HOTĂRÂRE nr. 861 din 22 iulie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale și pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice și de efectuare a controalelor de fond
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 18 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 99 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de realizare a serviciilor silvice și de efectuare a controalelor de fond, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Folosirea alocațiilor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 4Prevederile art. 3 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6(1) Formele de sprijin prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), la art. 97 alin. (1) lit. b) pentru persoane juridice și la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, se vor finanța numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.(2) Toate formele de sprijin prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, vor fi continuate după data de 1 ianuarie 2010 numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea și controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri pentru gestionarea durabilă a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 23 august 2006.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  p. Viceprim-ministru, ministrul
  administrației și internelor,
  Cristian Făiniși,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 22 iulie 2009.Nr. 861.  +  Anexa 1NORMA 22/07/2009  +  Anexa 2PROCEDURA 22/07/2009