ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar(actualizată până la data de 16 iulie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 16 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009.Luând în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi reducerii inflaţiei, precum şi asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanţării proiectelor de infrastructură şi cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar,având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale organismelor financiare internaţionale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate şi, implicit, a riscului declanşării procedurii de deficit excesiv, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici.--------------Alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009. (2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României se înţelege personalul încadrat pe funcţii publice sau pe funcţii contractuale bugetare, altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 75% în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.(1^1) Pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor cu până la 75% se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Alin. (1^1) al art. 2 din Legea nr. 490/2004 de la pct. 2 al art. I a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009. (2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii."  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Încadrarea specialiştilor în managementul de proiect se face pe funcţii publice sau contractuale, după caz, ţinându-se cont de condiţiile locale concrete, atât la nivelul structurilor autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora................................................................. (3) Pentru activitatea desfăşurată, specialiştii pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională, prevăzuţi la alin. (1), beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi, precum şi de o majorare cu până la 75% a salariilor de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului."--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 10 din Legea nr. 339/2007 de la pct. 1 al art. IV au fost modificate de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009.2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Pentru a beneficia de majorarea prevăzută la alin. (3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.(3^2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (3) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii."  +  Articolul VÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile şi procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.  +  Articolul VIArticolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIIArticolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual, altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar, din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi al sucursalelor judeţene ale acesteia beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi, la care se adaugă o majorare a salariilor de bază cu până la 75% din acestea. (2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii."  +  Articolul VIIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile şi procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.  +  Articolul IXOrdonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.--------------Art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 de la pct. 1 al art. IX a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009.2. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe lângă salariul de bază, stabilit în condiţiile legii, beneficiază şi de spor de vechime şi majorările prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile personalului contractual din autorităţi şi instituţii publice şi, după caz, prevăzute în mod expres de dispoziţiile legale speciale aplicabile în autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea."  +  Articolul XIndemnizaţiile de conducere pentru personalul bugetar, atât contractual cât şi funcţionari publici, prevăzute în actele normative, reprezintă limite maxime până la care conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, având calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.  +  Articolul XIAlineatul (2) al articolului 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru activitatea desfăşurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de până la 55% aplicat la salariul de bază şi care nu face parte din acesta, precum şi de prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. Nivelul individual al sporului de manager public se stabileşte de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice."  +  Articolul XIIIPrin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizaţie de şedinţă egală cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizaţia se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul XIVArticolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi cunosc una sau mai multe limbi străine rare, altele decât cele de circulaţie internaţională, pe care le folosesc în exercitarea funcţiei diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului afacerilor externe."  +  Articolul XVAlineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei funcţii în cadrul sistemului de salarizare a funcţionarilor publici; totodată, auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar."  +  Articolul XVIAlineatele (1) şi (2) ale articolului 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate, pe baza certificării de către preşedintele comisiei a desfăşurării activităţii comisiei pe luna respectivă. (2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, membrii şi persoanele care asigură secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcţia publică de secretar general din cadrul ministerelor."  +  Articolul XVIIArticolul 42 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit conform legii. (2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 1% din salariul de bază, stabilit conform legii."  +  Articolul XVIIIArticolul 33 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei paritare, preşedintele, membrii şi secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă doar în lunile în care comisia paritară îşi desfăşoară activitatea, pe baza proceselor-verbale ale şedinţelor acesteia."  +  Articolul XIXOrdonatorii principali de credite au obligaţia de a se încadra în limitele de cheltuieli cu personalul, aşa cum sunt acestea prevăzute în legea bugetară anuală.  +  Articolul XXAlineatul (5) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru."  +  Articolul XXILitera d) a articolului 15 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", capitolul IV "Măsuri anticorupţie", din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru;".  +  Articolul XXIIArticolul 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector."--------------Art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 de la art. XXII a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 aprilie 2009.Nr. 35.------