ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009  Având în vedere că printre principalele măsuri pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra economiei şi grupurilor vulnerabile, asumate prin Programul de guvernare 2009-2012, se numără şi "reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective",ţinând cont de faptul că menţinerea unor taxe şi tarife în actuala conjunctură economică accentuează impactul puternic negativ al crizei asupra resurselor financiare ale populaţiei,întrucât în urma unor analize riguroase a rezultat că veniturile realizate din încasarea unor taxe şi tarife cu caracter nefiscal nu acoperă costurile de colectare, pe fond, contribuind doar la o birocraţie excesivă pentru plătitori, se impun măsuri operative,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:     "1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor     prevăzute la lit. A, C-E 30.000".2. Punctul 2 de la notă se abrogă.3. Punctul 3 de la notă se abrogă.  +  Articolul IIAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIIAnexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II "Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit" punctul 1 "Acte de identitate", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
    "a)eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români4"
  2. La capitolul II punctul 1, literele b) şi d) se abrogă.3. La capitolul II, punctul 2 se abrogă.4. La capitolul III "Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere" punctul 1 "Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule", literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
    "a)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E ..............................................................................5
    d)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV24"
  5. La capitolul III punctul 1, literele b), c), e) şi f) se abrogă.6. La capitolul III, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
    "2Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E72"
  7. La capitolul III, punctele 3 şi 4 se abrogă.8. La capitolul IV "Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe" punctul 1 "Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
    "a)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv52"
  9. La capitolul IV punctul 1, litera b) se abrogă.10. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV*1) "Taxă pentru furnizare date", cu următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
      "CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare date Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare4"
   +  Articolul IVLegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, litera q) va avea următorul cuprins:"q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională;".2. Anexa nr. 2 "Taxe pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul VAlineatul (1) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a paşapoartelor simple se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurenţei."  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (10) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; b) alin. (5) al art. 30 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008; c) art. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005; d) Hotărârea Guvernului nr. 2.337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 14 iunie 2009.Nr. 70.  +  Anexa 1 -------(Anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000)--------------------------------------------LISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi/saujuridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prinunităţile, instituţiile şi structurile din subordine şi taxelepercepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ Termenul de efectuare │ Cuantumul taxei │ ││Nr. │ │ a prestaţiei │ (lei) │ Actele normative în baza cărora se ││crt.│ Denumirea prestaţiei ├───────────────┬──────────┼────────┬──────────┤ efectuează prestaţiile reglementate ││ │ │ În regim │ În regim │În regim│ În regim │ ││ │ │ normal │de urgenţă│ normal │de urgenţă│ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1. │Avizarea efectuării lucrărilor │ 30 de zile │ 5 zile │ 100 │ 200 │a) Ordonanţa de urgenţă a ││ │care implică închiderea sau │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002 privind ││ │crearea de restricţii pentru │ │ │ │ │circulaţia pe drumurile publice, ││ │circulaţia pe drumurile │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi ││ │publice a vehiculelor şi/sau │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 ││ │pietonilor, a proiectelor de │ │ │ │ │alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (4) şi││ │instalare a mijloacelor de │ │ │ │ │art. 33 alin. (1) şi (2) ││ │semnalizare rutieră prin │ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a ││ │indicatoare, marcaje, │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a ││ │semafoare electrice şi alte │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002, aprobat ││ │dispozitive speciale, precum │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului ││ │şi a amplasării obiectivelor │ │ │ │ │nr. 1.391/2006, cu modificările ││ │social-economice în zona │ │ │ │ │ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 ││ │drumului public şi │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 87 ││ │proiectarea, construcţia sau │ │ │ │ │c) Ordonanţa Guvernului ││ │amenajarea intersecţiilor şi a │ │ │ │ │nr. 43/1997 privind regimul ││ │căilor de acces la drumul │ │ │ │ │drumurilor, republicată, cu ││ │public │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 30 şi art. 52 ││ │ │ │ │ │ │alin. (1) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2. │Eliberarea pentru persoane │ 30 de zile │ 10 zile │ 100/ │ 300/ │a) Legea nr. 295/2004 privind ││ │fizice şi juridice a │ │ │persoană│ persoană │regimul armelor şi al muniţiilor, cu ││ │autorizaţiilor pentru: │ │ │ fizică │ fizică │modificările şi completările ││ │procurarea primei arme letale; │ │ │ 300/ │ 500/ │ulterioare - art. 12, art. 72 ││ │procurarea primei arme neletale │ │ │persoană│ persoană │alin. (3), art. 80 şi art. 85 ││ │supuse autorizării; acordarea │ │ │juridică│ juridică │b) Normele metodologice de ││ │atestatului de colecţionar; │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, ││ │funcţionarea poligoanelor de │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea ││ │tragere şi organizarea şi │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │desfăşurarea cursurilor de │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │iniţiere şi pregătire teoretică │ │ │ │ │ulterioare ││ │şi practică pe linie de arme şi │ │ │ │ │ ││ │muniţii; eliberarea atestatului │ │ │ │ │ ││ │de instructor în poligonul de │ │ │ │ │ ││ │tragere │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3. │Eliberarea autorizaţiei pentru │ 30 de zile │ 19 zile │ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │procurarea armei letale sau │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │neletale supuse autorizării │ │ │ │ │ulterioare - art. 12 ││ │titularului de permis (a doua │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a ││ │armă şi următoarele) │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin ││ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4. │Eliberarea cărţii de identitate │ 15 zile │ 10 zile │ 20 │ 40 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │a armei │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 98 ││ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a ││ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin ││ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5. │Eliberarea unui nou permis │ 15 zile │ 5 zile │ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004, cu ││ │de armă pentru persoanele │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │fizice, respectiv a autorizaţiei│ │ │ │ │ulterioare - art. 51 şi 75 ││ │de deţinere şi folosire pentru │ │ │ │ │ ││ │persoanele juridice │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6. │Autorizarea desfăşurării │ 15 zile │ 10 zile │ 500 │ 1.000 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │operaţiunilor cu arme şi │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │muniţii de către persoanele │ │ │ │ │ulterioare - art. 106 şi art. 110 ││ │juridice constituite ca │ │ │ │ │alin. (3) ││ │armurieri │ │ │ │ │b) Normele metodologice de ││ │ │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, ││ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea ││ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7. │Eliberarea autorizaţiilor │ 30 de zile │ 15 zile │ 200 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │pentru efectuarea │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │operaţiunilor cu materii │ │ │ │ │ulterioare - art. 8, 9 şi 11 ││ │explozive, vizarea anuală a │ │ │ │ │b) Hotărârea Guvernului ││ │acestora, precum şi │ │ │ │ │nr. 207/2005 privind stabilirea ││ │eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │ │cerinţelor esenţiale de securitate ││ │transfer sau tranzit al │ │ │ │ │ale explozivilor de uz civil şi a ││ │explozivilor de uz civil │ │ │ │ │condiţiilor pentru introducerea lor ││ │ │ │ │ │ │pe piaţă - art. 18 alin. (1) şi ││ │ │ │ │ │ │art. 23 alin. (3) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8. │Avizări artificieri şi │ 30 de zile │ 15 zile │ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, ││ │pirotehnişti │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, ││ │ │ │ │ │ │distrugerea, transportul, depozitarea,││ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor ││ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte ││ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile ││ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea ││ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, ││ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului ││ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi ││ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9. │Taxă pentru eliberarea │ 10 zile │ - │ 10 │ - │Legea nr. 290/2004 privind ││ │certificatelor de cazier │pentru persoane│ │ │ │cazierul judiciar, cu modificările şi ││ │judiciar │ fizice sau │ │ │ │completările ulterioare - art. 21 ││ │ │juridice 30 de │ │ │ │şi 213 ││ │ │ zile pentru │ │ │ │ ││ │ │persoane fizice│ │ │ │ ││ │ │aflate în state│ │ │ │ ││ │ │ membre UE │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│10. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 22 │ │Ordonanţa Guvernului ││ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999 pentru aderarea ││ │solicitarea persoanelor fizice │ │ │ │ │României la Convenţia cu privire ││ │ │ │ │ │ │la suprimarea cerinţei ││ │ │ │ │ │ │supralegalizării actelor oficiale ││ │ │ │ │ │ │străine, adoptată la Haga la 5 ││ │ │ │ │ │ │octombrie 1961, aprobată prin Legea ││ │ │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│11. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 44 │ │Ordonanţa Guvernului ││ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999, aprobată prin Legea ││ │solicitarea persoanelor │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările ││ │juridice şi în cazul │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 ││ │reprezentării titularului │ │ │ │ │ ││ │actului de către un avocat │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│12. │Înregistrarea cererii pentru │ │ │ 3 │ │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, ││ │aplicarea apostilei │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │└────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000)-----------------------------------TAXEpentru eliberarea de atestate şi avize care se facvenit la bugetul de stat
  *Font 7*
  Taxe Lei
  a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţie prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice 150
  b) Atestare de competenţă pentru: (i) efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reţeaua naţională de staţii meteorologice, şi avizarea punerii în circulaţie publică a datelor şi informaţiilor obţinute (îi) elaborarea prognozelor meteorologice ori a studiilor meteorologice şi/sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional, şi avizarea punerii în circulaţie publică a acestora, astfel: - prognoze specializate sau studii, la nivel local sau regional - prognoze generale sau studii, la nivel naţional 250 500 1.500
  ---------------