ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**)(actualizata până la data de 13 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 respinsă de LEGEA nr. 198 din 2 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009; LEGEA nr. 198 din 2 iunie 2009.**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, în cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se va inlocui cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".Conform art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a urmatoarelor contracte: a) contractele de lucrari şi contractele de concesiune de lucrari cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egala cu 250.000 euro; b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egala cu 40.000 euro; c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egala cu 40.000 euro; d) acordurile-cadru incheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c).--------------Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 198 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009. (3) Verificarea priveste etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anuntului de participare până la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisa incheierea contractului fără publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere până la atribuirea şi semnarea contractului.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice*), prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (2) Analiza de risc se realizează pentru toate contractele prevăzute la art. 1 alin. (2). Analiza de risc înseamnă stabilirea unui barem pe bază de criterii obiective, masurabile şi cuantificabile, ce vor fi luate în calculul riscului contractelor de achiziţie publică, al contractelor de concesiune de lucrari publice şi al contractelor de concesiune de servicii. Baremul va imparti contractele în categorii de risc:1. scăzut;2. mediu;3. mare.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (3) Rezultatul analizei de risc va fi comunicat de îndată autorităţii contractante, împreună cu decizia de verificare şi desemnarea observatorului.------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 3Obiectivul functiei de verificare a achizitiilor publice este de a contribui la asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a documentelor intocmite în cadrul acestor proceduri.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 4Atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice*) în vederea indeplinirii functiei de verificare sunt urmatoarele:------------Partea introductiva a art. 4 a fost modificata de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. a) urmarirea derularii procedurilor în legătură cu procesul de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); b) analiza documentatiei intocmite de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi.------------Litera c) a art. 4 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constata neconcordante în aplicarea legislaţiei în domeniul achizitiilor publice.  +  Articolul 5 (1) La data iniţierii procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2), autorităţile contractante au obligaţia de a instiinta Ministerul Finanţelor Publice*) asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (2) În vederea indeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice desemneaza observatori care participa şi verifica etapele procesului de atribuire a contractelor selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi nu au dreptul de a interveni în activitatea expertilor cooptati.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (3) În exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, observatorii elaboreaza rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de achiziţie publică la care au participat, pe care le transmit autorităţii contractante. (4) În situaţia în care, în exercitarea functiei de verificare, constata neconcordante în aplicarea legislaţiei din domeniul achizitiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*) au dreptul sa consulte Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d).------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*) au obligaţia de a transmite avizul consultativ autorităţii contractante, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (6) În baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, autoritatea contractantă poate să modifice, sa inceteze, sa revoce, sa anuleze actele în conformitate cu care s-a emis avizul consultativ.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 7În cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de activitate se transmit şi autorităţii de management competente.  +  Articolul 8Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.------------Art. 9 a fost abrogat de art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 10 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); b) netrimiterea în termen de 3 zile a documentelor şi informaţiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnaţi potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 7.000 lei (RON).--------------Litera b) a alin. (1) al art. 10 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 198 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009. (2) Constatarea şi aplicarea sanctiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.  +  Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice*) elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.------------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finanţelor Publice prezinta spre aprobare propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 208/2005*) privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 495 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 iunie 2007.  +  Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin. (1), art. 12 şi 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice,Alexandru Stefan CojocaruBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 30.-----------