HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*)pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional(actualizată până la data de 29 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007.În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se inregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi procedurii de înregistrare în acest sistem.  +  Articolul 2 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional. (2) Neinregistrarea de către instituţiile publice menţionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic Naţional constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 3 (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregati proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfata cu Sistemul Electronic Naţional. (2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice are urmatoarele obligaţii: a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3; b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hartie, obtinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naţional. (3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristica urmatoare datei înregistrării, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publică. (4) Neelaborarea de către autorităţile publice de proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi nerealizarea interfetei cu Sistemul Electronic Naţional, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.------------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004. (5) Nerespectarea de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.------------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004. (6) Nerespectarea de către un functionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în instituţiile şi autorităţile publice cuprinse în anexa nr. 1, a prevederilor alin. (2) lit. b), constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.------------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional au obligaţia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Naţional sa transmita către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat şi instrucţiunile de completare a acestuia, atât în forma scrisa, cat şi în forma electronică. (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) de către autorităţile administraţiei publice constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 5 (1) Persoanele fizice se pot inregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atesta identitatea şi domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003. (2) Inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzata, iar dacă a fost deja acordată, este suspendata sau revocata, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana fizica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.  +  Articolul 6 (1) Persoanele juridice care solicită inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decat autorităţile administraţiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligaţia să prezinte urmatoarele documente: a) certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare conform dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comerciantilor; b) documentul care atesta autorizarea funcţionarii şi certificatul de înregistrare fiscala, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant; c) imputernicirea data reprezentantului desemnat să efectueze formalitatile de înregistrare, semnata şi stampilata; d) dovada achitarii tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003. (2) Inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzata, iar dacă a fost deja acordată, este suspendata sau revocata, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana juridica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional. (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia sa comunice operatorilor Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1). (4) Necomunicarea de către utilizatorii inregistrati a modificarilor datelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.------------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 6^1 (1) Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de cate ori este necesar, data ultimei actualizari fiind afisata pentru fiecare pagina. (2) Nerespectarea de către o institutie publică a prevederilor alin. (1) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 7Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispoziţie de "Sistemul e-guvernare" este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.  +  Articolul 7^1Neacceptarea efectuării plăţilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un functionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei institutii publice, care are pus în functiune un sistem de încasare prin plata electronică a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi altor sume colectate, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 7^2 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, acesta din urmă putând delega atribuţiile prevăzute personalului Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.------------Alin. (1) al art. 7^2 a fost modificat de art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.------------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt S.A.:Reproducem mai jos art. II din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004:"ART. II (1) În scopul standardizarii transmiterii informaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor întocmi şi vor transmite tuturor autorităţilor publice centrale şi locale un formular standard de raportare cu privire la: a) pagina de Internet prin care fiecare dintre aceste institutii ofera informaţii şi servicii publice prin intermediul mijloacelor electronice; b) sistemele informatice existente în cadrul acestora şi serviciile publice astfel oferite, precum şi categoriile de utilizatori cărora li se adreseaza. (2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, formularul prevăzut la alin. (1) va fi transmis prin intermediul prefecturilor. (3) În termen de 60 de zile de la comunicarea formularului standard de raportare prevăzut la alin. (1), instituţiile publice au obligaţia de a transmite informaţiile solicitate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei. (4) Nerespectarea de către instituţiile publice a prevederilor alin. (3) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei. (5) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (4) şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei anume imputernicit pentru aceasta. (6) Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Armeanu Cezar Manole,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administratia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.085.  +  Anexa 2                                     LISTA            serviciilor publice furnizate prin procedura electronică                prin intermediul Sistemului Electronic Naţional────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Serviciul public furnizat Autoritatea publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Declaratie privind evidenta nominala a Ministerul Muncii, Solidaritatii    asiguratilor şi a obligaţiilor de plată Sociale şi Familiei - Agentia    către bugetul asigurarilor sociale de stat Naţionala pentru Ocuparea Forţei    şi bugetul asigurarilor pentru şomaj de Muncă*) 2. Declaratie privind evidenta nominala a Ministerul Muncii, Solidaritatii    asiguratilor şi a obligaţiilor de plată Sociale şi Familiei - Casa    către bugetul asigurarilor sociale de stat Naţionala de Pensii şi Alte                                                Drepturi de Asigurari Sociale*) 3. Declaratie privind oblibaţiile de plată la Ministerul Finanţelor Publice*)    bugetul de stat 4. Decont privind taxa pe valoarea adăugată Ministerul Finanţelor Publice*) 5. Depunerea situaţiei financiare a agentilor Ministerul Finanţelor Publice*)    economici 6. Declaratie privind impozitul pe profit Ministerul Finanţelor Publice*) 7. Colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de    Institutul Naţional de Statistica Statistica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Pentru contribuabilii aflati în evidenta Directiei generale de       administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi judeţul       Ilfov.  +  Anexa 3LISTAformularelor furnizate prin procedura electronică prinintermediul Sistemului Electronic Naţional1. Ministerul Finanţelor Publice1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal - cod 14.13.25.991.3. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridica (010) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/11.4. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/21.5. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru persoane fizice straine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/31.6. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru institutii publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/41.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod 14.13.25.15/11.8. Cerere de rectificare a datelor inscrise în cazierul fiscal - cod 14.13.25.15/21.9. Declaratie privind oblibaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.011.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.031.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.021.12. Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, cod 14.13.01.051.13. Declaratie privind impozitul pe venitul din activităţi de expertiza contabila, tehnica judiciara şi extrajudiciara, cod 14.13.01.13.3i1.14. Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.141.15. Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizati din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.141.16. Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/R2. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei2.1. Formulare generale2.1.1. Cerere de alocaţie de stat pentru copil2.1.2. Cerere de alocaţie suplimentara pentru familiile cu copii2.2. Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă2.2.1. Cerere de repartitie2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de şomaj2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare2.2.4. Contract de asigurare pentru şomaj2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimularii ocuparii forţei de muncă2.2.6. Declaratie de contribuţie la fondul de şomaj a angajatorului2.2.7. Declaratie individuala de contribuţie la fondul de şomaj2.2.8. Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj2.2.9. Fisa pentru inregistrarea persoanei în cautarea unui loc de muncă2.2.10. Instiintare privind salariaţii care urmeaza sa primeasca preaviz în vederea acordarii serviciilor de preconcediere2.3. Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmas2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decat pensiile2.3.4. Contract de asigurare sociala2.3.5. Declaratie de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare2.3.6. Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat2.4. Inspectoratul teritorial de muncă2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfectionare organizat de către inspectoratele teritoriale de muncă2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidaritatii sociale nr. 657/20012.4.3. Model de contract individual de muncă2.4.4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislaţiei de protectia muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidaritatii sociale nr. 657/20012.4.5. Model de nota de lichidare2.5. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap2.5.1. Cerere de finanţare3. Ministerul Sănătăţii3.1. Formulare generale3.1.1. Declaratie referitoare la condiţiile igienico-sanitare3.1.2. Fisa de consultaţii medicale tip a(b) pentru conducătorii de autovehicule3.1.3. Fisa de solicitare a examenului medical la angajare3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitara3.2. Directia de sănătate publică a judeţului3.2.1. Contract de comodat4. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate4.1. Declaratie privind oblibaţiile de constituire şi plata fondului de asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decat cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă şi/sau a unei conventii (perioada/an)5. Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din România5.1. Cerere de inscriere la examenul de admitere în vederea obtinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii superioare5.2. Cerere pentru dobandirea calităţii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România5.3. Fisa pentru persoane fizice5.4. Fisa pentru societăţi comerciale6. Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere7. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului7.1. Autorizatie de functionare a laboratorului de examinare psihologica7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de constructii în zona libera7.3. Aprobarea schimbarii seriei de motor7.4. Aprobarea schimbarii seriei de sasiu7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activităţii de taximetrie în municipiul Bucureşti8. Ministerul Administraţiei şi Internelor8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate8.2. Cerere pentru anuntarea resedintei8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport8.4. Cerere pentru prelungirea valabilităţii pasaportului8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport în caz de furt, pierdere, deteriorare8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport8.7. Cerere pentru dobandirea statutului de cetatean român cu domiciliul în strainatate8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România8.9. Cerere pentru emiterea pasaportului şi stabilirea domiciliului în strainatate a minorilor, cetăţeni români adoptati de cetăţeni straini8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic faţă de statul român8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara8.12. Cerere pentru reintregirea familiei8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetatenilor straini8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de sedere permanenta8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizaţii de circulatie provizorie8.17. Cerere de inmatriculare a autovehiculului8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare8.19. Cerere pentru obtinerea unui duplicat al certificatului de inmatriculare8.20. Contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit8.21. Cerere de radiere a autovehiculului8.22. Delegatie pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto (persoana juridica)8.23. Fisa de inmatriculare a vehiculului8.24. Fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor8.25. Fisa deţinătorului permisului de conducere8.26. Cerere pentru eliberarea pasaportului pentru persoana fără cetatenie cu domiciliul în România8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate pentru solicitanţii statutului de refugiat8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de calatorie pentru strainii care au primit o formă de protecţie în România8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru refugiati şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului8.35. Cerere de participare în programul de integrare socioprofesionala pentru strainii care au primit statutul de refugiat9. Primaria Municipiului Bucureşti9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism9.2. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiinţare9.3. Cerere de delegare9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei9.5. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de nastere9.6. Declaratie privind achitarea taxei de regularizare10. Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic10.2. Cerere de eliberare a licentei de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizatiei tehnice de functionare pentru statii de emisie/retele de telecomunicatii utilizate pentru difuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale10.4. Model de cerere de informaţii - cerere-tip10.5. Model de reclamatie administrativa I10.6. Model de reclamatie administrativa II10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking11. Ministerul Justiţiei11.1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective şi/sau activităţi, reluare procedura, revizuire/reinnoire aviz/autorizatie şi/sau acord11.1.2. Cerere de depunere a bilantului11.1.3. Cerere de depunere şi/sau mentionare de acte11.1.4. Cerere de indreptare a erorilor materiale - Declaratie de menţiuni11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificarii actului constitutiv, de autorizare a funcţionarii11.1.6. Cerere de preschimbare11.1.7. Cerere de radiere. Declaratie de menţiuni11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblema11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firma11.1.10. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 111.1.11. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 211.1.12. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al protectiei muncii - model 111.1.13. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al protectiei muncii - model 211.1.14. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 111.1.15. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 211.1.16. Declaratie pe propria raspundere - privind respectarea legislaţiei de protectia mediului - model 111.1.17. Declaratie pe propria raspundere - privind respectarea legislaţiei de protectia mediului - model 211.1.18. Declaratie pe propria raspundere - privind respectarea legislaţiei de protectia mediului - model 311.1.19. Declaratie pe propria raspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 111.1.20. Declaratie pe propria raspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 211.1.21. Declaratie pe propria raspundere11.1.22. Fisa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului11.1.23. Fisa de prezentare a sediului şi domeniului de activitate11.1.24. Memoriu tehnic veterinar11.1.25. Optiuni de comunicare11.1.26. Specimen de semnaturi12. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale12.1. Cerere pentru acordarea autorizatiei societatii comerciale care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale13. Ministerul Afacerilor Externe13.1. Departamentul pentru Comert Exterior şi Promovare Economica - Directia de licente13.1.1. Cerere pentru licenta de export13.1.2. Cerere pentru licenta de import14. Regia Autonoma "Monitorul Oficial"14.1. Aprobarea publicarii pierderii/furtului certificatului de inmatriculare a autovehiculului - persoana fizica14.2. Aprobarea publicarii pierderii/furtului certificatului de inmatriculare a autovehiculului - persoana juridica14.3. Aprobarea publicarii pierderii/furtului permisului de conducere15. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii15.1. Cerere de acordare a licentei individuale privind furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal15.2. Cerere de inscriere a modificarilor privind furnizarea serviciilor postale15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală15.4. Notificare privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală15.5. Notificare privind furnizarea retelelor şi serviciilor de comunicatii electronice-----------