ORDIN nr. 3.410 din 16 martie 2009privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planurile-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planurile-cadru de învățământ pentru clasele a XI-a și a XII-a, ciclul superior al liceului, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Începând cu anul școlar 2009-2010, la clasele a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior și superior ale liceului, filierele teoretică și vocațională, se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate în anexele nr. 1 și 2*).*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Planurile-cadru pentru clasele a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior și superior ale liceului, filierele teoretică și vocațională, sunt structurate pe următoarele componente: trunchi comun - TC, curriculum diferențiat - CD, curriculum la decizia școlii - CDȘ. În trunchiul comun și în curriculumul diferențiat sunt cuprinse alocările orare corespunzătoare tuturor disciplinelor de învățământ care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unei specializări. Curriculumul la decizia școlii cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unități de învățământ.  +  Articolul 5(1) În cazul profilurilor și specializărilor din cadrul filierelor teoretică și vocațională pentru care se organizează învățământ în limbile minorităților naționale, în planurile-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a de liceu se include, în cadrul ariei curriculare "Limbă și comunicare", disciplina Limba și literatura maternă.(2) Disciplinelor Limba și literatura maternă și Limba și literatura română li se alocă același număr de ore, cu aceeași poziție în planul-cadru de învățământ - în trunchiul comun sau în curriculumul diferențiat.(3) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este la decizia școlii.  +  Articolul 6(1) Planurile-cadru ale învățământului liceal includ Religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinților sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia și confesiunea.(2) La solicitarea scrisă a părinților sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele disciplinei Religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără această disciplină.  +  Articolul 7(1) În învățământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei Limba modernă 1, ore în care se includ și cele prevăzute în trunchiul comun (TC) și, după caz, în curriculumul diferențiat (CD).(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 8(1) În învățământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina Limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ și cele prevăzute în trunchiul comun (TC) și, după caz, în curriculumul diferențiat (CD).(2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea disciplinelor Geografie - în clasa a IX-a, Istorie - în clasa a X-a și Elemente de cultură și civilizație - în clasele a XI-a și a XII-a, specifice spațiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară "Om și societate" și sunt predate în Limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menționate se alocă din curriculumul la decizia școlii (CDȘ).(3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 9În învățământul liceal se pot organiza clase de matematică-informatică, intensiv informatică. La aceste clase, pentru disciplina Informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul curriculumului la decizia școlii. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 10(1) În situația în care orele alocate disciplinelor specifice menționate la art. 7-9 și la clasele cu predare în limbile minorităților naționale nu pot fi asigurate integral din trunchiul comun (TC), curriculumul diferențiat (CD) și prin alocarea de ore din curriculumul la decizia școlii (CDȘ), diferența de ore necesare se alocă prin depășirea numărului maxim de ore prevăzute în planul-cadru pentru specializările respective.(2) Pentru buna funcționare a claselor prevăzute la art. 7-9, conducerile unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare răspund direct de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității didactice pentru aceste clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învățământ respectivă.  +  Articolul 11(1) Pentru constituirea și pregătirea formațiilor sportive și/sau artistice ale școlilor, participante la competițiile interșcolare, se alocă, în afara orarului zilnic, în funcție de resursele materiale și umane ale unității de învățământ, un număr de câte două ore pe săptămână pentru o formație sportivă și/sau artistică. Aceste ore intră în norma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.(2) La solicitarea scrisă a elevilor, în învățământul liceal, exceptând specializările din cadrul profilului sportiv, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfășoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cu elevi proveniți de la mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră în norma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.(3) Numărul ansamblurilor sportive, al formațiilor sportive și/sau artistice ale școlii, precum și criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate.  +  Articolul 12Activitatea cuprinsă în aria curriculară "Consiliere și orientare" intră în atribuțiile personalului didactic care îndeplinește funcția de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.  +  Articolul 13(1) Planurile-cadru de învățământ cuprinse în anexele nr. 1 și 2 sunt parte integrantă a curriculumului național și reprezintă ofertă centrală obligatorie - în cazul tuturor profilurilor și specializărilor din cadrul filierelor teoretică și vocațională.(2) Inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ răspund de aplicarea integrală și corectă la clasă a planului-cadru de învățământ în vigoare, corespunzător filierei, profilului și specializării.  +  Articolul 14(1) Pentru învățământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a-a XIII-a, rămân în vigoare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul seral.(2) Pentru învățământul seral, filiera tehnologică a liceului, școala de arte și meserii și anul de completare, prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.051/2006 rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul școlar 2009-2010 se află în:a) clasa a X-a, școala de arte și meserii;b) clasa a XI-a, anul de completare;c) clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;d) clasele a XII-a și a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.  +  Articolul 15(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 16Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  București, 16 martie 2009.Nr. 3.410.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEla Ordinul nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi