REGULAMENT din 7 noiembrie 2006 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu(actualizat până la data de 22 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.100 din 3 iulie 2007; ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comisia pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, denumită în continuare Comisia de acreditare, se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi funcţionează sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 2Comisia de acreditare îndeplineşte funcţia de organism naţional de acreditare a verificatorilor de mediu şi de supraveghere a activităţii acestora.  +  Capitolul II Organizare, atribuţii şi funcţionare  +  Secţiunea 1 Organizarea Comisiei de acreditare  +  Articolul 3 (1) Componenţa Comisiei de acreditare este cea prevăzută la art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Componenţa nominală a membrilor Comisiei de acreditare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, pe baza nominalizărilor înaintate de organismele pe care aceştia le reprezintă. (3) Mandatul de membru al Comisiei de acreditare este de 3 ani, putând fi reînnoit.  +  Articolul 4Membrii Comisiei de acreditare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să cunoască legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi să se preocupe în mod constant şi continuu pentru creşterea nivelului de pregătire în acest domeniu, în special în domeniul EMAS; b) să aibă cunoştinţe tehnice şi experienţă în domeniul protecţiei mediului, în special în domeniul EMAS; c) să îşi îndeplinească cu imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabilităţile privind acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţii acestora; d) să declare, înainte de a participa la o întrunire în cadrul Comisiei de acreditare, orice relaţie oficială sau particulară, prezentă ori anterioară, cu persoanele fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu şi să se abţină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii; e) să manifeste obiectivitate în luarea deciziei privind acreditarea.  +  Articolul 5 (1) Calitatea de membru al Comisiei de acreditare se pierde în următoarele condiţii: a) prin retragere, membrul în cauză având obligaţia să comunice Comisiei de acreditare solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii; b) prin excludere, la propunerea majorităţii celorlalţi membri ai Comisiei de acreditare, în cazul în care un membru al Comisiei de acreditare nu asigură reprezentarea organismului competent care l-a nominalizat, la mai mult de două şedinţe consecutive, precum şi în cazul constatării încălcării prevederilor art. 4. (2) Comisia de acreditare comunică în scris conducătorului organismului competent reprezentat de membrul în cauză decizia privind excluderea şi motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant.  +  Articolul 6 (1) Comisia de acreditare alege dintre membrii săi, prin vot cu majoritate simplă, un preşedinte al Comisiei de acreditare, iar acesta desemnează un vicepreşedinte. (2) Mandatul de preşedinte şi vicepreşedinte al Comisiei de acreditare este de 3 ani, putând fi reînnoit. (3) În lipsa preşedintelui atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedinte. (4) Comisia de acreditare funcţionează legal numai în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Comisiei de acreditare funcţionează Secretariatul tehnic. (2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare este asigurat de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, membri în Comisia de acreditare.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Comisiei de acreditare şi ale Secretariatului tehnic  +  Articolul 8Comisia de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează solicitările de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, care au trecut de analiza de precalificare efectuată de Secretariatul tehnic; b) analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice a căror solicitare de acreditare ca verificatori de mediu a fost respinsă sau ale persoanelor fizice şi juridice a căror acreditare ca verificatori de mediu a fost suspendată sau anulată şi ia măsurile necesare pentru rezolvarea lor; c) selecţionează experţi colaboratori care sprijină procesul de acreditare; d) emite Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, care reprezintă actul doveditor al acreditării; e) avizează şi prezintă spre aprobare Comitetului consultativ EMAS raportul anual cu privire la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute; f) supraveghează şi controlează activitatea de verificare şi validare desfăşurată de verificatorii de mediu acreditaţi; g) decide asupra suspendării sau anulării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; h) transmite Comitetului consultativ EMAS raportul de supraveghere a activităţilor verificatorilor de mediu;-------------Litera i) a art. 8 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.100 din 3 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007. j) decide asupra acordării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu.  +  Articolul 8^1Procedura de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.100 din 3 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007.  +  Articolul 9Preşedintele Comisiei de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) stabileşte şi coordonează lucrările întrunirilor Comisiei de acreditare; b) semnează procesele-verbale cuprinzând deciziile Comisiei de acreditare şi, după caz, comunicările privind decizia favorabilă sau respingerea motivată a solicitării de acreditare ca verificatori de mediu depuse de persoanele fizice şi juridice; c) semnează Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; d) participă la întrunirile Comitetului consultativ EMAS, la solicitarea acestuia; e) reprezintă Comisia de acreditare în relaţia cu terţi.  +  Articolul 10Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale Comisiei de acreditare; b) convoacă întrunirile Comisiei de acreditare şi pregăteşte documentele întrunirii; c) creează şi actualizează o bază de date privind acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; d) înregistrează în baza de date şi într-un registru special constituit toate cererile privind solicitările de acreditare depuse; e) verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor de susţinere a solicitărilor pentru a se asigura că au fost furnizate toate informaţiile necesare derulării procedurii de acreditare; f) verifică îndeplinirea condiţiilor minime necesare pentru studii, instruire şi experienţă profesională, pentru a stabili dacă solicitanţii se pot precalifica sau nu pentru domeniul de acreditare solicitat; g) comunică în scris Comisiei de acreditare şi solicitanţilor rezultatul analizei de precalificare şi opţiunile pentru datele de susţinere a interviurilor; h) organizează desfăşurarea interviurilor; i) informează solicitantul asupra rezultatelor obţinute; j) pregăteşte şi redactează Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; k) pregăteşte şi înaintează Comisiei de acreditare, spre avizare, raportul anual specificat la art. 8 lit. e); l) transmite lunar Comitetului consultativ EMAS lista actualizată a verificatorilor de mediu acreditaţi, precum şi a celor care nu şi-au reînnoit sau cărora li s-a suspendat sau anulat Certificatul de acreditare; m) arhivează toate materialele referitoare la activitatea Comisiei de acreditare pentru o perioadă de 5 ani; n) întocmeşte fişa de precalificare pentru persoanele fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu conform procedurii de acreditare specificate la art. 8 lit. i).  +  Secţiunea a 3-a Funcţionarea Comisiei de acreditare  +  Articolul 11 (1) Comisia de acreditare se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitările preşedintelui. (2) Participarea membrilor Comisiei de acreditare în cadrul întrunirilor nu este remunerată. (3) Membrii Comisiei de acreditare care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să înştiinţeze, în scris, Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare, cu minimum două zile înainte de data întrunirii. (4) Deciziile Comisiei de acreditare se adoptă cu votul majorităţii membrilor, în prezenţa obligatorie a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. În caz de egalitate de voturi decizia preşedintelui este hotărâtoare.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care Comisia de acreditare constată că sunt necesare informaţii suplimentare, luarea deciziei se amână pentru o dată ulterioară la care preşedintele poate invita la discuţii experţi colaboratori care nu au drept de vot. (2) Dezbaterile şi deciziile Comisiei de acreditare se consemnează într-un registru de procese-verbale special constituit.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la informaţiile deţinute de Comisia de acreditare  +  Articolul 13 (1) Lista actualizată a verificatorilor de mediu se pune la dispoziţie publicului, pe pagina de website a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare răspunde la solicitările de informaţii primite de la publicul interesat cu privire la solicitarea de obţinere a acreditării ca verificatori de mediu.  +  Anexăla regulamentPROCEDURA DE ACREDITAREa persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu  +  Capitolul IPrevederi generale  +  Secţiunea 1 Obiectivul procedurii de acreditare şi organismul competent  +  Articolul 1Scopul prezentei proceduri este de a stabili principiile şi criteriile pentru evaluarea persoanelor fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu, potrivit prevederilor anexei V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 761/2001/CE din 19 martie 2001 , care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de management şi audit de mediu (EMAS), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L114 din 24 aprilie 2001, denumit în continuare Regulamentul european EMAS.  +  Articolul 2Organismul naţional competent pentru aplicarea prezentei proceduri este Comisia pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu şi de supraveghere a activităţii acestora, denumită în continuare Comisia de acreditare, constituită conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Principiile şi criteriile pentru evaluarea persoanelor fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu  +  Articolul 3 (1) Prezenta procedură se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 5.2 din anexa V la Regulamentul european EMAS şi cerinţele minime de competenţă prevăzute în anexa nr. 1. (2) Persoanele juridice trebuie să fie organisme acreditate pentru certificarea sistemelor de management de mediu. (3) Persoanele fizice trebuie să fie recunoscute de către un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management de mediu.  +  Articolul 4 (1) Comisia de acreditare decide prin vot acordarea acreditării ca verificator de mediu, în baza: a) evaluării documentelor de susţinere a solicitării de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, denumită în continuare solicitare de acreditare; b) punctajului obţinut în etapa de precalificare, calculat conform sistemului de punctaj prevăzut în anexa nr. 2, şi a rezultatelor obţinute de solicitant în urma susţinerii interviului. (2) În procesul de luare a deciziei de acordare a acreditării ca verificator de mediu, Comisia de acreditare se bazează pe respectarea principiului imparţialităţii în luarea deciziilor şi pe acordarea acreditării conform nivelului dovedit de competenţă a solicitantului.  +  Articolul 5Domeniul de acreditare a verificatorilor de mediu este definit în conformitate cu clasificarea activităţilor economice conform Codului activităţilor economice naţionale (CAEN) şi este stabilit în funcţie de competenţa verificatorului de mediu, corelată cu amploarea şi complexitatea domeniului de activitate pentru care se solicită acreditarea.  +  Articolul 6 (1) În procesul de evaluare, Comisia de acreditare ia în considerare nivelul dovedit de competenţă a persoanelor fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu cu privire la: pregătirea profesională, experienţa în domeniul de acreditare solicitat, cunoştinţele demonstrate în practică, instruirea şi experienţa în domeniul protecţiei mediului şi al auditului de mediu, cunoaşterea adecvată a procedurilor de audit, cunoştinţe şi abilităţi referitoare la tehnici şi metode din domeniul managementului de mediu, evaluarea performanţei de mediu, abilităţile de comunicare interpersonale, abilităţile de audit. (2) Cunoştinţele şi abilităţile de înţelegere a metodelor privind evaluarea performanţei de mediu a organizaţiilor trebuie să acopere: a) terminologia în domeniul mediului; b) principiile de management de mediu şi aplicarea acestora; c) instrumentele managementului de mediu şi aplicarea lor; d) ştiinţe şi tehnologii de mediu; e) abilitatea de a înţelege modul în care măsurile de prevenire, reducere şi de control al poluării utilizate de organizaţie tratează aspectele de mediu semnificative ale organizaţiei; f) legislaţia în domeniul protecţiei mediului.  +  Articolul 7 (1) În certificatul de acreditare se înscriu următoarele: a) numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice; b) adresa/adresa sediului; c) domeniile de acreditare a persoanei fizice/persoanei juridice; d) data eliberării/expirării certificatului de acreditare. (2) Certificatul de acreditare se semnează de către preşedintele Comisiei de acreditare. (3) Certificatul de acreditare este valabil 3 ani de la data emiterii.  +  Capitolul IIEtapele acordării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificator de mediu  +  Secţiunea 1 Depunerea şi conţinutul documentelor de susţinere a solicitării de acreditare  +  Articolul 8 (1) Solicitarea de acreditare trebuie să conţină cererea de acreditare ca verificator de mediu, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi următoarele documente de susţinere a solicitării de acreditare: a) formularul privind instruirea şi experienţa în domeniul protecţiei mediului şi al auditului de mediu, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; b) copie a actului de identitate; c) copii ale actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice solicitante (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama); d) acte doveditoare privind statutul de angajat, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice solicitante (copie a cărţii/contractului de muncă sau contractului de colaborare); e) copii ale diplomelor de studii care atestă pregătirea profesională; f) copii ale certificatelor/actelor doveditoare care atestă absolvirea cursurilor de instruire/programelor de formare profesională urmate în domeniul protecţiei mediului, respectiv al auditului de mediu, precum şi apartenenţa la organisme profesionale în domeniul protecţiei mediului, respectiv al auditului de mediu; g) documente care să dovedească experienţa în domeniul auditului (dovada auditului), precum şi în domeniul protecţiei mediului; h) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa V la Regulamentul european EMAS; i) dovada achitării tarifului pentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/reînnoire a acreditării ca verificator de mediu, conform anexei nr. 5. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se înaintează Secretariatului tehnic al Comisiei de acreditare, constituit în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în 3 exemplare pe suport hârtie şi pe suport electronic.  +  Articolul 9 (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării de acreditare, Secretariatul tehnic verifică îndeplinirea condiţiilor minime necesare de studii, instruire şi experienţă profesională, pentru a stabili dacă solicitanţii se pot precalifica sau nu pentru domeniul de acreditare solicitat. (2) Secretariatul tehnic analizează documentele specificate la art. 8 alin. (1) şi verifică dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: a) toate secţiunile relevante din cererea privind solicitarea de acreditare sunt completate corect; b) au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării de acreditare; c) toate cerinţele minime necesare de studii, instruire şi experienţă profesională, menţionate în anexa nr. 1, sunt îndeplinite.  +  Articolul 10Dacă cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (2) sunt îndeplinite, Secretariatul tehnic realizează, în termen de 5 zile, următoarele: a) înregistrează cererea de acreditare ca verificator de mediu în baza de date, precum şi într-un registru special constituit şi atribuie solicitantului un număr de înregistrare; b) comunică în scris Comisiei de acreditare şi solicitantului începerea procedurii de acreditare; c) contactează preşedintele Comisiei de acreditare în vederea stabilirii datei de întrunire a Comisiei de acreditare. Termenul de întrunire a Comisiei de acreditare nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data înştiinţării cu privire la începerea procedurii de acreditare.  +  Articolul 11 (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu sunt îndeplinite, Secretariatul tehnic realizează, în termen de 5 zile, după caz, următoarele: a) comunică în scris solicitantului respingerea motivată a solicitării, concomitent cu returnarea documentelor depuse; b) cere în scris solicitantului completări la documentele depuse. (2) Solicitantul are obligaţia să transmită completările la documentele depuse, în termen de 15 zile de la data înştiinţării. Nerespectarea termenului şi/sau transmiterea incompletă şi/sau incorectă a documentelor solicitate atrag respingerea solicitării şi returnarea documentaţiei depuse. (3) În cazul respectării prevederilor alin. (2), se aplică prevederile art. 10.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea solicitării de acreditare  +  Articolul 12Începerea procedurii de acreditare, denumită etapa de precalificare, constă în analiza detaliată efectuată de către Comisia de acreditare a tuturor documentelor cuprinse în solicitarea de acreditare, care au trecut de analiza preliminară efectuată de Secretariatul tehnic.  +  Articolul 13 (1) Documentele de susţinere a solicitării de acreditare trebuie să fie complete şi corect întocmite de către solicitant şi să prezinte Comisiei de acreditare toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei în cadrul etapei de precalificare. (2) Dacă în etapa de precalificare se constată că: a) există neclarităţi privind informaţiile furnizate prin documentele de susţinere a solicitării de acreditare, Comisia de acreditare, prin Secretariatul tehnic, solicită informaţii suplimentare asupra secţiunilor respective; b) este necesară consultarea experţilor colaboratori, care să sprijine Comisia de acreditare în procesul de acreditare, Comisia de acreditare amână luarea deciziei privind precalificarea. În acest caz, întrunirea Comisiei de acreditare se reprogramează în termen de 15 zile, timp în care realizează consultarea cu experţii colaboratori; c) solicitantul nu îndeplineşte toate cerinţele pentru precalificare, Comisia de acreditare, prin Secretariatul tehnic, procedează la respingerea solicitării de acreditare; d) documentele de susţinere a solicitării de acreditare sunt complete şi corect întocmite de către solicitant şi prezintă toate informaţiile necesare precalificării, Comisia de acreditare, împreună cu Secretariatul tehnic, stabileşte opţiunile pentru datele de susţinere a interviurilor. (3) Comisia de acreditare fixează un termen de 15 zile de la data înştiinţării pentru primirea informaţiilor suplimentare prevăzute la alin. (2) lit. a). În acest caz, întrunirea Comisiei de acreditare se reprogramează în termen de 10 zile de la termenul de primire a informaţiilor solicitate. (4) Secretariatul tehnic înştiinţează în scris solicitantul în legătură cu decizia şi motivele luării deciziei în etapa de precalificare. În caz favorabil, comunică solicitantului datele de susţinere a interviurilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.  +  Secţiunea a 3-a Susţinerea interviului  +  Articolul 14 (1) După promovarea etapei de precalificare, solicitantul susţine un interviu al cărui conţinut are la bază testarea nivelului de competenţă privind: a) cunoaşterea legislaţiei europene şi naţionale privind schema comunitară de ecomanagement şi audit EMAS; b) cunoaşterea şi înţelegerea cerinţelor legislative, de reglementare şi administrative relevante pentru domeniul de activitate pentru care se solicită acreditarea ca verificator de mediu; c) cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor de mediu/aspectelor tehnice relevante de mediu pentru domeniul de activitate pentru care se solicită acreditarea ca verificator de mediu; d) cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării generale a sistemelor de management de mediu, a cerinţelor şi metodologiei de audit de mediu, a standardelor relevante şi a verificării informaţiilor incluse în declaraţia de mediu; e) abilităţile de comunicare interpersonale şi abilităţile de audit. (2) Testarea nivelului de competenţă al solicitantului în cadrul interviului se realizează printr-un chestionar elaborat de Comisia de acreditare. Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar pentru promovarea interviului este necesară obţinerea a minimum 75 de puncte.  +  Secţiunea a 4-a Respingerea solicitării de acreditare  +  Articolul 15 (1) Comisia de acreditare decide respingerea solicitării de acreditare ca verificator de mediu, în următoarele cazuri: a) transmiterea incompletă şi/sau incorectă a informaţiilor suplimentare solicitate la art. 13 alin. (2) lit. a) sau nerespectarea termenului prevăzut la art. 13 alin. (3), din etapa de precalificare; b) solicitantul nu a promovat interviul. (2) Secretariatul tehnic informează în scris solicitantul, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii interviului, despre motivele respingerii solicitării de acreditare, odată cu returnarea documentelor depuse. (3) În cazul respingerii solicitării de acreditare, solicitantul poate depune o nouă solicitare de acreditare ca verificator de mediu.  +  Secţiunea a 5-a Acordarea acreditării ca verificator de mediu  +  Articolul 16 (1) Dacă în urma parcurgerii etapei de precalificare, precum şi în urma susţinerii interviului se constată că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele pentru obţinerea acreditării, se decide acordarea acreditării ca verificator de mediu, prin votul majorităţii membrilor Comisiei de acreditare. (2) În termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei de acordare a acreditării ca verificator de mediu, Secretariatul tehnic realizează următoarele: a) întocmeşte certificatul de acreditare şi îl înaintează preşedintelui Comisiei de acreditare spre semnare; b) informează solicitantul despre eliberarea certificatului de acreditare ca verificator de mediu; c) include verificatorul de mediu acreditat în Lista verificatorilor de mediu.  +  Capitolul IIISuspendarea şi anularea acreditării  +  Articolul 17 (1) Prin votul majorităţii membrilor săi, Comisia de acreditare decide suspendarea sau anularea, după caz, a certificatului de acreditare ca verificator de mediu, în situaţia în care: a) Secretariatul tehnic înştiinţează Comisia de acreditare despre sesizările motivate, primite de la agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, de la comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, în a căror rază de competenţă se află organizaţia, de la organizaţiile implicate sau alte părţi interesate, prin care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, conform atribuţiilor verificatorilor de mediu specificate la pct. 5.4 şi 5.5 din anexa V la Regulamentul european EMAS; b) Secretariatul tehnic înştiinţează Comisia de acreditare cu privire la primirea unei declaraţii de retragere a acreditării, semnată de verificatorul de mediu, prin care se solicită anularea certificatului de acreditare; c) în urma activităţilor de supraveghere a activităţii verificatorului de mediu, desfăşurate de Comisia de acreditare, se constată că activitatea verificatorului de mediu nu s-a realizat într-o manieră suficientă care să garanteze că organizaţia îndeplineşte cerinţele necesare obţinerii sau menţinerii înregistrării EMAS. (2) Secretariatul tehnic informează în scris verificatorul de mediu despre începerea motivată a procedurii de suspendare sau de anulare a acreditării. (3) Comisia de acreditare se întruneşte în termen de 15 zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la alin. (1), în vederea analizării lor. În funcţie de natura şi de amploarea nerespectării condiţiilor legale necesare menţinerii acreditării ca verificator de mediu, Comisia de acreditare suspendă sau anulează certificatul de acreditare.  +  Articolul 18 (1) Suspendarea certificatului de acreditare se realizează pe o perioadă de timp determinată, dar nu mai mare de 6 luni. (2) Verificatorul de mediu trebuie să facă dovada luării acţiunilor corective şi să solicite, în scris, Comisiei de acreditare ridicarea suspendării certificatului de acreditare, dar nu mai târziu decât termenul limită pentru care s-a dispus suspendarea. (3) Comisia de acreditare poate să solicite punctul de vedere al părţilor interesate care au sesizat sau au constatat neconformităţile care au condus la suspendarea certificatului de acreditare şi, în urma analizării documentelor de susţinere a solicitării de ridicare a suspendării, să decidă în consecinţă.  +  Articolul 19La data expirării termenului limită pentru care s-a decis suspendarea, Comisia de acreditare decide, cu votul majorităţii membrilor săi, anularea acreditării, dacă titularul în cauză nu a înlăturat neconformităţile.  +  Articolul 20Secretariatul tehnic informează verificatorul de mediu în cauză, în scris, în termen de 5 zile de la luarea deciziei de suspendare sau de anulare a certificatului de acreditare, despre motivele şi dovezile pe baza cărora s-a luat decizia.  +  Articolul 21Titularul căruia i s-a anulat acreditarea ca verificator de mediu poate să solicite o nouă acreditare în condiţiile respectării cerinţelor legale necesare obţinerii acreditării.  +  Capitolul IVReînnoirea acreditării şi extinderea domeniului de acreditare  +  Articolul 22 (1) Procedura de reînnoire a acreditării presupune parcurgerea procedurii de acreditare iniţială. (2) Solicitarea de reînnoire a acreditării se depune cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării certificatului de acreditare existent. (3) În cazul în care Comisia de acreditare decide reînnoirea acreditării, Secretariatul tehnic emite un nou certificat de acreditare, valabil 3 ani de la data emiterii.  +  Articolul 23 (1) Solicitarea altor domenii de acreditare, prin extinderea acreditării, implică reluarea procedurii de acreditare de la etapa iniţială. (2) Extinderea domeniului de acreditare pentru persoanele fizice şi juridice este limitată de competenţa necesară pentru executarea verificărilor în domeniile solicitate. (3) Persoana juridică trebuie să aibă în colectivul de lucru specialişti cu calificarea şi experienţa corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită extinderea domeniului de acreditare. (4) Valabilitatea certificatului de acreditare emis iniţial rămâne neschimbată în cazul extinderii domeniului de acreditare.  +  Capitolul VSoluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 24 (1) Împotriva deciziei Comisiei de acreditare privind respingerea solicitării de acreditare, împotriva deciziei de suspendare sau de anulare a certificatului de acreditare solicitantul/verificatorul de mediu în cauză poate să depună contestaţie. (2) Contestaţia se motivează în scris şi se înaintează Secretariatului tehnic în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. (3) Comisia de acreditare se întruneşte în vederea analizării contestaţiei în termen de 10 zile de la depunerea acesteia. (4) În urma analizării contestaţiei, Comisia de acreditare decide, cu votul majorităţii membrilor săi, admiterea sau respingerea acesteia.  +  Articolul 25 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei, Secretariatul tehnic informează contestatarul, în scris, asupra deciziei motivate de admitere sau de respingere a contestaţiei. (2) În cazul admiterii contestaţiei, Comisia de acreditare dispune, după caz, acordarea acreditării, anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de anulare a certificatului de acreditare. (3) Împotriva deciziei de respingere a contestaţiei contestatarul poate depune o contestaţie finală adresată Comisiei pentru contestaţii.  +  Articolul 26 (1) Comisia pentru contestaţii se constituie la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi este alcătuită din 3 membri, independenţi de Comisia de acreditare. (2) Componenţa nominală a Comisiei pentru contestaţii se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile. (3) Deciziile Comisiei pentru contestaţii se iau prin votul unanim al membrilor săi.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care Comisia pentru contestaţii este de acord cu decizia Comisiei de acreditare, contestaţia se consideră respinsă. Secretariatul tehnic informează contestatarul, în termen de 5 zile lucrătoare, asupra respingerii definitive a contestaţiei. (2) În cazul în care Comisia pentru contestaţii admite contestaţia, această decizie este finală şi obligatorie pentru toate părţile implicate.  +  Capitolul VISupravegherea verificatorilor de mediu acreditaţi.Supravegherea verificatorilor de mediu acreditaţi în alte state membre care desfăşoară activităţi de verificare pe teritoriul României  +  Secţiunea 1 Supravegherea verificatorilor de mediu acreditaţi  +  Articolul 28 (1) Comisia de acreditare asigură respectarea continuă a cerinţelor de acreditare a verificatorilor de mediu. (2) Comisia de acreditare instituie modalităţi de supraveghere a verificatorilor de mediu acreditaţi pentru a monitoriza calitatea verificărilor efectuate de către aceştia, la intervale regulate, care nu trebuie să depăşească 24 de luni.  +  Articolul 29În vederea derulării modalităţilor de supraveghere, verificatorul de mediu acreditat are obligaţia să informeze Comisia de acreditare cu privire la: a) orice schimbare care ar putea influenţa respectarea cerinţelor de acreditare sau domeniul de acreditare; b) începerea activităţilor de verificare în cadrul organizaţiei, date privind organizaţia verificată, precum şi perioada de desfăşurare a verificării.  +  Articolul 30Verificatorul de mediu transmite Secretariatului tehnic, în termen de 10 zile de la începerea activităţilor de verificare, în copie, următoarele documente: a) proiectul de declaraţie de mediu întocmit de organizaţie; b) raportul privind rezultatul analizei preliminare a documentelor prezentate de către organizaţie, a modului de realizare a auditului, situaţia implementării sistemului de management de mediu; c) neconformităţile identificate în respectarea de către organizaţie a cerinţelor legale; d) programul privind frecvenţa verificărilor, stabilit în urma consultării cu organizaţia; e) declaraţia reprezentantului legal al organizaţiei pentru care se desfăşoară verificarea privind acordul ca activitatea verificatorului de mediu să fie supravegheată de către Comisia de acreditare.  +  Articolul 31 (1) Modalităţile de supraveghere constau în: a) analiza documentelor prevăzute la art. 30; b) analiza prin sondaj a rapoartelor de verificare întocmite de către verificator; c) verificări din punct de vedere al respectării reglementărilor de mediu, realizate la nivelul organizaţiilor, prin reprezentanţi ai agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi ai comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la solicitarea Comisiei de acreditare. Reprezentanţii agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi ai comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu întocmesc un raport privind rezultatul supravegherii verificatorului de mediu, denumit raport de supraveghere, pe care îl transmit pe suport de hârtie şi pe suport electronic Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare; d) elaborarea şi transmiterea la nivelul organizaţiilor de chestionare cu privire la activitatea de verificare desfăşurată de verificatorul de mediu; e) urmărirea respectării programului de verificare planificat în urma consultării cu organizaţia; f) solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, şi a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). (2) Modalităţile de supraveghere depind de complexitatea informaţiilor primite conform alin. (1) şi de rezultatul altor supravegheri ulterioare desfăşurate asupra verificatorului de mediu.  +  Articolul 32 (1) Dacă în urma activităţilor de supraveghere se constată că activitatea verificatorului de mediu nu s-a realizat într-o manieră suficientă care să garanteze desfăşurarea activităţilor sale într-un mod obiectiv şi imparţial, astfel încât organizaţia să îndeplinească cerinţele necesare obţinerii sau menţinerii înregistrării EMAS, Comisia de acreditare înaintează raportul de supraveghere: a) Comitetului Consultativ EMAS; b) verificatorului de mediu în cauză. (2) În urma rezultatelor activităţii de supraveghere şi a consultării cu Comitetul Consultativ EMAS, Comisia de acreditare poate iniţia procedura de suspendare sau de anulare a certificatului de acreditare a verificatorului de mediu în cauză.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea verificatorilor de mediu acreditaţi în alte state membre care desfăşoară activităţi de verificare pe teritoriul României  +  Articolul 33 (1) Verificatorii de mediu din alte state membre care desfăşoară activităţi de verificare în cadrul organizaţiilor de pe teritoriul României trebuie să notifice, în scris, Secretariatului tehnic, cu cel puţin 4 săptămâni înainte, intenţia lor de realizare a activităţilor de verificare pe care urmează să le desfăşoare în cadrul organizaţiilor de pe teritoriul României. (2) Notificarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) formularul completat al cărui model este prezentat în anexa nr. 6; b) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa V la Regulamentul european EMAS; c) dovada achitării tarifului pentru supravegherea activităţii ca verificator de mediu, conform anexei nr. 5.  +  Articolul 34 (1) Prima supraveghere a verificatorului de mediu poate include prezenţa, pe durata desfăşurării activităţii de verificare efectuate de către verificatorul de mediu, a reprezentanţilor agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului şi ai comisariatului teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu, în a căror rază de competenţă se află organizaţia. (2) Reprezentanţii agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului şi cei ai comisariatului teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu urmăresc: a) corectitudinea realizării activităţii de verificare desfăşurate de verificatorul de mediu, din punct de vedere al respectării de către organizaţie a reglementărilor de mediu; b) cunoaşterea de către verificatorul de mediu a legislaţiei din domeniul protecţiei mediului; c) modul de soluţionare a problemelor legate de translaţie, dacă este cazul. (3) Reprezentanţii agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului şi ai comisariatului teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu întocmesc un raport privind rezultatul supravegherii verificatorului de mediu, denumit raport de supraveghere, pe care îl transmit pe suport hârtie şi pe suport electronic Secretariatului tehnic al Comisiei de acreditare. (4) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare înştiinţează Comisia de acreditare cu privire la raportul prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 35 (1) Dacă Comisia de acreditare constată că activitatea verificatorului de mediu nu s-a realizat într-o manieră suficientă care să garanteze desfăşurarea activităţilor sale într-un mod obiectiv şi imparţial, astfel încât organizaţia să îndeplinească cerinţele necesare obţinerii sau menţinerii înregistrării EMAS, aceasta înaintează o copie a raportului de supraveghere: a) verificatorului de mediu în cauză şi organismului care i-a acordat acreditarea; b) Comitetului Consultativ EMAS. (2) În urma rezultatelor activităţii de supraveghere şi a consultării cu Comitetul Consultativ EMAS, Comisia de acreditare transmite raportul de supraveghere spre analiză şi rezoluţie finală Forumului Organismelor de Acreditare de la nivel european.  +  Capitolul VIIDispoziţii finale  +  Articolul 36Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăCERINŢEminime de studii, instruire şi experienţă profesională necesaresolicitantuluipentru obţinerea acreditării ca verificator de mediuVerificatori de mediu - persoane fizice şi persoane juridice ┌────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │Nivel de competenţă │Instruire de specialitate*) │Experienţă profesională*) │ │ solicitat │ │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Verificator de mediu│Pregătire profesională de │Experienţă în domeniul de │ │ │specialitate (minim studii │acreditare solicitat │ │ │superioare) │(minim 5 ani) │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Instruire privind metode şi │Experienţă în auditul sis-│ │ │tehnici de audit (curs de │temelor de management de │ │ │auditor de terţă parte recu-│mediu (3 audituri complete│ │ │noscut la nivel european/ │efectuate cu clienţi dife-│ │ │internaţional - minim 40 de │riţi în ultimii 3 ani pen-│ │ │ore de instruire) │tru un total de cel puţin │ │ │ │15 zile de experienţă în │ │ │ │audit) │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Instruire în domeniul pro- │Experienţă în domeniul │ │ │tecţiei mediului (minim 40 │protecţiei mediului │ │ │de ore de instruire efectu- │(minim 3 ani) │ │ │ate în ultimii 3 ani) │ │ └────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘*) NOTĂ: a) Solicitantul - persoaneă fizică şi juridică - trebuie să prezinte actele doveditoare respectării cerinţelor minime necesare pentru studii, instruire şi experienţă profesională pentru obţinerea acreditării ca verificator de mediu. b) În cazul solicitantului persoană juridică, fiecare membru al colectivului de lucru, pentru domeniul de acreditare solicitat, trebuie să respecte cerinţele minime necesare pentru studii, instruire şi experienţă profesională pentru obţinerea acreditării ca verificator de mediu.  +  Anexa 2la procedurăSISTEM DE PUNCTAJ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ │ Aspect │ Verificator de │ │ │ mediu │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┤ │ │Persoane│Persoane│ │ │ fizice │juridice│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Calificări profesionale în acord cu domeniul de acreditare│ │ │ │solicitat sau domenii conexe acestuia: │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Diplomă universitară │ 40 │ 40 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Masterat │ 20 │ 20 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Doctorat │ 30 │ 30 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Participarea la cursuri de instruire efectuate în ultimii │ │ │ │3 ani (în domeniul auditului, protecţiei mediului)*): │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Curs de 5-7 zile │ 10 │ 10 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Curs de 8-14 zile │ 15 │ 15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Curs cu durata de minimum 15 zile │ 20 │ 20 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Experienţă în auditul sistemelor de management de mediu/ │ │ │ │verificare EMAS**): │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Realizarea de audituri pentru evaluarea SMM conform ISO │ 60 │ 60 │ │14001/verificări EMAS │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Experienţă în activităţi relevante din domeniul protecţiei│ 20 │ 20 │ │mediului │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │Apartenenţa la organisme profesionale în domeniul protec- │ 5 │ 5 │ │ţiei mediului, respectiv al auditului de mediu │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘  *) Punctajul se multiplică cu numărul de cursuri efectuate.  **) Punctajul se multiplică cu numărul de audituri efectuate (se acordă 20 de  puncte pentru fiecare audit efectuat; minimul necesar de puncte este de 60,  aferente celor 3 audituri complete).    Punctajul minim necesar pentru etapa de precalificare în vederea obţinerii  acreditării/extinderii domeniului de acreditare/reînnoirii acreditării ca  verificator de mediu                 Punctaj minim - persoane fizice şi juridice*) ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Verificator de mediu │ 130 de puncte │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  *) Persoanele juridice trebuie să întrunească punctajul minim de 130 de  puncte pentru fiecare membru al colectivului de lucru.  +  Anexa 3la procedură    A. Cerere de acreditare/de extindere a domeniului de acreditare/de       reînnoire a acreditării ca verificator de mediu adresată Comisiei de       acreditare                                   - model -  Nr. de înregistrare ANPM:  Data:                                PERSOANE FIZICE ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Date personale privind persoana fizică│ Locul de muncă │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Titlul (dl, dna) │ Instituţia │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Numele │ Ocupaţia/Funcţia │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Prenumele │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Data şi locul naşterii │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Adresa de domiciliu │ Adresa sediului │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Seria şi numărul actului de │ │ │ identitate │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Localitate │ Localitate │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Judeţ │ Judeţ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Cod poştal │ Cod poştal │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Telefon/fax │ Telefon/fax │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E-mail │ E-mail │ ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ │ │ │ Atestare/certificare/acreditare anterioară*) │ │ │ │ │_│Sistem de management al calităţii │ │ │ │ │_│Sistem de management de mediu │ │ │ │ │_│Altele │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    *) Se anexează o copie a certificatului/documentului doveditor. ┌────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │Nivelul de │ Acreditare│ Extinderea │Reînnoirea │ Domenii de acreditare │ │competenţă │ │ domeniului │acreditării │(se completează codul │ │solicitat │ │de acreditare│ │CAEN şi denumirea dome- │ │ │ │ │ │niului de acreditare) │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┬───────────┤ │ │ Bifaţi │ Bifaţi │ Bifaţi │ Existent │ Solicitat │ ├────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │Verificator │ │ │ │ │ │ │de mediu │ │ │ ├────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    Prin prezenta solicit obţinerea acreditării/extinderea domeniului de  acreditare/reînnoirea acreditării ca verificator de mediu, conform prevederi-  lor prezentei proceduri, şi declar pe propria răspundere că îmi asum  răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor  furnizate în vederea evaluării şi demarării procedurii de acreditare. ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Întocmit la data │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Numele şi semnătura solicitantului │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘     B. Cerere de acreditare/de extindere a domeniului de acreditare/de        reînnoire a acreditării ca verificator de mediu adresată Comisiei de        acreditare                                   - model -  Nr. înregistrare Nr. de înregistrare ANPM:  Data: Data:                                PERSOANE JURIDICE ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Date privind persoana juridică │ Persoana de contact │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Denumirea │ Numele │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Nr. de înregistrare la registrul │ Ocupaţia/Funcţia │ │ comerţului │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Nr. de înregistrare CCIR │ Compartimentul │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Adresa sediului │ Telefon │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ Fax │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Localitate │ E-mail │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Judeţ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Cod poştal │ Colectivul de lucru*) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Telefon │ Număr total de membri: │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Fax │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E-mail │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Reprezentant legal │ │ ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ │ │ │ Atestare/certificare/acreditare anterioară**) │ │ │ │ │_│Sistem de management al calităţii │ │ │ │ │_│Sistem de management de mediu │ │ │ │ │_│Altele │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *) Se anexează lista cu membrii colectivului de lucru.  **) Se anexează copii ale certificatului/documentului doveditor pentru  fiecare membru al colectivului de lucru. ┌────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │Nivelul de │ Acreditare│ Extinderea │Reînnoirea │ Domenii de acreditare │ │competenţă │ │ domeniului │acreditării │(se completează codul │ │solicitat │ │de acreditare│ │CAEN şi denumirea dome- │ │ │ │ │ │niului de acreditare) │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┬───────────┤ │ │ Bifaţi │ Bifaţi │ Bifaţi │ Existent │ Solicitat │ ├────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │Verificator │ │ │ │ │ │ │de mediu │ │ │ ├────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    Prin prezenta solicit obţinerea acreditării/extinderea domeniului de  acreditare/reînnoirea acreditării ca verificator de mediu, conform prevede-  rilor prezentei proceduri, şi declar pe propria răspundere că îmi asum  răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor  furnizate în vederea evaluării şi demarării procedurii de acreditare. ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Întocmit la data │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Numele şi semnătura solicitantului │ │ │(reprezentantului legal) │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4la procedură                                    FORMULAR                  privind instruirea şi experienţa în domeniul                  protecţiei mediului şi al auditului de mediu                                   - model -    1. Pregătirea profesională ┌────┬────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐ │Nr. │Nivelul de clasifi- │Numele şi │ Perioada │ Diploma │Specializare│ │crt.│care a formei de │tipul insti-│(de la - │ obţinută │ │ │ │învăţământ (studii │tuţiei de │până la) │(nr. .../din│ │ │ │superioare, studii │învăţământ │ │data) │ │ │ │postuniversitare - │ │ │ │ │ │ │master, doctorat │ │ │ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘    2. Cursuri de instruire/Programe de formare profesională urmate în domeniul  auditului de mediu şi protecţiei mediului ┌────┬────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐ │Nr. │Numele şi tipul │ Titlul │ Perioada │ Tematica │ Document │ │crt.│instituţiei/organi- │ cursului │(de la - │ abordată │ doveditor │ │ │zaţiei profesionale │ │până la) │ │de absolvire│ │ │prin care s-a reali-│ │ │ │(nr. .../din│ │ │zat formarea profe- │ │ │ │data) │ │ │sională │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘    3. Apartenenţa la organisme profesionale în domeniul protecţiei mediului,  respectiv al auditului de mediu ┌────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────┐ │Nr. │Denumirea organismului│ Statutul │Descrierea sumară│ Documentul │ │crt.│ profesional │ în cadrul │ a activităţii │ doveditor │ │ │ │ organismului │ desfăşurate │al apartenenţei│ │ │ │ │ în cadrul │ la organisme │ │ │ │ │ organismului │ profesionale │ │ │ │ │ │(nr. .../din │ │ │ │ │ │data) │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────┘    4. Prezentarea experienţei în domeniul de acreditare solicitat ┌────┬────────────────┬──────────┬───────────┬───────┬──────────┬────────────┐ │Nr. │ Numele şi data │ Perioada │ Tipul │ Cod │ Funcţia │Principalele│ │crt.│ angajatorului │angajării │activităţii│ CAEN │sau postul│ activităţi │ │ │ │ │ sau │ │ ocupat │ şi │ │ │ │ │sectorul de│ │ │responsabi- │ │ │ │ │activitate │ │ │lităţi │ ├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────┴──────────┴───────────┴───────┴──────────┴────────────┘    5. Experienţa relevantă în auditul sistemelor de management de mediu ┌────┬────────────────┬──────────┬───────────┬───────┬──────────┬────────────┐ │Nr. │Participare la │ Durata │Domeniul de│ Cod │Nr. membri│ Descrierea │ │crt.│audituri de me- │pregătirii│activitate │ CAEN │în echipă │ lucrărilor │ │ │diu, conform │ auditului│ auditat │ │ │ efectuate │ │ │EN ISO 14001 │ înainte │ │ │ │ │ │ │(denumirea orga-│ şi după/ │ │ │ │ │ │ │nizaţiei audita-│ la faţa │ │ │ │ │ │ │te) │ locului │ │ │ │ │ │ │ │(nr. zile)│ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────┴──────────┴───────────┴───────┴──────────┴────────────┘    6. Experienţa relevantă în domeniul protecţiei mediului  +  Anexa 5la procedurăTARIFEpentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/reînnoireaacreditării ca verificator de mediu┌──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐│Scopul lucrării sau al │ Tipul lucrării sau al │ Cuantumul în lei ││ serviciului care se prestează│ serviciului care se │al tarifelor care se││ │ prestează │ încasează*) ││ │ ├─────────┬──────────┤│ │ │Persoane │ Persoane ││ │ │juridice │ fizice │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┤│Acreditarea/extinderea │1. Verificarea şi analiza │ │ ││domeniului de acreditare/ │preliminară a documentelor│ │ ││reînnoirea acreditării ca │depuse │ 1.400│ 200││verificator de mediu ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │2. Analiza detaliată a │ │ ││ │documentelor depuse │ 3.000│ 500││ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │3. Susţinerea interviului │ 2.000│ 300││ ├──────────────────────────┼─────────┴──────────┤│ │4. Supravegherea activită-│ ││ │ţii verificatorului de │ ││ │mediu │ 500 │└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘__________*) a) Tariful pentru îndeplinirea atribuţiilor de secretariat tehnic al Comisiei de acreditare şi tariful pentru supravegherea activităţii verificatorului de mediu se achită la depunerea documentelor în contul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. b) Dacă solicitantul a trecut de analiza preliminară efectuată de Secretariatul tehnic, tariful pentru analiza documentelor în cadrul Comisiei de acreditare şi pentru susţinerea interviului se achită în contul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului înainte de începerea etapei de precalificare.------------Anexa 5 la procedură a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009, conform art. V din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6la procedurăFORMULAR DE NOTIFICARE    A. Date privind verificatorul de mediu*) ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Nume │ │ ├──────────────┬───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Strada, numărul │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Localitate │ │ │ Adresa ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Judeţ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Cod poştal │ │ ├──────────────┴───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Ţara │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Telefon/fax │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │E-mail │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ ││_│ Individual (persoană fizică) │ │Verificator de mediu ├─────────────────────────────────────┤ │ ││_│ Organizaţie (persoană juridică) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ ││_│ Sistem de management al calităţii│ │ ├─────────────────────────────────────┤ │Alte atestări/certificări/acreditări ││_│ Sistem de management de mediu │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ ││_│ Altele │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Certificat de acreditare ca verifi- │ │ │cator de mediu (nr. ......../din data)│ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    *) Se anexează copii ale certificatului/documentului doveditor pentru  fiecare membru al colectivului de lucru.    B. Detalii privind acreditarea ca verificator de mediu ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Organismul naţional de acreditare │ │ │(Denumire, adresă, date de contact) │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Domeniile de acreditare ca verificator│ │ │de mediu (lista conform codului CAEN) │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Restricţii │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    C. Componenţa nominală şi competenţa membrilor colectivului de lucru    a) Componenţa nominală ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr.crt.│ Numele şi prenumele membrilor colectivului de lucru │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    b) Competenţa în domeniul EMAS*)    Numele şi prenumele .............................    Pregătirea profesională .........................    Cursuri de instruire/Programe de formare profesională urmate în domeniul    protecţiei mediului ....................................    Prezentarea experienţei de muncă ...............................    Experienţa relevantă în domeniul protecţiei mediului/auditului sistemelor    de management de mediu ................................__________    *) Se completează pentru fiecare verificator de mediu care participă la  verificarea şi validarea informaţiilor.    D. Informaţii privind organizaţia pentru care se desfăşoară activităţi de    verificare şi validare în calitate de verificator de mediu*) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Date privind organizaţia │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │Denumire │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Nr. de înregistrare la registrul │ │ │comerţului │ │ ├──────────────┬───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Strada, numărul │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Adresa │Localitate │ │ │ sediului ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Judeţ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Cod poştal │ │ ├──────────────┴───────────────────────┴───────┬─────────────┬───────────────┤ │Telefon/Fax │Tipul actului│Numărul actului│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Adresa de e-mail │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Telefon/Fax │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Persoană de contact │ │ │ │Responsabil declaraţie de mediu(nume, date │ │ │ │de contact) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Reprezentant legal │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Codul CAEN al activităţilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Categoria de activităţi care cade sub inci- │ │ │ │denţa legislaţiei privind prevenirea şi con- │ DA │ NU │ │trolul integrat al poluării │ │ │ │(se va marca corespunzător) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Situaţia reglementării din punct de vedere al │Tipul actului│Numărul actului│ │protecţiei mediului │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────────────┤ │Număr de angajaţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┤ │IMM (se va marca corespunzător) │ DA │ NU │ ├──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤ │2. Descrierea organizaţiei │ ├──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │Descrierea activităţii organizaţiei/amplasa- │ │ │mentului pentru care se solicită verificarea │ │ │şi validarea informaţiilor │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Organigrama organizaţiei │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Planul de situaţie al amplasamentului │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Subcontractori │ │ ├──────────────┬───────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ │Alte certifi- ││_│ Sistem de management al calităţii │ │cate obţinute │ │ │ ││_│ Sistem de management de mediu │ │ │ │ │ ││_│ Altele │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Perioada de │ │ │desfăşurare a │ │ │verificării │ │ │(programul de │ │ │verificare) │ │ └──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘    *) Se completează pentru fiecare amplasament în parte.    E. Măsuri privind aspectele legale şi de translaţie ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Competenţa privind cunoaşterea legis- │ │ │laţiei naţionale din domeniul protec- │ │ │ţiei mediului şi altă legislaţie rele-│ │ │vantă │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Competenţa privind translaţia │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Prin prezenta declar pe propria răspundere că îmi asum răspunderea pentru  corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate. ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Întocmit la data │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Numele şi semnătura │ │ │ verificatorului de mediu │ │ │ (reprezentantului legal) │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘------------Anexa la Regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.100 din 3 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007, având conţinutul anexei la acest act normativ.------------