HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*)pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional(actualizată până la data de 7 august 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 august 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009.În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în acest sistem.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.  +  Articolul 2 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional. (2) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale are obligaţia de a realiza, până la data de 31 decembrie 2009, registrul electronic al instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice din România. (3) Orice modificare survenită asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului instituţiei sau autorităţii administraţiei publice va fi comunicată în termen de 3 zile Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale în scopul actualizării registrului electronic prevăzut la alin. (2). (4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice nouînfiinţate au obligaţia de a solicita înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional în termen de 30 de zile de la data înfiinţării. (5) Neînregistrarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic Naţional, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.  +  Articolul 3 (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregati proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfata cu Sistemul Electronic Naţional. (2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 au obligaţia:------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009. a) să publice pe site-urile proprii toate formularele utilizate în relaţia cu persoanele fizice şi persoanele juridice într-un format care să permită folosirea acestora în versiune printabilă;------------Litera a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009. b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hartie, obtinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naţional. (3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristica urmatoare datei înregistrării, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publică.(3^1) Serviciile publice prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate, în baza deţinerii unui certificat electronic valid, emis de către operatorul sistemului, de către toţi contribuabilii la nivel naţional şi reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaraţiilor prevăzute în anexa nr. 2.------------Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.(3^2) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia de a accepta declaraţiile depuse de către orice contribuabil prin Sistemul Electronic Naţional, ca singură modalitate legală de transmitere în format electronic a acestora.------------Alin. (3^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009. (4) Neelaborarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice de proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi nerealizarea interfeţei cu Sistemul Electronic Naţional constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009. (5) Nerespectarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.------------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009. (6) Nerespectarea de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.------------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.  +  Articolul 5 (1) Persoanele fizice se pot inregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atesta identitatea şi domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003. (2) Inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzata, iar dacă a fost deja acordată, este suspendata sau revocata, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana fizica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.  +  Articolul 6 (1) Persoanele juridice care solicită inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decat autorităţile administraţiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligaţia să prezinte urmatoarele documente: a) certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare conform dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comerciantilor; b) documentul care atesta autorizarea funcţionarii şi certificatul de înregistrare fiscala, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant; c) imputernicirea data reprezentantului desemnat să efectueze formalitatile de înregistrare, semnata şi stampilata; d) dovada achitarii tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003. (2) Inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzata, iar dacă a fost deja acordată, este suspendata sau revocata, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana juridica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional. (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia sa comunice operatorilor Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1). (4) Necomunicarea de către utilizatorii înregistraţi a modificărilor datelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.  +  Articolul 6^1 (1) Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de cate ori este necesar, data ultimei actualizari fiind afisata pentru fiecare pagina. (2) Nerespectarea de către o instituţie sau o autoritate a administraţiei publice a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.------------Alin. (2) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 7Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispoziţie de "Sistemul e-guvernare" este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.  +  Articolul 7^1Neacceptarea efectuării plăţilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice, care are pus în funcţiune un sistem de încasare prin plată electronică a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume colectate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.------------Art. 7^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.  +  Articolul 7^2 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, acesta din urmă putând delega atribuţiile prevăzute personalului Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.------------Alin. (1) al art. 7^2 a fost modificat de art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.------------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt S.A.:Reproducem mai jos art. II din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004:"ART. II (1) În scopul standardizarii transmiterii informaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor întocmi şi vor transmite tuturor autorităţilor publice centrale şi locale un formular standard de raportare cu privire la: a) pagina de Internet prin care fiecare dintre aceste institutii ofera informaţii şi servicii publice prin intermediul mijloacelor electronice; b) sistemele informatice existente în cadrul acestora şi serviciile publice astfel oferite, precum şi categoriile de utilizatori cărora li se adreseaza. (2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, formularul prevăzut la alin. (1) va fi transmis prin intermediul prefecturilor. (3) În termen de 60 de zile de la comunicarea formularului standard de raportare prevăzut la alin. (1), instituţiile publice au obligaţia de a transmite informaţiile solicitate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei. (4) Nerespectarea de către instituţiile publice a prevederilor alin. (3) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei. (5) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (4) şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei anume imputernicit pentru aceasta. (6) Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Armeanu Cezar Manole,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administratia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.085.  +  Anexa 1  +  Anexa 1LISTAinstituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care au obligaţiade a utiliza procedura electronică pentru furnizarea serviciilor şiinformaţiilor publice a) Parlamentul României; b) Administraţia Prezidenţială; c) Secretariatul General al Guvernului; d) ministerele şi instituţiile subordonate acestora; e) serviciile publice deconcentrate ale ministerelor; f) agenţiile naţionale şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; g) alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, indiferent de modul de finanţare a acestora; h) instituţiile prefectului; i) consiliile judeţene; j) consiliile locale municipale; k) Consiliul General al Municipiului Bucureşti; l) consiliile locale orăşeneşti; m) consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; n) consiliile locale comunale; o) instituţii subordonate ale consiliilor locale cu sau fără personalitate juridică; p) alte instituţii ale administraţiei publice locale, indiferent de modul de finanţare a acestora.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2  +  Anexa 2LISTAserviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediulSistemului Electronic Naţional┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│Serviciul public furnizat │ Autoritatea publică ││ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│1. │Declaraţie privind obligaţiile de plată│Casa Naţională de Pensii şi Alte ││ │către bugetul asigurărilor sociale │Drepturi de Asigurări Sociale │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│2. │Declaraţie privind evidenţa nominală a │Agenţia Naţională pentru Ocuparea││ │asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată│Forţei de Muncă ││ │către bugetul asigurărilor pentru şomaj│ │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│3. │Declaraţie privind contribuţia de │Casa Naţională de Asigurări de ││ │asigurări sociale de sănătate │Sănătate │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│4. │Declaraţie privind obligaţiile de plată│(100) Ministerul Finanţelor ││ │la bugetul de stat │Publice │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│5. │Declaraţie privind impozitul pe profit │Ministerul Finanţelor Publice ││ │(101) │ │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│6. │Decont privind taxa pe valoarea │Ministerul Finanţelor Publice ││ │adăugată (300) │ │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│7. │Declaraţie privind obligaţiile de plată│Ministerul Finanţelor Publice ││ │la bugetele asigurărilor sociale şi │ ││ │fondurilor speciale (102) │ │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│8. │Declaraţie privind accizele (103) │Ministerul Finanţelor Publice │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│9. │Declaraţie recapitulativă privind │Ministerul Finanţelor Publice ││ │livrările/achiziţiile intracomunitare │ ││ │de bunuri (390) │ │└────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 862 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.