ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009  Văzând Referatul de aprobare nr. 61.254 din 16 iunie 2009 al Direcţiei generale protecţia mediului şi dezvoltare durabilă,având în vedere Memorandumul privind "Reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective", aprobat de Guvern în data de 11 martie 2009,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 17 din Regulamentul privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.474/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 5 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:"Art. 17. - (1) Valoarea tarifului pentru deschiderea unui cont în registrul naţional este de 200 euro, achitat prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii. (2) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor este de: a) 100 euro + 0,000596 euro/certificat, stabilită în funcţie de numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii, pentru operatorii instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006; b) 200 euro, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii, pentru persoanele fizice şi juridice, altele decât persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006. (3) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) lit. a) se stabileşte anual prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (4) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) se achită anual, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor celui pentru care se percepe tariful pentru administrarea contului. (5) Tarifele se achită în contul deschis la Trezoreria Statului - Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a sectorului 6 Bucureşti, care se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu instrucţiunile de completare a foii de vărsământ/ordinului de plată. (6) Destinaţia sumelor încasate din tarife este cea prevăzută la art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Neplata tarifelor pentru administrarea conturilor atrage blocarea conturilor."  +  Articolul IINomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.  +  Articolul IIIAnexele nr. 11 şi 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul IVAnexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.  +  Articolul VAnexa nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.  +  Articolul VIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 16 iunie 2009.Nr. 890.  +  Anexa 1 ───────(Anexa la Ordinul nr. 1.108/2007)─────────────────────────────────NOMENCLATORULlucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publicepentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifeloraferente acestora  +  Secţiunea 1 Lucrări şi servicii prestate de către autorităţile publice pentru protecţia mediului
             
    Nr. crt.Scopul lucrării sau al serviciuluiTipul lucrării sau al serviciului care se presteazăCuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)Precizări suplimentare
    1.Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private (diverse etape) sau revizuirea/actualizarea acordului de mediuEvaluarea iniţială a solicitării100  
    Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului400Pentru proiectele pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapă.
    Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului1.000  
    Etapa de analiză a calităţii raportului evaluării impactului asupra mediului2.000  
    Revizuirea/actualizarea acordului de mediu500  
    2.Parcurgerea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediuEvaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu500  
    Analiza bilanţului de mediu1.000Se aplică şi pentru analiza bilanţului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu.
    Finalizarea programului pentru conformare, după caz1.000  
    Revizuirea autorizaţiei de mediu250  
    3.Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe (diverse etape)Încadrare500  
    Analiza calităţii raportului:    
    - planuri/programe locale500  
    - planuri/programe judeţene1.500  
    - planuri/programe regionale2.000  
    - planuri/programe naţionale2.500  
    4.Parcurgerea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/actualizarea acesteia (diverse etape)Analiza preliminară a documentaţiei, realizată de către autorităţile publice pentru protecţia mediului1.000  
    Analiza propriu-zisă a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu5.000  
    Revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu2.500  
    5.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de aplicare în agricultură a nămolului de la epurarea apelor uzateAnaliza documentaţiei depuse şi verificarea în teren150  
    6.Parcurgerea procedurii de autorizare a utilizării în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic/parcurgerea procedurii de revizuire a autorizaţiei de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic - pentru o singură incintăProcedura de autorizare
    Evaluarea dosarului7.000  
    Emiterea autorizaţiei10.000  
    Procedura de revizuire a autorizaţiei
    Evaluarea dosarului de notificare4.000  
    Emiterea autorizaţiei6.000  
    7.Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului pentru microorganisme modificate genetic utilizate în condiţii de izolare - un singur microorganism modificat geneticAnaliza documentaţiei şi emiterea acordului de import15.000  
    8.Parcurgerea procedurii de autorizare a introducerii deliberate în mediu a unui organism modificat genetic/Parcurgerea procedurii de revizuire a autorizaţiei de introducere deliberată în mediu a organismelor modificate genetic - un singur organism modificat genetic şi o singură locaţieProcedura de autorizare
    Analiza dosarului de notificare2.000  
    Emiterea autorizaţiei4.000  
    Procedura simplificată de autorizare
    Analiza dosarului de notificare2.000  
    Emiterea autorizaţiei6.000  
    Procedura de revizuire a autorizaţiei
    Analiza dosarului de notificare2.000  
    Emiterea autorizaţiei4.000  
    9.Parcurgerea procedurii de autorizare a introducerii pe piaţă a unui organism modificat genetic/Parcurgerea procedurii pentru reînnoirea autorizaţiei privind introducerea pe piaţă a unui organism modificat geneticAnaliza dosarului de notificare7.000  
    Elaborarea raportului de evaluare85.000  
    Emiterea autorizaţiei30.000  
    10.Parcurgerea procedurii pentru aprobarea importului organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă - un singur organism modificat geneticAnaliza documentaţiei şi emiterea acordului de import15.000  
    11.Aprobarea planurilor de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCTAnaliza, verificarea în teren şi aprobarea planului de eliminare300  
    12.Înregistrarea producătorilor de echipamente electrice şi electroniceAnaliza documentaţiei şi emiterea formularului de înscriere în registrul de punere pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice500  
    13.Emiterea, revizuirea şi vizarea anuală a licenţei de operare pentru operatorii economici în scopul preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare, reutilizare şi reciclare, după caz, a deşeurilorAnaliza documentaţiei şi eliberarea licenţei de operare7.500Se aplică pentru deşeuri de ambalaje, vehicule scoase din uz şi deşeuri din echipamente electrice şi electronice.
    Analiza documentaţiei şi revizuirea licenţei de operare2.000
    Analiza documentaţiei şi acordarea vizei anuale2.000
    14.Parcurgerea procedurii de aprobare pentru transportul deşeurilorProcedura de aprobare pentru transportul intern de deşeuri periculoase200  
    Procedura de aprobare pentru importul deşeurilor periculoase destinate valorificării1.500  
    Procedura de aprobare pentru importul sau tranzitul de deşeuri nepericuloase100  
    Procedura de aprobare pentru exportul sau tranzitul de deşeuri periculoase500  
    15.Parcurgerea procedurii de autorizare a produselor biocideAnaliza documentaţiei pentru:    
    - evaluarea comportării în mediu a substanţelor active1.000  
    - evaluarea profilului ecotoxicologic al substanţelor active1.100  
    - evaluarea comportării în mediu a produselor biocide1.000  
    - evaluarea profilului ecotoxicologic al produselor biocide1.100  
    - evaluarea comportării în mediu în cazul extinderii domeniului de utilizare a unui produs biocid1.000  
    - evaluarea documentaţiei tehnice pentru produse biocide de risc scăzut500
   +  Secţiunea a 2-a Tarife pentru analize de laborator efectuate de autorităţile pentru protecţia mediului, defalcate pe indicatori*)___________ Notă *) Lucrările sau serviciile cuprinse în secţiunea a 2-a se pot organiza şi desfăşura numai la solicitarea operatorilor economici interesaţi şi numai în baza unui/unei contract/convenţii sau a altei înţelegeri oficiale între operatorul economic şi agenţia de protecţie a mediului.
           
    Analize de laborator
    Nr. crt.Indicatorul analizatCuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)Precizări suplimentare
    1.NH3 - valoare medie zilnică230Se aplică pentru poluanţi gazoşi (imisii) - recoltare şi analiză chimică
    2.NH3 - valoare medie scurtă durată (30 minute)50
    3.SO2 - valoare medie zilnică210
    4.SO2 - valoare medie orară45
    5.NO2 - valoare medie orară57
    6.H2S - valoare medie zilnică240
    7.H2S - medie scurtă durată (30 minute)60
    8.CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore150
    9.O3 - valoare medie orară100
    10.O3 - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore170
    11.Cl2 - valoare medie zilnică80
    12.Cl2 - medie scurtă durată (30 minute)60
    13.Pulberi în suspensie-fracţiunea PM10 - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică160
    14.Pulberi în suspensie-fracţiunea PM2,5 - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică160
    15.Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.)120
    16.Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară40
    17.Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată (30 minute)44
    18.Hidrocarburi totale - metoda cromatografică250
    19.Aerosoli de H2SO4 - valoare medie zilnică80
    20.HCl - valoare medie zilnică72
    21.HF - valoare medie zilnică72
    22.C6H5-OH - valoare medie zilnică72
    23.HCHO - valoare medie zilnică57
    24.Analiză la coş cu diametrul < 0,3 m (H2S, HCl, HF) măsurătoare momentană150Se aplică pentru poluanţi gazoşi (emisii) în atmosferă - recoltare şi analiză chimică.
    25.SO2 - valoare medie zilnică100
    26.NO(x) - valoare medie zilnică100
    27.CO - valoare medie zilnică100
    28.CO2 - valoare medie zilnică100
    29.Pulberi totale - valoare medie zilnică280
    30.COV - măsurătoare pe component50
    31.Analiză emisii la coş cu diametrul < 0,3 m (O2, CO, CO2, NO(x), SO(x), temperatura şi viteza gazelor) măsurătoare momentană200
    32.Analiză emisii la coş cu diametrul > 0,3 m (O2, CO, CO2, NO(x), SO(x), temperatura) măsurătoare momentană250
    33.Compuşi organici volatili - metoda cromatografică (9 componenţi) hidrocarburi C3-C(e), benzen, toluen, xilen00
    34.Analiză la coş cu diametrul > 0,3 m (H2S, HCl, HF) măsurătoare momentană190
    35.Analiză la coş cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană280
    36.Analiză la coş cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană320
    37.Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Hg)150
    38.Micropoluanţi organici: PAH - metoda cromatografică300
    39.Micropoluanţi organici: PCDD/PCDF - metoda cromatografică300
    40.Nivel de zgomot150
    41.PH10Se aplică pentru determinări ale indicatorilor de calitate a apei.
    42.Clor liber10
    43.Alcalinitate/Aciditate15
    44.Duritate25
    45.Conductivitate13
    46.Temperatură8
    47.Materii totale în suspensie MTS30
    48.Consum biochimic de oxigen CBO5 - analiza chimică75
    49.Consum biochimic de oxigen CBO5 - metoda instrumentală120
    50.Consum chimic de oxigen CCO-Mn25
    51.Consum chimic de oxigen CCOCr90
    52.Amoniu45
    53.Azotaţi40
    54.Azotiţi25
    55.Azot total60
    56.Fosfaţi40
    57.Fosfor total55
    58.Sulfaţi - metoda gravimetrică50
    59.Sulfaţi - metoda turbidimetrică40
    60.Sulfuri - metoda titrimetrică20
    61.Sulfuri - metoda spectrofotometrică65
    62.Cianuri totale89
    63.Cloruri25
    64.Fenoli - analiza chimică98
    65.Fenoli - metoda gazcromatrografică350
    66.Clorfenoli - metoda gazcromatrografică300
    67.Produse petroliere98
    68.Substanţe extractibile cu solvenţi organici82
    69.Substanţe extractibile - metoda spectroscopică IR315
    70.Substanţe extractibile - metoda gazcromatografică300
    71.Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără60
    72.Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără90
    73.Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit90
    74.Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit95
    75.Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na, K, Ca, Mg)45
    76.Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică250
    77.Reziduu fix30
    78.Detergenţi80
    79.Oxigen dizolvat35
    80.Ca - metoda complexonometrică15,50
    81.Mg - metoda complexonometrică15,50
    82.Cr^+6 - metoda spectrofotometrică40
    83.Fluoruri40
    84.Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică250
    85.PAH-uri - metoda cromatografică250
    86.Compuşi bifenil policloruraţi PCB300
    87.Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali)120
    88.Analiză biologică (fitoplancton, zooplancton etc.)360
    89.PH14Se aplică pentru analize de sol, deşeuri, sedimente.
    90.Conductivitate10
    91.Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA127
    92.Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem generator de hidruri145
    93.Produs petrolier - metoda gravimetrică95
    94.Produs petrolier - metoda gazcromatografică350
    95.Substanţe extractibile cu solvenţi organici70
    96.Substanţe extractibile - metoda spectroscopică IR400
    97.Azot total80
    98.Fosfor total70
    99.Cloruri30
    100.Sulfaţi70
    101.Carbonaţi15
    102.Carbon organic32
    103.Humus22
    104.Umiditate20
    105.Substanţe extractibile şi produse petroliere (analiză IR)315
    106.Metale grele din vegetaţie (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA127
    107.Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică300
    108.Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică300
    109.PAH-uri - metoda cromatografică300
    110.Compuşi bifenil policloruraţi PCB300
    111.Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali)120
    112.Analiză biologică (fitobentos, zoobentos etc.)450
    113.Determinări radionuclizi gama naturali532Se aplică pentru analize de radioactivitate a mediului.
    114.Determinări radionuclizi gama artificiali532
    115.Determinări radionuclizi alfa naturali538
    116.Determinări radionuclizi alfa artificiali560
    117.Determinări beta globale60
    118.Determinări alfa globale60
    119.Determinări tritiu350
    120.Determinări 14 C400
    121.Determinări 90 Sr300
    122.Estimări doză330
    123.Determinare radon165
    124.Determinare thoron165
    125.Determinări doză cu staţii automate165
    126.Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 1 minut) cu staţii automate0,15
    127.Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 1 oră) cu staţii automate8
    128.Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 24 ore) cu staţii automate165
    129.Determinare doza gama în apă (valoare medie pe 10 minute) cu staţii automate1,25
    130.Determinare doza gama în apă (valoare medie pe 24 ore) cu staţii automate180
  1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităţilor pentru protecţia mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, preţul combustibilului decontându-se la la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcţie de tipul autovehiculului.3. În cazul în care efectuarea prelevării/măsurătorii implică şi alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari şi vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între autorităţile pentru protecţia mediului şi beneficiari.
   +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 11 la procedură)───────────────────────────TARIFELEcare se încasează de agenţiile pentru protecţia mediului şiAdministraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  Analiza solicitărilor şi a documentaţiilor care privesc: Tarifele, în lei, care se plătesc de:
  persoane fizice persoane juridice
  (1) activităţile de recoltare/capturare şi/sau achizi- ţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate 50 250
  (2) verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri 50 150
  (3) activităţile de vânătoare 200*)
  _________ Notă *) Se plătesc numai de gestionarii fondurilor de vânătoare.
   +  Anexa 3 ───────(Anexa nr. 12 la procedură)───────────────────────────TARIFELEcare se încasează de către autoritatea publică centrală pentruprotecţia mediului
  A. Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de export/ certificatului de origine pentru flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi pentru specii de floră şi faună sălbatică non-CITES, în funcţie de tipul resurselor care se exportă sau se pun pe piaţa internă comunitară: Tariful
  a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată 0,030 lei/kg
  b) plante din flora sălbatică, medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub formă întreagă sau părţi din acestea (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, seminţe şi muguri), în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată 0,015 lei/kg
  c) plante din flora sălbatică - stuf (sub formă întreagă sau părţi din acestea) 0,0030 lei/kg
  d) seminţe de specii forestiere şi alte specii de floră sălbatică (resurse genetice) 0,200 lei/kg
  e) fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată 0,015 lei/kg
  f) melci în stare vie 1 leu/kg
  g) carne de melc decochiliată congelată 0,10 lei/kg
  h) cochilii de melc 0,025 lei/kg
  i) scoici, broaşte şi raci, în stare vie 1 leu/kg
  j) scoici, broaşte şi raci, în stare semiprelucrată 0,25 lei/kg
  k) alte organisme acvatice (viermi, crustacee şi altele) 0,50 lei/kg
  l) iepuri şi alte mamifere sălbatice mici, în stare vie (resursă genetică) 10 lei/exemplar
  m) iepuri şi alte mamifere sălbatice mici sacrificate prin diverse metode, conform legii 0,10 lei/kg
  n) mamifere sălbatice mari vii (resursă genetică) 50 lei/exemplar
  o) mamifere sălbatice mari, împuşcate 0,10 lei/kg
  p) păsări vii din fauna sălbatică (resursă genetică) 25 lei/exemplar
  q) păsări din fauna sălbatică, împuşcate 0,20 lei/kg
  r) flori de mină 25 lei/exemplar
  s) fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate 20 lei/exemplar
  B. Analiza documentaţiei şi emiterea autorizaţiei speciale pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări din anexa 5E a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, respectiv a acordului pentru importul plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică în stare vie 25 lei/autori- zaţie, respectiv acord de import
   +  Anexa 4 ───────(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 255/2007)─────────────────────────────────────TARIFELEpentru eliberarea permiselor de import, export şi a certificatelor dereexport, precum şi a certificatelor prevăzute la art. 8, 9 şi 10 dinRegulamentul (CE) nr. 338/97 , cu modificările şi completările ulterioare
  Denumirea tarifului Persoane fizice Persoane juridice
  1. Analiza documentaţiei şi eliberarea permisului de import sau export ori a certificatului de reexport 80 lei 100 lei
  2. Analiza documentaţiei şi eliberarea certificatului pentru bunuri personale/certificatului pentru expoziţii itinerante/certificatului pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene 80 lei
   +  Anexa 5 ────────(Anexa nr. 5 la regulament)────────────────────────────TARIFEpentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/reînnoireaacreditării ca verificator de mediu┌──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐│Scopul lucrării sau al │ Tipul lucrării sau al │ Cuantumul în lei ││ serviciului care se prestează│ serviciului care se │al tarifelor care se││ │ prestează │ încasează*) ││ │ ├─────────┬──────────┤│ │ │Persoane │ Persoane ││ │ │juridice │ fizice │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┤│Acreditarea/extinderea │1. Verificarea şi analiza │ │ ││domeniului de acreditare/ │preliminară a documentelor│ │ ││reînnoirea acreditării ca │depuse │ 1.400│ 200││verificator de mediu ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │2. Analiza detaliată a │ │ ││ │documentelor depuse │ 3.000│ 500││ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │3. Susţinerea interviului │ 2.000│ 300││ ├──────────────────────────┼─────────┴──────────┤│ │4. Supravegherea activită-│ ││ │ţii verificatorului de │ ││ │mediu │ 500 │└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘__________ Notă *) a) Tariful pentru îndeplinirea atribuţiilor de secretariat tehnic al Comisiei de acreditare şi tariful pentru supravegherea activităţii verificatorului de mediu se achită la depunerea documentelor în contul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. b) Dacă solicitantul a trecut de analiza preliminară efectuată de Secretariatul tehnic, tariful pentru analiza documentelor în cadrul Comisiei de acreditare şi pentru susţinerea interviului se achită în contul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului înainte de începerea etapei de precalificare.___________