HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 23 septembrie 2009pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 26 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 124 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Paza fondului forestier naţional împotriva ocupărilor ilegale de terenuri din fondul forestier, a tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor şi a degradării pădurilor sau a obiectivelor de orice fel amplasate în fond forestier, a păşunatului, precum şi împotriva altor fapte păgubitoare pentru integritatea fondului forestier se organizează şi se execută potrivit Regulamentului de pază a fondului forestier, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Asigurarea pazei în fondul forestier naţional se face numai prin ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Paza împotriva tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradărilor, a păşunatului şi a altor fapte păgubitoare pentru fondul forestier naţional se face numai de către personalul silvic autorizat pentru portul armamentului de serviciu, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 4Paza fondului forestier naţional constituie serviciu silvic obligatoriu în cuprinsul contractelor de administrare sau de servicii silvice încheiate de proprietari cu ocoalele silvice.  +  Articolul 5Organizarea pazei prevăzute la art. 1 se face cu respectarea principiului teritorialităţii şi principiului de asigurare a nivelului adecvat de continuitate juridică, instituţională şi operaţională în gestionarea pădurilor, potrivit prevederilor art. 5 lit. e) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier şi controlul respectării regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, fiind competent să constate contravenţii silvice, precum şi fapte care prin natura lor pot constitui infracţiuni silvice, încheind în acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 7Ocoalele silvice şi celelalte structuri ierarhic superioare au obligaţia să sesizeze, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente cu privire la faptele care pot fi încadrate ca infracţiuni comise asupra personalului silvic cu atribuţii de pază aflat în exerciţiul funcţiunii.  +  Articolul 8Evaluarea pagubelor produse vegetaţiei forestiere din fondul forestier naţional şi din afara acestuia se face potrivit reglementărilor în vigoare, la data constatării.  +  Articolul 9Pagubele produse fondului forestier naţional, cauzate de neîndeplinirea, totală sau parţială, a atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, se impută celor responsabili, în solidar cu pădurarul titular de canton silvic, precum şi cu alte persoane cu atribuţii pe linie de pază, potrivit fişei postului.  +  Articolul 10Pagubele rămase imputabile personalului silvic se recuperează prin una dintre următoarele modalităţi: a) prin reţinere pe statul de plată în tranşe lunare; b) din garanţia gestionară constituită, caz în care aceasta se reconstituie în perioada următoare în limitele şi în termenele stabilite de reglementările specifice privind gestiunea; c) alte mijloace prevăzute de lege.  +  Articolul 11Următoarele categorii de personal au dreptul să efectueze controlul respectării prevederilor Regulamentului de pază a fondului forestier prevăzut în anexă, potrivit competenţelor teritoriale: a) personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate, potrivit competenţelor teritoriale, asupra deţinătorilor cu orice titlu de fond forestier; b) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi unităţilor acesteia, asupra personalului silvic din structurile silvice de administrare subordonate; c) personalul silvic din cadrul structurilor silvice de rang superior, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţate potrivit reglementărilor în vigoare, asupra personalului silvic din structurile silvice de administrare subordonate; d) personalul silvic din cadrul structurilor silvice de administrare, potrivit dispoziţiilor regulamentului prevăzut în anexă.  +  Articolul 12Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.076.  +  AnexăREGULAMENT 23/09/2009