LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*actualizată*)privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor**)(actualizată până la data de 18 octombrie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 18 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 2Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 3Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; f) păduri de agrement.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 6În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie; b) scuar - spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; c) grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis publicului; d) fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; e) grădină botanică - grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă; f) grădină zoologică - orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii sălbatice; g) muzeu în aer liber - instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului; h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive); i) parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente; j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; m) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 7Pentru protectia şi conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligaţii: a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi; b) să respecte regulile de aparare împotriva incendiilor pe spatiile verzi; c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor şi arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adaposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spatiile verzi; d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.  +  Articolul 8Persoanele juridice au următoarele obligaţii: a) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; b) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu cele ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora; c) să nu diminueze suprafeţele inventariate ca spaţii verzi.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 9Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective: a) protectia şi conservarea spatiilor verzi pentru menţinerea biodiversitatii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea functiilor de protecţie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populatiei, protectiei mediului şi asigurarii calităţii vietii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei şi a calităţii spatiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spatiilor verzi în starea corespunzătoare functiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrari pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetatie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spatii verzi, prin includerea în categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.  +  Articolul 10 (1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publică este exercitata de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe imputernicite în acest scop. (2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitata de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Persoanele juridice care concesionează terenuri pentru construcţia şi amplasarea în spaţiile verzi a obiectivelor pentru activităţi socioculturale sunt obligate să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafaţa terenurilor şi condiţiile de desfăşurare a activităţii ulterioare se determină în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului şi urbanism, avizate şi aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafeţele cumulate ale acestor construcţii să nu ocupe mai mult de 10% din suprafaţa spaţiului verde respectiv.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (2) Constructiile şi amenajarile de orice tip, altele decat cele specificate la alin. (1), sunt interzise. (3) Transplantarea arborilor şi arbustilor se va face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protectia mediului. (4) Constructiile neautorizate în spatiile verzi se demoleaza şi terenul se va aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul construcţiei.  +  Articolul 12 (1) Municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi. (2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi are în vedere distribuţia echilibrată a acestora în raport cu specificul unităţii teritoriale de referinţă, precum şi crearea de spaţii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi prin aplicarea de metode alternative. (3) La extinderea suprafeţei intravilanului localităţilor, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spaţii verzi publice.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 13 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure finantarea materialului dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetatiei în spatiile verzi proprietatea acestora. (2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialisti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier. (3) Lucrarile de amenajare se executa cu material forestier şi floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantatii de arbusti decorativi, care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetica şi ecologica şi nu afectează sănătatea populatiei şi biosistemele existente deja în zona.  +  Articolul 14 (1) Întreţinerea spatiilor verzi se asigura de către proprietarii şi administratorii acestora. (2) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligati sa realizeze masurile de întreţinere a acestora. (3) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure masurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de imbatranire avansat sau a stării fitosanitare precare. (4) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spatiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor pluviale. (5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.-------------Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 15 (1) Protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurata de către proprietarii şi administratorii acestora şi prin intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei în vigoare. (2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spatiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetatiei din spatiile verzi.  +  Articolul 16 (1) Protectia vegetatiei spatiilor verzi împotriva daunatorilor se efectueaza în baza prognozelor şi avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atribuţii de prevenire, indrumare şi control de specialitate pentru protectia plantelor. (2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitara a vegetatiei din spatiile verzi se efectueaza de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea masurilor de prevenire a raspandirii şi de combatere a bolilor şi daunatorilor plantelor şi prin măsuri de carantina, sub directa indrumare şi controlul de specialitate al unităţilor fitosanitare pentru protectia plantelor. (3) Protectia spatiilor verzi împotriva bolilor şi daunatorilor se efectueaza, de regula, prin acţiuni preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi daunatorilor este strict limitata şi se realizează sub coordonarea instituţiilor fitosanitare şi de protectia mediului.  +  Articolul 17Controlul realizării masurilor de protecţie a spatiilor verzi este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, autoritatea publică centrala pentru administratie şi interne, autorităţile administraţiei publice locale şi de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor.  +  Articolul 18 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări. (2) Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, precum şi asigurarea informaţiilor despre spaţiile verzi. (3) Registrele locale ale spaţiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul ministrului mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de un an de la elaborarea şi publicarea acestora.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 19 (1) Obligaţia organizarii şi conducerii registrelor spatiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 20 (1) Raspunderea pentru reducerea suprafeţelor spatiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevad în bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligaţiilor privind spatiile verzi. (3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza în condiţiile prevăzute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde. (4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (5) În limita unei cote de 5% din suprafaţa fiecărui obiectiv înregistrat în registrul local al spaţiilor verzi, autorităţile administraţiei publice locale pot autoriza amplasarea unor construcţii uşoare, cu caracter provizoriu, pentru activităţile de comerţ şi alimentaţie publică, în conformitate cu documentaţiile de urbanism legal aprobate.-------------Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 21 (1) Activităţile de administrare şi gospodarire a spatiilor verzi subordonate autorităţilor administraţiei publice locale sunt finantate din bugetul local pentru: a) cheltuielile legate de regenerarea, paza şi protectia spatiilor verzi şi pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor; b) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare stiintifica în domeniul protectiei şi amenajarii durabile a spatiilor verzi; c) investiţiile capitale în domeniul spatiilor verzi; d) crearea şi dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potenţial sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii şi respectarii normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi; e) alte obligaţii legate de administrarea şi gospodarirea spatiilor verzi. (2) Activităţile de gospodarire a spatiilor verzi proprietate privată sunt finantate de proprietari. (3) Finanţarea lucrărilor de regenerare a spaţiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (4) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2010.-------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 22Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala şi penala, după caz.  +  Articolul 23Persoanele fizice şi persoanele juridice raspund contraventional, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru: a) folosirea neautorizata a terenurilor cu spatii verzi; b) nerespectarea cerințelor privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectivelor în spatiile verzi; c) atribuirea terenurilor pentru constructii în spatiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorităţii centrale pentru protectia mediului şi fără consultarea populatiei; d) desfăşurarea neautorizata a activităţilor economice, de turism şi agrement în spatiile verzi; e) ocuparea nelegitima a terenurilor cu spatii verzi; f) deteriorarea spatiilor verzi în urma incendiilor sau comportarii iresponsabile cu focul; g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere şi orice alte deseuri; h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi ingineresti din spatiile verzi; i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de gazon; j) pasunatul pe spatii verzi; k) decopertarea litierei şi deteriorarea paturii vii şi a stratului de sol fertil; l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului verde; m) plimbarea şi imbaierea cainilor şi a altor animale în afara spatiilor amenajate; n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte substante nocive.  +  Articolul 24 (1) Prejudiciile cauzate spatiilor verzi se recupereaza pe baza hotărârii judecătorești definitive. (2) În cazul deteriorării spatiilor verzi în urma incendiilor, se stabileste compensarea nu numai a pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului şi curatarea teritoriului de deseurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei verzi. (3) În cazul poluarii chimice a spatiilor verzi, se stabileste nu numai compensarea pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectarii populatiei. (4) Producţia lemnoasa şi alte produse dobandite ilicit din exploatarea spatiilor verzi sunt supuse confiscarii şi transmise administratorilor spatiilor verzi.  +  Articolul 25 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă contraventionala, după cum urmeaza: a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit. a), b) şi c), art. 8, 11, art. 18 alin. (3) şi ale art. 23 lit. a), f), g), h), i), k) şi l);-------------Litera a) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. d) şi ale art. 23 lit. b), c), d), e), j), m) şi n); c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1), (3) şi (4). d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (5);-------------Litera d) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. e) de la 100.000 lei la 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1).-------------Litera e) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.  +  Articolul 26Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi judetene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie contraventii la regimul spatiilor verzi.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 24.------------