ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 17 iunie 2009privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 18 iunie 2009  Luând în considerare dificultățile întâmpinate până în prezent în ceea ce privește executarea hotărârilor judecătoreștiavând ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,având în vedere influența substanțială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condițiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătorești prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,ținând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință imposibilitatea menținerii echilibrelor bugetare și în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce privește nivelul deficitului bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:a) în anul 2012 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în anul 2013 se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în anul 2014 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în anul 2015 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în anul 2016 se plătește 35% din valoarea titlului executoriu. (la 11-12-2011, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 230 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. ) (1^1) Eliminat.-----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost eliminat datorită respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 18 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010 de către LEGEA nr. 228 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 7 decembrie 2011.(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept. (la 11-12-2011, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 230 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. ) (3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.-----------Alin. (3) al art. 1 a revenit la forma inițială ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 18 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010 de către LEGEA nr. 228 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 7 decembrie 2011.(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin sectorul bugetar se înțelege autoritățile și instituțiile publice a căror finanțare se asigură astfel:a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;b) din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;c) integral din venituri proprii. Notă
  Decizie de respingere: RIL nr. 1/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 210 din 29 martie 2012.
  Decizie de admitere: RIL nr. 2/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 3 iunie 2014:În aplicarea dispozițiilor art. 1082 și 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I și art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condițiile art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
  Decizie de respingere: HP nr. 46/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022.
   +  Articolul 2Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Plățile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, și a prevederilor Ordinului ministrului justiției, al ministrului economiei și finanțelor, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eșalonare a plății sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției se execută cu respectarea prevederilor art. 1 și 2.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației
  și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  p. Ministrul întreprinderilor mici
  și mijlocii, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Maria Pârcălăbescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai Stănișoară
  Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  p. Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Marin Anton,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  p. Ministrul turismului,
  Sorin Munteanu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Ministrul dezvoltării regionale
  și locuinței,
  Vasile Blaga
  Ministrul culturii, cultelor
  și patrimoniului național,
  Theodor Paleologu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Monica Maria Iacob-Ridzi
  Ministrul comunicațiilor
  și societății informaționale,
  Gabriel Sandu
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Victor-Viorel Ponta
  București, 17 iunie 2009.Nr. 71.____________