METODOLOGIE din 6 mai 2009de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.845 din 6 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2009.
    I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Înregistrarea și valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prin rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare obținute în baza unui contract finanțat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înțelege:a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;e) colecții și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute;f) creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale - soiuri, hibrizi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.  +  Articolul 3Prin persoană juridică executantă se înțelege persoana juridică care a obținut oricare dintre rezultatele cercetării, în mod direct și nemijlocit.II. Înregistrarea rezultatelor cercetării  +  Articolul 4Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, special constituit, denumit în continuare registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.  +  Articolul 5(1) Pentru fiecare rezultat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se întocmește, în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate, Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, denumită în continuare fișă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.(2) Pentru fiecare rezultat valorificat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se completează secțiunea dedicată în termen de 10 zile de la data finalizării activităților de valorificare și se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.(3) Fișa se completează în sistem electronic, pe platforma BrainMap, în cadrul unei secțiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea și evidența rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.(4) Accesarea sistemului informatic se va face cu respectarea drepturilor de acces și a instrucțiunilor de completare ale platformei BrainMap.(5) Introducerea datelor se realizează de către directorul de proiect sau managerul de inovare/directorul entității de inovare și transfer tehnologic al persoanei juridice executante.  +  Articolul 6(1) Registrul se păstrează în format electronic și cuprinde totalitatea fișelor de evidență a rezultatelor arhivate și indexate corespunzător.(2) Registrul este disponibil în vederea vizualizării pe pagina web a persoanei juridice executante, într-o secțiune special prevăzută pentru acest scop.  +  Articolul 7Registrul are caracter anual și se trece pe lista documentelor cu regim special a persoanei juridice executante.  +  Articolul 8(1) Persoana juridică executantă are obligația să elaboreze norme și proceduri interne în vederea valorificării rezultatelor cercetării cu privire la:a) aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a rezultatelor cercetării, în vederea valorificării acestora;b) aprobarea unor proceduri specifice de evaluare.(2) Persoana juridică executantă poate dispune și alte măsuri în vederea valorificării rezultatelor cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Direcția infrastructuri de cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării poate verifica existența registrului la nivelul persoanei juridice executante și modul de înregistrare a rezultatelor cercetării, precum și respectarea reglementărilor în vigoare privind valorificarea acestora. (la 07-04-2021, Actul normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6.199 din 16 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 07 ianuarie 2021 )