiei 7. în produsele cosmetice 8. în alte produse de igienă corporală, exceptând spermicidele 9. drept constituenţi ai produselor biocide şi ai produselor de uz fitosanitar---------Pct. 46 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004. Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  A. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47. Ciment ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47.1. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       Condiţii de restrictionare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sunt interzise introducerea pe piaţă şi utilizarea cimentului şi a preparatelorce conţin ciment, dacă conţin, atunci când sunt hidratate, crom VI solubil încantitate mai mare de 0,0002% din totalul masei de ciment uscat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47.2. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Dacă se folosesc agenţi reducători - fără a prejudicia aplicarea altorreglementări legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea sub stanţelorşi preparatelor chimice periculoase -,pe ambalajul cimentului sau al preparatelorce conţin ciment trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi durabil informaţiiprivind data ambalării, condiţiile de depozitare, precum şi perioada limită dedepozitare în care agentul reducător se menţine activ şi conţinutul de crom VIsolubil rămâne sub limita prevăzută la pct. 47.1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47.3. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                B ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Prin derogare, cerinţele prevăzute la pct. 47.1 şi 47.2 nu se aplică în cazulintroducerii pe piaţă şi utilizării în procese controlate, închise şi în totalitateautomatizate, în care cimentul şi preparatele ce conţin ciment sunt manevrateexclusiv de către maşini şi unde nu există nici o posibilitate de contactcu pielea.----------Pct. 47 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.Tabel 43.4                         Lista aminelor aromatice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.crt. Substanta Nr. Index Nr.EINECS Nr. CAS───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. bifenil-4-ilamina         4-aminobifenil xenilamina 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Benzidina 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. 4-clor-o-toluidina - 202-441-6 95-69-2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. 2-naftilamina 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. o-aminoazotoluen         4-amino-2',3-dimetilazobenzen         4-o-tolilazo-o-toluidina 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. 5-nitro-o-toluidina - 202-765-8 99-55-8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. 4-cloranilina 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. 4-metoxi-m-fenilendiamina - 210-406-1 615-05-4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. 4,4'-metilendianilina         4,4'-diaminodifenilmetan 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. 3,3'-diclorbenzidina         3,3'-diclorbifenil-4,4'         -ilendiamina 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. 3,3'-dimetoxibenzidina         o-dianisidina 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. 3,3'-dimetilbenzidina         4,4'-bi-o-toluidina 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. 4,4'-metilendi-o-toluidina 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. 6-metoxi-m-toluidina         p-cresidina - 204-419-1 120-71-8─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. 4,4'-metilen-bis[2-cloroanilina]         2,2'-dicloro-4;4'-metilen-         dianilina 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. 4,4'-oxidianilina - 202-977-0 101-80-4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. 4,4'-tiodianilina - 205-370-9 139-65-1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. o-toluidina         2-aminotoluen 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. 4- metil-m-fenilendiamina 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. 2,4,5-trimetilanilina - 205-282-0 137-17-7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. o-anisidina         2-metoxianilina 612-035-004 201-963-1 90-04-0─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. 4-aminoazobenzen 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Tabel 43.5.                       Lista colorantilor azoici─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Substanta Nr. Index Nr. EINECS Nr. CAScrt.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Amestec de: 611-070-00-2 405-665-4 Neclasat    (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2- Compus 1:    (3,5-dinitro-2-oxidifenilazo)-l 118685-33-9    -naftolato)(l-(5-cloro-2- C(39)H(23)ClCrN(7)    oxidofenilazo)-2- O(12)S.2Na    naftolato)cromat(l-)disodic;    bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2- Compus 2:    (3,5-dinitro-2oxidofenilazo)-l- C(46)H(30)CrN(10)    naftolato)cromat(l-)trisodic O(20)S(2).3Na───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tabel 43.6.LISTAmetodelor de încercare pentru determinarea concentraţiilorcoloranţilor azoici utilizaţi în articole textile şi de pielăriecare vin în contact direct şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Document de referinţă*)│ Referinţa şi titlul standardului │├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│CEN ISO/TS 17234:2003 │Piele - Încercări chimice - Dozarea anumitor colo- ││ │ranţi azoici în pielea vopsită ││EN 14362-1:2003 │Textile - Metode de determinare a anumitor amine ││ │aromatice derivate din coloranţi azoici - ││ │Partea I: Detectarea utilizării anumitor coloranţi ││ │azoici accesibili agenţilor reducători fără extracţie││EN 14362-2:2003 │Textile - Metode de determinare a anumitor amine ││ │aromatice derivate din coloranţi azoici - ││ │Partea a ÎI-a: Detectarea utilizării anumitor colo- ││ │ranţi azoici în fibrele ce conţin coloranţi extracti-││ │bili │└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘---------*) Standardele europene vor fi aprobate ca standarde române până la dataintrării în vigoare a prezentei hotărâri.---------Tabelul 43.6. a fost introdus de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004.------