ORDIN nr. 5.132 din 10 septembrie 2009pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009



    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Prevederile metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală buget, finanţe, patrimoniu şi investiţii, Direcţia generală acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 10 septembrie 2009.Nr. 5.132.  +  Anexa PREVEDERI METODOLOGICEprivind organizarea şi desfăşurarea activităţilorspecifice funcţiei de diriginte  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte numit de directorul unităţii de învăţământ dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică care predau la clasa respectivă. (2) Directorul unităţii de învăţământ numeşte diriginţii respectând principiul continuităţii şi al performanţei, după consultarea cu şefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu şeful comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.  +  Articolul 2 (1) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate. (2) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic de predare şi de instruire practică investit cu această responsabilitate. (3) Pentru activităţile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului adjunct care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ.  +  Capitolul II Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte  +  Articolul 3 (1) Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. (2) Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare" în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, educaţia antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. (3) Dirigintele desfăşoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. (4) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.  +  Articolul 4Dirigintele are următoarele atribuţii:1. organizează şi coordonează: a) activitatea colectivului de elevi; b) activitatea consiliului clasei; c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul; d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; e) activităţi educative şi de consiliere; f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;2. monitorizează: a) situaţia la învăţătură a elevilor; b) frecvenţa elevilor; c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; e) participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; f) nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;3. colaborează: a) cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea cu privire la activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi; b) cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; c) cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; d) cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei, pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi, şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; e) cu Compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei; f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;4. informează: a) elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii; b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; c) părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie; d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;5. alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.  +  Articolul 5Responsabilităţile dirigintelui:1. răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi şi consiliul clasei;2. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;3. motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;4. stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;5. aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii;6. încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;7. realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;8. propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;9. întocmeşte semestrial şi anual şi prezintă consiliului profesoral spre validare un raport scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;10. completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;11. elaborează portofoliul dirigintelui.  +  Capitolul III Desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte  +  Articolul 6 (1) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel: a) în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru; b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare şi consiliere. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care dirigintele va fi la dispoziţia elevilor pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi. Intervalul orar este anunţat elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. (2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. (3) Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice. (4) Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziţia părinţilor pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară aceste activităţi va fi aprobat de directorul unităţii de învăţământ şi va fi anunţat părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 7Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.  +  Articolul 8Precizările referitoare la activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt valabile şi pentru activităţile corespunzătoare ale învăţătoarei/învăţătorului/educatoarei.-------------