ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 30 iunie 2009privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009    Având în vedere:- faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a fost abilitată să realizeze permisele de şedere, documentele de identitate şi documentele de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv celor care au obţinut o formă de protecţie în România;- faptul că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, activitatea de producere a acestor documente a fost preluată de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., însă în ceea ce priveşte personalizarea documentelor actul normativ face referire doar la personalizarea paşapoartelor electronice, nu şi a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor;- faptul că, potrivit competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin legi speciale, Oficiul Român pentru Imigrări are obligaţia de a elibera aceste documente străinilor cărora li s-a reglementat dreptul de şedere;- faptul că la încetarea contractelor încheiate între Oficiul Român pentru Imigrări şi Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în baza cărora sunt produse şi personalizate permisele de şedere şi documentele de călătorie care se eliberează străinilor, Oficiul Român pentru Imigrări va fi în imposibilitatea de a elibera documentele respective;- faptul că o astfel de situaţie are consecinţe negative în privinţa respectării de către statul român a dreptului la liberă circulaţie şi a celorlalte drepturi care decurg din acesta ale străinilor şi face ca străinul să nu îşi poată dovedi şederea legală pe teritoriul României în faţa autorităţilor statului şi, implicit, să îşi rezolve problemele de ordin administrativ, judiciar etc.,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi contribuie la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, potrivit calităţii sale de stat membru al Uniunii Europene, respectiv constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2008, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Personalizarea paşapoartelor electronice, a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care va funcţiona în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor................................................................... (3) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. este abilitată să procure şi să pună la dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, echipamentele şi produsele soft necesare personalizării documentelor prevăzute la alin. (1) şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele soft necesare personalizării colantelor uniforme de viză şi colantelor pentru vize biometrice."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 87.-------