ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate(actualizată până la data de 1 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2002, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 18 februarie 2000 respinsă de LEGEA nr. 363 din 10 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 13 martie 2000 respinsă de LEGEA nr. 339 din 6 iulie 2001; LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă sintagmele Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială teritoriale şi directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială teritorială se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, direcţiile judeţene de muncă şi solidaritate socială şi directorul general al direcţiei judeţene de muncă şi solidaritate socială.În temeiul dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul naţional de solidaritate, fond special, administrat şi gestionat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" cu sintagma "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale". (2) Scopul Fondului naţional de solidaritate este acela de a contribui, pe baza principiului solidarităţii naţionale, la reducerea saraciei în familiile aflate în situaţii de extrema dificultate, la cofinanţarea unor programe de servicii sociomedicale, la acordarea de ajutoare materiale persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical şi intervenţii chirurgicale în străinătate, la întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea unor instituţii de asistenţa socială şi la alte acţiuni similare.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001. (3) Ordonatorul principal de credite pentru Fondul naţional de solidaritate este ministrul muncii şi solidarităţii sociale, iar ordonatori secundari sunt directorii direcţiilor judeţene de muncă şi solidaritate socială, precum şi directorul general al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti.------------Alin. (3) al art. 1 a fost reintrodus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001.  +  Articolul 2 (1) Resursele financiare ale Fondului naţional de solidaritate se constituie din: a) taxele de timbru social; b) sponsorizări regasite în cheltuielile firmei; c) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţara şi din străinătate; d) venituri financiare provenite din dobânzi la conturi curente şi de depozit ale fondului, la titluri de stat, bonuri de tezaur şi hârtii de valoare asimilabile, precum şi venituri provenite din operaţiuni financiar-bancare.------------Litera d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001. e) alte surse atrase. (2) Disponibilităţile Fondului naţional de solidaritate se păstrează în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului şi la bănci comerciale, fiind purtătoare de dobânzi. Regimul disponibilităţilor se reglementează prin convenţii încheiate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu bănci comerciale, respectiv cu Ministerul Finanţelor Publice.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001.  +  Articolul 3Pentru constituirea Fondului naţional de solidaritate se instituie taxa de timbru social, după cum urmează: a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite şi reglementate de legislaţia în vigoare, aplicat asupra participarilor de orice fel la astfel de activităţi ale persoanelor fizice. Timbrul social este în valoare de 10% din preţul fiecărei participări şi se adauga acestui preţ; b) timbrul social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm 3 , achiziţionate de persoane fizice şi juridice.Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va condiţiona eliberarea documentelor în vederea înmatriculării de prezentarea dovezii de plată, din care să rezulte achitarea taxei de timbru social în contul indicat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, fără ca regia autonomă să aibă obligaţia de a constitui şi de a colecta sumele; c) la toate jocurile de noroc organizate de Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. taxa de timbru social se include în suma achitată de participanţi, fără a afecta veniturile şi cheltuielile Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.; d) la toate jocurile de noroc tip cazinou taxa fixa lunară pe masa de joc este echivalentul în lei al sumei de 1.000 dolari S.U.A., la cursul oficial pentru ziua precedenta celei în care se face plata.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001.  +  Articolul 4 (1) Sumele datorate, reprezentând valoarea timbrului social, se vor constitui şi se vor vira lunar, până la data de 5 a lunii următoare lunii expirate, de către persoanele juridice sau fizice care le încasează, în contul Fondului naţional de solidaritate. (2) Virarea cu întârziere a sumelor reprezentând valoarea timbrului social atrage majorarea sumelor datorate cu 0,30% pentru fiecare zi de întârziere. (3) Refuzul de colectare, constituire şi virare a taxei de timbru social conduce la reţinerea taxei de timbru social din veniturile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1).------------Alin. (3) al art. 4 a fost reintrodus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001.  +  Articolul 5 (1) Sumele atrase la Fondul naţional de solidaritate vor fi utilizate pentru: a) completarea fondurilor destinate plăţii alocaţiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993privind alocaţia de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii;------------Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de art. 35, Cap. IV din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001. c) microcreidite pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale; d) cheltuieli cu întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea instituţiilor de asistenţa socială; e) ajutoare financiare pentru persoane şi familii aflate în extrema dificultate datorită stării de sănătate sau altor cauze justificate; f) cheltuieli de administrare a Fondului naţional de solidaritate, inclusiv cheltuieli de capital; g) cofinanţarea unor programe de servicii sociomedicale; h) acordarea de ajutor persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical şi intervenţii chirurgicale în străinătate; i) finanţarea unor măsuri active materializate în programe pentru crearea de locuri de muncă, inclusiv programe privind lucrări de interes public. (2) Sumele acordate pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia celor prevăzute la lit. b) şi c). (3) Sumele necesare aprobate de la bugetul de stat, destinate plăţii prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) nu vor fi diminuate cu valoarea veniturilor realizate din Fondul naţional de solidaritate. (4) Microcreditele se aproba de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar procedurile de acordare şi cuantumul acestora se stabilesc pe baza Normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001.------------Art. 6 a fost abrogat de art. 35, Cap. IV din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001.------------Art. 7 a fost abrogat de art. 35, Cap. IV din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001.------------Art. 8 a fost abrogat de art. 35, Cap. IV din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001.  +  Articolul 9Modul de constituire, virare şi utilizare a sumelor provenite din taxa de timbru social se verifica de către organele de control în domeniul protecţiei sociale ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" cu sintagma "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale".  +  Articolul 10Din sumele constituite şi virate cu titlu de timbru social persoanele fizice sau juridice care constituie şi virează aceste sume reţin un comision de 1% .  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 7; b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice şi juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele prevăzute la art. 8, precum şi de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul. (4) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Refuzul persoanelor juridice sau fizice, care constituie şi virează taxele de timbru social, prevăzute la art. 3, de a pune la dispoziţie sau de a elibera corpului de control documentele şi datele necesare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă penală de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la un an.  +  Articolul 13 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie de solidaritate se recuperează prin decizia directorului general al direcţiei judeţene de muncă şi solidaritate socială de la titularul dreptului, în termen de 3 ani de la efectuarea plăţii.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001, prin înlocuirea sintagmei "directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială teritorială" cu sintagma "directorul general al direcţiei judeţene de muncă şi solidaritate socială". (2) În cazul în care sumele plătite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau parţial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de plată, de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioadă de cel mult 3 ani. (3) Decizia de recuperare sau, după caz, angajamentul de plată asumat constituie titlu executoriu de la data comunicării deciziei, respectiv de la data semnării angajamentului de plată. (4) Sumele încasate sau plătite necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează de la autorii acesteia în condiţiile legii. (5) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii de alocaţie de solidaritate decedaţi nu se mai urmăresc.  +  Articolul 14În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va emite norme metodologice, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" cu sintagma "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale".PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------