HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat(actualizată până la data de 28 martie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 21 ianuarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca activitate principală asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, denumite în continuare instalaţii şi echipamente, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5. (3) Capitalul social al ISCIR la data de 31 decembrie 2004 este de 409.524.277 mii lei.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului sau de activitate ISCIR are următoarele competente: a) asigură în numele statului controlul respectării prevederilor legale din domeniul său de activitate, prin supraveghere tehnică, control şi verificări în funcţionare, precum şi prin supravegherea pieţei atunci când este nominalizat pentru această activitate în reglementările tehnice, pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1;------------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. b) elaborează prescripţii tehnice pentru domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legislaţiei armonizate din domeniul reglementat;------------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. c) evaluează instalaţiile şi echipamentele în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile, cu excepţia acelor instalaţii şi echipamente ce fac obiectul legislaţiei armonizate din domeniul reglementat;------------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. d) expertizeaza şi evaluează cauzele şi efectele privind accidentele şi avariile din domeniul sau de activitate; e) constata nerespectarea dispoziţiilor legale în domeniul sau de activitate şi aplica sancţiuni contravenţionale, după caz.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate ISCIR are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; b) elaborează, actualizează şi publică prescripţii tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, punerea în funcţiune, repararea, întreţinerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea şi verificarea instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi mijloacelor de control aferente acestora, cu respectarea legislaţiei armonizate în vigoare;------------Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.b^1) elaborează prescripţii tehnice privind examinarea şi autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive şi a personalului de exploatare pentru activităţile ce fac obiectul prescripţiilor tehnice prevăzute la lit. b);------------Litera b^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. c) autorizează, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, capabilitatea agenţilor economici care proiectează, construiesc sau montează instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, cu excepţia celor ce fac obiectul legislaţiei armonizate din domeniul reglementat;------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. d) autorizează, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, capabilitatea agenţilor economici care repară, controlează prin mijloace distructive şi nedistructive, întreţin sau verifică instalaţiile şi echipamentele, precum şi aparatele, componentele sau dispozitivele de siguranţă aferente acestora, din domeniul său de activitate, aflate în funcţiune;------------Litera d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. e) autorizează laboratoarele şi standurile unde se execută încercări în vederea omologării instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguranţă aferente acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice;------------Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. f) autorizează punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor şi aparatelor din domeniul sau de activitate, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice; g) autorizează sudorii, personalul care executa examinări nedistructive, precum şi personalul de exploatare fochisti, laboranti chimia apei, macaragii, liftieri şi alte categorii de personal stabilite prin prescripţiile tehnice; h) omologhează instalaţiile şi echipamentele, aparatele, componentele, materialele, dispozitivele de siguranţă şi mijloacele de control aferente acestora, precum şi procedurile de sudură, în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice;------------Litera h) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. i) verifica respectarea prevederilor legale privind lucrările de construcţii şi montaj pentru dotări tehnologice industriale în domeniul sau de activitate; j) efectuează verificări tehnice, periodice şi inopinate pentru instalaţiile şi aparatele aflate în funcţiune, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, şi interzice funcţionarea acestora atunci când constata că nu sunt îndeplinite prevederile acestor prescripţii; k) realizează supravegherea tehnică pentru activităţile, personalul, instalaţiile şi echipamentele, precum şi pentru aparatele, dispozitivele de siguranţă, materialele şi mijloacele de control aferente acestora, pe care le-a autorizat, şi decide, după caz, menţinerea sau retragerea autorizărilor acordate;------------Litera k) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.k^1) autorizează persoane juridice referitor la activităţile de instruire şi formare profesională pentru sudori, pentru personalul care execută examinări nedistructive, precum şi pentru personalul de exploatare - fochişti, laboranţi chimia apei, macaragii, liftieri şi alte categorii de personal stabilite prin prescripţiile tehnice;------------Litera k^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. l) realizează supravegherea pieţei în domeniul sau de activitate; m) cercetează avariile şi accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează şi expertizează cauzele, modul în care s-au produs şi efectele rezultate şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz;------------Litera m) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. n) organizează şi participa la cursuri pentru autorizare, specializare şi formare profesională în domeniul sau de activitate; o) organizează cursuri de instruire privind modul de implementare a reglementărilor din domeniul său de activitate, derulează programe şi campanii de informare, în scopul creşterii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi a mijloacelor de control aferente acestora;------------Litera o) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. p) participa la elaborarea de standarde naţionale în domeniul sau de activitate; q) elaborează şi supune aprobării ministrului industriei şi resurselor proiectul listei cuprinzând tarifele pentru lucrările din competenţa ISCIR; r) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor;------------Litera r) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. s) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte tari, stabileşte şi încheie cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul sau de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline; t) coordonează şi derulează programe la nivel naţional cu finanţare interna şi/sau internaţionala. (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate. (3) Prescripţiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi b^1), precum şi lista prevăzută la alin. (1) lit. q) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3. (2) În cadrul ISCIR se organizează două unităţi cu activităţi distincte, după cum urmează: a) ISCIR-INSPECT care cuprinde Departamentul supraveghere tehnică şi verificare în funcţionare şi Departamentul prescripţii tehnice şi care are în subordine inspecţii teritoriale; b) ISCIR-SP care cuprinde Departamentul supravegherea pieţei şi care poate avea în subordine reprezentanţi în teritoriu.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (3) Salarizarea personalului ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicate instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 5 (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă prin ordin inspectorii de stat şefi adjuncţi, directorii, inspectorii şefi de departamente şi inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa şi altor persoane din cadrul ISCIR. (6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunităţi necesare realizării obiectului său de activitate.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 6Funcţionarea şi atribuţiile inspecţiilor şi unităţilor din structura ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ISCIR, care se aproba prin ordin al inspectorului de stat şef.  +  Articolul 7 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoane fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, repară, întreţin, deţin, exploatează şi comercializează instalaţii şi echipamente, precum şi aparate, componente, dispozitive de siguranţă, materiale şi mijloace de control aferente acestora, cu respectarea legislaţiei armonizate din domeniul reglementat.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile şi accidentele din domeniul sau de activitate ISCIR asigura personalul de specialitate necesar şi suporta toate cheltuielile cu deplasarea, cazarea şi diurna acestora. În cazul în care este necesară efectuarea de analize sau expertize în laboratoare ori în alte instituţii similare, cheltuielile se suporta de persoana fizica sau juridică care solicită analiza, expertiza sau punctul de vedere al ISCIR.  +  Articolul 8ISCIR are obligaţia de a înainta către Ministerul Economiei şi Comerţului, la cerere, rapoarte şi/sau informări privind activitatea proprie.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific, prestate de ISCIR cu respectarea art. 3 alin. (1) lit. q).------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 13 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 10 (1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aproba de ministrul industriei şi resurselor, în condiţiile legii. (2) Activitatea de supraveghere a pieţei poate fi finanţată din veniturile ISCIR şi/sau ale autorităţii competente potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare. Fondurile necesare pentru susţinerea acestei activităţi se prevăd special, la început de an, în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, ele urmând să fie folosite separat şi numai în acest scop.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (3) Disponibilităţile băneşti aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează şi se utilizează de aceasta în anul următor.  +  Articolul 11Pentru activităţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢII DE RIDICATA. Echipamente sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, supuse regimului de verificare tehnică:1. Cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte şi similare2. Recipiente care lucrează sub presiune3. Conducte pentru fluide sub presiune4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat5. Aparate de încălzit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos6. Arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos7. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile şi aparatele prevăzute la pct. 1-6 inclusiv8. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente echipamentelor şi instalaţiilor prevăzute la pct. 1-7 inclusiv.B. Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi componente din cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, supuse regimului de verificare tehnică:1. Generatoare de abur, apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului2. Recipiente care lucrează sub presiune3. Conducte de abur şi apă, precum şi pentru alte lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede4. Pompe5. Armături6. Suporturile elementelor sub presiune7. Macarale, poduri rulante şi mecanisme de ridicat8. Ascensoare9. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 7 şi 8.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005, conform art. 9 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2  +  Anexa 2INSPECŢII TERITORIALE ALE ISCIR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea inspecţiei teritoriale Raza de activitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. IT ISCIR Bacău - Judeţul Bacău                                             - Judeţul Neamţ 2. IT ISCIR Braşov - Judeţul Braşov                                             - Judeţul Covasna 3. IT ISCIR Bucureşti - Municipiul Bucureşti                                             - Judeţul Ilfov                                             - Judeţul Giurgiu                                             - Judeţul Ialomiţa                                             - Judeţul Teleorman                                             - Judeţul Călăraşi 4. IT ISCIR Cluj-Napoca - Judeţul Cluj                                             - Judeţul Maramureş                                             - Judeţul Bistriţa                                             - Judeţul Sălaj 5. IT ISCIR Constanţa - Judeţul Constanţa                                             - Judeţul Tulcea 6. IT ISCIR Craiova - Judeţul Dolj                                             - Judeţul Gorj                                             - Judeţul Mehedinţi                                             - Judeţul Olt 7. IT ISCIR Galaţi - Judeţul Galaţi                                             - Judeţul Brăila                                             - Judeţul Vrancea 8. IT ISCIR Iaşi - Judeţul Iaşi                                             - Judeţul Vaslui 9. IT ISCIR Oradea - Judeţul Bihor                                             - Judeţul Satu Mare10. IT ISCIR Piteşti - Judeţul Argeş                                             - Judeţul Vâlcea11. IT ISCIR Ploieşti - Judeţul Prahova                                             - Judeţul Buzău                                             - Judeţul Dâmboviţa12. IT ISCIR Sibiu - Judeţul Sibiu                                             - Judeţul Alba                                             - Judeţul Hunedoara13. IT ISCIR Suceava - Judeţul Suceava                                             - Judeţul Botoşani14. IT ISCIR Târgu Mureş - Judeţul Mureş                                             - Judeţul Harghita15. IT ISCIR Timişoara - Judeţul Timiş                                             - Judeţul Arad                                             - Judeţul Caraş-Severin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În cadrul inspecţiilor teritoriale pot funcţiona reprezentanţi în teritoriu ai ISCIR-SP.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005, conform art. 9 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3  +  Anexa 3                              ┌──────────────────────┐                              │INSPECTOR DE STAT ŞEF │                              └──────────┬───────────┘          ┌─────────────┐ │          │ Audit intern├────────────────┤ ┌──────────────────┐          └─────────────┘ ├──────────────┤Inspector de stat │                                         │ │ şef adjunct │       ┌────────────────────────┐ │ └──────────────────┘       │ Structura de securitate├────────┤ ┌──────────────────┐       └─────────┬──────────────┘ ├──────────────┤Inspector de stat │                 │ │ │ şef adjunct │        ┌────────┴───────┐ │ └──────────────────┘        │Protecţia muncii│ │        └────────────────┘ │ ┌──────────────────┐                                         ├──────────────┤ Inspector de stat│                                         │ │ şef adjunct │┌────────────────────────────────────────┤ └──────────────────┘│ ┌───────────────────┐ ││ │ Director economica├─────────┤ ┌───────────────┐│ └┬─────────────────┬┘ ├──────────────┤Oficiul juridic││ │ │ │ └───────────────┘│ │ ┌──────┴───────┐ │ ┌───────────────┐│┌──────────┴──┐ │ Financiar- │ ├──────────────┤ Resurse umane │││Contractare │ │ contabilitate│ │ └───────────────┘││achizitii, │ └─┬────────────┘ │ ┌────────────────────┐││administrativ│ │ └──────────────┤Asigurarea calităţii││└┬────────────┘ │ ┌─────────────┐ └────────────────────┘│ │ ┌───────────┐ ├──┤Contabilitate││ ├─┤Contractare│ │ │ facturare ││ │ │ achizitii │ │ └─────────────┘│ │ └───────────┘ │ ┌─────────────┐│ │ ┌─────────────┐ └──┤ Financiar ││ ├─┤Administrativ│ └─────────────┘│ │ └─────────────┘│ │ ┌─────────────────┐│ │ │Editare, tiparire││ └─┤ şi publicitate ││ │ materialelor ││ └─────────────────┘└────────────┬───────────────────────────────────────┐             │ │     ┌───────┴───────┐ ┌─────┴───────┐     │ ISCIR-INSPECT │ │ ISCIR-SP │     │Inspectori-şefi├─────┐ │Inspector-sef│     └───────┬───────┘ │ └─────┬───────┘   ┌─────────┴─────────┐ │ │   │ Departamentul │ │ ┌─────┴────────┐   │prescriptii tehnice│ │ │ Departamentul│   └─────────┬─────────┘ │ │ supravegherea│   ┌─────────┴──────────┐ │ │ pieţei │   │ Departamentul │ │ └─────┬────────┘   │supraveghere tehnica│ │ │   │şi verificare în ├──┘ ┌─────────┴─────────────┐   │ functionare │ │ Supravegherea pieţei │   └─────────┬──────────┘ │ Reprezentanti în │   ┌─────────┴──────────┐ │ teritoriu │   │ Inspecţii │ └───────────────────────┘   │ teritoriale 1-15 │   └────────────────────┘------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005, conform art. 9 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4                              NORMATIV                     privind parcul auto pentru ISCIR   1. Autolaboratoare - câte un autolaborator pentru fiecare inspecţie                        teritorială   2. Autoturisme - câte un autoturism pentru fiecare judeţ deservit de                        inspecţiile de intervenţie-verificare - teritoriale   3. Autoturisme - câte un autoturism la 10 inspectori de specialitate                        care efectuează inspecţii şi verificări tehnice                        în teren                      - câte un autoturism pentru fiecare judeţ deservit de                        inspecţiile teritoriale în scopul realizării                        activităţii de supraveghere a pieţei                      - câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)──────────────────*) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001.NOTĂ:Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzina) sau de 150 l/autolaborator (motorina).──────────────────