LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în   MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează:a) reorganizarea unor autorități și instituții publice;b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;c) abrogată; (la 19-10-2014, Lit. c) a art. 1 a fost abrogată de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. ) d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, al societăților comerciale la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic ori majoritar, precum și al filialelor acestora;e) măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial.  +  Articolul 2Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc reducerea efectelor crizei economice și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, încheiat la București și Bruxelles la data de 23 iunie 2009, și din Acordul stand-by încheiat între România și Fondul Monetar Internațional.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice  +  Articolul 3Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:a) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către o altă autoritate sau instituție publică existentă;b) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou-înființat în cadrul altor autorități sau instituții publice;c) desființarea autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, și constituirea unei noi persoane juridice;d) desființarea unei autorități sau instituții publice, ca urmare a divizării, și preluarea activității acesteia de către două sau mai multe entități existente ori care iau astfel ființă;e) reducerea de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice;f) schimbarea regimului de finanțare a unor autorități sau instituții publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.  +  Articolul 4(1) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului sau ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Înființarea, organizarea și funcționarea, atribuțiile structurilor sau, după caz, ale entităților rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Desființarea, realizată prin prezenta lege, a autorităților sau instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înființarea noii entități rezultate din reorganizare.(3) Desființarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înființare a noii entități rezultate din reorganizare.(4) În situația în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituția publică se desființează și activitățile sunt preluate de o autoritate ori instituție publică existentă, actul normativ privind organizarea și funcționarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului autorităților și instituțiilor publice reorganizate, precum și, după caz, a entităților aflate în subordinea acestora.  +  Articolul 6(1) Personalul autorităților și instituțiilor publice care se desființează în urma reorganizării se preia de autoritățile și instituțiile publice la care trece activitatea acestora.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați polițiștii din cadrul structurii înființate în Inspectoratul General al Poliției Române, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale Antidrog, potrivit dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.(3) Personalul instituțiilor desființate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituția care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4).(6) În absența criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:a) dacă sunt îndeplinite condițiile de pensionare, prevăzute de lege;b) calificativul obținut la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, realizată în condițiile legii;c) existența unor sancțiuni disciplinare, aplicate în condițiile legii;d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;e) dacă măsura ar afecta 2 soți care lucrează în aceeași unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soțului care are venitul cel mai mic;f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreținătorii de familie, precum și salariații bărbați sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.  +  Articolul 7(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2, se fac venit la bugetul de stat.(2) Disponibilitățile în lei și în valută ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) În situația autorităților prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvențiilor primite și neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârșitul anului.(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanțarea acestora.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum și modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezenta lege.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) și să le introducă în bugetele lor și în anexele la acestea.(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 și cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea autorităților și instituțiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea și personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.  +  Articolul 9Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor și autorităților care se reorganizează în condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar  +  Articolul 10(1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situația de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;b) să reducă programul de lucru;c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b);d) altă măsură cu efect echivalent.(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește cu acordul salariatului, după consultarea organizațiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opțiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul și numărul de zile libere, precum și reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituției publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depășească nivelul prevăzut la alin. (1).(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) și la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual și sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.(7) Pentru personalul militar din instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.  +  Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, și până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.  +  Articolul 12De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.  +  Articolul 13De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat, în lunile în care au loc ședințe ale comisiei. Indemnizația se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 14De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat.  +  Articolul 15De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 16Prima de care beneficiază angajații la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.  +  Capitolul IVAbrogat (la 19-10-2014, Cap. IV a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 17 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 18 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 19 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 20 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 21 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 22 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 23 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 24 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 25Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 25 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Articolul 26Abrogat. (la 19-10-2014, Art. 26 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )  +  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici  +  Articolul 27Abrogat. (la 01-09-2013, Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 01-09-2013, Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )  +  Articolul 29Abrogat. (la 01-09-2013, Art. 29 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 13-03-2015, Art. 30 a fost abrogat de lit. b) a art. XXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )  +  Articolul 31Abrogat. (la 01-09-2013, Art. 31 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )  +  Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial  +  Articolul 32După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:Scutirea de impozit a profitului reinvestitArt. 19^2. (1) Profitul investit în producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate după aceeași dată.(4) Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.(5) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menționate la alin. (1), produse și/sau achiziționate începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilității este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv.(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcționare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilității, potrivit legii. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente, precum și activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.(10) Abrogat. (la 01-10-2010, Alin. (10) al art. 19^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010. ) (11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.  +  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole  +  Articolul 33(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice și juridice române.2. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere și tichetul valoric;b) a radiat autovehiculul uzat.(2) În situația în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) dorește să achiziționeze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou.5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13Modelul, procedura de confecționare, eliberare și valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice.(2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național la data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au obținut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condițiile prevăzute de aceasta.(3) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 34La articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 35Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului.2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:"b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere.4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.  +  Articolul 36Abrogat. (la 23-07-2010, Art. 36 a fost abrogat de litera b) a art. II din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010. )  +  Articolul 37Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezentul capitol.  +  Articolul 38Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.  +  Articolul 39În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roți sau șenile, având cel puțin două axe, a cărui funcție principală rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acționa diverse utilaje și mașini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;5. mașină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puțin două axe, destinat din fabricație utilizării în agricultură;6. mașină agricolă autopropulsată uzată - orice mașină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;7. mașină agricolă autopropulsată nouă - mașină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată și care nu a fost utilizată potrivit destinației acesteia;8. proprietar:a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum și moștenitorii acestuia;b) orice persoană juridică română care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;9. primă de casare - parte din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei mașini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare și/sau mașini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.  +  Articolul 40Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care dorește înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41(1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.  +  Articolul 42(1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depășească 40% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi, fără TVA. (la 31-10-2013, Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013. ) (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei mașini agricole autopropulsate uzate, care întrunește cumulativ următoarele condiții:a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou sau a unei mașini agricole autopropulsate noi;b) a predat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;c) a radiat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată;d) achiziționează un tractor nou sau o mașină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.(3) De prevederile alin. (2) beneficiază și proprietarii de tractoare uzate și mașini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum și moștenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achiziționării în coproprietate a unui tractor nou și/sau a unei mașini agricole autopropulsate noi, pentru desfășurarea unor activități agricole specifice. În această situație fiecare beneficiază de o primă în sumă de cel mult 17.000 de lei, cu condiția ca asociații să achiziționeze în coproprietate un tractor nou și/sau o mașină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor să nu depășească 40% din valoarea noii achiziții, fără TVA. (la 31-10-2013, Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013. )  +  Articolul 43Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi.  +  Articolul 44(1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora.(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 45Contravențiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 46Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului.  +  Articolul 47Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar  +  Articolul 48 (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și din rambursările de credite și plățile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investițiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, se alocă fondurile necesare garantării finanțărilor, acordate potrivit legii, de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru finanțarea capitalului de lucru. (la 16-11-2010, Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010. ) (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 80 «Împrumuturi». Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior. (la 16-11-2010, Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010. ) (3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convențiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare. (4) În înțelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înțelege instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României, conform legii.  +  Articolul 49Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, așa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naționale a României.  +  Articolul 50Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare și/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea și va fi utilizată exclusiv pentru plata garanțiilor executate. (la 21-06-2012, Art. 50 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 51(1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanției/soldului garanției, după caz, în situația contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama fondurilor alocate în condițiile prezentei legi, precum și în condițiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin plata valorii garanției în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanție executate de APDRP pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de finanțare.(4) În funcție de tipul entității juridice, după caz, acționarii/asociații/administratorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituția finanțatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii, conform legii. (la 23-03-2017, Articolul 51 din Capitolul VIII a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) (la 21-06-2012, Art. 51 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 52(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care să nu depășească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanțului contabil care să nu depășească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.  +  Articolul 53Fondurile de garantare acordă garanții beneficiarilor prevăzuți la art. 52, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiției "firmei în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:– atunci când valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării;– pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată.  +  Articolul 54Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 55În situația în care valoarea garanțiilor executate de instituțiile de credit depășește nivelul dobânzilor acumulate și afectează sumele alocate pentru acordarea de garanții, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 21-06-2012, Art. 55 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 55^1Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația sumelor primite și utilizate, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 a lunii curente. (la 21-06-2012, Art. 55^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 56În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 57De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date";b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici";c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale";d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale";e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale";f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";g) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuiește cu termenul "Direcția";h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională";i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";m) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Nucleară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";n) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";p) în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Mediului";q) în cuprinsul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" și "Oficiul Național al Viei și Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole";r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie";s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc";t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".  +  Articolul 58Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici și a instituțiilor publice.  +  Articolul 59Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.2. La articolul 1^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:"f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 60Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:"Administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României se realizează de către Arhivele Naționale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor."  +  Articolul 61Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Directorul general este ordonator de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan intern și internațional. În îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților, directorul general emite ordine cu caracter individual și normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.(2) Toate încasările Agenției Naționale și ale unităților subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenția Națională și unitățile subordonate încasează sume din:a) servicii prestate;b) tarife stabilite conform actelor normative;c) închirieri de spații și aparatură;d) alte sume încasate în condițiile legii.3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.  +  Articolul 62Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii.  +  Articolul 63Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 13(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale.(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.  +  Articolul 64(1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite.8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă.(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 65(1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.(2) Organizarea și funcționarea, precum și stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale.(6) Finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.2. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:"e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naționale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și în volumul, structura și anexele bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 66Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:"g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) și (1^5) se abrogă.  +  Articolul 67Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.  +  Articolul 68La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se abrogă:a) art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;c) Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, 690 și art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;m) art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;n) art. 8-11, art. 11^1 și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;p) art. 4 alin. (2) și (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;q) art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;r) Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;s) Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;ș) art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;t) art. 27 și 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;ț) art. 21 lit. c), liniuța a patra din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;u) orice dispoziție contrară prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 69Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 70(1) Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 noiembrie 2009.Nr. 329.  +  Anexa nr. 1LISTAinstituțiilor și autorităților publice înființate prin lege,ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului,supuse reorganizării
  Nr. crt.Autoritatea coordonatoare Instituția supusă reorganizării/sursa de finanțare Actul normativ de înființare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanțare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Obser- vații/ Redu- cere deposturi
  1 2 3 4 5 6 7
  1.În subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru,printr-un consilier de stat Agenția Română pentru Investiții Străine Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 390/2002 privindînființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, cu modificările și completările ulterioareDesființare, ca urmare a comasării prin fuziune, cu Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și constituirea unei noi persoane juridice (poziția 6, anexa nr. 2) Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 10
  2.În coordonarea primului-ministru,printr-un consilier de stat Instituție autonomă Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publicăși siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2004, cu modificările și completările ulterioare Desființarea și preluarea activității de către oficiul nou-înființat, cu personalitate juridică, însubordinea Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanțare Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, în subordinea Ministerului Economiei Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 10
  3.Abrogată
  4.În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru,printr-un consilier de stat Agenția Națională pentru Resurse MineraleFinanțată integral de la bugetul de stat Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
  5.Abrogată
  6.În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru,printr-un consilier de stat Agenția pentru Stra- tegii Guvernamentale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretari-atului General al Guvernului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființareaorganizarea, reorganizareasau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,a ministerelor,a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările și completările ulterioare Desființarea instituției publice și preluarea activității de un departament din cadrul Secretariatului General al Guvernului Departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 21
  7.În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru,printr-un consilier de stat Agenția Națională Anti-Doping Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Legea nr. 227/2006 privindprevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009 Reducere de posturi Agenția Națională Anti-Doping Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 17
  8.În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimen- telor, aprobată prin Legeanr. 215/2004, cu modificările și comple- tările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat 920
  9.Aparatul de lucru al primului- ministru Agenția Națională pentru Romi Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Romi Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
  10.Instituție publicăautonomă de interes național, în coordonarea directă a viceprim-ministrului Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei- ANREFinanțată integral din venituri proprii Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 Preia Agenția Română pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanțare Reducere de posturi Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 97
  11.Abrogată de Articolul V din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 20 iulie 2023.
  12.Ministerul Finanțelor PubliceComisia Națională de Prognoză Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008Reducere de posturi Comisia Națională de Prognoză Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice 15
  13.În subordinea Guvernului și coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Român pentru Adopții Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul SecretariatuluiGeneral al Guvernului Legea nr. 274/2004privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Adopții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 6
  14.În subordinea Guvernului și coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Național pentruCultul Eroilor Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul SecretariatuluiGeneral al Guvernului Legea nr. 379/2003 privindregimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare Desființarea instituției publice și preluarea activității în cadrul unuioficiu cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în subordinea Ministerului Apărării Naționale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale 12
  15.Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiCentrul Național de Calificare și InstruireFeroviară - CENAFER Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 408/2004Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER (în aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER) Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 22
  16.Ministerul Transporturilor șiInfrastructurii Agenția de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelora altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare[art. 14 alin. (2)] Se propune: - desființarea prin divizare; - preluarea activității sanitar-veterinare de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor; - preluarea activității de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecția sanitară de stat, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Nu rezultă entitate nouă Entitățile absorbante sunt Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Transporturilorși Infrastructurii Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor - finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ministerul Transporturilorși Infrastructurii - finanțat integral de la bugetul de stat 212
  17.Ministerul Afacerilor ExterneAgenția Națională de Control al ExporturilorFinanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de controlal exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007 Desființarea instituției publice și preluarea activității de către o direcție generală, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcție generală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 25
  18.Ministerul Afacerilor ExterneInstitutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de PretutindeniFinanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului AfacerilorExterne Legea nr. 299/2007privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009 Reducere de posturi Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 19
  19.Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești Oficiul Național al Registrului Comerțului Finanțat din venituri proprii Legea nr. 26/1990privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Național al Registrului Comerțului Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești 513
  20.Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțat integral de labugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,cu modificările și completările ulterioare) Reducere de posturi Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțat integral de la bugetul de stat 58
  21.Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale Finanțată din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare Desființare, ca urmare a divizării: o parte din activitate va fi preluată de către Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională,iar o altă parte de Centrul Național "România Digitală" (două persoane juridice nou-înființate) Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională și Centrul Național "România Digitală", instituții cu personalitate juridică a căror înființare se dorește în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 200
  22.Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri) Reducere de posturi Ministerul Întreprinde- rilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat 10
  23.Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministeru-lui Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 40
  24.Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Finanțat integral din venituri proprii Legea nr. 64/1991privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007 Reducere de posturi Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Finanțat integral din venituri proprii 63
  25.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Finanțat integral de labugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Finanțat integral de la bugetul de stat 40
  26.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, aprobată prin Legea nr. 265/2009Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate și înființarea Agenției de Credite și Burse de Studii Agenția de Credite și Burse de Studii Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
  27.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
  28.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 15
  29.Ministerul Tineretului și Sportului Ministerul Tineretului și Sportului Finanțat integral de labugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Tineretului și Sportului Finanțat integral de la bugetul de stat 139
  30.Ministerul Tineretului și Sportului Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului 27
  31.Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare Desființarea și preluarea activității de către un compartiment nou-înființatîn cadrul Ministerului Mediului Direcție în cadrul Ministerului Mediului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 85
  32.Ministerul Economiei Agenția Română pentru Conservarea Energiei Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Desființare prin comasare - absorbție și preluarea activității de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 18
  33.Ministerul Economiei Agenția Nucleară Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanța Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Națională pentru Deșeuri RadioactiveSchimbarea regimului de finanțare Agenția Nucleară și pentru Deșeuri RadioactiveFinanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 12
  34.Ministerul Economiei Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Nucleară Schimbarea regimului de finanțare Agenția Nucleară și pentru Deșeuri RadioactiveFinanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 2
  35.Ministerul Economiei Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2009 Reducerea numărului de posturi Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 20
  36.Ministerul Economiei Oficiul ParticipațiilorStatului și Privati- zării în Industrie Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001 Reducerea numărului de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 25
  37.Ministerul Administrației și Internelor Administrația Naționalăa Rezervelor de Stat Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 82/1992privind rezervele de stat,republicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin comasare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, și înființarea unei entități noi, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care va prelua activitatea celor două instituții supuse reorganizării Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 40
  38.Ministerul Administrației și Internelor Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 477/2003privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare Desființare, prin comasare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, și preluarea activității de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 65
  39.Ministerul Administrației și Internelor Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea servici- ilor publice comunitare de evidență a persoanelor,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, și constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 21
  40.Ministerul Administrației și Internelor Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activitățilorde eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere șicertificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare, Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, și constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 60
  41.Ministerul Administrației și Internelor Institutul Național de Administrație (INA) Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizareaInstitutului Național de Administrație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare prin comasare prin absorbție și preluarea activității de către o direcție nouă în cadrul Agenției Naționale a FuncționarilorPublici (ANFP) Direcție nou-înființată încadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 18 (apa- ratul cen- tral)
  42.Ministerul Administrației și Internelor Agenția Națională de Cadastru și PublicitateImobiliară (ANCPI) Finanțată integral din venituri proprii Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioareReducere de posturi Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 252 Insti- tuția își păs- trează denu- mirea
  43.Ministerul Administrației și Internelor Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Finanțată integral din venituri proprii Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 63 Insti- tuția își păs- trează denu- mirea
  44.Ministerul Administrației și Internelor Arhivele Naționale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naționale la nivel de direcție cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor Reorganizarea direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale și a Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale la nivel de servicii Arhivele Naționale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 548 Insti- tuția își păs- trează denu- mirea
  45.Ministerul Administrației și Internelor Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 188/1999privind statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională a Funcționarilor Publici Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 20
  46.Ministerul Administrației și Internelor Coordonarea metodologică a Institutului Național de Administrație Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală Finanțate din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizareaInstitutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare și preluarea activității de către instituții nou-înființate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Reducere de posturi Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se înființează în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 38
  47.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeAgenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 26
  48.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeAgenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Art. 30 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Reducere de posturi Preia activitatea Direcției de muncă și protecție socială Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 201
  49.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeAgenția Națională pen- tru Protecția Familiei Finanțată integral de la bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 217/2003pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu constituireaunei noi persoane juridice Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor CopiluluiFinanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 7
  50.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeAutoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare Desființare ca urmare a comasării cu Agenția Națională pentru Protecția Familiei Activitatea Centrului- pilot de asistență și protecție a victimelor violenței în familie și cea a Centrului de Informare și Consultanță pentru Familie vor fi preluate de Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului, nou-înființată.Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 13
  51.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeInspecția Muncii Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministeru-lui Muncii, Familiei șiProtecției Sociale Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizareaInspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002 Reducere de posturi Preia Inspecția socială Inspecția Muncii Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 400
  52.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeInspecția socială Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Art. 29 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității de către Inspecția Muncii Inspecția Muncii Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 80
  53.Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeAutoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființa- rea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoa- nele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 21
  54.Ministerul Sănătății Ministerul Sănătății Finanțat integral de labugetul de stat Art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilireaunor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008,aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi Ministerul Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat 29
  55.Ministerul Sănătății Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar București Finanțată din venituri proprii Art. 682 din Legea nr. 95/2006 privind reforma îndomeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modifică-rile și completările ulterioare, ca efect al reorganizării InstitutuluiNațional de Cercetare- Dezvoltare în Sănătate București, care s-a desființat Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, și constituirea unei noi persoane juridice Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfec- ționare în Domeniul Sanitar București Persoană juridică în subordinea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" și în coordonarea Ministerului Sănătății Finanțată integral din venituri proprii 7
  56.Ministerul Sănătății Agenția Națională a Medicamentului București Finanțată din venituri proprii Art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentuluipublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Națională a Medicamentului București, în subordinea MinisteruluiSănătății Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 151
  57.Ministerul Sănătății Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat din venituri proprii Art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005 Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale [art. 6 alin. (3)din Legea nr. 176/2000, republicată] Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 29
  58.Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Centrul Național pentruReducerea Riscului Seismic Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002 Denumirea "Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic" se înlocuiește cu denumirea "Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS" Reducere de posturi Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS (denumire nouă, fără a deveni entitate nouă) Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței 14
  59.Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Agenția Națională pentru Locuințe Finanțată din venituri proprii Legea nr. 152/1998 privindînființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională pentru Locuințe Finanțată din venituri proprii 33
  60.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleMinisterul Agricultu- rii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Finanțat integral de labugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioareReducere de posturi Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Finanțat integral de la bugetul de stat 136
  61.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleAgenția Domeniilor Statului Finanțată integral din venituri proprii Legea nr. 268/2001 privindprivatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Domeniilor Statului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 94
  62.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleCentrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009 Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea atribuțiilor de către Agenția Naționalăa Zonei Montane Agenția Națională a Zonei Montane Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  63.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleAgenția Națională de Consultanță Agricolă Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioareOficiile județene de consultanță agricolă se transformă în camere agricole Camerele agricole, instituții publice descentralizate Finanțate din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 1092
  64.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleAutoritatea Hipică Națională Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat Legea calului nr. 389/2005publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modifi- cările și completările ulterioare Desființare, prin preluarea atribuțiilor de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Schimbarea regimului de finanțare Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  65.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleLaboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat Legea nr. 266/2002 privindproducerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializareasemințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002 Preia Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava,care se desființează. Schimbarea regimului de finanțare Laboratorul Central pentruCalitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  66.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleOficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri Finanțat integral din venituri proprii Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desființare prin comasare cu Oficiul Național al Viei și Vinului și constituirea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Național al Viei și Produselor VitivinicoleFinanțat prin venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  67.Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleOficiul Național al Viei și Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desființare prin comasare cu Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și constituirea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole Oficiul Național al Viei și Produselor VitivinicoleFinanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  68.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de labugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prinHotărârea Guvernului nr. 9/2009) Reducere de posturi Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat 25
  69.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Oficiul Național al Monumentelor Istorice Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetulde stat Art. 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006,cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice Reorganizare prin comasarecu Institutul Național al Monumentelor Istorice, care se desființează. Institutul Național al Patrimoniului Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 22
  70.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Institutul Național al Monumentelor Istorice Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetulde stat Art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006,cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Monumentelor Istorice Desființare cu preluarea activității de către Oficiul Național al Monumentelor Istorice Institutul Național al Patrimoniului Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 16
  71.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Institutul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetulde stat Art. 59 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și RestaurăriiPatrimoniului Cultural Național Mobil Desființare și organizare ca secție a Muzeului Național de Istorie a României Secție în cadrul Muzeului Național de Istorie a României Finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 5,5
  72.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul Național pentruConservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetulde stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioareReducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 20
  73.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, încoordonarea Ministeru- lui Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 19
  74.Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Institutul de Memorie Culturală Finanțat integral din venituri proprii Art. 60 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (acesta din urmă va preluași Centrul European de Cultură Sinaia) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat integral din venituri proprii 15
  (la 19-08-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul V din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 20 iulie 2023 )
   +  Anexa nr. 2LISTAinstituțiilor și autorităților publice înființate prinhotărâre a Guvernului, supuse reorganizării  + 
  Nr. crt.Autoritatea coordonatoare Instituția supusă reorganizării/sursa de finanțare Actul normativ de înființare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanțare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Obser- vații/ Redu- cere deposturi
  1 2 3 4 5 6 7
  1.În subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în RomâniaFinanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul SecretariatuluiGeneral al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înființarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 30decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare Comasare cu Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc (poziția44) și constituirea unei noi persoane juridice Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 4
  2.Ministerul Afacerilor ExterneRedacția Publicațiilor pentru Străinătate Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului AfacerilorExterne Hotărârea Guvernului nr. 331/1991 privind funcționarea Redacției Publicațiilor pentru Străinătate, nepublicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare și preluarea activității de către o direcție din cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 18
  3.Ministerul Afacerilor ExterneInstitutul Diplomatic Român Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Diplomatic Român Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 24
  4.Ministerul Administrației și Internelor Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007 Reducere de posturi Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 100
  5.Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțuluiși Mediului de Afaceri Anexa nr. 2 lit. B.II.1 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelorpentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83din 11 februarie 2009 Reducere de posturi Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 10 (apara-tul cen- tral) 65 (ofi- cii)
  6.Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Centrul Român pentru Promovarea Comerțului Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțuluiși Mediului de Afaceri Hotărârea Guvernului nr. 892/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004 Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Română pentru Investiții Străine și constituirea unei noi persoane juridice Schimbarea regimului de finanțare Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 70
  7.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Națională pentru Calificările dinÎnvățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 6
  8.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesionalși Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesionalși Tehnic Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
  9.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările ulterioareReducere de posturi Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 8
  10.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național pentruBurse de Studii în Străinătate Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009 Desființare prin comasare prin fuziune cu Agenția deCredite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate și înființarea Agenției de Credite și Burse de Studii Agenția de Credite și Burse de Studii Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
  11.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția de Administrarea Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructuriide Comunicații de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008,cu modificările ulterioareReducere de posturi Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Finanțată din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 5
  12.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Institutul Limbii Române Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Limbii Române Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
  13.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare Desființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Direcție generală în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 6
  14.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național pentruCurriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculumși Evaluare în Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007 Desființare și preluarea activității de curriculum și a celei pentru manuale de către Institutul de Științe ale Educației Activitatea de evaluare este preluată de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național de Evaluare și Examinare Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 47 (redu- cere totală de per-sonal)
  15.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Comisia Națională a României pentru UNESCO Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995 Reducere de posturi Comisia Națională a României pentru UNESCO Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
  16.Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Federația Sportului Școlar și Universitar Finanțată din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea FederațieiSportului Școlar și Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996,cu modificările și completările ulterioare Notă: Potrivit acestei hotărâri a Guvernului, Federația este unitate autonomă cu personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Educației Cercetării și Inovării, însă potrivit pct. X de lalit. A din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Federația este trecută la unități în coordonarea sau în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Federația Sportului Școlarși Universitar Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
  17. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar alMunicipiului București Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 64 din 3 februarie 2009, cu modificările ulterioare (prin art. 142 din Legea învățământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectoratele școlare sunt în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării) Reducere de posturi Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 239
  18. Ministerul Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"- I.N.C.D.M. Constanța Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 686/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție și preluarea activității de către Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 107 (în total)
  19. Ministerul Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 409/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție și preluarea activității de către Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului
  20. Ministerul Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediu-lui - ICIM București Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin comasare prin absorbție și preluarea activității de către Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului
  21. Abrogată
  22. Ministerul Economiei Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Finanțat integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Biroul Român de MetrologieLegală - BRML Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 195
  23. Ministerul Muncii,Familiei și Protecției SocialeDirecția de Muncă și Protecție Socială Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Agenția Națională pentru Prestații Sociale Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 143
  24. Ministerul Sănătății Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București Finanțate integral de la bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 304
  25. Ministerul Sănătății Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București Finanțat integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar București O parte din activitatea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București se preiade către Ministerul Sănătății,iar o altă partede către Institutul Național de Sănătate Publică, nou-înființat Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București Persoană juridică în subordinea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București și în coordonarea Ministerului Sănătății Finanțată integral din venituri proprii 30
  26. Ministerul Sănătății Centrul Național de Sănătate Mintală București, aflat în subordinea MinisteruluiSănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi și reorganizare, ca urmare a preluării atribuțiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, aflat în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 5
  27. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică București, din subordinea MinisteruluiSănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 28-32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 8
  28. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică Iași, din subordinea MinisteruluiSănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27, 29-32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică Iași Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 15
  29. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică "Prof.dr. IuliuMoldovan" Cluj-Napoca, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27, 28 și 30-32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 8
  30. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică "Prof.dr. Leonida Georgescu" Timișoara, din subordinea MinisteruluiSănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27-29, 31 și 32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 12,5
  31. Ministerul Sănătății Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27-30 și 32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 6,5
  32. Ministerul Sănătății Centrul de Sănătate Publică Sibiu, din subordinea MinisteruluiSănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27-31 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 0
  33. Ministerul Sănătății Oficiul Central de Stocare pentru SituațiiSpeciale București, dinsubordinea MinisteruluiSănătății Finanțat integral de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 22
  34. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleAgenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare Preia Autoritatea Hipică Națională Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  35. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleBanca de Resurse Genetice Vegetale Suceava Finanțată integral de la bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009 Desființare și preluare a activității de către Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  36. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleLaboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înființarea laboratoarelorpublice pentru controlul calității și igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004cu modificările și completările ulterioare Preia atribuțiile Laboratorului Regional pentru Controlul Calitățiiși Igienei Vinului Blaj șiLaboratorului Regional pentru Controlul Calitățiiși Igienei Vinului Odobești Laboratorul Central pentru Controlul Calitățiiși Igienei Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  37. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleLaboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înființarea laboratoarelorpublice pentru controlul calității și igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004cu modificările și completările ulterioare Desființare prin preluarea atribuțiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea CălugăreascăLaboratorul Central pentru Controlul Calitățiiși Igienei Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  38. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleLaboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Odobești Finanțat din venituri proprii și subvenții dela bugetul de stat,prinbugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilorși Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înființarea laboratoarelorpublice pentru controlul calității și igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004cu modificările și completările ulterioare Desființare prin preluarea atribuțiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea CălugăreascăLaboratorul Central pentru Controlul Calitățiiși Igienei Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor șiDezvoltării Rurale 0
  39. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 6
  40. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înființarea Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare Preia Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 0
  41. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul de Pregătire Profesională în CulturăFinanțat din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006 Preia Centrul European de Cultură din Sinaia și Institutul de Memorie Culturală Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat din venituri proprii 9
  42. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul European de Cultură din Sinaia Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Schimbarea regimului de finanțare Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat din venituri proprii 8
  43. Abrogată
  44. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Institutul Național pentru Memoria ExiluluiRomânesc Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publicecentrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înființarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, cu modificările ulterioare Desființare, cu preluarea activității de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din subordinea Secretariatului General al Guvernului Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului șiMemoria Exilului Românesc,în subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 9
  45. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul Cultural "Sala Palatului" Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului",publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" în subordinea Guvernului Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 10
  46. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul Național al Cinematografiei Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005 Reducere de posturi Centrul Național al Cinematografiei Finanțat din venituri proprii și subvenții de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 13
  47. Ministerul Culturii, Cultelorși Patrimoniului Național Centrul Național al Dansului București Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004,cu modificările ulterioareReducere de posturi Centrul Național al Dansului București Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 2
  48.Ministerul Culturii,Cultewlorși Patrimoniului Național Administrația Fondului Cultural Național Finanțată de venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificări ulterioare Reducere de posturi Administrația Fondului Cultural Național Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 6
  49.Ministerul Tineretului și Sportului Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului Art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2009, cu completările ulterioare Reducere de posturi Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului 3
  50.Ministerul Transportului și Infrastructurii Aeroclubul României Finanțat integral de labugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995,cu modificările ulterioareSchimbarea regimului de finanțare Aeroclubul României Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 0
  (la 17-04-2019, Tabelul din Anexa nr. 2 a fost modificat, prin abrogarea unei poziții, de Articolul II din LEGEA nr. 49 din 14 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )