ORDIN nr. 716 din 11 iunie 2009 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale**)(actualizat până la data de 19 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012; ORDINUL nr. 1.359 din 13 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.Văzând Referatul de aprobare nr. 5.751/2009, întocmit de Direcţia generală strategii şi politica medicamentului din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 8 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2Valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă este de 230 euro/an şi se achită anual către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale până la data de 31 decembrie pentru anul următor.-------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.359 din 13 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 19 noiembrie 2013.  +  Articolul 3 (1) Solicitanţii români de servicii prestate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale plătesc contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la art. 1 la cursul Băncii Naţionale a României din ziua emiterii facturii. (2) Solicitanţii străini de servicii prestate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale plătesc fie în valută sumele prevăzute la art. 1, fie contravaloarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua emiterii facturii.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4Procedura administrativă de gestionare a sumelor intrate în contul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în cazul întreruperii procedurii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţă (APP) şi de aprobare a unei variaţii este următoarea: a) dacă un solicitant anunţă retragerea cererii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP după efectuarea plăţilor aferente procedurii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP, taxa de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP plătită de solicitanţi în conformitate cu prevederile art. 854 din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, la depunerea cererii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP se virează de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la bugetul de stat; b) dacă un solicitant anunţă retragerea cererii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP după efectuarea plăţilor aferente procedurii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP, tariful de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP plătit de solicitanţi în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 se gestionează astfel:(i) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP este depusă de solicitant înainte de validarea cererii de autorizare/reînnoire a APP, suma respectivă, la solicitarea acestuia, poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv;(îi) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP este depusă de solicitant după validarea cererii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP, dar înainte de începerea procedurii, în cazul procedurilor de recunoaştere mutuală sau descentralizată, respectiv nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la efectuarea plăţii în cazul procedurii naţionale, la cererea solicitantului, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv;(iii) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare de punere pe piaţă/reînnoire a APP este depusă de solicitant la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale după începerea procedurii, în cazul procedurilor de recunoaştere mutuală sau descentralizată, respectiv după împlinirea a 90 de zile calendaristice de la efectuarea plăţii în cazul procedurii naţionale, suma achitată se reţine de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi nu mai poate fi restituită; c) dacă un solicitant anunţă retragerea cererii de aprobare a unei variaţii după efectuarea plăţii aferente procedurii de aprobare a variaţiei şi după validarea cererii de aprobare a variaţiei, dar înainte de solicitarea de informaţii suplimentare de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, la solicitarea acestuia, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/ redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv; d) dacă un solicitant anunţă retragerea cererii de aprobare a unei variaţii după solicitarea de informaţii suplimentare de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, suma achitată se reţine de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi nu mai poate fi restituită.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4^1Procedura administrativă de gestionare a sumelor intrate în contul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în cazul întreruperii procedurii de evaluare şi autorizare a studiilor clinice şi amendamentelor este următoarea: a) dacă un solicitant anunţă retragerea cererii de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman după efectuarea plăţilor aferente procedurii de autorizare a unui studiu clinic, tariful de autorizare a studiului clinic plătit de solicitanţi în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 se gestionează astfel:(i) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman este depusă de solicitant înainte de validarea cererii, suma respectivă, la solicitarea acestuia, poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv;(îi) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman este depusă de solicitant după validarea cererii de autorizare, dar nu mai târziu de 25 de zile calendaristice de la începerea procedurii, la cererea solicitantului, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv;(iii) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman este depusă de solicitant la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale după ziua 25 de la începerea procedurii, suma achitată se reţine de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi nu mai poate fi restituită; b) dacă cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman este respinsă în urma procedurii de validare, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirecţionată la cererea solicitantului, pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv; c) dacă un solicitant anunţă retragerea cererii de aprobare a unui amendament important la un studiu clinic cu un medicament de uz uman după efectuarea plăţii aferente procedurii de aprobare a amendamentului la studiul clinic, tariful de evaluare a amendamentului la studiul clinic plătit de solicitanţi în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 se gestionează astfel:(i) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de aprobare a amendamentului la studiul clinic este depusă de solicitant înainte de validarea cererii, suma respectivă, la solicitarea acestuia, poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv;(îi) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de aprobare a amendamentului la studiul clinic este depusă de solicitant după validarea cererii, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la începerea procedurii, la cererea solicitantului, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv;(iii) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare este depusă de solicitant la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale după ziua 15 de la începerea procedurii, suma achitată se reţine de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi nu mai poate fi restituită; d) dacă cererea de aprobare a unui amendament important la un studiu clinic este respinsă în urma procedurii de validare, la cererea solicitantului, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirecţionată pentru o altă plată datorată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de solicitantul respectiv.-------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.359 din 13 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 19 noiembrie 2013.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 172/2009privind aprobarea tarifelor pentru unele activităţi desfăşurate de Departamentul inspecţie farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 25 februarie 2009, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 11 iunie 2009.Nr. 716.  +  Anexa 1 LISTA TARIFELORpentru controlul de laborator al medicamentelornonbiologice şi biologice de uz uman şi activităţi conexe*Font 9*┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tarif ││crt. │ Denumirea prestaţiei │ - euro -│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │ ││ A. │Control fizico-chimic │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│Aspectul jetului de spray │ 5 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.│Capacitatea de întindere la unguente │ 6 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.│Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 30 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.│Concentrarea soluţiilor extractive apoase/cu solvenţi organici prin │ ││ │distilare la rotavapor │ 50 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.│Concentraţia în alcool a preparatelor farmaceutice │ 47 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.│Controlul impurităţilor macroscopice din soluţii injectabile şi │ ││ │perfuzabile din fiole şi flacoane/pulberi injectabile şi produse │ ││ │liofilizate │ 11 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.│Controlul limitelor de impurităţi anorganice şi substanţe organice │ ││ │străine │ 52 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.│Controlul mărimii şi formei particulelor în suspensie, la microscop │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9.│Controlul microchimic/microscopic al produselor vegetale │ 26 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.│Controlul organoleptic (aspect, culoare, gust, miros) │ 5 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 19 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.│Densitatea relativă │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.│Determinarea apei, titrare cu reactivul Karl-Fischer (inclusiv calibrare)│ 54 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.│Determinarea componentelor din ceai │ 36 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.│Determinarea cromatografică pe coloană │ 142 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.│Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 14 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.│Determinarea dimensiunii comprimatelor (grosimea, diametrul, │ ││ │lungimea, lăţimea) │ 7 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.│Determinarea duratei de reomogenizare a suspensiei │ 5 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.│Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.│Determinarea granulometrică la pulberi │ 14 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.│Determinarea impurităţilor totale din produse vegetale [pământ, praf, │ ││ │nisip şi alţi contaminanţi (fulgi, insecte, produse animale etc.)] │ 19 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.│Determinarea limitei de aciditate, alcalinitate │ 14 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.│Determinarea numărului de doze pe flacon spray │ 11 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.│Determinarea osmolarităţii │ 13 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.│Determinarea omogenităţii unguentelor, supozitoarelor │ 6 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26.│Determinarea pH-ului │ 20 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 27.│Determinarea procentului de distilat într-un anumit interval de timp │ 23 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 28.│Determinarea profilului cinetic de cedare a substanţelor medicamentoase │ ││ │din forme farmaceutice solide orale cu eliberare prelungită │ 173 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 29.│Determinarea purităţii medicamentelor de uz uman prin cromatografie │ ││ │lichidă de înaltă performanţă │ 323 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 30.│Determinarea rezistenţei supozitoarelor │ 22 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 31.│Determinarea substanţelor grase totale │ 25 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 32.│Determinarea timpului de dizolvare la produsele liofilizate │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 33.│Determinarea tipului de emulsie │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 34.│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale │ 10 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 35.│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu bilă/capilar/rotaţional │ 39 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 36.│Determinarea vitezei de sedimentare │ 16 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 37.│Dezagregarea supozitoarelor şi ovulelor │ 33 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 38.│Dezagregarea produselor efervescente/gastrosolubile │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 39.│Dezagregarea produselor enterosolubile │ 39 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 40.│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de impurităţi │ ││ │anorganice │ 24 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 41.│Dozarea fizico-chimică în mediu apos/substanţe acide în mediu neapos/ │ ││ │substanţe bazice în mediu neapos │ 55 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 42.│Dozarea gazcromatografică │ 209 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 43.│Dozarea gazcromatografică cuplată cu Head-Speace │ 470 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 44.│Dozarea prin spectrofotometrie de absorbţie atomică │ 120 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 45.│Dozarea potenţiometrică │ 75 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 46.│Dozarea prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă │ 326 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 47.│Dozarea cromatografică CSS prin metoda densitometrică - varianta │ ││ │I/II/III │ 97 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 48.│Dozarea nitrogenului din combinaţii organice │ 32 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 49.│Dozarea oxigenului │ 34 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 50.│Dozarea spectrofotometrică UV, vizibil sau fluorimetrică - în soluţie │ ││ │alcoolică/în solvenţi organici/în soluţie apoasă │ 117 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 51.│Dozarea substanţelor solubile din produsele vegetale │ 20 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 52.│Dozarea taninurilor din produse vegetale │ 79 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 53.│Electroforeza capilară │ 113 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 54.│Etanşeitatea flacoanelor spray/pliculeţelor cu pulbere efervescentă │ 12 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 55.│Extracţia principiilor active din medicamente/produse vegetale în │ ││ │vederea identificării sau dozării │ 79 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 56.│Factorul de îmbibare al produselor vegetale │ 13 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 57.│Filtrarea prin filtre-membrană cu porozitate 0,30-0,50/æm pentru │ ││ │determinări cu aparatură de înaltă performanţă │ 15 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 58.│Funcţionarea sistemului de pulverizare (spray) │ 14 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 59.│Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 19 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 60.│Identificarea prin cromatografie în strat subţire │ 38 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 61.│Identificarea prin reacţii chimice de diazotare - cuplare/de │ ││ │oxidoreducere/de alte tipuri/pentru anioni/pentru cationi │ 22 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 62.│Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 63.│Identificarea spectrofotometrică în I.R. │ 15 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 64.│Identificarea spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie alcoolică/│ ││ │în soluţie apoasă/în solvenţi organici │ 78 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 65.│Indice de acetil/aciditate/amăreală/ester/hidroxil/iod/de peroxid │ 35 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 66.│Indice de refracţie │ 19 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 67.│Indice de saponificare │ 26 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 68.│Masa totală pe recipient (soluţii, suspensii, emulsii, unguente) │ 17 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 69.│Pierdere prin uscare la etuvă sau în exicator │ 21 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 70.│Proba de sedimentare │ 7 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 71.│Punct de fierbere/de picurare/de topire la capilar/pentru supozitoare │ 14 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 72.│Puritatea prin cromatografie în strat subţire │ 79 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 73.│Putere rotatorie │ 26 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 74.│Reconstituirea sistemului dispers pentru verificări de laborator │ ││ │(suspensii orale, injectabile etc.) │ 8 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 75.│Reziduu insolubil în acid clorhidric 100 g/l/prin calcinare/prin │ ││ │evaporare │ 34 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 76.│Rezistenţa comprimatelor determinată cu durometrul │ 6 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 77.│Solubilitate │ 20 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 78.│Substanţe nesaponificabile │ 60 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 79.│Substanţe solubile în apă, acizi │ 17 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 80.│Test de dizolvare │ 85 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 81.│Uniformitatea conţinutului │ 35 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 82.│Uniformitatea masei formelor unidoză/pulberilor injectabile │ 20 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 83.│Uniformitatea volumului pe flacon, fiolă │ 10 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 84.│Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării │ 27 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ B. │Control microbiologic │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 85.│Activitatea microbiologică a antibioticelor prin metoda turbidimetrică │ 184 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 86.│Activitatea microbiologică a antibioticelor şi vitaminelor prin metoda │ ││ │difuzimetrică │ 200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 87.│Activitatea microbiologică a vitaminelor prin metoda turbidimetrică │ 235 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 88.│Contaminarea microbiană - metoda însămânţării directe │ 233 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 89.│Contaminarea microbiană - metoda filtrării prin membrană │ 287 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 90.│Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni │ 331 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 91.│Controlul sterilităţii antibioticelor - metoda filtrării prin membrană │ ││ │în sistem închis "Steritest" │ 300 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 92.│Controlul sterilităţii antibioticelor prin metoda filtrării prin membrană│ ││ │în sistem deschis (Millipore) │ 331 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 93.│Controlul sterilităţii soluţiilor apoase şi pulberilor solubile - metoda │ ││ │filtrării prin membrană în sistem închis "Steritest" │ 264 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 94.│Controlul sterilităţii soluţiilor apoase şi pulberilor solubile prin │ ││ │metoda filtrării prin membrană în sistem deschis (Millipore) │ 243 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 95.│Controlul sterilităţii soluţiilor apoase şi soluţiilor uleioase cu volum │ ││ │până la 4 ml/4 ml şi 10 ml/10 ml şi 40 ml, pulberilor, unguentelor şi │ ││ │cremelor - prin metoda însămânţării directe │ 184 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 96.│Controlul sterilităţii soluţiilor perfuzabile sau medicamentelor cu │ ││ │activitate antimicrobiană - prin metoda însămânţării directe │ 204 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 97.│Controlul sterilităţii uleiurilor şi soluţiilor uleioase, unguentelor şi │ ││ │cremelor - metoda filtrării prin membrană în sistem închis "Steritest" │ 283 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 98.│Controlul sterilităţii uleiurilor şi soluţiilor uleioase, unguentelor şi │ ││ │cremelor prin metoda filtrării prin membrană în sistem deschis (Millipore│ 261 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 99.│Determinarea activităţii bactericide şi fungicide a antisepticelor şi │ ││ │dezinfectanţilor │ 402 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 100.│Punerea în evidenţă a enterobacteriilor şi a anumitor altor bacterii │ ││ │gram - negative │ 131 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 101.│Punerea în evidenţă a microorganismelor din genul Clostridium/ │ ││ │Salmonella/Escherichia Coli/Pseudomonas aeruginosa/Staphylococcus aureus │ 151 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ C. │Control farmaco-toxicologic* │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 102.│Controlul antigenităţii la 21 de zile │ 435 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 103.│Controlul conţinutului în endotoxine prin metoda cinetică cromogenică/ │ ││ │turbidimetrică/gel - clot (test L.A.L.) │ 491 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 104.│Controlul impurităţilor care denaturează pigmenţii sanguini │ 113 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 105.│Controlul impurităţilor hemolitice din mase plastice │ 124 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 106.│Controlul impurităţilor pirogene │ 496 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 107.│Controlul impurităţilor pirogene pe 6 iepuri │ 929 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 108.│Controlul toleranţei locale prin injectarea intramusculară la iepure │ 757 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 109.│Controlul toxicităţii acute la articole şi dispozitive din materiale │ ││ │plastice │ 249 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 110.│Controlul toxicităţii pe 5 şoareci │ 84 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 111.│Controlul toxicităţii pe 3 iepuri │ 375 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 112.│Determinarea activităţii amilolitice/celulazice şi hemicelulazice/ │ ││ │hialuronidazice/antihialuronidazice/lipolitice/proteolitice │ 235 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 113.│Determinarea impurităţilor hipotensive │ 119 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 114.│Determinarea probei de pasaj a suspensiei │ 9 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 115.│Determinarea toxicităţii sistemice în experiment subacut cu examen │ ││ │anatomopatologic │ 1.876 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 116.│Dozarea aminoacizilor prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă │ 680 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 117.│Dozarea biologică a heparinei │ 280 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 118.│Dozarea biologică a oxitocinei la cocoş │ 188 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 119.│Dozarea biologică a hormonului gonadotrop │ 712 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 120.│Toleranţa locală pe conjuctivă de iepure │ 547 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 121.│Toleranţa subacută gastrointestinală │ 106 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ D. │Controlul radiofarmaceutic │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 122.│Măsurarea radioactivităţii │ 29 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 123.│Determinarea purităţii radiochimice │ 91 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 124.│Determinarea purităţii radionuclidice │ 117 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ E. │Controlul imunogenităţii şi anatomie patologică │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 125.│Controlul activităţii specifice (titru antigenic în vivo - U.B) pe │ ││ │7 şoareci │ 152 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 126.│Controlul imunogenităţii în vivo pe 12 cobai │ 793 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 127.│Controlul imunogenităţii în vivo pe 22 cobai │ 1.266 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 128.│Controlul nepatogenităţii │ 347 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 129.│Controlul toxicităţii anormale în vivo pe (5 şoareci + 2 cobai ) │ 227 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 130.│Controlul toxicităţii anormale în vivo pe 5 şoareci │ 98 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 131.│Control toxicităţii specifice în vivo pe 5 cobai │ 502 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ F. │Control produse biologice** │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 132.│Controlul purităţii (pe lamă) frotiu Gram │ 36 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 133.│Controlul purităţii prin însămânţare (în tub) │ 83 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 134.│Controlul activităţii specifice în vitro (determinare titru viral vaccin │ ││ │monovalent: rujeolic, urlian sau rubeolic) │ 255 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 135.│Controlul activităţii specifice în vitro (determinare titru viral vaccin │ ││ │poliomielitic) │ 518 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 136.│Controlul activităţii specifice prin dublă difuzie │ 163 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 137.│Controlul concentraţiei (nefelometrie) │ 31 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 138.│Controlul identităţii (pe lamă) frotiu Ziehl Neelsen │ 42 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 139.│Controlul identităţii şi/sau activităţii specifice prin contraimuno- │ ││ │electroforeză │ 215 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 140.│Controlul identităţii şi/sau activităţii specifice prin imunoelectro- │ ││ │foreză │ 219 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 141.│Controlul identităţii şi/sau titrului prin aglutinare în tub │ 36 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 142.│Controlul identităţii şi/sau titrului prin aglutinare pe lamă │ 29 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 143.│Controlul purităţii prin însămânţare (pe placă) │ 69 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 144.│Controlul purităţii proteice prin electroforeză în gel de Agaroza-Sebia │ 208 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 145.│Controlul concentraţiei proteice (biuret) │ 60 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 146.│Controlul concentraţiei proteice prin metoda Lowry │ 121 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 147.│Controlul conţinutului de aluminiu prin metoda complexonometrică │ 107 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 148.│Controlul conţinutului în fenol │ 116 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 149.│Controlul conţinutului în formaldehidă liberă │ 60 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 150.│Controlul conţinutului în Thiomersal │ 95 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 151.│Curbă de etalonare pentru concentraţie proteică (biuret) │ 62 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 152.│Curbă de etalonare pentru determinarea conţinutului în fenol │ 114 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 153.│Curbă de etalonare pentru determinarea conţinutului în Thiomersal │ ││ │(dozare) │ 96 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 154.│Curbă de etalonare pentru determinarea concentraţiei proteice în vaccinul│ ││ │gripal │ 179 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 155.│Curbă de etalonare pentru determinarea conţinutului în formaldehidă │ ││ │liberă │ 64 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 156.│Determinarea concentraţiei ionilor de Na, K şi Cl cu analizorul AVL List │ 32 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 157.│Determinarea identităţii şi concentraţiei de hemaglutinină şi ovalbumină │ ││ │prin metoda imunodifuziei radiale simple IDRS la vaccinul gripal │ ││ │trivalent purificat şi inactivat │ 177 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 158.│Determinarea identităţii prin metoda dublei difuzii radiale Ouchterlony │ ││ │la vaccinuri │ 144 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 159.│Determinarea concentraţiei proteice prin metoda Bradford │ 132 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 160.│Determinarea potenţei la vaccinuri prin metoda ELISA de măsurare a │ ││ │anticorpilor în ser (pe şoareci) │ 458 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 161.│Determinarea potenţei la vaccinuri prin metoda ELISA de măsurare a │ ││ │anticorpilor în ser (pe cobai) │ 458 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 162.│Determinări prin însămânţări pe mediu solid la produsele BCG (identitate,│ ││ │număr unităţi viabile, stabilitate termică, rată medie de supravieţuire) │ 337 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 163.│Identificare/titru în hemaglutinine anti A şi anti B (metoda indirectă) │ 101 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 164.│Curbă de etalonare pentru determinarea conţinutului în formaldehidă │ ││ │liberă Ph. Eur. │ 66 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 165.│Controlul conţinutului în formaldehidă liberă Ph. Eur. │ 64 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ G. │Activităţi conexe: creşterea animalelor de experienţă în fermele ANM │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 166.│Iepuri până la 2.000 g │ 72 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 167.│Iepuri peste 2.000 g │ 172 │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘_____________* Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanţă de referinţă, standard internaţional şi unele etaloane).** Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanţă de referinţă, imunoplăci, kit Cormay gel prot 100).  +  Anexa 2 LISTA TARIFELORpentru inspecţii diverse şi activităţi conexe*font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬───────────┐│Nr. │ │ Tarif │Componentă│ Componentă││crt.│ Denumirea prestaţiei │- euro - ***│ fixă* │variabilă**│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 1.│Inspecţie în vederea eliberării Autorizaţiei de │ │ │ ││ │fabricaţie pentru producătorii de medicamente de │ │ │ ││ │uz uman/medicamente pentru investigaţie clinică/ │ │ │ ││ │materii prime din România (pentru fabricaţia │ │ │ ││ │produselor sterile) │ 1.742 │ 1.496 │ 246 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 2.│Inspecţie în vederea eliberării Autorizaţiei de │ │ │ ││ │fabricaţie pentru producătorii de medicamente de │ │ │ ││ │uz uman/medicamente pentru investigaţie clinică/ │ │ │ ││ │materii prime din România (pentru fabricaţia │ │ │ ││ │produselor nesterile) │ 1.561 │ 1.358 │ 203 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 3.│Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a │ │ │ ││ │deficienţelor constatate în timpul inspecţiei de │ │ │ ││ │autorizare de fabricaţie (totală sau parţială) la│ │ │ ││ │producătorii de medicamente de uz uman/ │ │ │ ││ │medicamente pentru investigaţie clinică/materii │ │ │ ││ │prime din România │ 1.348 │ 1.348 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 4.│Inspecţie în vederea eliberării Autorizaţiei de │ │ │ ││ │import pentru importatorii de medicamente de uz │ │ │ ││ │uman/medicamente pentru investigaţie clinică/ │ │ │ ││ │materii prime │ 778 │ 778 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 5.│Inspecţie la importatorii de medicamente de uz │ │ │ ││ │uman/medicamente pentru investigaţie clinică │ │ │ ││ │pentru verificarea modului în care persoana │ │ │ ││ │calificată eliberează seriile de medicamente │ │ │ ││ │importate din ţări terţe │ 360 │ 360 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 6.│Inspecţie în vederea eliberării Autorizaţiei de │ │ │ ││ │fabricaţie pentru importatorii de medicamente de │ │ │ ││ │uz uman/medicamente pentru investigaţie clinică/ │ │ │ ││ │materii prime, care efectuează anumite operaţii │ │ │ ││ │din procesul de fabricaţie (de exemplu: divizare,│ │ │ ││ │etichetare, ambalare, reambalare, alte părţi ale │ │ │ ││ │procesului de fabricaţie) │ 863 │ 863 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 7.│Inspecţie în vederea eliberării Certificatului de│ │ │ ││ │bună practică de fabricaţie pentru producătorii │ │ │ ││ │de medicamente de uz uman, medicamente pentru │ │ │ ││ │investigaţie clinică/materii prime, din ţări │ │ │ ││ │terţe, pentru fabricaţia produselor sterile │ 2.035 │ 981 │ 1.054 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 8.│Inspecţie în vederea eliberării Certificatului de│ │ │ ││ │bună practică de fabricaţie pentru producătorii │ │ │ ││ │de medicamente de uz uman, medicamente pentru │ │ │ ││ │investigaţie clinică/materii prime, din ţări │ │ │ ││ │terţe, pentru fabricaţia produselor nesterile │ 1.753 │ 882 │ 871 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 9.│Inspecţie efectuată înaintea obţinerii │ │ │ ││ │Autorizaţiei de punere pe piaţă │ 451 │ 451 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 10.│Inspecţie de verificare a respectării Regulilor │ │ │ ││ │de bună practică în studiul clinic într-o │ │ │ ││ │unitate de profil │ 1.046 │ 514 │ 532 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 11.│Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a │ │ │ ││ │deficienţelor constatate în timpul inspecţiei │ │ │ ││ │pentru verificarea respectării Regulilor de bună │ │ │ ││ │practică în studiul clinic │ 514 │ 514 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 12.│Inspecţie în vederea autorizării unităţilor de │ │ │ ││ │control independente (fizico-chimic şi/sau │ │ │ ││ │microbiologic)/certificării de bună practică de │ │ │ ││ │laborator (laboratoare bioanalitice din cadrul │ │ │ ││ │centrelor de bioechivalenţă/laboratoare │ │ │ ││ │toxicologice) │ 994 │ 994 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 13.│Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a │ │ │ ││ │deficienţelor constatate în timpul inspecţiei de │ │ │ ││ │autorizare a unităţilor de control independente │ │ │ ││ │(fizico-chimic şi/sau microbiologic) sau de │ │ │ ││ │certificare de bună practică de laborator │ │ │ ││ │(laboratoare bioanalitice/laboratoare │ │ │ ││ │toxicologice) │ 800 │ 800 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 14.│Inspecţie de verificare a activităţii de farma- │ │ │ ││ │covigilenţă la deţinătorii autorizaţiilor de │ │ │ ││ │punere pe piaţă │ 1.117 │ 1.117 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 15.│Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a │ │ │ ││ │deficienţelor constatate în timpul inspecţiei de │ │ │ ││ │farmacovigilenţă la deţinătorii autorizaţiilor de│ │ │ ││ │punere pe piaţă │ 659 │ 659 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 16.│Inspecţie de verificare a respectării │ │ │ ││ │obligaţiilor deţinătorului autorizaţiilor de │ │ │ ││ │punere pe piaţă │ 400 │ 400 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 17.│Inspecţie pentru verificarea respectării │ │ │ ││ │Regulilor de bună practică în studiul clinic │ │ │ ││ │într-o unitate clinică a unui centru de bio- │ │ │ ││ │echivalenţă │ 506 │ 506 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 18.│Inspecţie în vederea eliberării Autorizaţiei de │ │ │ ││ │distribuţie angro │ 750 │ 750 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 19.│Inspecţie de urmărire a activităţii desfăşurate │ │ │ ││ │la distribuitorii angro │ 350 │ 350 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 20.│Inspecţie în vederea eliberării Autorizaţiei de │ │ │ ││ │distribuţie angro pentru agenţii de intermediere │ │ │ ││ │care efectuează tranzacţii de vânzare, procurare │ │ │ ││ │şi/sau export de medicamente │ 350 │ 350 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 21.│Emiterea Certificatului privind conformitatea cu │ │ │ ││ │buna practică de fabricaţie │ 81 │ 81 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 22.│Avizarea declaraţiei de export/declaraţiei de │ │ │ ││ │export suplimentare │ 20 │ 20 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 23.│Modificarea la cerere, a unui document emis de │ │ │ ││ │Agenţia Naţională a Medicamentului şi a │ │ │ ││ │Dispozitivelor Medicale(de exemplu: modificări │ │ │ ││ │ale autorizaţiilor de fabricaţie/import şi/sau │ │ │ ││ │ale anexelor la acestea, ale autorizaţiilor │ │ │ ││ │unităţilor de control independente şi/sau │ │ │ ││ │anexelor la acestea, ale certificatelor de bună │ │ │ ││ │practică de laborator) sau emiterea unui duplicat│ │ │ ││ │la un document (pierderea/deteriorarea │ │ │ ││ │documentului) │ 136 │ 136 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 24.│Emiterea certificatului care atestă calitatea de │ │ │ ││ │persoană calificată │ 75 │ 75 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 25.│Analiza documentaţiei depuse în vederea aprobării│ │ │ ││ │exceptării de la prevederile legale în vigoare │ │ │ ││ │privind ambalarea/etichetarea medicamentelor, │ │ │ ││ │altele decât cele prevăzute de Ordinul │ │ │ ││ │ministrului sănătăţii publice nr. 872/2006 pentru│ │ │ ││ │aprobarea Normelor privind procedura de acordare │ │ │ ││ │a exceptării de la obligaţia prezenţei anumitor │ │ │ ││ │informaţii pe etichetă şi în prospect şi de la │ │ │ ││ │obligaţia ca prospectul să fie în limba română, │ │ │ ││ │în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt │ │ │ ││ │destinate eliberării directe către pacient │ 75 │ 75 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤│ 26 │Inspecţia în vederea acreditării furnizorilor de │ 750 │ 750 │ - ││ │teste de lizibilitate │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────────┘------------Poz. 23 din anexa 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.Poz. 26 din anexa 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 868 din 7 septembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012.NOTĂ:Tarifele nu includ cheltuielile de deplasare (transport, cazare, taxe vize diplomatice etc.). În conformitate cu legislaţia europeană relevantă, pentru spaţiul extracomunitar aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar.* Se referă la aspectele generale care privesc o inspecţie; se taxează o singură dată, indiferent de numărul de fluxuri de fabricaţie.** Se referă la un flux de fabricaţie şi la calculul tarifului de inspecţie se multiplică cu numărul de fluxuri inspectate.*** Reprezintă tariful inspecţiei, rezultat din însumarea celor două componente (pentru un flux de fabricaţie).  +  Anexa 3 LISTA TARIFELORpentru evaluarea documentaţiei în vederea autorizăriide punere pe piaţă/reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţăa medicamentelor de uz uman şi în vederea desfăşurăriiactivităţilor conexe autorizării de punere pe piaţă*Font 9*┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tarif ││ crt. │ │ - euro -│├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ A. │ Evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă/ │ ││ │ reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă prin procedura naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu dosar │ ││ │complet, în conformitate cu art. 702 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 │ ││ │privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare, sau cu art. 8 alin. (3) din Directiva 2001/83 CE a Parlamen- │ ││ │tului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a │ ││ │unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman prin procedură │ ││ │naţională │ 9.500 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu dosar │ ││ │complet în conformitate cu art. 702 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 8 alin. (3) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu │ ││ │cererea iniţială prin procedură naţională │ 4.750 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu dosar │ ││ │complet, în conformitate cu art. 702 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 8 alin. (3) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 2.830 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor generice prezentate în │ ││ │conformitate cu art. 704 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 alin. (1) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE prin procedură naţională │ 5.700 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor generice prezentate în │ ││ │conformitate cu art. 704 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 alin. (1) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu │ ││ │cererea iniţială prin procedură naţională │ 2.900 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor generice prezentate în │ ││ │conformitate cu art. 704 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 alin. (1) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 1.710 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu cerere │ ││ │"hibrid" (mixtă) în conformitate cu art. 704 alin. (3) din Legea nr. │ ││ │95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │alin. (3) din Directiva 2001/83 CE prin procedură naţională │ 6.650 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu cerere │ ││ │"hibrid" (mixtă) în conformitate cu art. 704 alin. (3) din Legea nr. │ ││ │95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │alin. (3) din Directiva 2001/83 CE - altă formă farmaceutică depusă │ ││ │concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 3.325 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu cerere │ ││ │"hibrid" (mixtă) în conformitate cu art. 704 alin. (3) din Legea nr. │ ││ │95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │alin. (3) din Directiva 2001/83 CE, a doua şi următoarele concentraţii │ ││ │depuse concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 2.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor biologic similare, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 alin. (4) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE prin procedură naţională │ 6.650 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor biologic similare, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 alin. (4) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu │ ││ │cererea iniţială prin procedură naţională │ 3.325 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor biologic similare, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 alin. (4) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 2.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor cu utilizare medicală │ ││ │bine stabilită, prezentate în conformitate cu art. 705 din Legea nr. │ ││ │95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │lit. (a) din Directiva 2001/83 CE (cerere "bibliografică") prin procedură│ ││ │naţională │ 6.650 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor cu utilizare medicală │ ││ │bine stabilită, prezentate în conformitate cu art. 705 din Legea nr. │ ││ │95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │lit. (a) din Directiva 2001/83 CE (cerere "bibliografică") - altă formă │ ││ │farmaceutică depusă concomitent cu cererea iniţială prin procedură │ ││ │naţională │ 3.325 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor cu utilizare medicală │ ││ │bine stabilită, prezentate în conformitate cu art. 705 din Legea nr. │ ││ │95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │lit. (a) din Directiva 2001/83 CE (cerere "bibliografică") - a doua şi │ ││ │următoarele concentraţii depuse concomitent cu cererea iniţială prin │ ││ │procedură naţională │ 2.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor - combinaţie fixă, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modifi- │ ││ │cările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 lit. (b) din Directiva │ ││ │2001/83 CE prin procedură naţională │ 8.035 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor - combinaţie fixă, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modifi- │ ││ │cările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 lit. (b) din Directiva │ ││ │2001/83 CE - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu cererea │ ││ │iniţială prin procedură naţională │ 4.005 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor - combinaţie fixă, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modifi- │ ││ │cările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 lit. (b) din Directiva │ ││ │2001/83 CE - a doua şi următoarele concentraţii depuse concomitent cu │ ││ │cererea iniţială prin procedură naţională │ 2.450 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate în baza │ ││ │cererii cu consimţământ informat, în conformitate cu art. 707 din Legea │ ││ │nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │lit. (c) din Directiva 2001/83 CE prin procedură naţională │ 2.850 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate în baza │ ││ │cererii cu consimţământ informat, în conformitate cu art. 707 din Legea │ ││ │nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │lit. (c) din Directiva 2001/83 CE - altă forma farmaceutică depusă │ ││ │concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 1.425 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate în baza │ ││ │cererii cu consimţământ informat, în conformitate cu art. 707 din Legea │ ││ │nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 10 │ ││ │lit. (c) din Directiva 2001/83 CE - a doua şi următoarele concentraţii │ ││ │depuse concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională │ 900 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor homeopate, prezentate în │ ││ │conformitate cu art. 710 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare (autorizare prin procedură simplificată) prin │ ││ │procedură naţională │ 1.920 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor din plante cu utilizare │ ││ │tradiţională, conform art. 714 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare (autorizare prin procedură simplificată) prin │ ││ │procedură naţională │ 1.920 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate ca extensie │ ││ │de linie a unui medicament deja autorizat prin procedură naţională │ 4.100 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.│Reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă conform art. 730 alin. (2) din│ ││ │Legea nr. nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu│ ││ │art. 24 alin. (2) din Directiva 2001/83 CE prin procedură naţională │ 2.400 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.│Reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor homeopate, │ ││ │prezentate în conformitate cu art. 710 din Legea nr. 95/2006, cu modifi- │ ││ │cările şi completările ulterioare (autorizare prin procedură │ ││ │simplificată) prin procedură naţională │ 970 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.│Reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor din plante cu│ ││ │utilizare tradiţională eliberată în conformitate cu art. 714 din Legea │ ││ │nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare (autorizare prin │ ││ │procedură simplificată) prin procedură naţională │ 970 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ B. │ Evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă/ │ ││ │ reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă prin proceduri europene │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - generice [art. 10 alin. (1) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 704 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 8.050 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - generice - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu │ ││ │cererea iniţială [art. 10 alin. (1) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 704 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 4.830 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - generice - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (1) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare] │ 2.420 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - cerere "hibrid" (mixtă) [art. 10 alin. (3) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 9.200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - cerere "hibrid" (mixtă) - altă formă farmaceutică depusă │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (3) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 5.520 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - cerere "hibrid" (mixtă) - a doua şi următoarele concentraţii │ ││ │depuse concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (3) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 2.760 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - "medicament biologic similar" [art. 10 alin. (4) din │ ││ │Directiva 2001/83 CE sau art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare] │ 9.200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - "medicament biologic similar" - altă formă farmaceutică │ ││ │depusă concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (4) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 5.520 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - "medicament biologic similar" - a doua şi următoarele │ ││ │concentraţii depuse concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (4) │ ││ │din Directiva 2001/83 CE sau art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, │ ││ │cu modificările şi completările ulterioare] │ 2.760 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - cerere "bibliografică" [art. 10 lit. (a) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 705 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 9.200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - cerere "bibliografică" - altă formă farmaceutică depusă │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (a) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 705 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 5.520 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - cerere "bibliografică" - a doua şi următoarele concentraţii │ ││ │depuse concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (a) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 705 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 2.760 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - combinaţie fixă [art. 10 lit. (b) din Directiva 2001/83 CE │ ││ │sau art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 9.780 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - combinaţie fixă - altă formă farmaceutică depusă concomitent │ ││ │cu cererea iniţială [art. 10 lit. (b) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 5.870 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - combinaţie fixă - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (b) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 2.930 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - "consimţământ informat" [art. 10 lit. (c) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 707 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 6.900 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - "consimţământ informat" - altă formă farmaceutică depusă │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (c) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 707 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 4.140 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă - "consimţământ informat" - a doua şi următoarele concentraţii │ ││ │depuse concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (c) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 707 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 2.070 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- dosar complet [art. 8 alin. (3) din Directiva 2001/83 CE sau art. 702 │ ││ │alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 7.500 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- dosar complet - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu cererea │ ││ │iniţială [art. 8 alin. (3) din Directiva 2001/83 CE sau art. 702 │ ││ │alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 4.500 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- dosar complet - a doua şi următoarele concentraţii depuse concomitent │ ││ │cu cererea iniţială [art. 8 alin. (3) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 702 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările│ ││ │ulterioare] │ 2.250 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- generice [art. 10 alin. (1) din Directiva 2001/83 CE sau art. 704 │ ││ │alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 5.200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- generice - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu cererea │ ││ │iniţială [art. 10 alin. (1) din Directiva 2001/83 CE sau art. 704 │ ││ │alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 3.120 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- generice - a doua şi următoarele concentraţii depuse concomitent cu │ ││ │cererea iniţială [art. 10 alin. (1) din Directiva 2001/83 CE sau art. 704│ ││ │alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 1.560 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- cerere "hibrid" (mixtă) [art. 10 alin. (3) din Directiva 2001/83 CE sau│ ││ │art. 704 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările│ ││ │ulterioare] │ 6.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- cerere "hibrid" (mixtă) - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu│ ││ │cererea iniţială [art. 10 alin. (3) din Directiva 2001/83 CE sau art. 704│ ││ │alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 3.600 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- cerere "hibrid" (mixtă) - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (3) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 1.800 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- "medicament biologic similar" [art. 10 alin. (4) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 6.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- "medicament biologic similar"- altă formă farmaceutică depusă │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (4) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 3.600 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- "medicament biologic similar"- a doua şi următoarele concentraţii │ ││ │depuse concomitent cu cererea iniţială [art. 10 alin. (4) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 704 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare] │ 1.800 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- cerere "bibliografică" [art. 10 lit. (a) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 705 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 6.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- cerere "bibliografică" - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu │ ││ │cererea iniţială [art. 10 lit. (a) din Directiva 2001/83 CE sau art. 705 │ ││ │din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare] │ 3.600 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- cerere "bibliografică" - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (a) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 705 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 1.800 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- combinaţie fixă [art. 10 lit. (b) din Directiva 2001/83 CE sau art. 706│ ││ │din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare] │ 6.400 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- combinaţie fixă - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu cererea│ ││ │iniţială [art. 10 lit. (b) din Directiva 2001/83 CE sau art. 706 din │ ││ │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare] │ 3.840 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România, stat membru interesat│ ││ │- combinaţie fixă - a doua şi următoarele concentraţii depuse concomitent│ ││ │cu cererea iniţială [art. 10 lit. (b) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 706 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 1.920 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26.│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- "consimţământ informat" [art. 10 lit. (c) din Directiva 2001/83 CE sau │ ││ │art. 707 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │ ││ │ulterioare] │ 3.750 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26.a)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- "consimţământ informat" - altă formă farmaceutică depusă concomitent cu│ ││ │cererea iniţială [art. 10 lit. (c) din Directiva 2001/83 CE sau art. 707 │ ││ │din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare] │ 2.250 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26.b)│Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ ││ │- "consimţământ informat" - a doua şi următoarele concentraţii depuse │ ││ │concomitent cu cererea iniţială [art. 10 lit. (c) din Directiva │ ││ │2001/83 CE sau art. 707 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare] │ 1.130 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 27.│Reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor prin │ ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ 2.100 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 27.a)│Reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor prin │ 4.305 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru de referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ C. │Autorizarea studiilor clinice, aprobarea amendamentelor importante şi │ ││ │avizarea materialelor publicitare │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 28.│Autorizarea studiilor clinice pentru medicamente pentru investigaţie │ ││ │clinică neautorizate pe plan mondial (substanţe noi). Fazele I-III │ 1.250 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 29.│Autorizarea studiilor clinice pentru medicamente pentru investigaţie │ ││ │clinică neautorizate în România, dar autorizate în alte ţări sau care au │ ││ │autorizaţie de punere pe piaţă (APP), (substanţe cunoscute), dar în stu- │ ││ │diul respectiv nu se utilizează în condiţiile prevăzute de rezumatul │ ││ │caracteristicilor produsului (RCP) în vigoare (în ceea ce priveşte indi- │ ││ │caţiile, doza, calea de administrare, metoda de tratament, grupa de │ ││ │populaţie). Fazele I-IV │ 1.000 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 30.│Autorizarea studiilor clinice pentru produse autorizate şi utilizate │ ││ │conform RCP în vigoare în România. Faza IV │ 410 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 31.│Autorizarea studiilor clinice pentru bioechivalenţă │ 600 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 32.│Aprobarea amendamentelor importante (prevăzute în Hotărârea Consiliului │ ││ │Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor │ ││ │Medicale nr. 22/2010) │ 200 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 33.│Avizarea materialului publicitar pentru medicamentele │ ││ │eliberate fără prescripţie medicală (OTC) │ 550 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 34.│Avizarea materialului educaţional pentru medicamentele de uz uman │ 350 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ D. │ Aprobarea variaţiilor │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 35. │Aprobarea variaţiilor tip IA şi a celor tip IA care definesc grupul │ 300 ││ │pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 36. │Aprobarea variaţiilor tip IB şi a celor tip IB care definesc grupul │ 500 ││ │pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 37. │Aprobarea variaţiilor tip II şi a celor tip II care definesc grupul │ 1.600 ││ │pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 38. │Aprobarea variaţiilor tip IA incluse în grup pentru medicamentele │ 200 ││ │autorizate prin procedură naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 39. │Aprobarea variaţiilor tip IB incluse în grup pentru medicamentele │ 340 ││ │autorizate prin procedură naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 40. │Aprobarea variaţiilor tip II incluse în grup pentru medicamentele │ 1.070 ││ │autorizate prin procedură naţională │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 41. │Aprobarea variaţiilor tip IA pentru medicamentele autorizate prin │ 460 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru de referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 42. │Aprobarea variaţiilor tip IB pentru medicamentele autorizate prin │ 760 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru de referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 43. │Aprobarea variaţiilor tip II pentru medicamentele autorizate prin │ 2.400 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru de referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 44. │Aprobarea variaţiilor tip IA pentru medicamentele autorizate prin │ 300 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 45. │Aprobarea variaţiilor tip IB pentru medicamentele autorizate prin │ 500 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 46. │Aprobarea variaţiilor tip II pentru medicamentele autorizate prin │ 1.600 ││ │procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat │ ││ │membru interesat │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 47. │Aprobarea variaţiei tip IA inclusă în grup, alta decât variaţia care │ 375 ││ │defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│47.a) │Aprobarea variaţiei tip IB inclusă în grup, alta decât variaţia care │ 750 ││ │defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│47.b) │Aprobarea variaţiei tip II inclusă în grup, alta decât variaţia care │ 2.400 ││ │defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de │ ││ │referinţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 48. │Aprobarea variaţiei tip IA inclusă în grup, alta decât variaţia care │ 165 ││ │defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│48.a) │Aprobarea variaţiei tip IB inclusă în grup, alta decât variaţia care │ 225 ││ │defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│48.b) │Aprobarea variaţiei tip II inclusă în grup, alta decât variaţia care │ 825 ││ │defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de │ ││ │recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ E. │ Alte activităţi conexe autorizării de punere pe piaţă │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 49.│Aprobarea transferului autorizaţiei de punere pe piaţă │ 400 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 50.│Aprobarea modificării designului şi inscripţionării ambalajului primar │ ││ │şi secundar al medicamentului, privind modificările prospectului şi │ ││ │RCP-ului, altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II │ 250 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 51.│Eliberarea certificatului produsului medicamentos în format OMS │ 230 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 52.│Cotizaţia de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă │ 230 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 53.│Eliberarea autorizaţiei de import paralel │ 585 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 54.│Aprobarea variaţiilor la autorizaţiile de import paralel │ 250 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ F. │Evaluarea documentaţiei în vederea avizării ştiinţifice, respectiv a │ ││ │modificării avizului ştiinţific al substanţelor medicamentoase cu │ ││ │acţiune auxiliară dispozitivului medical │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 55.│Avizarea ştiinţifică a substanţelor medicamentoase cu acţiune auxiliară │ ││ │dispozitivului medical în cazul substanţelor neevaluate anterior de │ ││ │Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) │ 2.660 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 56.│Avizarea ştiinţifică a substanţelor medicamentoase cu acţiune auxiliară │ ││ │dispozitivului medical în cazul substanţelor evaluate anterior de ANMDM │ ││ │cu alt producător │ 1.330 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 57.│Avizarea ştiinţifică a substanţelor medicamentoase cu acţiune auxiliară │ ││ │dispozitivului medical în cazul substanţelor evaluate anterior de ANMDM │ ││ │cu acelaşi producător │ 535 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 58.│Modificarea avizului ştiinţific al substanţelor medicamentoase cu acţiune│ ││ │auxiliară dispozitivului medical în cazul substanţelor neevaluate ante- │ ││ │rior de ANMDM │ 665 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 59.│Modificarea avizului ştiinţific al substanţelor medicamentoase cu acţiune│ ││ │auxiliară dispozitivului medical în cazul substanţelor evaluate anterior │ ││ │de ANMDM cu alt producător │ 335 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 60.│Modificarea avizului ştiinţific al substanţelor medicamentoase cu acţiune│ ││ │auxiliară dispozitivului medical în cazul substanţelor evaluate anterior │ ││ │de ANMDM cu acelaşi producător │ 250 │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘NOTĂ:Tarifele stabilite la pct. 33 şi 34 privesc vizele cu o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.-------Lit. C a anexei 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.359 din 13 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 19 noiembrie 2013.Lit. F a anexei 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.359 din 13 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 19 noiembrie 2013.-----------