ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 (*actualizată*)privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică(actualizată până la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 august 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 ianuarie 2006, cu modificările aduse de: LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003; ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003; ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt principalele activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social.  +  Articolul 2 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologică şi inovarea. (2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 3 (1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţionala şi are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă. (2) Strategia naţionala în domeniul cercetării-dezvoltării, denumita în continuare Strategie naţionala, defineşte politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes naţional în acest domeniu şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Guvernul promovează, susţine, dezvolta şi stimuleaza activitatea de cercetare-dezvoltare de interes naţional, scop în care: a) adopta politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare; b) asigura surse de finanţare şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe; c) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecţia patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbtia şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunastarii şi calităţii vieţii, al imbogatirii patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu: a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale; b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale; c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale; d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare. e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din acestea.-------------Litera e) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu.  +  Articolul 5 (1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice. (2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în condiţii de competenţa şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală şi de utilizare a rezultatelor. (3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantată şi este corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etica profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. (4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.  +  Capitolul II Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare  +  Secţiunea 1 Cadrul general de reglementare şi organizare a activităţii de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 6Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 7Din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional, care cuprinde următoarele categorii de unităţi de drept public, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonanţe:-------------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura; c) instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;-------------Litera c) a art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes naţional.  +  Articolul 8În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afară unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7, şi următoarele categorii de unităţi şi instituţii:A. Unităţile şi instituţiile de drept public: a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice; b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale; c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea.B. Unităţile şi instituţiile de drept privat: a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale; b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea; c) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora; d) organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.-------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 10 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăşurata şi în cadrul unor forme asociative, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi individual, în regim economic, de către persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.  +  Articolul 11 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel. (2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se înfiinţează şi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 12 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi la art. 8 lit. A înfiinţează Consiliul ştiinţific, care participa la elaborarea strategiei unităţii şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum şi la luarea măsurilor privind realizarea acestora.-------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se aproba de consiliul de administraţie al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13Realizarea unor servicii sau activităţi de microproducţie de către unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi la art. 8 lit. A se asigura şi prin asociere în participaţiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administraţiei publice centrale sub autoritatea căruia funcţionează şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 14 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute de lege. (2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu informaţiile sau documentaţiile de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste informaţii şi documentaţii, determinate în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2), se depun la institutele naţionale sau la instituţiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ori la arhivele statului. (4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 15 (1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea tehnico-ştiinţifică internaţionala şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile internaţionale la care România este parte. (2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 16Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt obligate să asigure: a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; b) urmărirea realizării transferului tehnologic; c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performanţe, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;-------------Litera c) a art. 16 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenta neloială.  +  Secţiunea a 2-a Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 17 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competentei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României. (2) Institutul naţional este persoana juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. (3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale. (4) Institutul naţional participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţionala de cercetare, constituie baze de competenţa ştiinţifică şi tehnologică, de expertiza, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnica. (5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD. (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt reglementate prin legi specifice.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 18 (1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) Înfiinţarea şi acreditarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane în domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major. (3) Evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru acreditare ca institut naţional se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.-------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (4) Institutul naţional înfiinţat potrivit alin. (1) face parte de drept din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional şi i se recunoaşte capacitatea de a desfăşura activitate de cercetare-dezvoltare.-------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 19 (1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează şi se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează. (4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile functionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 20Institutul naţional prevăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatura, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 21Conducerea institutului naţional se exercită de către consiliul de administraţie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentatul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administraţiei publice coordonator al institutului naţional, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional. Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 22Activitatea curenta a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23 (1) Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea privată a statului, administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz. (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 24 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de organul administraţiei publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (3) Bilanţul contabil anual se aproba de organul administraţiei publice centrale coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Partea din veniturile institutului naţional, care depăşeşte cheltuielile, după plata impozitului pe profit şi după acoperirea pierderilor contabile, se utilizează după cum urmează: a) 20% pentru cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare; b) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. c) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente. (2) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită prin prezenta ordonanţă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 26 (1) În situaţia în care în cursul unui an veniturile institutului naţional nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice şi a organului administraţiei publice centrale coordonator.  +  Articolul 27 (1) În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a institutului naţional creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor proprii ale acestuia. (2) Bunurile proprietate publică şi privată a statului sunt inalienabile şi nu pot fi constituite drept garanţii.  +  Articolul 28 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa art. 20 şi art. 49 alin. (5). (2) Execuţia investiţiilor se adjudeca potrivit legii care reglementează achiziţiile publice.  +  Secţiunea a 3-a Resurse umane  +  Articolul 29Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului uman de cercetare-dezvoltare şi a bazei de cunoştinţe în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, susţinut cu prioritate prin programele privind resursele umane.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 30 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte creşterea potenţialului naţional de cercetare şi solicita Academiei Române şi academiilor de ramura, instituţiilor de învăţământ superior, institutelor naţionale şi instituţiilor publice din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sa elaboreze şi să aplice programe privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componenta a Strategiei naţionale. (2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade ştiinţifice, vor lua măsuri speciale pentru motivarea tinerilor de a desfăşura activităţi în acest domeniu şi vor menţine şi vor dezvolta potenţialul uman de cercetare implicat în domenii de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolvenţi şi specialişti cu cea mai buna pregătire, cel puţin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul anterior, cu excepţia situaţiilor ce rezultă din restructurari. Promovarea cercetatorilor se face ţinându-se seama, în principal, de performanţă ştiinţifică, confirmată la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 31 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramura şi instituţiile de învăţământ superior acreditate organizează şi participa, cu prioritate, la programele de formare profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. (2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramura, institutele de cercetare şi cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare continua, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. (3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. (4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele de cercetare şi participa efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi doctoranzii care participa la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi conform legii.-------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 32Cercetătorii ştiinţifici gradul I, având titlul de doctor, pot fi conducători de doctorat în instituţiile organizatoare, conform legii.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Capitolul IIIEvaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 33 (1) Evaluarea şi atestarea capacităţii unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 lit. b) şi c) se realizează, după caz, de către Academia Română şi academiile de ramură, respectiv de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Pentru celelalte unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8, evaluarea şi atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44. Academia Română, academiile de ramură şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării, neacordarea atestării sau retragerea atestării, după evaluarea la un interval maxim de 3 ani, pentru unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8. (2) Acreditarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 ca unităţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se realizează, după caz, de către Academia Română, academiile de ramură, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiul consultativ. Reacreditarea unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se efectuează periodic, la un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al acestora. Academia Română, academiile de ramură şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea hotărârilor privind acreditarea sau neacreditarea, respectiv reacreditarea. (3) Institutele naţionale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în condiţiile prezentei ordonanţe. (4) Criteriile, standardele şi metodologiile de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, respectiv de acreditare, se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin consultarea Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, până la 15 noiembrie 2004, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 34 (1) Atribuţiile Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu atribuţiile stabilite la art. 33 alin. (1), (2) şi (4).-------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004. (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale organismelor de evaluare, atestare şi acreditare ale Academiei Române şi academiilor de ramură, respectiv ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, se stabilesc conform legislaţiei specifice a acestora.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 35 (1) Pentru activitatea de evaluare şi atestare, respectiv pentru activitatea de evaluare şi acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe de la unităţile şi instituţiile respective taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător principal gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat. (2) Pentru activitatea desfăşurata în afară activităţii de baza, membrii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare. Sumele necesare se prevăd în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.-------------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 36 (1) Atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este obligatorie pentru unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care doresc sa participe la aceste activităţi finanţate din fonduri publice. (2) Prevederile alin. (1) se aplică la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4).-------------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004. (3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4), unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea sau acreditarea, după caz, Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, conform prevederilor prezentei ordonanţe.-------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 37Reacreditarea se efectuează periodic, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 38Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, pe baza Strategiei naţionale, sunt obligate: a) sa elaboreze strategii proprii; b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii; c) sa organizeze periodic verificări asupra activităţii economico-financiare, precum şi ale performantelor de management al cercetării, în scopul îmbunătăţirii acestora; d) să raporteze anual autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele şi performanţele ştiinţifice. Impactul acestora în economie şi în societate trebuie să fie dat publicităţii prin orice mijloace posibile, pentru o informare cat mai larga.-------------Litera d) a art. 38 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. e) să îşi organizeze compartimente de marketing în vederea creşterii gradului de aplicabilitate a cercetărilor finanţate din fonduri publice.  +  Capitolul IVStrategia naţionala de cercetare-dezvoltare şi Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare-------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 39 (1) Strategia naţionala stabileşte obiectivele de interes naţional şi cuprinde mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei naţionale sunt: a) promovarea şi dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea dezvoltării economice şi sociale a tarii şi a cunoaşterii; b) integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţionala; c) protecţia patrimoniului tehnico-ştiinţific românesc; d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare; e) dezvoltarea bazei materiale şi finanţarea activităţii de cercetare. (2) Obiectivele Strategiei naţionale sunt în concordanta cu obiectivele Programului de guvernare şi ale strategiilor sectoriale şi sunt stabilite pe baza consultării cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu Academia Română şi cu academiile de ramura, cu instituţiile de învăţământ superior, cu unităţile de cercetare-dezvoltare, cu marii agenţi economici, cu patronatele şi cu sindicatele. (3) Strategia naţionala se actualizează periodic, în funcţie de evoluţia economico-socială.  +  Articolul 40 (1) Pentru stabilirea prioritatilor Strategiei naţionale se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, fără personalitate juridică, ca organ consultativ al Guvernului, în coordonarea primului-ministru. (2) Componenta Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei se aproba prin decizie a primului-ministru. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei se adoptă prin consens în şedinţa de constituire a acestuia, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 41Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin: a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional; b) planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale şi locale, denumite în continuare planuri sectoriale;-------------Litera b) a art. 41 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare.  +  Articolul 42Planul naţional reprezintă instrumentul principal prin care se asigura: a) coordonarea, corelarea şi realizarea politicilor naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi al cunoaşterii;-------------Litera a) a art. 42 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. b) corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovarii cu priorităţile de dezvoltare economică şi socială susţinute de ansamblul politicilor guvernamentale; c) coerenta şi continuitatea activităţilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoaşterii şi inovarii.-------------Litera c) a art. 42 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 43 (1) Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. (2) Programele cuprinse în Planul naţional, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evaluează şi se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.-------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004. (3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Academia Română şi academiile de ramură, precum şi alţi factori interesaţi.-------------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 44 (1) Colegiul consultativ are în componenta reprezentanţi propuşi de comunităţile ştiinţifice, de ministere, de marii agenţi economici şi este organizat pe comisii, corespunzător principalelor domenii de specialitate. Structura este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durată de 4 ani.-------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.-------------Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004. (4) Cheltuielile necesare funcţionarii Colegiului consultativ sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 45Planul naţional, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat şi administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se finanţează în sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului naţional se aproba prin bugetul de stat, în concordanta cu finanţarea multianuala angajata prin programele componente ale Planului naţional. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului naţional se face prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 46 (1) Planurile sectoriale în domeniul cercetării-dezvoltării conţin programe şi proiecte de interes prioritar pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite şi se finanţează din bugetul acestora. Programele şi proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicita propuneri de teme de cercetare de la marii agenţi economici din domeniu, de la unităţile de cercetare, instituţii de învăţământ superior, patronate, sindicate, asociaţii profesionale şi alte structuri ale societăţii civile importante pentru domeniul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) Implementarea strategiilor de ramura şi realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se asigura de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, în urma atribuirii în sistem competiţional sau în mod direct de către ministerele de resort, academiile de ramura sau/şi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47.  +  Articolul 47 (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul naţional se poate face direct sau se atribuie de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unităţilor şi instituţiilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramura, instituţiilor de învăţământ superior acreditate, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi agenţilor economici, pe bază de criterii de capabilitate în sistem competiţional sau în mod direct. (2) În vederea optimizarii activităţii de conducere de programe se înfiinţează Centrul Naţional de Management Programe, instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare extrabugetara, în subordinea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Veniturile extrabugetare ale Centrului Naţional de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finanţate din surse interne sau/şi internaţionale, precum şi din alte activităţi conexe. Sumele rămase necheltuite din aceste venituri la sfârşitul anului se reportează pentru anul următor. (4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct, în cazuri bine motivate, Centrului Naţional de Management Programe conducerea de programe prevăzute în Planul naţional. (5) Conducerea programelor şi a proiectelor finanţate în sistem competiţional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor: a) licitaţie sau, după caz, proceduri competiţionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii; b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectaţi mai mulţi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere şi/sau execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de inovare. (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile şi bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situaţiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse. (7) Atribuirea conducerii programelor şi realizării lucrărilor se face pe baza contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2). (8) Orice program are un singur conducător de program.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Capitolul V Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare  +  Articolul 48Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurata de unităţile şi instituţiile din cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din: a) fonduri de la bugetul de stat; b) fonduri atrase de la agenţi economici; c) fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale;-------------Litera c) a art. 48 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. d) alte fonduri constituite conform legii.  +  Articolul 49 (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat la capitolul <> reprezintă o prioritate a cheltuielilor bugetare.--------------Alin. (2) al art. 49 a fost abrogat de alin. (1) al art. VI, Secţiunea a 4-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. (3) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, în cuantum minim de 0,8% din P.I.B., asigurându-se, în perioada următoare, o creştere a acestora în concordanta cu tendintele înregistrate în ţările din Uniunea Europeană*). (4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanţarea obiectivelor din Strategia naţionala şi Planul naţional, precum şi pentru finanţarea activităţilor unităţilor de cercetare care obţin finanţare parţială pe programe internaţionale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform acordurilor încheiate cu partenerii străini. (5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor bugetare alocate anual. (6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborata de ordonatorii principali de credite, la propunerea institutelor naţionale din coordonarea acestora şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se aloca fonduri de la bugetul de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (8) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba prin ordin criteriile de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (3) al art. VI, Secţiunea a 4-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003, aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, se suspenda până la 31 decembrie 2004. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanenta a acestora.Conform art. XXIII din Secţiunea a 12-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, aplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanentă a acestora.Conform alin. (1) al art. VI din Secţiunea a 6-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005, aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspenda până la data de 31 decembrie 2006.Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere a acestora.  +  Articolul 50 (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale şi programelor-nucleu, precum şi pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare ale agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităţi de cercetare cu forte proprii sau în colaborare cu unităţi de cercetare prevăzute la art. 7 şi 8. (2) Cuantumul şi condiţiile de cofinanţare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 7 lit. b), c) şi d), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatura, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.-------------Alin. (3) al art. 50 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 51Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin bugetul de stat sume pentru cercetare ştiinţifică, le utilizează pentru finanţarea programelor proprii, inclusiv pentru granturi de cercetare.  +  Articolul 52Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri de la bugetul de stat se face astfel: a) prioritar, în sistem competiţional, pe programe şi proiecte; b) în sistem direct.  +  Articolul 53 (1) În vederea asigurării finanţării în sistem competiţional, pe programe, a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează, planifica şi executa: a) bugetul multianual total, necesar realizării Planului naţional, detaliat pe programele componente, care se aproba prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea Planului naţional; b) alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional, încadrată în limita bugetului multianual total aprobat, actualizat cu rata inflaţiei, după caz, precum şi în prevederile anuale ale bugetului de stat; c) plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor pentru programele din Planul naţional, o dată cu legea bugetului de stat; d) alocaţiile bugetare anuale pentru alte programe sau sisteme de finanţare competiţionala care nu se includ în Planul naţional; e) alocaţiile bugetare anuale pentru alte categorii de cheltuieli, prevăzute şi detaliate conform art. 58. (2) Alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional se constituie ca buget anual de plati şi se detaliază pe programele în derulare sau care se lanseaza în anul respectiv, în funcţie de necesarul de plati estimat pentru fiecare program. (3) Stabilirea bugetelor anuale de plati pentru programele din Planul naţional, în conformitate cu legile bugetare anuale, se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, după aprobarea prin lege a bugetului de stat. (4) Plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor, aprobat prin legile bugetare anuale, pentru programele din Planul naţional reprezintă nivelul maxim de contractare din anul curent, pentru fiecare din anii următori, a sumelor aferente programelor a căror execuţie se realizează pe unul sau mai mulţi ani. Angajamentele cumulate din anii anteriori şi până la finele anului curent, pentru anul următor, nu pot depăşi bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru următorii 2 ani angajamentele cumulate nu pot depăşi 75%, respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anul în curs.  +  Articolul 54Alocaţiile bugetare anuale pentru programele sau sistemele de finanţare competiţionala neincluse în Planul naţional se detaliază pe domeniile şi/sau obiectivele specifice acestora, în funcţie de necesarul de plati estimat pentru fiecare, pentru contractele noi şi în derulare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 55 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în proiectul bugetului propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării şi în domeniul stimulării inovarii. (2) În bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o sumă globală de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional.  +  Articolul 56 (1) Programele prevăzute în Planul naţional cuprind activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, care se finanţează din suma prevăzută în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi din alte surse de finanţare care pot fi atrase în acest scop. (2) Programele sunt anuale sau multianuale.  +  Articolul 57 (1) Suma globală alocata de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în vederea realizării programelor Planului naţional, se contractează cu conducătorii de programe şi cu conducătorii şi realizatorii de proiecte sau de părţi din acestea. (2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.  +  Articolul 58 (1) Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate se stabilesc astfel încât să se asigure corespondenta cu cele stabilite în cadrul programelor internaţionale la care România este parte. (3) Din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanta şi următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetării şi inovarii, inclusiv la activităţile de coordonare şi corelare a acestora; b) cheltuieli pentru funcţionarea Consiliului naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare şi a organismelor consultative de nivel naţional pentru cercetare şi inovare şi a comisiilor organizate de acestea; c) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ale căror cuantum şi număr se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional; e) cheltuieli pentru informare şi documentare; f) cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice; g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea şi participarea la activităţile organismelor, organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale de profil; h) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice; i) cheltuieli pentru organizarea de târguri şi expoziţii tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale; j) cheltuieli pentru burse de cercetare; k) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional. l) cheltuieli pentru demontarea şi/sau dezafectarea instalaţiilor de cercetare-dezvoltare;-------------Litera l) a alin. (3) al art. 58 a fost introdusă de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. m) cheltuieli pentru reparaţii curente, reparaţii capitale şi consolidări ale bunurilor proprietate a statului, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7.-------------Litera m) a alin. (3) al art. 58 a fost introdusă de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în bugetul propriu şi sume necesare contractării unor servicii de consultanţa şi expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări, precum şi pentru activităţi similare ce ţin de atribuţiile autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, evaluarea şi controlul conducerii programelor/proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale, de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri şi altele asemenea. (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, în bugetul propriu resurse financiare necesare efectuării şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege.  +  Articolul 59Programele prevăzute în Planul naţional pot include instrumente financiare destinate obţinerii unor rezultate de prestigiu, precum şi valorificării acestora, inclusiv prin parteneriat internaţional.  +  Articolul 60 (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi acţiunile cuprinse în Planul naţional, în planurile sectoriale şi în programele-nucleu finanţate din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare. (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 60 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 61 (1) Contractele de finanţare încheiate pentru finanţarea programelor şi proiectelor cuprinse în Planul naţional din surse bugetare pot avea caracter de recurenta. (2) În baza caracterului de recurenta oricare contractor poate să încheie, la rândul sau, alte contracte de finanţare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă, dacă: a) în contractul de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor este prevăzută o astfel de clauza; şi b) în valoarea contractului de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor, pe lângă suma ce reprezintă tariful sau/şi alte drepturi ce îi revin, este prevăzută şi o sumă care reprezintă un buget pus la dispoziţia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanţare, în calitate de autoritate contractantă, prin care să finanteze un contractor care efectuează un serviciu în aplicarea obiectivelor programelor şi proiectelor. (3) În vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot încheia contracte de finanţare până la nivelul de execuţie directa şi nemijlocită, inclusiv.  +  Articolul 62 (1) Valoarea contractelor de finanţare încheiate din suma globală prevăzută pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional cuprinde: a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor şi echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului; b) suma pusă la dispoziţie contractorului pentru finanţarea de proiecte sau părţi din acestea, cu respectarea procedurilor şi destinaţiilor prestabilite de autoritatea contractantă, evidenţiată în mod distinct. (2) Valoarea contractelor de finanţare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se în calcul şi coeficientul de inflaţie prognozat.  +  Articolul 63Costurile salariale şi cele cu deplasările, prevăzute în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional, precum şi a unor contracte pentru achiziţionarea de servicii prevăzute la art. 58 alin. (4), sunt considerate ca având un preţ negociat şi acceptat prin semnarea contractului de finanţare.  +  Articolul 64 (1) Costurile prevăzute la art. 63 sunt cuprinse în antecalcul şi se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finanţare. În acest caz, contractul de finanţare se considera, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 63.-------------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) În situaţia în care executantul, altul decât o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, obţine economii faţă de costurile acceptate prin contractul de finanţare, acestea rămân la dispoziţia sa, conform legislaţiei în vigoare.-------------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 64 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 65 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi orice alta autoritate contractantă pot acorda contractorului, în baza contractului de finanţare şi în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, după caz, pentru o alta durata stabilită conform programării prevăzute în contract, plati în avans, după cum urmează: a) după semnarea contractului de finanţare, o plata în avans din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, în cuantum de 25%-30% din cheltuielile ocazionate de organizarea activităţii, în vederea iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi programare ale acestuia; b) plati în avans în cuantum de 25%-30% din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocata pentru realizarea/execuţia proiectului/subproiectului, aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare. (2) Recuperarea avansului se face după cum urmează: a) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plăţii sumei aferente perioadei corespunzătoare iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi programare ale acestuia; b) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se face cu ocazia plăţii sumei aferente fiecărei perioade stabilite conform programării.-------------Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) Autoritatea contractantă poate efectua în avans plăţile, prevăzute la alin. (1) lit. b), numai la începutul perioadei pentru care se acordă avansul, în baza contractului de finanţare şi la solicitarea contractorului, care va prezenta o dată cu cererea de plată şi un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care să se confirme utilizarea legală a sumei acordate în avans pentru perioada anterioară. (4) Autoritatea contractantă va stabili în contractele de finanţare clauze asiguratorii pentru utilizarea corespunzătoare a avansurilor acordate potrivit alin. (1) lit. b) şi pentru recuperarea acestora cu ocazia plăţii sumei aferente reprezentând valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, după caz, de realizare/execuţie a proiectului/subproiectului, prestate în perioada pentru care respectivele avansuri au fost acordate. (5) În cazul în care recuperarea avansului acordat în conformitate cu alin. (1) lit. b) este programata să se efectueze în anul bugetar următor, contractorul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea integrală şi conform destinaţiilor legale a avansului acordat. (6) Plata avansului se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) existenta contractului de finanţare; b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect; c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect; d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului depuse de contractor. (7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite.  +  Articolul 66Institutele naţionale şi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice pot contracta, în sistem direct, cu organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează lucrări solicitate de acesta, în domeniul de specialitate specific.  +  Articolul 67 (1) Unităţile de drept public prevăzute la art. 7 lit. a)-c) pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităţilor respective, avizate de organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile de drept public care beneficiază de finanţare integrală de la bugetul de stat.-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 68Într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanţarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare, propriu unei unităţi sau unei instituţii prevăzute la art. 67, nu poate fi mai mic de 20% şi nu poate depăşi 60% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior, exprimate în termeni reali.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 69Din categoria lucrărilor din domeniul de specialitate prevăzute la art. 66 fac parte numai lucrări care corespund profilului de specialitate al instituţiei respective şi pentru care aceasta dispune de potenţialul uman şi de baza materială pentru a le realiza, încadrate în următoarele categorii: a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări-suport pentru strategia sectoriala şi cea naţionala; b) lucrări de fundamentare şi sustinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu; c) lucrări-suport de adaptare şi extindere a legislaţiei existente în vederea preluării acquisului comunitar în domeniu; d) lucrări privind elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni pentru punerea în aplicare a legislaţiei comunitare preluate; e) consultanţa, expertiza în domeniul de specialitate; f) servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizări, certificari, altele similare; g) realizarea de sisteme informationale şi aplicaţii software pentru informatizarea activităţilor operaţionale din respectivul sector sau domeniu de activitate.  +  Capitolul VI Valorificarea potenţialului de cercetare  +  Articolul 70 (1) Administraţia publică centrala şi locală, organizaţiile guvernamentale şi agenţii economici cu capital majoritar de stat au obligaţia de a antrena potenţialul ştiinţific naţional în activităţi privind: a) iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetării de interes specific instituţiei; b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei; c) elaborarea şi evaluarea independenta a strategiilor proprii ramurii economice; d) expertizarea şi evaluarea independenta a aspectelor specifice propriei activităţi, inclusiv expertize legate de eficienta importului de noi tehnologii, produse şi altele asemenea. (2) În situaţiile în care nu este disponibilă expertiza completa la nivel naţional, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligaţia de a include în aceste echipe şi specialişti români pe profil din domeniul cercetării. (3) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) Consiliul naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare va realiza şi va actualiza periodic baze de date cu experţi pe domenii de activitate şi pe specializări.  +  Articolul 71Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, cooperează şi asigura parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării cunoştinţelor, prin: a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de cercetare-dezvoltare, academii şi instituţii de învăţământ superior;-------------Litera a) a art. 71 a fost modificată de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediata, solicitate de industrie sau de alte ramuri economice; c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practica în unităţi şi instituţii de cercetare care au baza materială şi resurse umane specializate; d) programe de asistenţa tehnica şi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi economici, care aplica rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare; e) participarea cercetatorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire postuniversitară, respectiv de formare continua, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate.  +  Articolul 72 (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, finanţate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază organizarea anuală de conferinţe cu participare internaţionala, la care participa cu lucrări ştiinţifice unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de profil. (2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendinţelor şi direcţiilor de cercetare-dezvoltare în domeniu, care vor fi incluse în programele naţionale anuale.  +  Articolul 73 (1) Agenţii economici care realizează importuri de tehnologii şi utilaje, finanţate din fonduri bugetare, fonduri ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independenta a tehnologiilor şi a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicitatii, al caracterului novator şi de viabilitate, al compatibilitatilor cu ceea ce exista în ţara în ramura respectiva, precum şi al altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condiţiile naţionale specifice. (2) Importurile realizate de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi art. 8 lit. A, necesare activităţilor de cercetare-dezvoltare, beneficiază de exceptarea de la plata taxelor vamale potrivit prevederilor Tarifului vamal de import al României.--------------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de alin. (2) al art. VI, Secţiunea a 4-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.-------------Art. 73 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Capitolul VII Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 74 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege: a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea; b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea; d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv. (2) Achiziţiile efectuate în vederea executării prevederilor unui contract de cercetare nu fac parte din rezultatele cercetării, cu excepţia achiziţiilor care sunt inglobate în unul dintre rezultatele cercetării încadrate în categoriile prevăzute la alin. (1). (3) Persoana juridică executanta este considerată persoana juridică care a obţinut oricare dintre rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1), în mod direct şi nemijlocit.  +  Articolul 75 (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin persoanelor juridice executante şi ordonatorului principal de credite, în egala măsura, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.-------------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) Rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1) sunt administrate de unităţile care le-au produs, cu acordul ordonatorului principal de credite, cu excepţia documentaţiilor de interes naţional care rămân în custodia acestor unităţi şi sunt sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (3) În cazul în care persoana juridică executanta s-a desfiinţat, s-a reorganizat prin divizare, comasare sau altele asemenea, rezultatele cercetării pot fi preluate cu titlu gratuit, cu acordul ordonatorului principal de credite, de către persoana juridică ce preia integral sau parţial activul şi pasivul executantului, cu respectarea prevederilor legale. Documentaţiile de interes naţional sunt preluate în custodie de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică cu respectarea prevederilor art. 5 şi 48 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7, 8, 44 şi 74 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Rezultatele cercetării destinate domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, obţinute de către persoane juridice executante utilizând fonduri publice alocate prin Planul naţional, pot fi preluate de organele administraţiei publice centrale coordonatoare, pe baza unor clauze contractuale specifice, cu acordul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 76Înregistrarea rezultatelor cercetării în evidenţa contabilă se face distinct, cu excepţia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), la valoarea simbolica de 1 leu, de către persoanele juridice executante, care răspund, potrivit legii, de luarea măsurilor necesare în vederea conservării, depozitarii, păstrării, valorificării, refolosirii sau casării, după caz, a acestora. Se înregistrează în patrimoniu, potrivit legislaţiei în vigoare, achiziţiile efectuate în vederea executării contractului, care nu au fost inglobate în rezultatele cercetării.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 77Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenta, constituit pe baza prezentei ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.-------------Art. 77 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 78 (1) În situaţia în care rezultatele cercetării finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat fac obiectul unor înstrăinări, închirieri sau concesionari, valoarea acestora este stabilită la preţul negociat între părţi, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Pentru rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, care aparţin domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, organele administraţiei publice centrale coordonatoare ale domeniului, împreună cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, vor decide asupra înstrăinării, închirierii sau concesionarii acestora pentru satisfacerea unor interese naţionale.-------------Alin. (2) al art. 78 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 79 (1) Transmiterea cu orice titlu, către terţe persoane, a rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul contractelor finanţate din fonduri publice se face în condiţiile stabilite prin contract, de către ordonatorul principal de credite.-------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (2) Nu fac obiectul alin. (1) comunicările ştiinţifice şi alte rezultate ştiinţifice care se pot da publicităţii, indiferent de mijloacele prin care sunt transmise, cu respectarea prevederilor legale privind proprietatea intelectuală. (3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b).-------------Alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 80Prevederile art. 74-79 se aplică în mod corespunzător şi în cazul rezultatelor cercetării obţinute pe baza derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 şi finanţate din fonduri publice.  +  Articolul 81 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanta din fonduri publice proiecte de valorificare şi transfer tehnologic. (2) Agenţii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe bază de contract, rezultatele cercetării, cu excepţia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), şi pot primi din fonduri publice, în regim de cofinanţare, o sumă de până la 20% din cheltuielile totale aferente aplicării rezultatelor selectate. Contractele vor conţine clauze asiguratorii în vederea realizării transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industriala şi neinstrainarea rezultatelor cercetării preluate.-------------Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) În vederea diseminarii informaţiilor şi a eficientizarii cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea, creatiile tehnice noi rezultate din activitatea de cercetare, finanţate din fonduri publice, se pot introduce în circuitul economic prin încredinţarea cu titlu gratuit către agenţii economici. Pentru obţinerea acestora agenţii economici vor prezenta pentru avizare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare note de solicitare fundamentate. (4) Transferul tehnologic cu titlu gratuit se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului coordonator al ramurii economice. Ca urmare a aprobării date de Guvern agentul economic beneficiar şi unitatea de cercetare vor încheia contracte de transfer tehnologic cu clauze de neinstrainare, de confidenţialitate şi clauze privind protecţia proprietăţii industriale. (5) Agenţii economici care utilizează rezultatele de cercetare transferate raportează periodic furnizorului şi autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare performanţele sau efectele economice obţinute în urma transferului şi participa la finanţarea temelor pentru continuarea etapelor următoare cercetării demarate, încheind în acest scop contracte în regim de cofinanţare.  +  Capitolul VIII Stimularea dezvoltării tehnologice şi a inovarii  +  Articolul 82Statul stimuleaza şi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovarii în economie şi în societate, la nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel: a) sprijin financiar; b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic.  +  Articolul 83 (1) Agenţii economici care cofinanteaza 50% din valoarea unei lucrări de cercetare-dezvoltare, în scopul aplicării rezultatelor acesteia, pot beneficia în totalitate de rezultatele cercetării, cu acordul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) În cazul în care rezultatele cercetării aparţin domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevederile alin. (1) se aplică cu condiţia obţinerii avizului prealabil al autorităţilor publice centrale coordonatoare ale domeniului.  +  Articolul 84 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 beneficiază de reducerea cu 50% a baremelor stabilite pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, precum şi a taxelor de înscriere în sistemul de licitaţie electronică.-------------Alin. (2) al art. 84 a fost abrogat de alin. (2) al art. III din LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2006. (3) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător şi celorlalte unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare menţionate la art. 7 şi 8.-------------Art. 84 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 85 (1) Statul susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, prin crearea de: a) centre şi servicii specializate pentru asistenţa şi informare ştiinţifică şi tehnologică, precum şi pentru diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării; b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea de agenţi economici inovativi, care dezvolta şi aplica tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătura cu industria, parcuri ştiinţifice şi tehnologice; c) unităţi de ramura specializate în transfer tehnologic, finanţate pe seama rezultatelor transferate în economie şi în viaţa socială. În acest sens unităţile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplica rezultatele. (2) Susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramura şi din fondurile administraţiilor publice locale interesate.  +  Articolul 86 (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovarii şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. (2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ superior, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România.-------------Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003. (3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004. (4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin. (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de sustinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (5) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 87 (1) Statul accepta existenta şi preluarea riscului pe piaţa, pentru finanţările de la bugetul de stat, în vederea implementării politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare. Încadrarea în situaţia de esec este constatată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza analizelor efectuate de experţi. Esecul pe piaţa nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite. (2) Constituie esec în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare situaţiile pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele tehnico-ştiinţifice stabilite la iniţierea acestei activităţi, din motive obiective.--------------Art. 88 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 89Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 95/1998, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe, cu excepţia prevederilor privind Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1996, care rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 90Actele normative emise în baza şi în executarea legilor şi a ordonanţelor prevăzute la art. 89 îşi menţin valabilitatea până la data intrării în vigoare a noilor reglementări, prevăzute a se elabora în temeiul prezentei ordonanţe.  +  Articolul 91Partea din veniturile institutului naţional care depăşeşte cheltuielile după plata impozitului pe profit şi după acoperirea pierderilor contabile, realizată la nivelul anului 2002, se repartizează potrivit prevederilor art. 25.-------------Art. 91 a fost introdus de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004 prevede:---------------Art. II din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.Conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005, cu alin. (5), unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, beneficiază de înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare restante reglementate de acest act normativ numai după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul delegat la MinisterulEducaţiei şi Cercetării pentruactivitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 57.  +  AnexăDEFINIŢII1. Cercetarea fundamentală - activitatea desfăşurata, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii.2. Cercetarea aplicativa - activitatea destinată, în principal, utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii.3. Dezvoltarea tehnologică este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde: a) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; b) cercetarea competitivă, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.4. Inovare - activitate orientata către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică şi socială.5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătăţite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite.6. Inovarea tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătăţirea metodelor de gestiune şi organizare a muncii.7. Transfer tehnologic - ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără baza contractuală, pentru a disemina informaţii, a acorda consultanţa, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale şi servicii.8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală.9. Diseminare - transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative.10. Absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, de a transforma şi de a largi cunoştinţele despre rezultatele inovarii, în scopul de a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.11. Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare - instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovarii şi prin care asigura corelarea acestora.12. Plan sectorial - instrument prin care organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi academiile realizează politica de cercetare menita să asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi creşterea eficientei activităţilor.13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare - component al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătura între ele şi cărora le pot corespunde subprograme. Prin program se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se efectuează prin intermediul proiectelor.14. Obiectiv în program - necesitate a unui sector sau domeniu al societăţii, a carei rezolvare implica mai multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinata utilizând resursele alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.16. Program-nucleu de cercetare - program propriu al institutelor naţionale sau al instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare de interes naţional, care poate fi finanţat direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.--------------Pct. 16 din anexă a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004 prin abrogarea pct. 10 al art. I din acest act normativ de către pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004.17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componenta a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins în cursul unui an.18. Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obţinute.19. Atestare - proces de confirmare a unui nivel de competenţa acceptabil unei unităţi în domeniul cercetării-dezvoltării, conform unei proceduri specifice bazate pe criterii şi standarde.20. Acreditare - proces prin care se recunoaşte şi se garantează ca o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii şi standarde de competenţa în domeniu, care-i permit să facă parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional.-------------Anexa a fost modificată de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.--------