ORDONANŢĂ nr. 128 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor**)(actualizată până la data de 12 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002; ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 4 din 29 ianuarie 2009; RECTIFICAREA nr. 4 din 29 ianuarie 2009; LEGEA nr. 210 din 2 iunie 2009.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin unităţile, instituţiile şi structurile din subordine se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009. (2) Prestarea în regim de urgenţă a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice şi/sau juridice. (3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unităţile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoţite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unităţile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată şi ştampilă că serviciile nu au fost efectuate. (5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 2În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc punctele 3 şi 4 cu următorul cuprins:3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 şi la lit. C, D şi E, prestate în regim de urgenţă, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de chitanţă.În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenţă, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgenţă, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fiziceşi/sau juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prinunităţile, instituţiile şi structurile din subordine şitaxele percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi*Font 8* ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ │ Termenul │ Cuantumul │ │ │ │ │ de efectuare │ taxei (lei) │ │ │Nr. │ Denumirea prestaţiei │ a prestaţiei │ │Actele normative în baza cărora se │ │crt.│ ├──────────┬───────┼──────┬───────┤efectuează prestaţiile reglementate │ │ │ │ în regim │ în │ în │ în │ │ │ │ │ normal │ regim │regim │ regim │ │ │ │ │ │ de │normal│ de │ │ │ │ │ │urgenţă│ │urgenţă│ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼──────────────────────────────────── ┤ │ 1. │Avizarea efectuării │30 de zile│ 5 zile│ 40 │ 100 │a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │lucrărilor care implică │ │ │ │ │nr. 195/2002 privind circulaţia pe │ │ │închiderea sau crearea │ │ │ │ │drumurile publice, republicată, cu │ │ │de restricţii pentru │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │circulaţia pe drumurile │ │ │ │ │ulterioare - art. 33 alin. (2) │ │ │publice a vehiculelor │ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a │ │ │şi/sau a pietonilor │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 195/2002 privind circulaţia pe │ │ │ │ │ │ │ │drumurile publice, aprobat prin │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările ulterioare - art. 4 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1),art. 8 alin.(1) şi art. 87 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2.│Avizarea proiectelor de │30 de zile│ 5 zile│ 40 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │instalare a mijloacelor │ │ │ │ │nr. 195/2002, republicată, cu │ │ │de semnalizare rutieră │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │prin indicatoare, │ │ │ │ │ulterioare -art. 5 alin. (1) şi (3), │ │ │marcaje, semafoare │ │ │ │ │art. 30 alin.(4) şi art. 33 alin.(1) │ │ │electrice şi alte │ │ │ │ │ │ │ │dispozitive speciale │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3.│Avizarea amplasării │30 de zile│ 5 zile│ 100 │ 120 │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │ │obiectivelor social- │ │ │ │ │privind regimul drumurilor, │ │ │economice în zona │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi │ │ │drumului public şi │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 30 şi │ │ │proiectarea, construcţia │ │ │ │ │art. 52 alin. (1) │ │ │sau amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │intersecţiilor şi a │ │ │ │ │ │ │ │căilor de acces la │ │ │ │ │ │ │ │drumul public │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4. │Eliberarea autorizaţiei │45 de zile│30 de │ 100 │ 300 │a) Legea nr. 295/2004 privind regimul│ │ │pentru procurarea armei │ │zile │ │ │armelor şi al muniţiilor, cu modifi- │ │ │letale sau a armei nele- │ │ │ │ │cările şi completările ulterioare - │ │ │tale supuse autorizării │ │ │ │ │art. 12 │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 48 alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│10 zile│ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │pentru procurarea armei │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 12 │ │ │letale sau a armei nele- │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │tale supuse autorizării │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │titularului de permis (a │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │doua armă şi următoarele)│ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (3) şi art. 48 alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6. │Acordarea atestatului de │30 de zile│15 zile│ 20 │ 50 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │colecţionar │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 12 │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 22 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7. │Eliberarea cărţii de │ 15 zile │10 zile│ 20 │ 40 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │identitate a armei │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 98 │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 97 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8. │Eliberarea unui nou │ 15 zile │ 5 zile│ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │permis de armă │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 51 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9. │Eliberarea unei noi cărţi│ 15 zile │ 5 zile│ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │de identitate a armei │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 100│ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │10. │Înscrierea armei în │ 10 zile │ 5 zile│ - │ 10 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │permisul de armă la │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 13,│ │ │titularul de permis după │ │ │ │ │art. 24 alin. (1) şi art. 58^1 alin. │ │ │procurarea acesteia sau │ │ │ │ │(1) │ │ │radierea armei din permi-│ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │sul de armă după înstrăi-│ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │narea acesteia │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi comple- │ │ │ │ │ │ │ │tările ulterioare -art. 12 alin. (1),│ │ │ │ │ │ │ │art. 13 alin. (1) şi art. 48^1 alin. │ │ │ │ │ │ │ │(3) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 11.│Autorizarea desfăşurării │ 15 zile │10 zile│ 320 │ 530 │a) Legea nr. 295/2004, cu │ │ │operaţiunilor cu arme şi │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │muniţii de către │ │ │ │ │ulterioare - art. 108 │ │ │persoanele juridice │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare │ │ │constituite ca armurieri │ │ │ │ │a Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 108 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │12. │Avizarea societăţilor │ 15 zile │10 zile│ 100 │ 200 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │comerciale în vederea │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 106│ │ │constituirii ca armurieri│ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │şi includerea în obiectul│ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │de activitate a operaţi- │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │unilor cu arme şi muniţii│ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 106 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) lit. c) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 13.│Acordarea avizului │30 de zile│10 zile│ 300 │ 500 │a)Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │pentru desfăşurarea │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. │ │ │operaţiunilor comerciale │ │ │ │ │110 alin. (3) │ │ │de import şi export cu │ │ │ │ │b)Normele metodologice de aplicare a │ │ │arme şi muniţii de către │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │armurierii autorizaţi │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 121 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │14. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│10 zile│ 500 │ 700 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │de deţinere arme letale │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 80 │ │ │şi muniţii de către │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │persoanele juridice │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 56 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) lit. j) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │15. │Eliberarea certificatului│30 de zile│10 zile│ 200 │ 300 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │de deţinător pentru arme │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 82 │ │ │şi muniţii neletale către│ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │persoanele juridice care │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │şi-au notificat intenţia │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 65 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │16. │Preschimbarea autoriza- │ 10 zile │ - │ 300 │ - │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │ţiei de deţinere de arme │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 75 │ │ │letale şi muniţii de │ │ │ │ │ │ │ │către persoane juridice, │ │ │ │ │ │ │ │de folosire a acestora,de│ │ │ │ │ │ │ │efectuare a operaţiunilor│ │ │ │ │ │ │ │cu arme letale şi muniţii│ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │17. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│10 zile│ 300 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │de funcţionare a poligo- │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 85 │ │ │nului de tragere │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 130/2005 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 73 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │18. │Preschimbarea autoriza- │ 10 zile │ - │ 100 │ - │Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │ţiei de funcţionare │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 75 │ │ │pentru poligoanele de │ │ │ │ │ │ │ │tragere autorizate │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │19. │Eliberarea autorizaţiei │ 15 zile │10 zile│ 300 │ 500 │Normele metodologice de aplicare a │ │ │pentru organizarea şi │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │desfăşurarea cursului de │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │iniţiere şi pregătire │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │teoretică şi practică │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │pentru cunoaşterea legis-│ │ │ │ │completările ulterioare - art. 79 │ │ │laţiei şi a modului de │ │ │ │ │ │ │ │folosire a armelor şi │ │ │ │ │ │ │ │muniţiilor │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │20. │Eliberarea atestatului de│ 15 zile │10 zile│ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │instructor în poligonul │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 72 │ │ │de tragere │ │ │ │ │alin. (3) │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 84 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │21. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│15 zile│ 200 │ 500 │Legea nr. 126/1995, privind regimul │ │ │de deţinere a materiilor │ │ │ │ │materiilor explozive, cu modificările│ │ │explozive │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 8 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │22. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│15 zile│ 200 │ 500 │Legea nr. 126/1995,cu modificările │ │ │de depozitare a │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 9 │ │ │materiilor explozive │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │23. │Eliberarea vizei anuale │30 de zile│15 zile│ 100 │ 200 │Legea nr. 126/1995,cu modificările │ │ │a autorizaţiilor de │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 11 │ │ │deţinere şi de depozitare│ │ │ │ │ │ │ │a materiilor explozive │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │24. │Eliberarea autorizaţiilor│30 de zile│15 zile│ 200 │ 500 │Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 │ │ │de transfer sau tranzit │ │ │ │ │privind stabilirea cerinţelor esenţi-│ │ │explozivi de uz civil │ │ │ │ │ale de securitate ale explozivilor de│ │ │ │ │ │ │ │uz civil şi a condiţiilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │introducerea lor pe piaţă - art. 18 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 23 alin. (3) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │25. │Avizări artificieri │30 de zile│15 zile│ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, distruge-│ │ │ │ │ │ │ │rea, transportul, depozitarea, │ │ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor │ │ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte │ │ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile │ │ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, │ │ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1). │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │26. │Avizări pirotehnişti │30 de zile│15 zile│ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, distruge-│ │ │ │ │ │ │ │rea, transportul, depozitarea, │ │ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor │ │ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte │ │ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile │ │ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, │ │ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1). │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │27. │Eliberarea unui certifi- │ 10 zile │ 3 zile│ - │ 10 │Legea nr. 290/2004 privind cazierul │ │ │cat de cazier judiciar │ │ │ │ │judiciar, cu modificările şi │ │ │pentru persoane fizice │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 21 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │28. │Eliberarea unui certifi- │ 10 zile │ 3 zile│ - │ 20 │Legea nr. 290/2004, cu modificările │ │ │cat de cazier judiciar │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 21 │ │ │pentru persoane juridice │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │29. │Obţinerea unui certificat│20 de zile│ │ 20 │ │Legea nr. 290/2004, cu modificările │ │ │de cazier judiciar │ │ │ │ │şi completările ulterioare -art. 21^3│ │ │dintr-un alt stat membru │ │ │ │ │ │ │ │al Uniunii Europene, │ │ │ │ │ │ │ │pentru persoane fizice │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │30. │Aviz pentru desfăşurarea │ 15 zile │ 2 zile│ 50 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │activităţilor de pescuit │ │ │ │ │105/2001 privind frontiera de stat a │ │ │industrial şi sportiv │ │ │ │ │României, aprobată cu modificări prin│ │ │în apele de │ │ │ │ │Legea nr. 243/2002,cu modificările şi│ │ │frontieră, apele maritime│ │ │ │ │completările ulterioare - art. 40 │ │ │interioare şi în marea │ │ │ │ │ │ │ │teritorială │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │31. │Aviz pentru desfăşurarea │ 15 zile │ 2 zile│ 50 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │unor activităţi de │ │ │ │ │105/2001, aprobată cu modificări prin│ │ │agrement şi sportive, │ │ │ │ │Legea nr. 243/2002,cu modificările şi│ │ │altele decât pescuitul │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 42 │ │ │sportiv, în │ │ │ │ │alin. (1) │ │ │apele de frontieră, apele│ │ │ │ │ │ │ │maritime interioare şi în│ │ │ │ │ │ │ │marea teritorială │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 32.│Aviz pentru desfăşurarea │30 de zile│10 zile│ 50 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │activităţii de vânătoare │ │ │ │ │nr. 105/2001, aprobată cu modificări │ │ │organizate de-a lungul │ │ │ │ │prin Legea nr. 243/2002, cu │ │ │frontierei de stat pe │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │adâncimea de 500 m de la │ │ │ │ │ulterioare - art. 44 alin. (2) │ │ │fâşia de protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │frontierei de stat către │ │ │ │ │ │ │ │interior, pentru │ │ │ │ │ │ │ │frontiera de uscat,şi de │ │ │ │ │ │ │ │la limita terenului │ │ │ │ │ │ │ │inundabil, pentru │ │ │ │ │ │ │ │frontiera de apă │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 33.│Aviz pentru desfăşurarea │30 de zile│15 zile│ 60 │ 120 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │în punctele de trecere a │ │ │ │ │nr. 105/2001, aprobată cu modificări │ │ │frontierei de stat a │ │ │ │ │prin Legea nr. 243/2002, cu │ │ │altor activităţi decât │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │efectuarea controlului │ │ │ │ │ulterioare - art. 45 alin. (1) │ │ │de frontieră │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │34. │Aplicarea apostilei pe │ - │ - │ 22 │ - │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │ │ │actul oficial administra-│ │ │ │ │pentru aderarea României la Convenţia│ │ │tiv, la solicitarea per- │ │ │ │ │cu privire la suprimarea cerinţei │ │ │soanelor fizice │ │ │ │ │supralegalizării actelor oficiale │ │ │ │ │ │ │ │străine, adoptată la Haga la 5 │ │ │ │ │ │ │ │octombrie 1961, aprobată prin Legea │ │ │ │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │35. │Aplicarea apostilei pe │ - │ - │ 44 │ - │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │ │ │actul oficial administra-│ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu │ │ │tiv, la solicitarea per- │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │ │ │soanelor juridice şi în │ │ │ │ │ │ │ │cazul reprezentării │ │ │ │ │ │ │ │titularului actului de │ │ │ │ │ │ │ │către un avocat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │36. │Înregistrarea cererii │ - │ - │ 3 │ - │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │ │ │pentru aplicarea │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu │ │ │apostilei │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │ └────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────────────────────┘-------------Nr. crt. 1, 2, 3, 11, 13, 32 şi 33 din anexă au fost modificate de articolul unic din LEGEA nr. 210 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009, care modifică anexa din ORDONANŢA nr. 4 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.-------