REGULAMENT din 26 ianuarie 1991 (*republicat*)de organizare și funcționare al Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 74 din 26 ianuarie 1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009.
    I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Administrația română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA administrează și exploatează*) căile aeriene române, asigură conducerea și dezvoltarea unitară a activităților de dirijare a aeronavelor aparținând companiilor aeriene române și străine, urmărește integrarea în sistemul specializat european (Organizația Europeană pentru Securitatea Zborurilor - EUROCONTROL), asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonată a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară. Notă *) A se vedea art. II pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008.  +  Articolul 2(1) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA este persoană juridică română, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament, având statut de regie autonomă.(2) Sursele de finanțare ale Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprind:a) venituri proprii;b) fonduri externe nerambursabile;c) credite interne și externe contractate în nume propriu;d) subvenții de la bugetul de stat;e) alte surse legal constituite. (la 29-12-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 3(1) Sediul principal al Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA este în municipiul București, bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10. (la 29-12-2023, Alineatul (1), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) (2) Administrația română a serviciilor de trafic aerian are în structură la data înființării următoarele categorii de subunități, fără personalitate juridică:1. Direcția regională a căilor aeriene București;2. Direcția regională a căilor aeriene Arad;3. Direcția regională a căilor aeriene Bacău;4. Direcția regională a căilor aeriene Cluj;5. Direcția regională a căilor aeriene Constanța;6. Centrul național de protecție meteorologică a navigației aeriene;7. Centrul național de telecomunicații aeronautice;8. Radiofaruri de rută: Florești, Strejnic, Mizil, Urziceni, Țăndărei, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Deva, Brașov, Galați;9. Servicii și birouri;10. Abrogat. (la 25-01-2022, Punctul 10. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) (3) Modalitatea de constituire, drepturile și obligațiile pentru subunitățile din structură sunt stabilite în prezentul regulament.II. Obiectul de activitate  +  Articolul 4(1) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de management al spațiului aerian, de management al fluxurilor de trafic și de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și furnizarea serviciilor-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte în domeniul aviației civile, a legislației Cerului Unic European și în conformitate cu prezentul regulament de organizare și funcționare.(2) Obiectul de activitate al Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprinde și asigurarea, direct sau prin contracte încheiate cu terți, a proiectării, întreținerii și revizuirii periodice, în conformitate cu reglementările europene și/sau naționale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor și a structurilor de spațiu aerian, pentru zonele de spațiu aerian unde este desemnată să asigure servicii de control al traficului aerian, prestări de servicii privind operarea armonizată a aeronavelor fără pilot la bord în spațiul aerian U-space desemnat, activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice domeniului serviciilor de navigație aeriană, precum și activități de transport în interes propriu, conform dispozițiilor Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare.(3) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA poate desfășura și activități de exploatare cu terți a bunurilor din proprietatea sa, pe bază de contract legal încheiat, fără a avea un impact negativ asupra obiectului de activitate principal, capacității și siguranței în spațiul aerian național.(4) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul obiectului său de activitate. (la 29-12-2023, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 8., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 5(1) În realizarea obiectului de activitate, ROMATSA are următoarele atribuții principale:I. În domeniul tehnic:1. asigură căile aeriene naționale cu echipamente și instalații moderne de control și dirijare a zborurilor și de telecomunicații aeronautice;2. asigură întreținerea și exploatarea mijloacelor tehnice de protecție a navigației aeriene, meteorologice și telecomunicații aeronautice necesare dirijării traficului aerian pe căile aeriene în deplină siguranță pentru a satisface cerințele transportatorilor aerieni interni și externi și pentru nevoile de apărare a țării;3. elaborează și aplică reguli, proceduri și norme tehnice proprii pentru exploatarea și întreținerea mijloacelor de protecție a navigației aeriene, de telecomunicații aeronautice și de meteorologie aeronautică, în concordanță cu standardele, regulile și procedurile emise de organizațiile internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile reglementărilor aeronautice naționale aplicabile; (la 29-12-2023, Subpunctul 3., Punctul I., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 4. aplică reglementările internaționale O.A.C.I. (Organizația Internațională a Aviației Civile) privind gestionarea frecvențelor pentru dirijarea traficului aerian internațional și intern;5. realizează, în colaborare cu organisme specializate, lucrările de revizie și reparații ale instalațiilor și echipamentelor proprii;6. optimizează tehnic dotările și exploatarea instalațiilor și echipamentelor în vederea asigurării siguranței depline a activităților de trafic aerian pe căile aeriene;7. asigură proiectarea, executarea de lucrări, furnizarea de echipamente și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, direct sau prin contracte cu furnizori și prestatori interni și externi, în vederea îmbunătățirii infrastructurii necesare pentru buna desfășurare a activității regiei; (la 29-12-2023, Subpunctul 7., Punctul I., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 8. încheie contracte de asistență tehnică sau servicii executate în străinătate de personalul român de trafic aerian, meteorologic sau de protecția navigației aeriene;9. organizează aprovizionarea tehnico-materială a subunităților din structură pentru produsele din țară și din import; (la 29-12-2023, Subpunctul 9., Punctul I., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 10. încheie contracte de consultanță și prestare de servicii în domeniul său de activitate;11. furnizează servicii de pregătire inițială și recurentă pentru personalul tehnic de protecție a navigației aeriene, propriu și al terților, în conformitate cu certificările/calificările deținute și cu reglementările aplicabile. (la 29-12-2023, Punctul I., Alineatul (1), Articolul 5 a fost completat de Punctul 10., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) II. În domeniul operațional:1. a) asigură, prin subunitățile din structură, furnizarea de servicii de navigație aeriană pentru traficul aerian general din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) București, potrivit legislației Cerului Unic European, a standardelor și recomandărilor emise de organizațiile internaționale la care România este parte, precum și a reglementărilor naționale;b) participă ca membru activ la luarea deciziilor colaborative tactice pe termen mediu sau pe termen lung privitoare la managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM), cu respectarea standardelor și recomandărilor emise de organizațiile internaționale la care România este parte, referitoare la ATFM;c) participă ca membru activ la luarea deciziilor colaborative tactice pe termen mediu sau pe termen lung privitoare la managementul spațiului aerian (ASM), cu respectarea standardelor și recomandărilor emise de organizațiile internaționale la care România este parte, referitoare la ASM și utilizarea flexibilă a spațiului aerian (FUA), inclusiv, în cazul aeronavelor fără pilot la bord, referitoare la spațiul aerian U-space desemnat în conformitate cu reglementările specifice aplicabile; (la 29-12-2023, Subpunctul 1., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 2. elaborează studii privind dezvoltarea și modernizarea utilizării spațiului aerian controlat al României, repartizat aviației civile, pe baza tendințelor de evoluție a traficului aerian, mai precis a fluxurilor de trafic aerian, precum și a stadiului de dezvoltare tehnologică a mijloacelor de furnizare a serviciilor de trafic aerian și de automatizare a procedurilor de planificare, programare și urmărire a activității de zbor; (la 29-12-2023, Subpunctul 2., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 3. a) elaborează reguli și proceduri de furnizare a serviciilor de trafic aerian, serviciilor de informare aeronautică, meteorologie aeronautică, managementul spațiului aerian și managementul fluxurilor de trafic aerian, în concordanță cu legislația Cerului Unic European, cu standardele, regulile și procedurile emise de organizațiile internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile reglementărilor aeronautice naționale aplicabile;b) participă la elaborarea proiectelor de reglementări și proceduri aeronautice specifice domeniului de activitate, la solicitarea organizațiilor care au în atribuții emiterea acestui tip de reglementări;c) asigură direct sau prin contracte încheiate cu terții proiectarea, publicarea, întreținerea și revizuirea periodică, în conformitate cu reglementările europene și/sau naționale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor și a structurilor de spațiu aerian pentru zonele de spațiu aerian unde este desemnată să asigure serviciile de control al traficului aerian, inclusiv a procedurilor aferente navigației bazate pe performanță, necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de zbor în zona respectivă de spațiu aerian; (la 29-12-2023, Subpunctul 3., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 4. furnizează serviciul de informare aeronautică și asigură redactarea hărților aeronautice care, conform reglementărilor naționale aplicabile, intră în responsabilitatea regiei; (la 29-12-2023, Subpunctul 4., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 5. organizează și exploatează, prin subunitățile din structură, rețeaua națională de meteorologie aeronautică și asigură informarea meteorologică a echipajelor ce execută zboruri în spațiul aerian național, precum și informarea altor beneficiari aeronautici interesați cu privire la situația meteorologică în regiunea de informare a zborurilor FIR - București, precum și în statele cu care sunt în vigoare acorduri/înțelegeri în domeniul aviației civile; întocmește și întreține baza de date climatologice aeronautice pentru aerodromurile civile din România, pe baza căreia furnizează studii și tabele climatologice aeronautice; (la 29-12-2023, Subpunctul 5., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 6. realizează, prin subunitățile sale, în conformitate cu regulile și reglementările centrului de telecomunicații aeronautice, transmiterea și tranzitarea tuturor mesajelor telegrafice, radiotelegrafice și de radiocomunicații, privind organizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a zborurilor;7. cooperează cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naționale pentru folosirea în comun a spațiului aerian național și organizează în comun activitatea de dirijare și control a zborurilor aeronavelor militare pe căile aeriene, informarea meteorologică aeronautică a acestora în condiții de siguranță a zborurilor, precum și pentru rezolvarea problemelor comune în domeniul apărării naționale și de acțiune în situații de calamitate sau alte situații speciale;8. organizează și controlează pregătirea profesională a personalului de trafic aerian, meteorologic aeronautic și de informare aeronautică; (la 29-12-2023, Subpunctul 8., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 9. colaborează cu operatorii aeroportuari în domeniul furnizării serviciilor de trafic aerian, de informare aeronautică și de meteorologie aeronautică, precum și pentru furnizarea serviciilor de comunicație, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic; (la 29-12-2023, Subpunctul 9., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 10. realizează cooperarea, în domeniul său de activitate, cu unitățile similare din statele cu care se întrețin relații aviatice civile și cu organizațiile internaționale specializate în acest domeniu, stabilește, cu respectarea reglementărilor naționale, proceduri comune de dirijare a zborurilor împreună cu organele similare ale statelor vecine sau cu organele aeroportuare;11. declanșează și desfășoară investigarea incidentelor de trafic produse în spațiul aerian național și poate participa în comisiile de investigare a accidentelor de aviație civilă; (la 29-12-2023, Subpunctul 11., Punctul II., Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) 12. asigură aplicarea programului național de securitate a aviației civile în unitățile sale componente;13. asigură și răspunde de pregătirea disponibilizării unităților componente și a personalului pentru nevoile de apărare;14. participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;15. asigură efectuarea controlului medical pentru personalul ce execută serviciu operativ, respectarea disciplinei muncii în desfășurarea prestațiilor, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului;16. organizează activitatea de management în subunitățile din structură, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice și organizatorice.17. asigură în mod continuu serviciul de alarmare în FIR-București, fiind desemnată și înregistrată la O.A.C.I. ca punct de contact pentru recepționarea mesajelor de alertă ale sistemului COSPAS/SARSAT, și monitorizează planurile de zbor depuse pentru efectuarea zborurilor aeronavelor în FIR-București; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 18. desfășoară toate activitățile specifice ce revin unităților civile de trafic aerian și centrelor de informare a zborurilor, în ceea ce privește serviciile de alarmare, în conformitate cu cap. 5 din anexa 11 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, precum și cu reglementările naționale și ale Uniunii Europene aplicabile; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 19. notifică Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, DSU, Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și, după caz, Centrul Național de Conducere Integrată și Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul, din cadrul Autorității Navale Române, cu privire la aeronavele aflate în dificultate, pe care le asistă potrivit cerințelor; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 20. informează în mod operativ DSU din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Autoritatea pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, precum și, după caz, Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul, din cadrul Autorității Navale Române, conform procedurii aplicabile cu privire la orice aeronavă aflată într-o situație de urgență conform cap. 5 pct. 5.2.1 din anexa 11 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 21. furnizează, în mod operativ, structurilor cu atribuții în coordonarea operațiunilor de căutare și salvare servicii-suport care constau în analizarea și transmiterea tuturor informațiilor disponibile, inclusiv a celor referitoare la evoluția aeronavei, care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave aflate în pericol; pentru îndeplinirea acestei atribuții, ROMATSA centralizează informațiile primite din orice sursă de aviație, cum ar fi: operatori aerieni civili sau militari, aeroporturi/aerodromuri, unități de trafic aerian, structuri de aviație aparținând Ministerului Apărării Naționale, COSPAS-SARSAT; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 22. acordă asistență aeronavelor angajate în operațiunile de căutare din aer, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 23. comunică permanent cu DSU, Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, după caz, cu Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul, din cadrul Autorității Navale Române, pe durata desfășurării operațiunilor de căutare a unei aeronave, în vederea transmiterii informațiilor actualizate cu privire la zborul aeronavei respective, precum și, după caz, a informațiilor actualizate deținute care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave aflate în pericol; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 24. notifică și informează operatorul aerian cu privire la producerea unui eveniment de aviație civilă; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 25. pe zona maritimă, cooperează cu centrele de coordonare a căutării și salvării din statele riverane Mării Negre, cu sprijinul Centrului Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 26. publică, prin mesaje NOTAM, la solicitarea structurii care asigură coordonarea operațională a operațiunilor de căutare din aer a aeronavei dispărute, zonele restricționate stabilite; (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 27. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepționate de la aeronavele în pericol și, totodată, recepționarea semnalelor emise de echipamentele de locație sau a mesajelor de alertă ale sistemului COSPAS/SARSAT pentru situații de urgență. (la 25-01-2022, Punctul II. din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 6, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) III. În domeniul economico-financiar:1. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește proiectele bugetelor anuale de venituri și cheltuieli, urmărește execuția acestora conform legislației în vigoare;2. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a subunităților;3. elaborează programul de dezvoltare al subunităților și asigură finanțarea și realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmărind elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție;4. efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimente proprii și realizează importul de echipamente și piese de schimb;5. ROMATSA stabilește prin contracte tarifele sau salariile pentru personalul român ce execută în străinătate activități de asistență tehnică sau asigurări de servicii.(2) Abrogat. (la 25-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) III. Patrimoniul  +  Articolul 6(1) Patrimoniul inițial al ROMATSA este de 1.004.229 mii ROL conform datelor din bilanțul contabil de la 30 iunie 1990 prin preluarea patrimoniilor subunităților prevăzute în anexa nr. 1.(2) ROMATSA își va definitivă patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate ce se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990*). Notă *) A se vedea și art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 și art. 5 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare.IV. Structura regiei. Drepturile și obligațiile unităților din cadrul ROMATSA  +  Articolul 7(1) ROMATSA aprobă înființarea de subunități, potrivit legii, stabilind relațiile acestora în cadrul regiei și cu terți, pentru acte și fapte juridice din domeniile tehnico-economice, administrative, financiare și altele.(2) Organizarea și conducerea subunităților din structură se stabilește de consiliul de administrație al regiei.  +  Articolul 8Subunitățile din structura ROMATSA au competențele prevăzute pentru regie cu următoarele limitări:1. nu întrețin relații directe cu bugetul statului;2. nu pot fi subvenționate decât în limitele stabilite de ROMATSA.  +  Articolul 9Subunitățile sunt conduse de un director, numit de directorul general al regiei, sau pot fi subordonate altor subunități. Pentru subunitățile care au mai mult de 100 de angajați se pot constitui consilii directoare compuse din 3-5 persoane, numite prin decizie a directorului general al regiei, iar directorul subunității este președinte al consiliului director. (la 29-12-2023, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 12., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) V. Organele de conducere ale ROMATSA  +  Articolul 10Administrarea și conducerea regiei se asigură prin:1. consiliul de administrație;2. directorul general. (la 29-12-2023, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 13., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 11Regia este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane, numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2023, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 14., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 12Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.  +  Articolul 13Consiliul de administrație are următoarele atribuții:a) aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;b) aprobă strategia de dezvoltare și modernizare a regiei;c) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, în vederea aprobării conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 46/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) avizează bazele de cost anuale pentru serviciile de navigație aeriană de rută și pentru serviciile de navigație aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică regulamentele europene în vigoare privind schema de performanță și tarifare în contextul Cerului Unic European;e) avizează solicitările de subvenții de la bugetul de stat, în vederea transmiterii către autoritatea tutelară;f) mandatează directorul general pentru negocierea condițiilor de contractare a unor împrumuturi necesare desfășurării activităților regiei și aprobă cererile de împrumut;g) răspunde, împreună cu directorul general, de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;h) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe;i) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea regiei, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;j) aprobă activitățile de exploatare cu terți a bunurilor din proprietatea regiei, pe bază de contract;k) aprobă tarifele proprii pentru prestațiile și serviciile efectuate de regie, altele decât cele stabilite prin bazele de cost anexe la planurile de performanță elaborate conform legislației Cerului Unic European;l) aprobă planul de investiții anual și multianual;m) se asigură că activitățile desfășurate de regie respectă dispozițiile legale privind protecția mediului înconjurător;n) aprobă mandatul directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul regiei;o) numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;p) analizează și aprobă planul de administrare al regiei, elaborat în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;q) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;r) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;s) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;ș) aprobă mandatul directorului general pentru semnarea acordurilor de cooperare cu alți furnizori de servicii de navigație aeriană/managementul traficului aerian;t) monitorizează și evaluează performanța directorilor;ț) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;u) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;v) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;w) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei;x) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;y) analizează și decide cu privire la orice alt aspect legat de activitatea regiei, la propunerea directorului general, în limita competențelor legale;z) exercită orice alte atribuții ce rezultă pentru consiliile de administrație ale regiilor autonome din acte normative cu putere de lege. (la 29-12-2023, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 15., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 14Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contracte.  +  Articolul 16(1) Consiliul de administrație prezintă semestrial autorității publice tutelare un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale regiei și la raportările contabile semestriale ale regiei.(2) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea regiei, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a regiei.(3) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei, care constituie anexă la actul administrativ de numire.(4) Consiliul de administrație reprezintă regia în raport cu terții și în justiție. Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul regulament de organizare și funcționare, consiliul de administrație reprezintă regia prin președintele său. (la 29-12-2023, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 16., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 17(1) Directorul general al regiei este numit de consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, devenind astfel administrator executiv.(3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general al regiei. (la 29-12-2023, Articolul 17 a fost modificat de Punctul 17., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 18(1) Directorul general conduce activitatea curentă a regiei și o reprezintă în relațiile cu terții și în justiție, în baza delegării de competență din partea consiliului de administrație. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii structurilor regiei aflate în subordinea sa directă, în conformitate cu prevederile legale.(2) Competențele, atribuțiile și drepturile directorului general se stabilesc prin contractul de mandat încheiat cu consiliul de administrație. (la 29-12-2023, Articolul 18 a fost modificat de Punctul 18., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) VI. Bugetul și administrarea acestuia. Relații financiare  +  Articolul 19(1) Corelat cu volumul prestațiilor și serviciilor, ROMATSA determină anual volumul de venituri de realizat și cheltuielile totale de efectuat.(2) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA realizează venituri în lei și valută din tarifele percepute pentru activitățile specifice pentru operatorii români și străini, în conformitate cu normele interne și internaționale. (la 29-12-2023, Alineatul (2), Articolul 19 a fost modificat de Punctul 19., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 20La cererea regiei, cu avizul consiliului de administrație, și cu respectarea regulamentelor europene în vigoare, partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate poate fi subvenționată de la bugetul de stat. (la 29-12-2023, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 20., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 21Regia întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe modelul formularelor specifice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului finanțelor, precum și bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. (la 29-12-2023, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 21., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 22Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor Publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 23(1) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă ROMATSA constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare și orice alte fonduri pe care le consideră necesare desfășurării activității și satisfacerii nevoilor sale de funcționare, plătește cotele de asigurare și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.(2) Pentru dezvoltarea și modernizarea rapidă, impusă de standardele internaționale, se pot utiliza fonduri valutare, realizate din încasări, conform legii.  +  Articolul 24ROMATSA hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare.  +  Articolul 25Abrogat. (la 29-12-2023, Articolul 25 a fost abrogat de Punctul 22., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 26Subunitățile regiei care au autonomie funcțională limitată:1. întocmesc buget de venituri și cheltuieli proprii;2. întocmesc bilanț contabil și situația principalilor indicatori financiari;3. efectuează încasări și plăți în lei și valută prin conturi deschise la bănci și prin casieria proprie, în limitele acordate de regie;4. Abrogat. (la 29-12-2023, Punctul 4., Articolul 26 a fost abrogat de Punctul 23., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 27(1) Decontările cu bugetul statului pentru întregul sistem se efectuează în mod unitar de către ROMATSA.(2) Mijloacele fixe se trec de la o subunitate la alta, fără plată, cu acordul regiei.VII. Relațiile comerciale  +  Articolul 28Tarifele în lei și valută pentru serviciile furnizate de Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se stabilesc cu respectarea reglementărilor naționale și europene specifice aplicabile (la 29-12-2023, Articolul 28 a fost modificat de Punctul 24., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 29-12-2023, Articolul 29 a fost abrogat de Punctul 25., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) VIII. Controlul activității  +  Articolul 30Gestiunea regiei autonome este controlată de organele de specialitate proprii.IX. Dispoziții referitoare la personal  +  Articolul 31Abrogat. (la 29-12-2023, Articolul 31 a fost abrogat de Punctul 25., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 32Personalul încadrat în regia autonomă beneficiază de asistență medicală fără plată și de control periodic, potrivit reglementărilor aeronautice, contractelor și convențiilor speciale încheiate.  +  Articolul 33Personalul regiei beneficiază de formare profesională, costurile fiind suportate integral din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei. (la 29-12-2023, Articolul 33 a fost modificat de Punctul 26., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 29-12-2023, Articolul 34 a fost abrogat de Punctul 27., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 35Personalul propriu ce execută activități în străinătate în baza unui contract de asistență tehnică sau asigurări de servicii încheiat prin ROMATSA cu parteneri externi este considerat detașat și beneficiază de continuitate în muncă conform legislației în vigoare.X. Dispoziții finale  +  Articolul 36Abrogat. (la 29-12-2023, Articolul 36 a fost abrogat de Punctul 27., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 37Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.