CRITERII din 17 iunie 2009 (*actualizate*)de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcţie la roşu şi pentru finanţatori(actualizate până la data de 28 iulie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009.  +  Articolul 1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată sunt următoarele: a) la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică; b) achiziţionează în cadrul programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;------------Litera b) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. c) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; f) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; după expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;------------Litera g) a art. 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare a locuinţei, pe toată durata finanţării.------------Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009.  +  Articolul 2Criteriile de eligibilitate pentru finanţatori sunt următoarele: a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00 % pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50 % pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării; c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele; d) nu percep comision de rambursare anticipată; e) solicită un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro; f) durata maximă a creditului este de 30 ani; g) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; h) acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată;------------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare în cartea funciară a interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare;------------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. j) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f) şi g), pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.------------Litera k) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009.  +  Articolul 3În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe lângă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi c), acesta trebuie să prezinte finanţatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009.  +  Articolul 4Pentru achiziţionarea locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, în cazul în care finanţatorii solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare, vor plăti acestuia un comision unic de analiză de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finanţator. Comisionul este suportat de beneficiar.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009.--------------