ORDONANŢĂ nr. 112 din 30 august 1999 (*actualizată*)privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române(actualizată până la data de 6 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 6 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003; ORDINUL nr. 549 din 14 octombrie 2003.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. H pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., la filialele acesteia, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit. (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 2 (1) Beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată: a) în aparatul central al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1); b) la Autoritatea Feroviara Română - AFER; c) în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; d) în grupurile şcolare industriale de transporturi cai ferate şi în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare; e) la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti; f) la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariaţii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după caz. Funcţiile de conducere din unităţile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), care beneficiază de autorizaţii de călătorie, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi nu mai beneficiază în anul respectiv de permise de călătorie. (3) Lista grupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1. (4) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 12 file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 3 (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată de la Compania Naţionala de Cai Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., de la filialele acestora, precum şi de la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii ca şi personalul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., prevăzute la art. 1. (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit. (3) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) se face pe baza contractelor încheiate între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi unităţile menţionate la alin. (1), numai dacă unităţile respective suporta aceste cheltuieli.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 4 (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în unităţile desprinse din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum şi salariaţii unităţilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţionala a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviara. (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române aferente titularului, în mod gratuit. (3) Contravaloarea permiselor de călătorie se suporta de unităţile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi, şi sunt deductibile fiscal. (4) Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru salariaţii agenţilor economici care beneficiază de prevederile alin. (1)-(3) se stabileşte şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în baza declaraţiei conducătorului unităţii prin care confirma menţinerea profilului de activitate preponderent feroviara. (5) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române se face numai pe bază de contracte încheiate între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi unităţile sus-menţionate, cu suportarea contravalorii acestora de către unităţile respective.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 4^1Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata determinata la unităţile prevăzute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportandu-se în acelaşi mod ca şi autorizaţiile de călătorie.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 4^2 (1) Dreptul la autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române se pierde dacă acestea se înstrăinează pentru a fi folosite de alte persoane, în anul respectiv în care s-a constatat abaterea, aplicându-se sancţiunile disciplinare şi penale prevăzute de legislaţia în vigoare. Deplasarea în interes de serviciu se va face cu bilete de călătorie în interes de serviciu. (2) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise are loc în următoarele cazuri: a) desfacerea disciplinară a contractului de muncă; b) înstrăinarea autorizaţiei sau permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană. (3) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise de călătorie pentru salariaţi ori pensionari determina pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestora. (4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat îşi menţin dreptul la permise de călătorie până la finele anului, în anul următor urmând a primi permise de călătorie dacă îndeplinesc condiţiile de emitere menţionate în metodologia prevăzută la art. 10.------------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 5 (1) Pensionării şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) este salariata într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare; b) este salariata la alta unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 şi are o vechime de 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile în unităţile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3, precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate şi fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificări; c) vechimea în munca se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminată în unităţile menţionate la lit. a) şi b). (2) Pensionării pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1-3, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităţi. (3) Pensionării care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de călătorie. (4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi membrilor lor de familie se suporta din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (5) Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcuta în acest termen.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 6 (1) Pensionării şi membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cat sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate. (2) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit se suporta din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 8În înţelesul prezentei ordonanţe, membrii de familie sunt soţul, sotia şi copiii minori, precum şi copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 2.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 9Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. poate elibera legitimatii de călătorie pe căile ferate române, pe timp limitat, în mod gratuit, unor persoane din afară societăţii comerciale, care se deplasează pentru acţiuni în interesul acesteia, pentru cazurile şi persoanele stabilite de consiliul de administraţie al societăţii.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 10 (1) Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzute în prezenta ordonanţă, va fi reactualizata în termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonanţei, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se aproba tarifele pentru autorizaţiile şi permisele de călătorie pe căile ferate române, precum şi metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi pentru pensionării prevăzuţi la art. 5 alin. (1) şi (2) şi la art. 6.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 11Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este autorizata sa încheie convenţii cu administraţiile de cai ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic internaţional, potrivit reglementărilor feroviare internaţionale.  +  Articolul 11^1În cazul schimbării denumirii unităţilor menţionate în prezenta ordonanţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei se abroga: a) Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal şi călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM şi cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 2, 3, 4, 5 şi 6 din Decretul-lege nr. 26/1990privind acordarea unor drepturi şi înlesniri beneficiarilor prestaţiilor de transporturi, posta şi telecomunicaţii, precum şi personalului din unităţile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990; c) art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 570/1991privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 19 septembrie 1991, cu modificări; d) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 77/1992privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, cu modificările ulterioare; e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 519/1992privind înfiinţarea unei societăţi comerciale ca urmare a divizării Societăţii Comerciale «Rova» - S.A. Roşiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 12^1 (1) Categoriile sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de călători pe căile ferate române se stabilesc prin lege. (2) Actul normativ de aprobare a călătoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare în transportul de călători pe calea ferată trebuie să indice în mod obligatoriu sursa din care se decontează către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. contravaloarea călătoriilor gratuite sau diferenţa de tarif. (3) Circulaţia călătorilor beneficiari de gratuităţi sau de reduceri de tarif se face în baza legitimatiilor eliberate de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., în urma încheierii contractului cu unitatea care suporta diferenţa de tarif.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 12^2 (1) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 şi 4 se suporta de agenţii economici sau de instituţiile publice, după caz, şi sunt deductibile fiscal. (2) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (3) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 şi 9 se suporta de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi sunt deductibile fiscal. (4) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române, emise în mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiază de acestea.------------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 12^3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.------------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelorDecebal Traian RemesMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1                             LISTA    grupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilor         şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare,         ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie        pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea iniţială a unităţii de învăţământ, Denumirea actuala a unităţiicrt. conform anexei la Ordonanţa Guvernului de învăţământ           nr. 112/1999, introdusă           prin Legea nr. 210/2003───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Bucureşti transporturi cai ferate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Craiova transporturi cai ferate                                               Craiova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Timişoara transporturi cai ferate                                               Timişoara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Arad transporturi cai ferate                                               Arad───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Grupul şcolar industrial de transporturi Colegiul tehnic de transporturi   cai ferate Cluj-Napoca "Transilvania" Cluj-Napoca───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Grupul şcolar industrial de transporturi Colegiul tehnic "Dimitrie   cai ferate Oradea Leonida" Oradea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Braşov transporturi cai ferate Braşov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Sibiu transporturi cai ferate Sibiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de   cai ferate Iaşi transporturi cai ferate Iaşi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de    cai ferate Buzău transporturi cai ferate Buzău───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de    cai ferate Galaţi transporturi cai ferate Galaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar "Gheorghe Ducă"    cai ferate Constanta Constanta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Grupul şcolar de material rulant pentru Colegiul tehnic de material    transporturi feroviare Bucureşti rulant pentru transporturi                                               feroviare Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Grupul şcolar de material rulant pentru Grupul şcolar material rulant    transporturi feroviare Cluj-Napoca "Unirea" Cluj-Napoca───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Grupul şcolar de material rulant pentru Colegiul tehnic "Anghel Saligny"    transporturi feroviare Roşiori de Vede Roşiori de Vede───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Grupul şcolar de material rulant pentru Grupul şcolar cai ferate "Unirea"    transporturi feroviare Paşcani Paşcani───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Grupul şcolar de material rulant pentru Colegiul tehnic de transport    transporturi feroviare Şimeria feroviar "Anghel Saligny",                                               oraşul Şimeria───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 549 din 14 octombrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 6 noiembrie 2003, conform art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2CATEGORII DE PERSOANEcare beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, în condiţiile art. 8 a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial ori încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie, precum şi copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept; b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; c) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie care au decedat; d) copiii majori inapti de muncă ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial ori încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie; e) soţul ori sotia beneficiarului de autorizaţii sau permise de călătorie care a decedat şi care are pensie de urmaş; f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, în vârsta de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular acreditate.------------Anexa 1 a devenit anexa 2 conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.-----------