ORDONANȚĂ nr. 13 din 26 august 2009pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI poziția 3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, pe perioada derulării programului «Termoficare 2006-2015 căldură și confort», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului «Termoficare 2006-2015 căldură și confort» și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, se acordă operatorilor economici care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sume din bugetele locale, inclusiv din sume transferate bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. (la 27-03-2010, Alineatul (1) din Articolul 4, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 48 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010 ) 2. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar, înainte de constituirea fondului de rulment sau în cursul exercițiului bugetar, din disponibilitățile fondului de rulment.(3) În vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligații:a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale și de modernizare a infrastructurii de operare;b) să eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluții, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.(4) Ministerul Administrației și Internelor va monitoriza modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (3).(5) Autoritățile de reglementare competente implementează un sistem de reglementare pentru susținerea și încurajarea investițiilor în vederea promovării cogenerării de înaltă eficiență în scopul diversificării surselor de materii prime și reducerii costurilor. (la 27-03-2010, Articolul 5^2 din Punctul 2., Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 48 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010 ) 3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate conform art. 5^2. Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9În baza prevederilor prezentei ordonanțe, Ministerul Administrației și Internelor elaborează o schemă de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei din 28 noiembrie 2005 nr. 2005/842/CE privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.  +  Articolul IIAutoritățile de reglementare competente actualizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe metodologiile de determinare a valorii sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 26 august 2009.Nr. 13.------