DECIZIE nr. 1.024 din 9 iulie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 septembrie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorCarmen-Cătălina Gliga - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Construcciones Ruiz Aleman" - S.A. din Murcia, Spania, în Dosarul nr. 2.569/54/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curţii că partea Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. a transmis note scrise, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Consideră că textul de lege ce formează obiect al acesteia este în concordanţă cu prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul excepţiei, iar eventuala nerespectare a prevederilor directivelor europene enumerate de acesta ar trebui semnalată instanţei învestite cu soluţionarea litigiului, iar nu instanţei de contencios constituţional.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 13 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 2.569/54/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială "Construcciones Ruiz Aleman" - S.A. din Murcia, Spania, într-o cauză având ca obiect un litigiu privind achiziţiile publice.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 198 alin. (1) limitează dreptul autorităţii contractante în stabilirea criteriilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice doar la cele două situaţii cuprinse în acestea, respectiv "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" şi, "în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut". Arată că "falsa aparenţă a alternativei" astfel create a condus ca, în practică, autorităţile contractante să impună participanţilor ofertanţi preţul cel mai scăzut ca unic criteriu. În opinia sa, o asemenea situaţie reprezintă, de fapt, o constrângere a ofertanţilor de a face propuneri imposibil de realizat ulterior finalizării procedurii de achiziţie. Precizează că piaţa este, în general, variabilă, putând să influenţeze oferta condiţionată de preţul cel mai scăzut în aşa fel încât lucrarea ofertată după încheierea unui astfel de contract să nu poată fi realizată. De aceea, susţine că limitarea prevăzută de textul de lege criticat "este de natură să afecteze însăşi ordinea publică şi interesul cetăţenilor". În continuare, susţine că acest text se află în contradicţie cu Directivele 2004/18/CE , 2004/17/CE şi 2007/66/CE , întrucât, potrivit normelor comunitare, atribuirea contractelor de achiziţie publică trebuie să aibă la bază respectarea unor principii fundamentale, printre care şi "eficienţa utilizării fondurilor publice". De aceea, arată că, "în condiţiile impuse de art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, nu putem analiza eficienţa fondurilor publice atâta vreme cât nicio altă condiţie în afara preţului scăzut nu prezintă importanţă".Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că legiuitorul a înţeles să ofere autorităţii contractante posibilitatea de a stabili criteriul în raport cu care să determine oferta câştigătoare, astfel încât să asigure o cât mai eficientă cheltuire a banilor publici, în raport cu necesităţile tehnice şi economice ale lucrării ce face obiectul achiziţiei.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia este neîntemeiată. În primul rând, arată că textul de lege ce formează obiect al acesteia transpune prevederile art. 53 paragraful 1 din Directiva 2004/28/CE . Apoi, observă că în criticile formulate sunt relevate aspecte ce ţin de legalitatea procesului de atribuire a contractelor, iar nu de neconstituţionalitatea legislaţiei în materie.Avocatul Poporului apreciază că prevederilor de lege criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. Textele de lege criticate au următorul cuprins:- Art. 198 alin. (1) lit. b): "(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: (...) b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut."Textele din Constituţie invocate de autorul excepţiei în motivarea criticii de neconstituţionalitate sunt cele ale art. 53 - "Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi" şi ale art. 11 - "Dreptul internaţional şi dreptul intern".Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile art. 53 din Constituţie, la care autorul acesteia îşi raportează criticile, stabilesc în mod riguros condiţiile şi limitele în care poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi. În jurisprudenţa sa, concretizată, de exemplu, în Decizia nr. 11 din 20 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 2 februarie 2004, instanţa de contencios constituţional a statuat că acest text din Legea fundamentală are în vedere numai acele drepturi şi libertăţi fundamentale înscrise în cap. II al titlului II din Constituţia României, nu şi alte drepturi. Autorul excepţiei susţine că ar fi limitat dreptul autorităţii contractante de a stabili un anumit criteriu de atribuire a contractului de achiziţie publică, or, este evident că un asemenea drept nu face parte dintre cele la care se referă art. 53 din Legea fundamentală. De altfel, Curtea constată că autorul excepţiei îşi bazează criticile pe modalitatea concretă de aplicare a textului de lege supus controlului de constituţionalitate, susţinând că, dintre cele două criterii posibile de atribuire a contractelor de achiziţie publică cuprinse în art. 198 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut, autoritatea contractantă impune în practică participanţilor ofertanţi acest din urmă criteriu, ca unic criteriu de atribuire. Curtea observă însă că asupra unor astfel de aspecte competenţa exclusivă de apreciere îi revine instanţei de judecată în faţa căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. În plus, autorul acesteia exprimă aprecieri de ordin personal referitoare la consecinţele practice ale aplicării prevederilor de lege supuse controlului Curţii Constituţionale. Acestea nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, astfel că nu pot fi analizate de instanţa de contencios constituţional, care, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, exercită controlul de constituţionalitate numai prin raportare la dispoziţiile sau principiile Constituţiei.În fine, cu privire la critica referitoare la contradicţia dintre textul de lege ce face obiectul excepţiei şi o serie de directive ale Consiliului Uniunii Europene potrivit cărora atribuirea contractelor de achiziţie publică trebuie să aibă la bază respectarea unor principii fundamentale, printre care şi "eficienţa utilizării fondurilor publice", Curtea observă că autorul excepţiei face o simplă afirmaţie, nesusţinută de niciun fel de argumente din care să rezulte o astfel de contrarietate. De altfel, în partea finală a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sunt enumerate directivele comunitare pe care aceasta le transpune în legislaţia naţională, printre acestea numărându-se inclusiv cele menţionate de autorul excepţiei.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Construcciones Ruiz Aleman" - S.A. din Murcia, Spania, în Dosarul nr. 2.569/54/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 iulie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu-------------