HOTĂRÂRE nr. 519 din 24 august 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa(actualizată până la data de 12 aprilie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 3 septembrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003.În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeţul Constanta, persoana juridică cu capital iniţial de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta care se desfiinţează. (2) Compania Naţionala <> - S.A. Constanta se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi îndeplineşte funcţia de autoritate portuara şi de cai navigabile, după cum urmează: a) pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, situat între Portul Constanta-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, şi Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi pe zona din albia Dunării adiacenta gurii canalului, până la limita dreapta a senalului navigabil al Dunării, prin care se asigura accesul navelor în canal; b) pe Canalul Poarta Alba - Midia - Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagra, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcatia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Alba - Midia - Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminita, şi pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare; c) în porturile Medgidia şi Basarabi, situate pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi în porturile Ovidiu şi Luminita, situate pe Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari, care fac parte integrantă din canalele navigabile.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta care se reorganizează, conform datelor din evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 1997, actualizat potrivit prevederilor legale, în valoare de 69.558.113.767,90 lei, împărţit în 695.581 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei. (2) Capitalul social al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" -S.A. Constanta este în întregime subscris de statul român în calitate de acţionar unic şi este vărsat integral la data constituirii. (3) Acţiunile Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta sunt deţinute în totalitate de către statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Compania poate fi privatizata în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care îi va asigura o poziţie majoritara.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta, pe de o parte, şi Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se substituie Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele de judecată.  +  Articolul 4 (1) Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta este sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi desfăşoară activităţi de interes public naţional, având obiectul de activitate stabilit în statutul companiei. (2) În cadrul activităţilor de interes public naţional pe care le desfăşoară, Compania Naţionala <> - S.A. Constanta va centraliza de la toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval pe căile navigabile şi în porturile din zona sa de activitate datele referitoare la traficul de nave şi mărfuri, volumul de marfa operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi va asigura publicarea anuală a acestora.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (3) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval pe căile navigabile şi în porturile din zona de activitate a companiei sunt obligaţi sa pună la dispoziţie Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta aceste date.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 5 (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta este proprietate publică a statului şi se concesioneaza conform prevederilor legale în vigoare.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.(1^1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta, care se concesioneaza acesteia, pe baza unui contract de concesiune încheiat în condiţiile legii.-------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.(1^2) În cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta, concesionată altor persoane juridice, Compania Naţionala <> - S.A. Constanta poate fi desemnată de concedent ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii.-------------Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.(1^3) Reprezentarea concedentului de către Compania Naţionala <> - S.A. Constanta în raporturile cu concesionarii se face pe bază de contract.-------------Alin. (1^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.(1^4) În calitatea sa de reprezentant al concedentului în raporturile cu concesionarii, Compania Naţionala <> - S.A. Constanta are următoarele obligaţii: a) verifica respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrărilor de investiţii prevăzute în contractul de concesiune şi calitatea acestor lucrări, întreţinerea şi repararea de către concesionari a bunurilor concesionate; b) avizează documentele de plată a redeventei.-------------Alin. (1^4) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.(1^5) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1^4), Compania Naţionala <> - S.A. Constanta are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată.-------------Alin. (1^5) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.(1^6) Modul de plată se stabileşte prin contractul de reprezentare încheiat între concedent şi Compania Naţionala <> - S.A. Constanta.-------------Alin. (1^6) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (2) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu este inclusă în valoarea capitalului social iniţial al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta. (3) Contractul de concesiune se va încheia între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta în termen de 30 de zile de la data înmatriculării ei în registrul comerţului. Controlul respectării de către concesionar a obligaţiilor asumate se face de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 6 (1) Compania Naţionala <> - S.A. Constanta va asigura utilizarea de către terţi, în mod liber şi nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Compania Naţionala <> - S.A. Constanta va exploata infrastructura portuara concesionată conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere şi/sau de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei se constituie ca venituri proprii ale acesteia. (3) Pentru punerea la dispoziţia utilizatorilor a infrastructurii de transport naval şi pentru serviciile prestate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Naţionala <> - S.A. Constanta percepe tarife stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) Compania Naţionala <> - S.A. Constanta are obligaţia să facă publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum şi facilităţile care se acordă privind plata acestor tarife. (5) Facilităţile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 6^1 (1) Serviciile de siguranţă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a instituit obligativitatea realizării, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes naţional şi pot fi concesionate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii, persoanelor juridice române care îndeplinesc condiţiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate desemna Compania Naţionala <> - S.A. Constanta ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranţă din zona de activitate a acesteia. (3) Reprezentarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de către Compania Naţionala <> - S.A. Constanta în raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranţă se face pe bază de contract. (4) În calitate de reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Compania Naţionala <> - S.A. Constanta are următoarele obligaţii: a) urmăreşte respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune; b) urmăreşte efectuarea serviciilor de siguranţă în condiţii de continuitate şi securitate; c) avizează documentele de plată a redeventei; d) urmăreşte respectarea tarifelor stabilite prin contract şi modul de aplicare a acestora. (5) Pentru efectuarea în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a activităţilor prevăzute la alin. (4), Compania Naţionala <> - S.A. Constanta are dreptul la plata unei sume în cuantum de 25% din redeventa încasată. (6) În cazul în care într-un port situat în zona de activitate a Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta nu exista persoane juridice autorizate să efectueze serviciile de siguranţă prevăzute la alin. (1) sau în situaţia imposibilităţii derulării contractelor de concesiune încheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurata de către Compania Naţionala <> - S.A. Constanta. (7) În situaţiile prevăzute la alin. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei concesioneaza temporar Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta, prin încredinţare directa, serviciile publice respective. (8) În zona sa de activitate furnizarea serviciilor de siguranţă, altele decât serviciile publice de interes naţional prevăzute la alin. (1), se asigura de către Compania Naţionala <> - S.A. Constanta.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 6^2 (1) Compania Naţionala <> - S.A. Constanta are obligaţia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participa la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor şi/sau a containerelor în şi din nave, de manipulare în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, insacuire a mărfurilor, precum şi la operaţiunile de curăţare a hambarelor şi a magaziilor navelor şi altele asemenea. (2) Compania Naţionala <> - S.A. Constanta eliberează carnetele de lucru în port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza cărora îi înregistrează, şi percepe pentru efectuarea acestei activităţi tarife stabilite conform prevederilor legale. (3) Preschimbarea carnetelor eliberate de capitaniile de port se va face fără perceperea de tarife.-------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţii Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se constituie din veniturile proprii ale acesteia.În situaţii deosebite, pentru întreţinerea şi repararea bunurilor proprietate publică Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta poate primi subvenţii de la bugetul de stat. Lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru care se acordă subvenţii de la bugetul de stat şi fondurile necesare pentru efectuarea acestor lucrări se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea şi modernizarea celor existente se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi, în completare, din surse proprii ale companiei. Obiectivele de investiţii respective se aproba prin hotărâre a Guvernului sau de Ministerul Transporturilor, potrivit legilor în vigoare. (3) Finanţarea obiectivelor de investiţii aprobate de către Guvern până la data înfiinţării Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. (4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizarii obiectivelor de investiţii aprobate de Guvern până la data înfiinţării Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza Companiei Naţionale <> - S.A. Constanta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (5) Obligaţiile de plată ale Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, nescadente până la data înfiinţării acesteia, se vor asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea obiectivelor de investiţii aparţinând domeniului privat al statului sau domeniului privat al companiei. (6) Plata obligaţiilor nescadente ale Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta pentru crearea de noi bunuri proprietate publică a statului, pentru modernizarea sau/şi dezvoltarea bunurilor publice existente, inclusiv a sumelor aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile şi comisioanele, se va executa din surse proprii şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare. (7) Prin delegare de competenţa Compania Naţionala <> - S.A. Constanta poate duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.-------------Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003. (8) Pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (7), Compania Naţionala <> - S.A. Constanta primeşte fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-------------Alin. (8) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003.  +  Articolul 8 (1) Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului transporturilor. (4) Până la privatizarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 9 (1) Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta este administrată de către un consiliu de administraţie. (2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, este acţionar majoritar, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta. (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 10Personalul Regiei Autonome "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta, preluat de Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, este considerat transferat.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile referitoare la Regia Autonomă "Administraţia Canalelor Navigabile" Constanta din Hotărârea Guvernului nr. 19/1991 privind înfiinţarea unor administraţii cu statut de regii autonome şi societăţi comerciale pe acţiuni din domeniul transporturilor navale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul reformei,preşedintele Consiliuluipentru Reforma,Ioan Muresan  +  AnexăSTATUT 24/08/1998