ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale(actualizată până la data de 3 septembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 3 septembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 august 2009.Având în vedere urgenţa realizării responsabilităţilor ce revin Guvernului, în planul strategiei din domeniul sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare, prin care autorităţile locale primesc atribuţiile şi competenţele pentru ca, odată cu finanţarea adecvată a unităţilor sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum şi de urgenţa adoptării unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ, precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari,luând în considerare că neadoptarea unor măsuri legislative urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice de către autorităţile administraţiei publice locale poate duce la deficienţe în acordarea de asistenţă medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene,astfel, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în managementul asistenţei medicale, se stabilesc premisele implicării acestora în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi,prin transferul acestor atribuţii la nivel local se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt implicate şi de care beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor locale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora.  +  Articolul 2 (1) Ansamblul atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 1 sunt următoarele: a) asistenţa medicală comunitară; b) asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ; c) finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială; d) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi; e) emiterea unor avize/autorizaţii. (2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se transferă consiliilor locale, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se transferă consiliilor locale sau judeţene, după caz. (3) Lista avizelor/autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 3 (1) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2, se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.(1^1) Sumele respective se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în care funcţionează instituţiile respective se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2009.  +  Capitolul II Asistenţa medicală comunitară  +  Articolul 4 (1) Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă. (2) Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.  +  Articolul 5Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt: a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia; b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii; c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii; d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară; e) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.  +  Articolul 6Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, sunt următoarele: a) educarea comunităţii pentru sănătate; b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos; d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos; e) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară; f) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare; g) activităţi de consiliere medicală şi socială; h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului; i) activităţi de recuperare medicală.  +  Articolul 7 (1) Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este colectivitatea locală dintr-o arie geografică definită: judeţul, municipiul, oraşul şi comuna, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile. (2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: a) nivel economic sub pragul sărăciei; b) şomaj; c) nivel educaţional scăzut; d) diferite dizabilităţi, boli cronice; e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative; f) graviditate; g) vârsta a treia; h) vârstă sub 16 ani; i) fac parte din familii monoparentale; j) risc de excluziune socială.  +  Articolul 8 (1) Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. (2) Asistentul medical comunitar poate desfăşura activitate în următoarele domenii: îngrijiri la domiciliu, psihiatrie, social şi altele asemenea. (3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului. (4) Atribuţiile categoriilor profesionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) Categoriile profesionale prevăzute la art. 8 au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate. (2) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la art. 8 se încheie cu autoritatea administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 10 (1) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcţia de instructor de educaţie. (2) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar sunt cele stabilite în conformitate cu anexa nr. IV/11b "Asistenţă socială - Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţa medico-socială" la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiaşi act normativ. (3) Salarizarea categoriilor profesionale prevăzute la art. 8 se suportă din bugetul local, potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Numărul de posturi pentru fiecare dintre categoriile profesionale prevăzute la art. 8 se aprobă prin act normativ, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice. (2) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, compartimentul desemnat cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului elaborează semestrial un raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate şi îl prezintă consiliului local sau, după caz, consiliului judeţean, precum şi unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Capitolul III Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ  +  Articolul 12 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli. (2) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli, precum şi aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii. (3) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţile apropiate.  +  Articolul 13 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară din cabinetele medicale prevăzute la art. 12 se asigură de următoarele categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali. (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Medicii de familie, medicii dentişti şi asistenţii medicali care asigură asistenţa medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ, conform art. 12 alin. (3), pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe timp parţial, încheiat cu reprezentantul autorităţii locale unde îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 14 (1) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi medicilor şi asistenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ. (2) Pentru activitatea desfăşurată pe baza contractului individual de muncă, medicii şi asistenţii medicali au dreptul la un salariu lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi acordate potrivit prevederilor aceluiaşi act normativ.  +  Capitolul IV Asistenţa medico-socială  +  Articolul 15Asistenţa medico-socială se realizează prin unităţi de asistenţă medico-socială, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Asistenţa medicală acordată în unele unitaţi sanitare cu paturi  +  Articolul 16Se transferă către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti managementul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi, din următoarele categorii: a) centrele de sănătate; b) spitalele municipale; c) spitalele orăşeneşti; d) spitalele comunale; e) alte unităţi sanitare cu paturi, cu excepţia celor de urgenţă.  +  Articolul 17 (1) Pentru unităţile sanitare prevăzute la art. 16, Ministerul Sănătăţii Publice organizează faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea managementului centrelor de sănătate, spitalelor municipale, spitalelor orăşeneşti, spitalelor comunale, precum şi a managementului unor unităţi sanitare cu paturi din municipiul Bucureşti. (2) Lista unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1), precum şi criteriile prin care se transferă managementul asistenţei medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Fazele-pilot prevăzute la alin. (1) încep în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea listei unităţilor sanitare publice cu paturi al căror management se transferă. (4) Perioada desfăşurării fazelor-pilot prevăzute la alin. (1) este de 12 luni. (5) Evaluarea capacităţii administrative a unităţii administrativ-teritoriale, necesară realizării competenţelor transferate, se face conform normelor metodologice de aplicare a prezentului capitol.  +  Articolul 18 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii: a) asigurarea managementului asistenţei medicale prin structuri cu atribuţii specifice în acest domeniu; b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii Publice; c) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. (2) Managementul asistenţei medicale prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează prin: a) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi şi în alte structuri aflate în domeniul său de competenţă, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice; b) controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu reprezentanţii casei judeţene de asigurări de sănătate; c) activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din unităţile sanitare din domeniul său de competenţă. (3) Imobilele, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16, aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se transmit în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19 (1) În situaţia în care Ministerul Sănătăţii Publice constată, după finalizarea fazelor-pilot, că autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti au capacitatea administrativă pentru a realiza managementul asistenţei medicale, poate aproba transferul managementului asistenţei medicale acordate în alte unităţi sanitare cu paturi, din categoria celor prevăzute la art. 16. (2) Lista unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1), precum şi criteriile prin care se transferă managementul asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2010.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 20Persoanele care prestează activitatea de asistenţă medicală comunitară, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art.12 se preiau, în condiţiile legii, de la unităţile sanitare care au calitatea de angajator şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 21Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţă medicală comunitară, asistenţă medicală în unităţile de învăţământ şi asistenţă medico-socială a populaţiei din zonă şi în special a celei din comunităţile defavorizate.  +  Articolul 22Transmiterea imobilelor, construcţii şi/sau terenuri aferente, precum şi schimbarea administratorilor, prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se fac numai dacă acestea au situaţia juridică reglementată, nu fac obiectul cererilor de retrocedare şi nu sunt supuse unor litigii.  +  Articolul 23Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le vor înainta Guvernului în vederea adoptării prin hotărâre.  +  Articolul 25Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă titlul V din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul internelor şi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti,12 noiembrie 2008.Nr. 162.----