HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 19 august 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare(actualizată până la data de 10 august 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 1 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 10 august 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.582 din 8 noiembrie 2006 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 4 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 805 din 15 iulie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 35 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare, cu sediul central în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Amenajările de îmbunătăţiri funciare, din domeniul public şi din domeniul privat al statului, declarate de utilitate publică, trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din concesionarea Societăţii Naţionale «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006.  +  Articolul 2^1Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi din domeniul privat al statului sau a părţilor de amenajare declarate de utilitate publică, ce se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, este prevăzută în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006.  +  Articolul 2^2 (1) Se aprobă retragerea recunoaşterii de utilitate publică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 2 şi trecerea bunurilor din cadrul acestor amenajări din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) cărora urmează să li se aplice măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b), c) şi f) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, iar cele cărora urmează să li se aplice măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a), d) şi e) din aceeaşi lege rămân în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare până la finalizarea acestor măsuri.-------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.874 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2006.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 august 2004.Nr. 1.309.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/08/2004-------------Anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.582 din 8 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 noiembrie 2006. HOTĂRÂREA nr. 1.582 din 8 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 noiembrie 2006 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2008._____________