HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice(actualizată până la data de 3 septembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 septembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 525 din 7 aprilie 2004; HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 728 din 7 iunie 2006; HOTĂRÂREA nr. 693 din 2 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 963 din 26 august 2009.--------**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.  +  Articolul 1 (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului. (2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv. (3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.  +  Articolul 2Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Ordonatorul de credite răspunde de: a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor; b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate; c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri; d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri; e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.  +  Articolul 4 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţiile publice, precum şi titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă, beneficiari de avansuri în condiţiile prezentei hotărâri, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 525 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 aprilie 2004. (3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. (4) Modelul scrisorii de garanţie bancară pentru returnarea avansului este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. (2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.  +  Articolul 6 (1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.  +  Articolul 7 (1) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării. (3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispoziţiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat. (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante. (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare. (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.  +  Articolul 9 (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.  +  Articolul 10Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor contractuali care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite.  +  Articolul 11Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.  +  Articolul 12Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acţiunile finanţate din fonduri publice prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.  +  Articolul 13 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica, conform instrucţiunilor ordonatorului de credite.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice  +  Anexa 2    ANEXA 2                  BANCA    .........................................               (denumirea)                 Scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului    Către ....................................................................                   (denumirea ordonatorului de credite şi adresa completă)    Denumirea contractului ...................................................    În conformitate cu prevederile contractului menţionat mai sus, contractantul...............................................................................          (denumirea şi adresa)a constituit o garanţie bancară în valoare de ........................., pentru                                                   (suma)returnarea avansului şi repararea prejudiciilor ce ar putea apărea ca urmare autilizării necorespunzătoare a acestuia.    Prin prezenta ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil să plătim înfavoarea ...................................................................               (numele persoanei juridice care acordă avansul)orice sumă cerută de acesta, la prima cerere însoţită de o declaraţie cu privirela neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, referitoare lautilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute încontractul menţionat mai sus. Suma aferentă avansului se reduce periodic,corespunzător cu balanţa regularizărilor efectuate în conformitate cuprevederile contractului. Plata se va face în termenul menţionat în cerere,fără nici o altă formalitate suplimentară din partea persoanei juridice carea acordat avansul.    Banca .................................................. nu va opera nicio retragere din această garanţie până când nu ne înştiinţaţi în scris căavansul acordat în baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia.    Prezenta garanţie este validă şi rămâne în vigoare de la data plăţiiavansului până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractualecare derivă din acordarea avansului.    Parafată de Banca ............... în ziua ..... luna .... anul ...........               Semnătura autorizată-------------