LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România»**)(actualizată până la data de 16 iulie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 422 din 25 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.911 din 10 noiembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.352 din 14 decembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 253 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 418 din 16 noiembrie 2006; ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008; LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de interes naţional pentru dezvoltarea turismului «Schi în România», cu componenta principală «turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă», denumit în continuare program.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 2Programul se aplică în zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 3Acţiunile care se vor desfăşura în cadrul programului au în vedere următoarele: a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administraţiei publice locale şi centrale;------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.a^1) avizarea de către Ministerul Turismului a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, realizate de către administraţiile publice locale;------------Litera a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii, inclusiv cu acordul Academiei Române şi al consiliilor ştiinţifice ale parcurilor naţionale, cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului şi a ariilor protejate; c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cuprinse în program, care vor fi avizate şi aprobate conform legii; d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, staţii de pompare şi staţii de epurare a apelor uzate, parcări, drumuri forestiere şi alte utilităţi necesare; e) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor şi instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului; f) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare; g) construirea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului sau a altor sporturi de iarnă, precum şi realizării instalaţiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptaţi de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier prevăzute la alin. (1) este autoritatea publică locală, iar terenul respectiv este în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, a statului sau a administratorului pădurilor proprietate publică a statului, după caz, aceasta este exceptată de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În mod identic cu prevederile alin. (1) şi (2), beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier sunt exceptaţi de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazurile prevăzute la alin. (2), scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin transfer din proprietatea publică respectivă în proprietatea publică a autorităţii publice locale beneficiare. Pentru celelalte cazuri, scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate. (5) Pentru toate cazurile prevăzute la alin. (4), scoaterea definitivă din fondul forestier, precum şi transferurile sau compensările se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu derogările corespunzătoare de la art. 37 şi 38 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică şi vor fi realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. (7) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu excepţia cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes naţional, desemnate prin planurile de amenajare şi urbanism aprobate.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 5 (1) Scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă. (2) Finanţarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafeţele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul Turismului, în funcţie de fondurile disponibile şi de priorităţile din punct de vedere al dezvoltării turistice. Autorităţile administraţiei publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în condiţiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 6Implementarea programului va fi coordonată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Agenţia Naţională pentru Sport, şi se va realiza de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu prevederile legale.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 7Sursele de finanţare pentru realizarea programului se constituie, după caz, din: a) sume alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie; b) credite interne sau externe; c) ajutoare financiare interne sau externe nerambursabile; d) resurse ale sectorului privat;d^1) fonduri europene;-----------Litera d^1) a art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. e) alte surse atrase.  +  Articolul 8Programul devine program de importanţă zonală pentru autorităţile administraţiei publice locale implicate, beneficiind de prioritate la finanţarea din bugetele locale.  +  Articolul 9 (1) Anexa la prezenta lege poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene pot solicita Guvernului, în baza unui studiu de fezabilitate, completarea anexei la prezenta lege.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 526.  +  Anexa LISTAzonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schiul în România"Judeţul Alba: Abrud, Arieşeni, Baia de Arieş, Poarta Raiului (Şureanu), ZlatnaJudeţul Argeş: Cumpăna, Iezer-Portăreasa (Albeştii de Muscel), zona Leaota, Moliviş, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmboviţei (Pecineagu)Judeţul Bacău: Slănic-Moldova, Ghimeş, Palanca, Agăş, Asău, BrusturoasaJudeţul Bihor: Padiş, Stâna de Vale, NucetJudeţul Bistriţa-Năsăud: Colibiţa, Leşu, Tihuţa, Ţibleş (Fiad), Valea VinuluiJudeţul Braşov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Braşov, zona Predeal-Râşnov-Zărneşti, zona Tărlungeni-Vama Buzăului, zona Poiana Mărului, Şinca Nouă, Şinca, Hârseni, Lisa, Voila, Sâmbăta de Sus, Drăguş, Viştea, Victoria, SăceleJudeţul Caraş-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Ţarcu)Judeţul Cluj: Băişoara, Fântânele-Beliş, Lunca Vişagului (Vlădeasa), Măguri-Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea Ierii, zona MărişelJudeţul Covasna: Comandău, Şugaş-Băi, Malnaş-Băi, Virghiş, Bixad, Balvanyos, Oituz, Zagon, CovasnaJudeţul Dâmboviţa: zona Padina-Peştera-Valea IalomiţeiJudeţul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier)Judeţul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăraş, Izvoru Mureşului, Lacul Roşu, Valea Strâmbă, Tuşnad, Vărşag/Vlăhiţa, Miereşti/CăpâlniţaJudeţul Hunedoara: Baleia, Câmpuşel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Şes (Godeanu), Râuşor, Straja-Pasul VulcanJudeţul Maramureş: Borşa, Cavnic, Izvoarele, Mogoşa-Şuior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpuş, Băiuţ, Groşii ŢibleşuluiJudeţul Mureş: Lăpuşna, SovataJudeţul Neamţ: Borca, Durău, Piatra-Neamţ, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu ArdeleanJudeţul Prahova: Azuga, Buşteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-CheiaJudeţul Satu Mare: Luna ŞesJudeţul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltiniş, Valea Avrigului, Poiana NeamţuluiJudeţul Suceava: Broşteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Suceviţa, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Şaru Dornei, CiocăneştiJudeţul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârşia Lotrului, Valea Latoriţei-Petrimanu, VidraJudeţul Vrancea: Lepşa, Soveja.------------Anexa a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu pct. 6.-------