LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*actualizata*)privind Legea pomiculturii(actualizata până la data de 13 decembrie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 28 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007; LEGEA nr. 342 din 3 decembrie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantatiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentarii stiintifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizarii comune de piaţa în sectorul fructelor.--------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 2 (1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care elaboreaza strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt: a) concentrarea şi specializarea productiei pomicole;a^1) introducerea în cultura a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european;------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. b) dezvoltarea centrelor şi bazinelor cu traditie în domeniu, care să asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografica.  +  Articolul 3 (1) Organizarea comuna de piaţa în sectorul fructelor contine reguli privind: a) patrimoniul pomicol şi potentialul de productie pomicola;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. c) siguranţa alimentara şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. d) organizaţiile profesionale, interprofesionale şi organismele pe filiera; e) instrumentele şi mecanismele de reglementare a pieţei. (2) Speciile de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni cultivate în România sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul IIPatrimoniul pomicol---------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Secţiunea 1 Patrimoniul pomicol-----------Titlul Secţiunii 1 a Cap. II a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul pomicol se compune din urmatoarele grupe: pomi şi arbusti fructiferi, indiferent de sistemul de cultura, capsunarii, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregatire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbusti fructiferi şi capsuni. (2) Pastrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potentialului productiv al plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni şi protejarea mediului înconjurător, a apei, solului şi pastrarea ecosistemului şi biodiversitatii revin cultivatorilor.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul pomicol se clasifica în urmatoarele categorii: a) plantatii tinere, până la intrarea pe rod; b) plantatii pe rod, în plina productie; c) plantatii pe rod, în declin; d) pepiniere pomicole; e) colectii pomologice, culturi de concurs şi loturi experimentale; f) terenuri în pregatire pentru înfiinţarea plantatiilor. (2) Sistemul de cultura se defineste prin densitate, sortimente, tehnologii, performante tehnice şi economice şi se clasifica în urmatoarele grupe:---------Partea introductiva a alin. (2) a art. 5 a fost modificata de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. a) sistem extensiv; b) sistem intensiv; c) sistem superintensiv; d) pomi razleti.  +  Articolul 6 (1) Plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi şi capsuni se realizează cu precadere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fiecarei specii, denumite areale pomicole. (2) Arealele pomicole reprezinta zona geografica a culturii pomilor şi arbustilor fructiferi, constituie o categorie distincta a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Pomii şi arbustii fructiferi situaţi în curti, gradini, pasuni, fanete, aliniamente şi ale caror produse nu fac obiectul comercializarii pe piaţa fac parte din categoria pomi razleti şi nu se evidentiaza în cadastrul pomicol. (4) Evidenta pomilor razleti se tine separat, în scop statistic.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor organizeaza inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani. (2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 9Tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a plantatiilor pomicole, pe specii, se reactualizeaza şi se elaboreaza de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti Maracineni şi se distribuie prin Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola, denumita în continuare ANCA.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Producerea materialului saditor---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.--------Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Capitolul II^1Înfiinţarea, exploatarea şi defrisarea plantatiilor pomicole----------Secţiunea a 3-a a Cap. II a devenit Cap. II^1 conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 15 (1) Înfiinţarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea libera a oricărui proprietar sau detinator de teren, la recomandarea specialistilor autorizati în acest scop, conform prevederilor legale. (2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi razleti în gradini şi curti, precum şi în terenurile din extravilan se face respectandu-se distantele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel: a) la 2 m de razor sau gard, pomi cu talie mica; b) la cel puţin 3 m de razor sau gard, pomi cu talie mare.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 16Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, prin ANCA, fac recomandari periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigura productii de calitate, competitive, solicitate de piaţa, pentru a fi introduse în cultura.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 17Proprietarii şi detinatorii legali de terenuri, care doresc sa infiinteze plantatii pomicole, beneficiaza de ajutoare financiare din partea statului în conformitate cu legislatia în vigoare.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 18Amenajarea unor terenuri în panta, slab fertile şi cu fenomene de eroziune a solului şi valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activităţi de interes naţional pentru protejarea mediului şi se bucura de sprijinul statului asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Plantatiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha şi cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se infiinteaza în baza autorizatiei de plantare eliberate de directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Pentru plantatiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantatiile de arbusti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizatia de plantare se elibereaza în baza unui proiect de înfiinţare a plantatiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultura sau de statiunea de cercetare-dezvoltare pomicola din zona.---------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (3) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de plantare colectiile de pomi şi arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale.---------Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 21 (1) Defrisarea plantatiilor de pomi şi arbusti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizatiei de defrisare eliberate de către directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare, şi are scop statistic.---------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.(1^1) Condiţiile minime pentru autorizarea defrisarii plantatiilor pomicole sunt: a) plantatia prezinta goluri şi pomi uscati în proportie de 60%; b) plantatia se afla în declin şi prezinta infectii provocate de micoze, bacterii, virusi, a caror combatere nu se justifica economic; c) au durata normala de functionare expirată; d) în cazurile când se solicita defrisarea plantatiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrisare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnica efectuata de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultura sau de statiunea de cercetare-dezvoltare pomicola din zona; criteriile care stau la baza documentatiei în vederea autorizarii taierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrisarii lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.---------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.(1^2) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de defrisare se depune la directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrisarii.-----------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de defrisare colectiile de pomi şi arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale, care se aproba de consiliile stiintifice ale unităţilor respective.  +  Articolul 21^1 (1) Materialul lemnos rezultat din defrisarea plantatiilor pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecarui detinator legal al plantatiei şi al pomilor razleti, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber. (2) În cazul comercializarii, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizatia de defrisare eliberata în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a materialului lemnos.---------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 22 (1) Durata de functionare a plantatiilor de pomi şi arbusti fructiferi, în condiţiile de exploatare normala, precum şi modalitatea defrisarii acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) În cazul în care, după defrisare, terenul respectiv nu se replanteaza, detinatorii au obligaţia sa inainteze la directiile generale pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, cu 3 luni inaintea defrisarii, documentaţia necesară pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Regimul de exploatare a plantatiilor pomicole şi arbustilor fructiferi aparţinând instituţiilor de invatamant, cu scop didactic, şi al parcelelor experimentale ale unităţilor de cercetare se va stabili prin planurile de invatamant, respectiv prin programele de cercetare ale unităţilor respective.  +  Articolul 23Cultura nucului din categoria pomi razleti este supusă şi urmatoarelor prevederi speciale: a) plantarea nucilor se face cu materialul saditor selectionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice; b) taierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi razleti, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizatiei-model prevăzute în anexa nr. 3; c) cererea pentru taierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi razleti solicitata de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o luna inaintea executarii taierii, iar aceasta se verifica şi se aproba de specialistii direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) criteriile care stau la baza documentatiei în vederea autorizarii taierii nucilor razleti/castanilor comestibili sunt:1. pomii sunt imbatraniti şi prezinta ramuri uscate în proportie de 60% din coroana;2. pomii sunt amplasati într-un perimetru unde urmeaza să se construiasca obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;3. pomii sunt amplasati pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 24 (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor şi a castanilor comestibili aflati în plantatii sau ca pomi razleti, cu consemnarea proprietarilor şi a parcelelor cadastrale în care se gasesc. (2) Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizatia de defrisare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 25În programele de impadurire şi combatere a eroziunii solului din zonele de cultura a nucului şi castanului se vor introduce şi aceste specii. Regia Naţionala a Pădurilor şi alti deţinători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material saditor din soiuri autorizate şi recomandate, precum şi biotipurile locale.  +  Capitolul III Valorificarea fructelor-----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 27 (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifica în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate. (2) Se supun standardelor de calitate urmatoarele fructe: ciresele, visinele, caisele, piersicile şi nectarinele, capsunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coaja, fructele de arbusti fructiferi, precum şi fructele de orice fel care fac obiectul importului. (3) Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate: a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregatire, ambalare, marcare, destinate vânzătorilor angro sau în detaliu;-----------Lit. a) a alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. b) produsele expediate în vrac către unitatile şi fabricile de procesare.  +  Articolul 28 (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 27 alin. (1), este supusă controlului de conformitate pe filiera produsului. (2) Controlul de conformitate se face la faţa locului, în toate stadiile de comercializare, de către organismele autorizate prin lege.  +  Articolul 29 (1) Analiza fructelor care fac obiectul vanzarii pe piaţa pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanti şi alte substante este obligatorie şi se efectueaza de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor. (2) Evidenta tratamentelor şi a substanţelor utilizate în plantatiile pomicole, destinate comercializarii fructelor, se tine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 30 (1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializeaza de operatorii economici, vor fi insotite de documente fiscale în care se vor inscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare. (2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative pot comercializa fructe în pieţele stradale sau tradiţionale organizate şi au obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă, pentru a asigura protecţia şi siguranţa alimentară a consumatorului.----------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 342 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007. (3) Fructele care fac obiectul comercializarii la export pentru consum în stare proaspata vor fi insotite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 31 (1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi facuta de către operatori economici autorizati pentru aceasta activitate, cu mijloace proprii sau grupati în diferite forme de cooperare. (2) Fructele destinate prelucrarii industriale circula insotite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va inscrie destinatie industriala, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate. (3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industriala vor fi insotite de un certificat de destinatie industriala emis de către organismele de control autorizate conform legii. (4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul certificatului de destinatie industriala sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 33 (1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografica sau produs traditional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se elibereaza de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor facute de specialisti împuterniciţi pentru controlul respectarii condiţiilor impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 36 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 39 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 40 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 41Statul sprijina constituirea organizaţiilor de producători şi a organizaţiei interprofesionale pentru fructe, pe baza initiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.  +  Capitolul IV Inspecţia şi controlul calităţii fructelor şi a produselor obtinute din fructe  +  Articolul 42 (1) În vederea implementarii prevederilor prezentei legi se infiinteaza ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumita în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., cu structuri organizatorice în cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu respectarea numarului de personal, în limita bugetului aprobat. (2) Atribuţiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.  +  Capitolul V Sancţiuni---------Art. 43 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 44Defrisarea fără autorizatie a plantatiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţa mai mare de 0,5 ha, sau a plantatiilor de arbusti fructiferi cu o suprafaţa mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultura, constituie contraventie şi se pedepseste cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.---------Art. 44 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 46Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: a) înfiinţarea plantatiilor cu suprafete mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbusti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste aceasta limita a celor existente, fără autorizatie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 19; b) nerespectarea prevederilor art. 27 privind obligativitatea consemnarii în documentele de comercializare a calităţii produsului destinat consumului în stare proaspata sau a celor destinate prelucrarii industriale; c) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) privind analiza continutului de reziduuri, contaminanti şi alte substante, precum şi a celor privind evidenta tratamentelor şi a substanţelor utilizate; d) nerespectarea prevederilor art. 33 privind folosirea neautorizata a denumirii de origine geografica sau de produs traditional.----------Art. 46 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 46^1Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstructionarea inspectorilor ISCTPVLF în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectarii reglementarilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comerciantii, producătorii, depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicata în producerea sau comercializarea fructelor.---------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 47 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 48Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal incheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.---------Art. 48 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.  +  Articolul 49Contraventiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 50 (1) Înfiinţarea, întreţinerea şi defrisarea de plantatii pomicole, arbusti fructiferi şi capsunarii, condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca fructele pentru valorificare în stare proaspata şi conservate, precum şi produsele distilate obtinute din fructe, condiţiile de atribuire a denumirii produselor cu indicatie geografica, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Integrarii Europene, Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor şi Ministerului Justiţiei. (2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se supun Guvernului spre aprobare.  +  Articolul 51 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.  +  Articolul 52Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.----------Art. 52 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 348.  +  Anexa 1                                    SPECIILE          de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni cultivate în România    ┌─────────────────────────────────┐    │ Specia │    ├─────────────────────────────────┤    │A. Pomi fructiferi │    ├─────────────────────────────────┤    │Mar │    ├─────────────────────────────────┤    │Par │    ├─────────────────────────────────┤    │Gutui │    ├─────────────────────────────────┤    │Prun │    ├─────────────────────────────────┤    │Cires │    ├─────────────────────────────────┤    │Visin │    ├─────────────────────────────────┤    │Cais │    ├─────────────────────────────────┤    │Piersic şi Nectarin │    ├─────────────────────────────────┤    │Nuc │    ├─────────────────────────────────┤    │Migdal │    ├─────────────────────────────────┤    │Alun │    ├─────────────────────────────────┤    │Castan │    ├─────────────────────────────────┤    │B. Arbusti fructiferi │    ├─────────────────────────────────┤    │Coacaz negru │    ├─────────────────────────────────┤    │Coacaz rosu │    ├─────────────────────────────────┤    │Coacaz alb │    ├─────────────────────────────────┤    │Agris │    ├─────────────────────────────────┤    │Zmeura de gradina │    ├─────────────────────────────────┤    │Afin de cultura │    ├─────────────────────────────────┤    │Mur de gradina │    ├─────────────────────────────────┤    │Maces │    ├─────────────────────────────────┤    │Soc negru │    ├─────────────────────────────────┤    │Trandafir pentru petale │    ├─────────────────────────────────┤    │Lonicera caerulea │    ├─────────────────────────────────┤    │Corn │    ├─────────────────────────────────┤    │Catina │    ├─────────────────────────────────┤    │C. Capsun │    └─────────────────────────────────┘  +  Anexa 2                           ZONAREA SPECIILOR POMICOLE┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐│ Formatiunea de vegetatie│ Spatiul geografic ocupat│ Specii cultivate ││ naturala │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Subzona pădurilor de fag │Dealuri între 500-800 m │Coacaz, agris, afin, ││-subetajul │altitudine │unele soiuri de mar │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Subzona pădurilor de │Dealuri mijlocii şi │Zmeur, mar, prun, visin,││gorun │partea inferioara a celor│unele soiuri de par ││ │inalte, 300-800 m │ ││ │altitudine │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Subzona pădurilor de cer,│Partea nordica a Campiei │Mar, par, prun, gutui, ││garnita şi stejar │Române, Piemontul Getic │cires, visin, nuc, alun,││ │şi rama externa a │capsun ││ │dealurilor din vestul │ ││ │tarii; 50-500 m │ ││ │altitudine │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Zona de silvostepa │Suprafete mai mari sau │Toate speciile pomicole,││ │mai mici în toate │cultivate cu deosebire ││ │provinciile; 50-500 m │în regim irigat ││ │altitudine │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Zona stepei danubiene │Partea de est şi de sud a│Cais, piersic, migdal, ││ │Campiei Române, Dobrogea,│prun, cires, visin, ││ │Platforma Barladului, │soiuri varatice de mar ││ │insule în Campia │şi par, nuc, în ││ │Siretului; 0-200 m │condiţii de irigare ││ │altitudine │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa 3AUTORIZATIE DE TAIERE/DEFRISARE- model -┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR │ MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ││ ŞI DEZVOLTARII RURALE │ ŞI DEZVOLTARII RURALE ││ │ ││DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA ŞI │ DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA ŞI ││DEZVOLTARE RURALA .................. │ DEZVOLTARE RURALA ................. │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ │ ││ AUTORIZATIE Nr. .../...... │ AUTORIZATIE Nr. ..../..... ││ │ ││Operatorul economic/persoana fizica │În conformitate cu prevederile Legii ││..................................., │pomiculturii nr. ............ ││cu sediul/domiciliul în comuna/orasul│Se autorizeaza operatorul economic/ ││.....................................│persoana fizica ............. ││judeţul ..........................., │cu sediul/domiciliul în comuna/orasul...││solicita taierea/defrisarea a ....ha/│judeţul ............................., ││bucăţi nuci/castani comestibili. │pentru taierea/defrisarea a ... ha/ ││ │bucăţi nuci/castani comestibili ││ │din locurile urmatoare: .............. ││ │Solicitantul a plantat nuci/castani ││ │comestibili ....... ha/bucăţi în zona ││ │.............................. . ││ │ ││ Director executiv, │ Director executiv, ││ ...................... │ ...................... ││ (nume şi prenume) │ (nume şi prenume) ││ Semnatura şi stampila │ Semnatura şi stampila ││ │ ││ │ ││ Data eliberarii ............... │ Data eliberarii ............... ││ │ ││N.B.: Autorizatia se tipareste pe o │ ││singura faţa în registru de 100 de │ ││file şi se completeaza într-un singur│ ││exemplar. │ │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘-----------Anexele nr. 3a) şi nr. 3b) au devenit anexa nr. 3 conform pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------